De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welke bijdrage levert SIVI aan het optimaliseren van processen in de leven en pensioenmarkt? 31-5-2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welke bijdrage levert SIVI aan het optimaliseren van processen in de leven en pensioenmarkt? 31-5-2007."— Transcript van de presentatie:

1 Welke bijdrage levert SIVI aan het optimaliseren van processen in de leven en pensioenmarkt?

2 Agenda Waar staat SIVI voor? Relevante ontwikkelingen SIVI standaarden
Ondersteunde processen Essentie van de standaarden SIVI: waar staan we nu? Initiatieven op het terrein van leven en pensioen Samenvatting

3 Waar staat SIVI voor? SIVI heeft ten doel
het faciliteren van de ontwikkeling en vaststelling, beheer en onderhoud van gemeenschappelijke branchestandaarden teneinde betrouwbare, efficiënte, effectieve, veilige en gestandaardiseerde administratieve processen via elektronische kanalen te realiseren, en de samenwerking tussen de branchedeelnemers te bevorderen om te komen tot een vergaande ketenintegratie in de branche, en al hetgeen dat met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

4 Werkgroep Procesatlas Referentiegroep (leveranciers)
Bestuur SIVI Raad van Advies (gebruikers) Branche werkgroepen Directeur SIVI Werkgroep Procesatlas Referentiegroep (leveranciers) Werkgroep Transactiestandaard Uitvoerings- organisatie SIVI Werkgroep All Finance Datamodel advies Werkgroep Presentatiestandaard Standaarden Werkgroep Beveiliging Leveranciers Werkgroep Zakelijk Werkgroep Volmacht

5 Gemiddelde economische verwachtingen Lage tot beperkte groei, Lage rente Marktontwikkelingen Volwassen markt Beperkte groei Toenemende concurrentie op prijzen voor commodities Toenemende concurrentie op klanten service Lage kosten worden snel een hygiëne factor Noodzaak voor multi-channel distributie Technologie vormt onderscheidende factor (zowel commercieel als operationeel) Veel wettelijke veranderingen Hoge compliance kosten, Meer aandacht van toezichthouders, Wetgeving / privatisering: pensioen, zorg, ... Intermediair kanaal onder druk Concentratie: Power shift Wetgeving: WFT, Beloning, ... Maatschappelijk debat: Transparantie Klant wordt veeleisender Meer eigen verantwoording agv privatisering. Hoger bewustzijn tav transparante informatie. Vraagt passende bediening. Toenemende concurrentie Banken (advies), Direct Writers (commodities), Sterke technologie drivers Toenemend gebruik van internet. Ketenintegratie. STP vereiste voor kostenreductie. = Macro/Krachten op landelijk niveau = Meso/Krachten op branche niveau

6 Ontwikkelingen – Markt
Vraag om self service concepten consument Consument wil online oriënteren Consument wil online kopen Eindconsument wil met 1 muisklik alle verzekeringsinformatie kunnen bevragen Werkgever / werknemer wil online service Intermediair Aantal koppelvlakken neemt sterk toe CRM en verkoopondersteuning gaan de spil vormen, “administratie” wordt facilitair Ontwikkeling Nationaal Pensioenregister

7 Ontwikkelingen – Markt
Opkomst service providers Een service provider voegt efficiency toe aan de totale keten van verzekeraar tot intermediair en eindklant, enerzijds door het aantal administratieve contactlijnen te verminderen en anderzijds door op efficiënte wijze ( % ketenintegratie) een totaalassortiment te bieden aan intermediairs Digitale Polis – wetgeving vanaf 1 januari 2008 Voorwaarden: Geadresseerde moet ontvangst bericht bevestigen Verzending via duurzame drager Geadresseerde moet instemmen en mag herroepen

8 Ontwikkelingen: diverse initiatieven in directe omgeving SIVI
Hypotheken Financieringen Volmachten Makelaars Personen schade HDN FDN NVGA VNAB NPP Belasting dienst Stichting Pensioen register SIVI UWV Pensioen BOA Werknemer Inkomen / Verzuim EPS Herstel Verzekerd CIS ESA Schade garant Schade afhandeling Glas Garant

