De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Viva Belgica - Viva La Corrupción

Verwante presentaties


Presentatie over: "Viva Belgica - Viva La Corrupción"— Transcript van de presentatie:

1 Viva Belgica - Viva La Corrupción

2 Er zijn … twee soorten verzekeringsmaatschappijen: Slechte … en … Hele Slechte

3 Deze maken gebruik van … 3 soorten verzekeringsartsen:
Corrupte … Corruptere …en Nog Meer Corrupt

4 De expertise Al zijn alle deskundigen het met elkaar eens, ze hoeven nog geen gelijk te hebben.  RUSSEL Stelling Op het ogenblik dat een dokter verzekeringsarts wordt houdt hij op van geneesheer te zijn en zou hij als schadedossier beheerder onder het burgerlijk recht dienen te ressorteren en niet meer onder de deontologische code. Deontologie kan zich immers niet uitspreken over wetgeving

5 Bewijzen vermoeien de waarheid. George Braque
De psychiater – onze steun en toeverlaat … Psychiaters : steunpilaren van de valse voorwendsels Psychiaters doen vaak aan regelrechte “hersenspoeling” Ofwel moét de patiënt inzien dat hij heeft wat de psychiater denkt, Ofwel moét de patiënt inzien dat hij niet heeft wat hij zelf denkt. (bv als patiënt X klaagt over hoofdpijn, pijnlijke keel, pijn over het ganse lichaam, ontwaken door krampen enz., zijn dat allemaal symptomen die volgens de psychiater simpelweg niet bestaan en die de patiënt zich dus inbeeldt) Zij ontkennen alle bestaande evidenties. zijn ronduit “gevaarlijk” te noemen en zijn uiterst bruikbaar bij alle zaken die het daglicht schuwen. Hun tactieken worden oa. aangewend voor manipulatie, vervorming en vervalsing van feiten, dingen anders voorstellen dan wat ze zijn, zaken uitvinden, zaken onjuist aanhalen, onderdrukking, onwettelijke interpretatie, politiek opnieuw modelleren, uitbuiten van publieke onwetendheid en intimidatie. (cfr. Malcolm Hooper) Wat moet men met “deskundige” verzekeringsarts die eerst een psychiatrische diagnose stelt en dan, in strijd met de feiten, de gezondheidstoestand en het leven van de patiënt zodanig interpreteren, dat dit binnen die diagnose past ?

6 De psychiater Medische diensten worden dikwijls geleid door psychiaters en wijzen claims af op basis van psychische aandoeningen, want psychische aandoeningen worden in de regel wegens “niet objectief beschrijfbaar” niet vergoed. (De klinische psychologie leert ons dat elke psychische afwijking een biologische basis heeft.) Begrippen als 'objectief bewijs' (wat is 'objectief'? wat verstaat men onder 'bewijs'?) en 'psychische aandoeningen’ staan in de polis nergens exact omschreven, wat de verzekeraar toelaat ze naar eigen goeddunken te interpreteren. De cliënt die de polis leest, vertaalt deze polisteksten automatisch als 'profiteurs worden uitgesloten' (dat wordt trouwens door de verzekeringsagenten en - makelaars ook zo uitgelegd bij het ondertekenen van de polis). Een ons erg bekend psychiater, die zoals bijna alle psychiaters warm en koud blaast, heeft nochtans over dat begrip een eigen visie ontwikkeld: “Verzekeringsartsen manipuleren het begrip objectiviteit bij de beoordeling van medisch onverklaarde klachten”, meent Boudewijn van Houdenhove, de Belgische CVS-expert.

7 Foutief begrijpen van “objectiviteit” – B. Van Houdenhove
HET misverstand in de psychosomatiek is de gelijkstelling van 'somatisch onverklaard' met 'niet-objectief'. Bij nader inzien berust deze gelijkstelling op een derde factor, namelijk 'niet-meetbaarheid'. Bij psychosomatische aandoeningen valt er inderdaad niets meetbaars vast te stellen, noch in lichaamsvochten (bloed, urine, ruggenmergvocht), noch via technische onderzoeken (ECG, radiografieën en andere medische beeldvorming), dus zijn ze niet objectief, zo luidt de redenering. Deze redenering is krom. Het ongerijmde gebruik van de term 'objectief' in deze context wordt snel duidelijk als we het voorbeeld nemen van depressie. Niemand zal beweren dat depressie meetbaar is (ook al kunnen er bij verfijnd biochemisch onderzoek wel afwijkende hormoonwaarden, bijvoorbeeld van cortisol, worden vastgesteld). Toch twijfelt niemand aan de objectiviteit van het klinisch vaststelbare ziektebeeld depressie. De term 'objectief' moet dus andere ladingen dekken dan die er vaak aan worden toegeschreven. Als we deze wetenschapstheoretische reflecties serieus nemen, moeten we tot de conclusie komen dat verzekeringsinstellingen die 'niet-meetbare' aandoeningen (zoals CVS en fibromyalgie) via de 'kleine lettertjes' van hun polissen uitsluiten als 'niet-objectief', een ontoelaatbare denkfout begaan."

