De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vesaliusleergangen 2006 Dr. Herwig Van Dijck. Programma  Inleiding  1e deel:Wetgevende spelers  2e deel:Honorarium  3e deel:Dienst voor geneeskunige.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vesaliusleergangen 2006 Dr. Herwig Van Dijck. Programma  Inleiding  1e deel:Wetgevende spelers  2e deel:Honorarium  3e deel:Dienst voor geneeskunige."— Transcript van de presentatie:

1 Vesaliusleergangen 2006 Dr. Herwig Van Dijck

2 Programma  Inleiding  1e deel:Wetgevende spelers  2e deel:Honorarium  3e deel:Dienst voor geneeskunige Controle en Evaluatie  4e deel:Verzekeringen  Besluit  Vragen

3

4

5

6 Deel 2 :Honorarium; Ereloon.  Het inkomen, onafhankelijk van het statuut van de artsen met praktijk wordt genereerd door de erelonen.  Onze patiënten zijn verzekerd en krijgen terugbetaling van hun verzekering van een groot deel van dat ereloon

7

8 Medico Mutualistisch akkoord  1.Geconventioneerd voor de volledige beroepsactiviteit => geen actie van de zorgverlener  2.Gedeeltelijk Geconventioneerd voor de beroepsactiviteit => aangetekende brief voor vervaldatum aan RIZIV(cfr. bijlage)  3.Niet Geconventioneerd => aangetekende brief naar RIZIV voor vervaldatum

9 Sociaal Statuut  In ruil voor het beperken van de erelonen krijgen de geconventioneerde artsen van het RIZIV de Sociale Voordelen RIZIV als uitbreiding van hun sociaal statuut.  Een bedrag dat moet besteed worden aan een Aanvullende sociale zekerheid: pensioen en/of gewaarborgd inkomen (arbeidsongeschiktheid/invaliditeit

10

11

12

13

14 Supplementen  Titel IV Ziekenhuiswet voor de specialisten in ziekenhuizen  Medico Mutualistisch akkoord BS 23 jan. 2006.  GVU wet, art. 50  Voor ziekenhuisgeneesheren: Algemene regeling, …

15 Bronnen via internet  Code Geneeskundige Plichtenleer  Ordomedic.be • GVU wet-RIZIV  Inami.fgov.be • Geconsolideerde wetgeving en Belgisch Staatsblad  Ejustice.just.fgov.be

16 Bronnen  Nomenclatuur Geneeskundige Verstrekkingen en Interpretatieregels Nomenclatuur  Gbs-vbs.org

17 Dienst voor Geneeskundige Controle en evaluatie RIZIV Onderdeel 3 Alumni 2006 Dr. H. Van Dijck

18 Opdrachten:DGCE, ZIV Wet 14/7/1994, art. 139  1. Informatie aan de zorgverleners verstrekken  2.Evaluatie i.f.v. indicatoren  3.Controle op realteit en conformiteit van de verstrekkingen  4.Controle op de uitkeringen  5.Uitvoering beslissingen Comité en Kamers van beroep

19 Maak onderscheid  Enerzijds het vaststellen van de feiten  Anderzijds het gevolg dat aan deze vaststelling(en) zal gegeven worden: - door de organen van de DGCE - door anderen zoals vb. het Parket bij het vb.vaststellen van onwettig uitoefenen van de geneeskunde

20 Honorarium  Honorarium is terugbetalingstarief plus remgeld en supplement  Controle op terugbetaling door de ziekteverzekering aan verzekerde  Vergeet dus de hele context van de ziekteverzekering niet

21 Soorten inbreuken  De verstrekking is NIET uitgevoerd vb:tweemaal raadpleging voor één  Verstrekking is NIET conform: - opereerstreek vb 2e aan 50% - cumulregel ( duplex en echo niet samen) - grotere “nummer”, enz.  Administratieve fout: vb. aanrekening op basis van niet correcte voorschriften - verstrekking dient in het Ziekenhuis te gebeuren ipv privé,…

22 Algemene Voorbeelden  De ingrepen met een louter esthestisch doel worden niet gehonoreerd behoudens in de gevallen welke zijn aanvaard in de revalidatie- en herscholingsprogramma’s. Alle begeleidende verstrekkingen ook. Bijzaak volgt Hoofdzaak!  Bewaringstermijn protocol van ten minste twee jaar voor DGCE ( juridisch :30 jaar)  Verstrekkingen verricht in het raam van wetenschappelijk onderzoek zijn niet aanrekenbaar

23 Algemene Voorbeelden bis  Verstrekkingen die de fysieke aanwezigheid van de geneesheer vergen - vb: Longfunctie onderzoek met provocatietesten  Verstrekkingen waarvan een technisch gedeelte van de uitvoering kan worden toevertrouwd met a) de geneesheer die onmiddellijk moet kunnen ingrijpen en derhalve in de naburige lokalen aanwezig is of b)in de dienst of de inrichting aanwezig zijn en ….

