De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE NOMENCLATUUR Instrument tot verdeling van het overheidsbudget gezondheidszorg VesaliusleergangenRob van den Oever Leuven 22 maart 2006LCM Brussel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE NOMENCLATUUR Instrument tot verdeling van het overheidsbudget gezondheidszorg VesaliusleergangenRob van den Oever Leuven 22 maart 2006LCM Brussel."— Transcript van de presentatie:

1 DE NOMENCLATUUR Instrument tot verdeling van het overheidsbudget gezondheidszorg VesaliusleergangenRob van den Oever Leuven 22 maart 2006LCM Brussel

2 NOMENCLATUUR  inleiding  definitie  historiek  doelstelling  financiële betekenis  inhoudelijk  begrippenkader

3 NOMENCLATUUR: inleiding ECONOMISCHE PRINCIPES vergoeding voor arts = honorarium (vrij beroep)  soorten van vergoeding  uitzonderingspositie: gemeenschap betaalt !!! waardoor … 

4 NOMENCLATUUR: inleiding (vervolg)  uitzonderingspositie: ziekteverzekering betaalt waardoor: consumer 1) moral hazard provider 2) gewone marktmechanismen niet werken vraag/aanbod

5 NOMENCLATUUR: inleiding (vervolg) P1 P2 AANBOD VRAAG

6 NOMENCLATUUR: definitie Een lijst van intellectuele en technische geneeskundige verstrekkingen vastgelegd in een koninklijk besluit op basis waarvan het honorarium voor de arts, het remgeld en de tegemoetkoming voor de patiënt berekend wordt.

7 NOMENCLATUUR: historiek  vóór 1944: - vrije honoraria - lokale akkoorden tss artsen/zkf over terugbetaling met vrijwillige toetreding tot verzekering  1944-1963: - vrije honoraria - nat. overeenkomsten tss artsen/zkf over terugbetaling met verplichte toetreding tot verzekering

8 NOMENCLATUUR: historiek (vervolg)  vanaf 1963: - honoraria vastgelegd in akkoord - nat. overeenkomsten tss artsen/zkf over honoraria en terugbetaling met verplichte toetreding tot verzekering Artsenstaking: - privacy - tekorten/financiële verantw. - nationale HMO

9 NOMENCLATUUR: historiek wetgeving  09-8-1963 : Wet (art. 34 en 50) Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14-7-1994  14-9-1984: Koninklijk Besluit Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake de de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen * KB 28-07-2003 (uitvoeringsbesluit o.a. modellen GVH)

10 NOMENCLATUUR: doelstelling instrument tot:  verdeling financiële midd. voor de zorgverleners  basis voor tariefzekerheid patiënt  uitgavensturing en -beheersing overheid/beleid  (epidemiologie)

11 NOMENCLATUUR: financiële betekenis in mio EUR

12 NOMENCLATUUR: financiële betekenis Plethora

13 NOMENCLATUUR: financiële betekenis gemiddelde ZIV-uitgaven per discipline

14 NOMENCLATUUR: kostprijselementen Complexity of case Uncertainty regarding diagnosis or treatment Possible iatrogenic harm to patient Judgement Mental effort Time Technical skill Physical effort Seriousness and Severity of illness Stress RBRSV Harvard

15 NOMENCLATUUR: vergoedingssystemen  nomenclatuur à l’acte  nomenclatuur forfaitair  budget per pathologie/discipline/ziekenhuis...  gesalarieerd  mengvormen (à l’acte/forfaitair)

16 NOMENCLATUUR: inhoudelijk 558552558563 ElektromyografieK63 codenummer ambulant codenummer ter verpleging opgenomen omschrijving sleutelletter coëfficientgetal

17 NOMENCLATUUR: inhoudelijk 558552558563 codenummer  6 cijfers  voorlaatste cijfer onpaar  ambulante prest.  voorl. cijfer paar  ter verpleging opgenom.  verschil 11 behalve laatste cijfer = 6 558596558600

18 NOMENCLATUUR: inhoudelijk omschrijving  benaming en/of beschrijving van medische akte 558552558563 ElektromyografieK63 558552558563 ElektromyografieK63 sleutelletter  artikel 1 nomenclatuur (vervolg)