9 SIVI standaarden Procesatlas All Finance Datamodel
Afspraken over de structuur van transacties Prolongaties, mutatiebevestigingen, bestandsuitwisseling GIM transacties Transactiestandaard (GIM) Dialoog met browser Gegevens ophalen / Gegevens opsturen Presentatiestandaard Afspraken beveiliging

10 Generieke Interface Manager
intermediair zijde Wordt door SIVI uitgeleverd aan leveranciers Primaire invoer gegevens Start dialoog software intermediair GIM module Maatschappij publiceert ondersteunde processen / producten in register Maatschappij maakt realtime Informatiebehoefte kenbaar extranet verzekeraar maatschappij zijde Controles door maatschappij GIM afhandeling diverse systemen maatschappij

11 Generieke Interface Manager - baten
Intermediair Eenmalige invoer Minder uitval / fouten Betere product registratie Maatschappij Opstap naar STP gehele keten

12 Generieke Interface Manager - baten
FTE Besparing intermediair (Particulier Schade & Leven) % extra rendement (gem. = 15%) minder dan 5 € 3.467 1,8 5 t/m 10 2,6 meer dan 10 3,5

13 Ondersteunde processen
Aanvraag premieberekening Ophalen contractgegevens Aanvraag offerte Raadplegen contractinformatie Aanvraag nieuw contract Omzetten offerte naar nieuw contract Aanvraag wijziging contract Opvragen bewijs van dekking Royeren contract Relatiewijziging Opschorten contract Schade melden Herstel royement Status opvragen Herstel opschorting Prolongeren Aanmelden bestaand los contract in pakket Mutatie bevestigen Bestandsuitwisseling

14 Essentie SIVI Standaarden
Ontkoppeling; een bericht kan op meerdere manieren getransporteerd worden: Cd-rom, FTP, webservice, GIM transactiedialoog, , etc. Business Logica wordt bij maatschappij geïmplementeerd (kostenbesparend) Maatschappij publiceert welke processen / producten ondersteund worden (korte time to market) Per product / proces maakt maatschappij realtime kenbaar welke gegevens vereist zijn (geen standaardberichten)

15 Toepassingsgebieden SIVI standaarden
Markt Toepassingsgebied Status Particulier Offertes, Aanvragen, Muteren Aantal transacties via GIM moet verder verhoogd worden Premie berekenen Volmachten / Leven Meerdere marktinitiatieven Prolongaties, etc. transacties per jaar Schadeafhandeling Zakelijk Beheermutaties Collectieve contracten Meerdere initiatieven

16

17

18 Toepassingsgebieden: leven en pensioen
Premie opvragen, offreren, contract, mutatie Standaarden zakelijke markt Koppeling met UWV Nationaal Pensioenregister Digitale kluis eindconsument: Verwijsindex Rol SIVI Proces beschrijven Leveren / promoten gebruik standaarden Ondersteuning bij implementatie

19 Premie berekenen , offreren, aanvragen, muteren
AFD is volledig geschikt voor Leven en Pensioen Spaar / Risico / Gemengd Hypotheek Lijfrente Begrafenis Individueel / collectief pensioen Juist voor wat betreft levenproducten is grote tijdwinst voor het intermediair te behalen Offertes opvragen bij meerdere aanbieders (AFM) Offerte omzetten naar contract Premie opvragen bij aanbieders (via GIM Webservices)

20 SIVI ziet de zakelijke distributieketen breder dan alleen de interactie tussen intermediair en verzekeraar Werknemer / consument Intermediair Werkgever Verzekeraar Administratie kantoor Salaris verwerker

21 administratie kantoor
intermediair administratie kantoor werkgever extranet extranet maatschappij werkgevers portal salarispakket deelnemers registratie back office systemen online transactie 1 1a 1b 2b 2 3 3a advies modules 2a administratie pakket werknemers werknemer intranet werkgever 4 4a 1: Werkgevers die direct werken via werkgeversportaal 1a: Dit kan ook via administratie kantoren die taken voor werkgever uitvoeren 1b: Dit kan ook via koppeling met salarispakket 2: Werkgevers die direct werken via site intermediair 2a: Dit kan ook via administratie kantoren die taken voor werkgever uitvoeren 2b: Dit kan ook via koppeling met salarispakket 3: Intermediair dat taken uitvoert voor werkgever of voor eigen agenda via extranet 3a: Dit kan ook via deelnemersregistratie in eigen beheer 4: Werknemers die direct werken via intranet werkgever 4a: Werknemers die direct werken via werknemersportal bestands interface verzekeraar