24 Medisch dossier  Voor elke diagnostische verstrekking dient er “iets” terug te vinen te zijn in het medisch dossier  Medisch dossier is ter inzage beschikbaar van de inspecteurs om na te gaan of aan bepaalde voorwaarden is voldaan

25 Algemene Voorbeelden ter  Wanneer de zorgverlener, herhaaldelijk en na verwittiging, de administratieve of medische documenten niet heeft opgemaakt,..  Kan een geldboete 10 Euro tot 125 Euro per foutief document bedragen

26 Bronnen  Klacht(en), ….  Pers, artikels,…  Eigen onderzoek van de Dienst  Het onnodig dure of overbodige karakter  Profiel  Systematiek die opvalt  …

27 Onderzoek  Bevraging van patienten door de inspecteurs  Bevraging van collega’s en medewerkers  Via de hoofdgeneesheer, cfr. Volmachten CI Ziekenhuis  Vaststellingen ter plaatse

28 Eerste Ontmoeting  Identiteit vast stellen van de inspecteur en van de zorgverlener(s)  Confrontatie i.v.m. de vaststellingen  Opvragen van protocols, tracé’s,…  Bedoeling is te horen wat de reactie is op de vaststellingen. Welke verdediging kan ingebracht worden

29 Let Op  Wat je verklaart  Het zal opgenomen worden in het PV of je het achteraf tegenspreekt of niet  De inspecteur schrijft wat hij/zij hoort en dat is meteen “ officieel” en wat je achteraf schrijft, wordt toegevoegd  Bevat je tussenkomst relevante informatie dan wordt die wel meegenomen in de afwerking van het dossier

30 Proces verbaal  Cfr. Vorig  Aangetekende brief met afschrift van het verslag ( proces verbaal)  PV gaat met alle relevante stukken als dossier steeds naar het comité

31 Hulp  Artsensyndicaten. Deze zetelen met raadgevende sem in de besluitvorming!  VBS  (Advocaten) Als ze gespecialiseerd zijn !  Rechtsbijstandsverzekering

32 Verdere procedure  Enerzijds de procedure van monitoring ivm overconsumptie, cfr. verder  Anderzijds de beslissing via het comité over elk dossier  Sanctie(s)  Tenslotte de mogelijkheid van beroep

33 Sancties  Al dan niet spontane terugbetalingen worden steeds samen met de vaststellingen doorgezonden naar het comité.  Het comité kan altijd de zaak verder uitspitten alhoewel ervaring leert welke zaken meer kans maken dan anderen  Soms bijkomend verwijzingen naar de Orde vanuit de Dienst voor bijkomend “ gesprek” en eventuele disciplinaire maatregelen  ….

34 Vragen  De Technisch Geneeskundige Raad is bevoegd om de nomenclatuur geneeskundige verstrekkingen te interpreteren. Publicatie in BS.

35 Monitoring  Indicatoren. Bij gebrek aan indicatoren van manifeste afwijking aangenomen door de Nationale raad voor Kwaliteitspromotie wordt de praktijk vergeleken met de praktijk van normaal voorzichtige en toegewijde zorverleners in gelijkaardige omstandigheden.

36 Monitoring bis  Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met wetenschappelijke informatie aanvaard door wetenschappelijke verenigingen die een algemene bekendheid genieten.

37 Onderdeel 4 Alumni 2006 De eigen verzekeringen. Is het allemaal zo simpel? Een voorbeeld. Dr. H. Van Dijck

38 Verzekering Arbeidsongeschiktheid Doel Verzekeren van een vervangingsinkomen bij beroepsongeschiktheid door ziekte of ongeval, liefst zonder verplichte heroriëntatie van de beroepsactiviteit na consolidatie beroepsactiviteit na consolidatie

39 Arbeidsongeschiktheidsverzekering  Wat is er gedekt ? Beroepsongeschiktheid, invaliditeit (economische of fysiologische) ?  Is het contract bijkomend aan pensioen? (Een bijkomend contract is voordeliger dan een autonoom contract )  Kan ik ook betalen met de sociale voordelen RIZIV of alleen met eigen middelen ?  Als ik invalide ben, word ik dan verplicht me te heroriënteren naar een ander beroep of niet ?  Als ik me heroriënteer naar een ander beroep, komt de verzekeraar dan tussen bij inkomstenverlies ? In welke mate ?  Als ik mijn activiteiten gedeeltelijk terug opneem, word ik dan nog langer vergoed ?  Is er voor een vrouw een vergoeding bij zwangerschaps- en bevallingsverwikkelingen ? Is er een vergoeding bij moederschap ?

40 Check list AO bis  Hoe zal de premie evolueren ifv de leeftijd ?  Welke beroepen zijn gedekt ? Is het een goed risico ? Hoe wordt het tarief berekend ?  Tot welke leeftijd kan ik aansluiten of mijn contract wijzigen ?  Is er een wachttijd ?  Kan ik de carenzperiode kiezen ? De vervaldag ? De wijze van indexatie ? Het bedrag van de dekking ?  Mag de verzekeraar het tarief herzien in de loop van het contract ?  Zijn de psychische ziekten gedekt ? Wat zijn de beperkingen ?  Welke ongevallen en ziekten zijn er gedekt, welke uitgesloten ?  Kan de premie herzien worden of het contract opgezegd worden na één of meerdere arbeidsongeschiktheden ?  Is er dekking voor een tijdelijk of definitief verblijf in het buitenland ?

41 Ceck list Ao ter  Naargelang de evolutie in je carrière dien je de verzekering AO aan te passen zoals alle verzekeringen.  Elk jaar dient geëvalueerd of de verzekering AO wel voldoende hoog is en niet te hoog ( 80% regel) en of er bijkomende afspraken dienen gemaakt te worden zoals voor alle andere verzekerkingen.

42 Vragen Herwig.van.dijck@pandora.be


Download ppt "Vesaliusleergangen 2006 Dr. Herwig Van Dijck. Programma  Inleiding  1e deel:Wetgevende spelers  2e deel:Honorarium  3e deel:Dienst voor geneeskunige."

Verwante presentaties


Ads door Google