19 NOMENCLATUUR: inhoudelijk 558552558563 ElektromyografieK63 N adviezen, bezoeken, raadpleg., techn. akten D beschikbaarheid E verplaatsingskosten K andere technische akten B/F klinische biologie A/C toezichtshonoraria/permanentiehonoraria I percutane interventionele verstrekkingen Q accrediteringssupplement

20 NOMENCLATUUR: inhoudelijk coëfficiëntgetal  bepaalt hoegrootheid honorarium  wordt vastgelegd in Medico-mut  verschillende waarden naargelang discipline 558552558563 ElektromyografieK63 K = 1,019242 op 01.01.2006 63 x 1,019242 = 64,21225 EUR Honorarium = 64,21 EUR

21 NOMENCLATUUR: procedure TGRNCGZ Min. Soc. Zaken KBVC RvStateCBC Werkgroepen TGR

22 NOMENCLATUUR: procedure TGR Werkgroepen TGR Samenstelling TGR - 7 leden universiteit - 11 geneesheren (7 spec./4 HA) - 9 leden VI Opdracht TGR - voorstellen van interpretatieregels nom. - voorstellen formuleren voor aanpassing nom. - opdrachten overheid

23 NOMENCLATUUR: procedure TGR Plenaire Werkgroep Algemene Chirurgie Inw. geneesk. Med. Beeldv. Huis- artsen. ad hoc/ gemengde WG... Kl. BioIogie

24 NOMENCLATUUR: indeling art. 1 algemene bepalingen: sleutelletter, fysische aanwezigheid, stagedoende art. 2 adviezen, raadplegingen en bezoeken art. 3 techn. geneeskundige verstrekkingen art. 4, 5,6tandverzorging art. 7 kinesitherapie

25 NOMENCLATUUR: indeling (vervolg) art. 8 verpleegkundige zorg art. 9 verlossingen+vroedvrouwen art. 10algemene bepalingen special. zorg art. 11alg. speciale verstrekkingen art. 12anesthesie art. 13reanimatie

26 NOMENCLATUUR: indeling (vervolg) art. 14 heelkunde a) algemene heelkunde b) neurochirurgie c) plastische heelkunde d) heelkunde op abdomen e) heelkunde op thorax f) bloedvatenheelkunde g) gynecologie h) oftalmologie i) ORL j) urologie k) oftalmologie l) stomatologie m) transplantaties

27 NOMENCLATUUR: indeling (vervolg) art. 15toepassingsregels heelkunde art. 16operatieve hulp art. 17medische beeldvorming art. 18radiotherapie en nucleaire geneesk. art. 19toepassingsregels art. 18

28 NOMENCLATUUR: indeling (vervolg) art. 20 inwendige geneeskunde a) inwendige geneeskunde b) pneumologie c) gastro-enterologie d) kindergeneeskunde e) cardiologie f) neuropsychiatrie g) reumatologie art. 21 dermato-venerologie art. 22, 23 fysiotherapie art. 24 klinische biologie

29 NOMENCLATUUR: indeling (vervolg) art. 25toezichtshonoraria art. 26dringendheidshonoraria art. 27bandagisterie art. 28synthesemateriaal + rolwagens art. 29orthopedische toestellen art. 30opticiens

30 NOMENCLATUUR: indeling (vervolg) art. 31gehoorprothesisten art. 32 pathologische anatomie art. 33genetische onderzoeken art. 34interventionele verstrekkingen art. 35 implantaten (& bis) art. 36logopedie

31 NOMENCLATUUR: begrippenkader  bekwaming/beroepstitel  fysieke aanwezigheid  stagedoende geneesheer  toepassingsregels: cumul, maximum, guidelines, controle, voorschrift, plaats van verstrekking, tarificatieregels (anesthesie + opereerstreken), connexiteit, a priori/posteriori goedkeuring AG

32 NOMENCLATUUR: begrippenkader (vervolg)  remgeld  accreditering  interpretatie/assimilatie  regeling derde betalende  controle

33 NOMENCLATUUR: begrippenkader guidelines  EBM b.v. PET  kostenbesparing b.v. zwangerschapsecho  controle door VI/RIZIV???  zinvol om dit op te nemen in de nomenclatuur?