22 Zakelijke markt: beheermutaties (voorbeelden)
Werkgever neemt werknemer in dienst en meldt de werknemer aan op (diverse) regeling(en); In dienst – ziekengeld In dienst – pensioen Werkgever meldt mutatie in aanstellingsgegevens Mutatie aanstelling Werkgever registreert en meldt mutatie in gezinssituatie van werknemer Aanvang huwelijk/samenleving Einde huwelijk/samenleving Overlijden partner Overlijden deelnemer – pensioen

23 Zakelijke markt: beheermutaties (voorbeelden)
Werkgever meldt verandering in deelname van regeling van individuele werknemer Nieuw verzekerd bedrag Mutatie verzekerd bedrag Uit dienst melding – pensioen Uit dienst melding – ziekengeld Salarismutatie Werkgever meldt claim op regeling van werknemer Ingang arbeidsongeschiktheid Wijziging arbeidsongeschiktheid Ziektemelding Hersteld melding

24 Zakelijke markt: beheermutaties (voorbeelden)
Werkgever (of werknemer zelf) registreert wijziging in contracten. Mutatie beleggingsmix Invoer beleggingsmix Einde inleg Koopsomstorting Mutatie (extra) premie Mutatie risicodekking Werkgever meldt een integrale wijziging op alle contracten (CAO afspraken, integrale salarisverhogingen) Integrale salarisverhogingen

25 Pensioenen / leven: meerdere initiatieven in samenhang
werkgever polis- administratie Loonaangifte Belastingdienst UWV BackOffice Verzekeraar 1 Inzicht afwijking 70% ambitienorm Nationaal Pensioenregister Sectoraal Aanspreekpunt Verzekeraars BackOffice Verzekeraar 2 Consument Salaris Arbeidsongeschiktheid In dienst / uit dienst BackOffice Verzekeraar n export advies verwijsindex Advies Pakket 1 Advies Pakket 2 Advies Pakket n

26 Levenportaal Nationaal Pensioenregister Overige Registers BackOffice
Verzekeraar 1 gegevens Portaal Levens verzekeraars Consument BackOffice Verzekeraar 2 Inzicht afwijking 70% ambitienorm gegevens WFD compliant oplossingen export BackOffice Verzekeraar n advies Advies Pakket 1 Advies Pakket 2 Advies Pakket n

27 Rol Uniform Pensioenoverzicht
Uniform Pensioenoverzicht (UP) Wettelijke verplichting van Pensioenuitvoerders een jaarlijks pensioenbericht aan ca 4,3 deelnemers te versturen (per post) start vanaf wettelijk verplicht per slapers eens in de 5 jaar Inhoud en benaming van begrippen zijn wettelijk vastgesteld, doch niet digitaal UP informatie mag ook digitaal worden verstrekt AFD is inmiddels uitgebreid met elementen van UP: basis voor gegevensuitwisseling

28 Digitale kluis voor consument vereist standaarden
Voordelen digitale kluis voor eindconsument Vervanging van de schoenendoos Altijd meest recente en juiste documenten Eén plaats voor alle verzekeraars Direct toegang In de markt ontstaan meerdere initiatieven Dit vraagt om een verwijsindex

29 Verwijsindex

30 Wrap-up SIVI als non concurrentieel / not for profit instituut staat als een huis Standaarden voor leven / pensioen zijn beschikbaar en het is aan de markt om het efficiency potentieel te benutten Eenmalige invoer Minder uitval / fouten Op het terrein van leven / pensioen lopen meerdere initiatieven waarbij standaarden randvoorwaarde zijn SIVI ontwikkelt standaard voor ontsluiten digitale polissen t.b.v. eindconsument (verwijsindex) SIVI staat open voor alle wensen / vragen met betrekking tot branchestandaarden!

31 Heeft u nog vragen?


Download ppt "Welke bijdrage levert SIVI aan het optimaliseren van processen in de leven en pensioenmarkt? 31-5-2007."

Verwante presentaties


Ads door Google