34 NOMENCLATUUR: begrippenkader accreditering  kwaliteitspromotie  differentiatie honoraria  verstrekker en instelling  forfait/à l’acte

35 NOMENCLATUUR: begrippenkader connexiteit  algemene bepaling art. 10 § 4 nomenclatuur: ‘De handelingen die verwant zijn met de uitoefening van een bepaald specialisme worden eveneens gehononeerd wanneer ze verricht zijn door een als specialist voor dat specialisme erkend geneesheer met in achtneming van de opgelegde voorwaarden inzake fysieke aanwezigheid en binnen de perken die eventueel zijn vastgesteld op het niveau van de verschillende betrokken specialismen.’

36 NOMENCLATUUR: begrippenkader connexiteit (vervolg)  chirurgie: interconnexiteit art. 15 § 1  inwendige geneeskunde: interconn. art. 20 § 2  radiotherapie/nucl. geneesk.: art. 19 § 5  dermatologie: art. 20 § 1 (radiotherapie) en art. 20 § 4 via toepassingsregel

37 NOMENCLATUUR: begrippenkader remgeld  KB 23-03-82 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbende of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium van bepaalde verstrekkingen  gedifferentieerde tarieven (VT/niet-VT)  gedifferentieerde tarieven (ambulant/gehosp.)  vast bedrag (geïndexeerd)/percentage  onderfinanciering remgeld 

38 NOMENCLATUUR: begrippenkader interpretatie/assimilatie  interpretatie: verduidelijking over bestaande prestaties officiële interpr. gepubliceerd in Staatsblad  assimilatie: gelijkstelling van nieuwe medische akte/techniek met bestaande prestatie voorstel VC vs. regeling Frankrijk

39 NOMENCLATUUR: begrippenkader regeling derde betalende artsen (KB 10-10-86)  rechtstreekse betaling door het ziekenfonds aan de zorgverlener  verplicht voor verstrekkingen tijdens opname en gelijkgestelden (maxi-, A-B-C-D-forfait, hemodialyse, labo’s met omzet > 25.000 euro, borstkankerscreening)  verbod voor raadplegingen, bezoeken en adviezen met uitz. statuut patiënt en plaats verstrekking (art. 6)

40 NOMENCLATUUR: begrippenkader regeling derde betalende artsen (KB 10-10-86)  modaliteiten arts toepassing RDB voor andere verstrekkingen (art 4bis) - geconventioneerd (uitz. wachtdienst) - RDB toepassen voor alle toegelaten verstrekkingen en alle rechthebbenden - geen sanctie hebben opgelopen - geen verbod op RDB hebben - aanvraag per aangetekend schrijven

41 NOMENCLATUUR: herijking  pediatrie: - toezichtshonoraria - technische prestaties - liaison  psychiatrie: - toezichtshonoraria - ontkoppelen neurologie - liaison (intake/outtake) - kinderpsychiatrie  geriatrie: - toezichtshonoraria - ambulante check-up pre-RVT - liaison

42 NOMENCLATUUR: herijking (vervolg)  reumatologie  oncologie  endocrinologie  neuropediater  huisarts ... consultatie

43 NOMENCLATUUR: algemene beschouwingen Voordelen en nadelen van nomenclatuur met een financiering à l’acte  voordelen: * gedetailleerde databank * ‘loon naar werken’ * aanpassingsmogelijkheden * consensusmodel

44 NOMENCLATUUR: algemene beschouwingen (vervolg)  nadelen: * provider induced demand * inkomensongelijkheden * complexiteit/tarificatie-software * te weinig kwaliteitscriteria * te weinig erkenningscriteria * zuiverheid honorarium (kabinet, polikliniek, intramuraal) * verouderd begrippenkader (nieuw technieken, bloedig/onbloedig)

45 )


Download ppt "DE NOMENCLATUUR Instrument tot verdeling van het overheidsbudget gezondheidszorg VesaliusleergangenRob van den Oever Leuven 22 maart 2006LCM Brussel."

Verwante presentaties


Ads door Google