8 De Medische Expertise – wetgeving
Er bestaan twee vormen van expertise, - de eenzijdige expertise, die niet bindend is - de tegensprekelijke expertise, die normalerwijze wel definitief bindend is Waar moet u zich tegen verdedigen bij expertise na een ongeval- ziekte? De raadsgeneesheer van de verzekeringsmaatschappij blijkt vaak te verdedigen dat uw klachten en letsels - reeds vòòr het ongeval zouden hebben bestaan ("voorafbestaande toestand") voortvloeien uit een natuurlijke evolutie die ook zonder het ongeval zou hebben plaatsgehad door u worden overdreven ("aggravatie"), omdat u zich laat beïnvloeden door uw raads- of behandelende geneesheer ("iatrogene beïnvloeding") of omdat u uit bent op een hoge vergoeding ("renteneurose") Klachten volledig worden geveinsd ("simulatie") Klachten voortvloeien uit uw verkeerde psychische ingesteldheid (met termen als "somatisatie", "fixatie", "persoonlijkheid die de neiging heeft zich op autodestructieve wijze te focussen op tegenslagen..."). Klachten kunnen onmogelijk daadwerkelijk worden bewezen, in het bijzonder aan de hand van beeldvorming (terwijl het slachtoffer de bewijslast draagt...).

9 Er zijn twee soorten tegensprekelijke medische expertises :
De Medische Expertise Er zijn twee soorten tegensprekelijke medische expertises : 1. De Minnelijke Medische Expertise (MME of MMO)   2. Een Gerechtelijke Expertise De minnelijke medische expertise* (afgekort “M.M.E.”) (ook MMO genoemd, nl. “ minnelijke medische oplichting”) het verslag wordt gezamenlijk opgesteld door de raadsgeneesheer van de verzekeringsmaatschappij (de tegenpartij) en deze van uzelf ; deze 2 artsen moeten dus tot volledige overeenstemming komen over de (fysieke en psychische) gevolgen van het ongeval, de ziekte en over de medische besluiten*; Het is gebruikelijk, dat de geneesheren op voorhand een derde geneesheer aanduiden, die als taak heeft een beslissing te nemen wanneer zij onderling niet tot een akkoord komen. ( wat in principe onwettelijk is) Verzekeringsmaatschappijen schermen in hun polissen met de clausule 'derde geneesheer': als de verzekeraar en zijn cliënt niet akkoord geraken dient een geneesheer aangesteld om als scheidsrechter op te treden... In bijna alle gevallen is dat een dokter die 'uit het handje eet' van de verzekeringsmaatschappij en dus weet je op voorhand wat er gaat gebeuren …

10 Minnelijke Medische Expertise
Op die manier worden patiënten in grote aantallen 'het bos in gestuurd'. De verzekeraars weten immers dat hun verzekerde de energie en de centen niet (meer) heeft om een advocaat onder de arm te nemen. Weinig mensen weten dat die clausule 'derde geneesheer' onwettig is, zoals je kan lezen in de wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst - Art. 36 (cfr. hieronder). De clausule “derde geneesheer” mag men dus als niet geschreven beschouwen, m.a.w. : patiënten hoeven zich van deze tekst in de polis niks aan te trekken * Dit alles bewijst nog maar eens dat verzekeringsmaatschappijen bewust misbruik maken van de zwakte en de onwetendheid van hun cliënten... Wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst (Belgisch Staatsblad van 20/08/1992) AFDELING XI. - Scheidsrechterlijke uitspraken Art. 36. Scheidsrechterlijke uitspraken     § 1. Het beding waarbij de partijen bij een verzekeringsovereenkomst zich vooraf verbinden de geschillen die uit de overeenkomst zouden ontstaan, voor te leggen aan scheidsrechters, wordt voor niet geschreven gehouden.

11 Minnelijke Medische Expertise - Behalve als het opgenomen is in de polisvoorwaarden u nooit laten opdringen Wanneer door de verzekeraar van de aansprakelijke partij een minnelijke medische expertise wordt voorgesteld, moet erop gelet worden dat geen kosten ten laste van de benadeelde worden gelegd (het honorarium van de eigen raadsdokter) en dat aan de uitslag van de expertise geen onherroepelijk en bindend karakter wordt toegekend. Hierbij aansluitend wordt erop gewezen dat de besluitvorming bij een M.M.E. doorgaans oppervlakkiger en onnauwkeuriger gebeurt dan bij een gerechtelijke expertise. Zo verloopt een M.M.E. vaak als volgt : 1° het slachtoffer ondertekent de overeenkomst tot M.M.E. ; 2° hij wordt opgeroepen voor één expertisezitting ; ( maar kunnen er ook zes zijn) 3° nadien ontvangt hij het definitieve verslag, ondertekend door de twee raadsgeneesheren. Dit verslag is in principe niet meer aanvechtbaar, hoewel het slachtoffer nooit de gelegenheid heeft gehad om bepaalde opmerkingen te formuleren. De M.M.E. is op deze wijze vaak een valkuil. Zelfs als beide artsen pertinent liegen, kan men er weinig aan veranderen. Volgens een gekend strafpleiter is het feit dat geneesheren een andere visie hebben dan de uwe geen misdrijf.  

12 Rechtsbijstandsverzekering aangeraden
Een bijkomend probleem is dat de wetgever hier geen duurtijd op gekleefd heeft, zodat een minnelijk medische expertise die 10 jaar duurt geen unicum is,  ( ) of nooit een oplossing biedt als men niet over de middelen beschikt om zich tot de rechtbank te wenden. En aangezien een verzekeringsarts niet kan verplicht worden tot het stellen van een diagnose of m.a.w de ideale vergeetput biedt voor maatschappijen om hun klanten in te dumpen. ( De minnelijke medische expertise is corrupt omdat de aangestelde verzekeringsarts de regels bepaalt advocaten zetten nog enkel een procedure in gang als de patiënt een rechtsbijstandsverzekering heeft. De advocaat ziet zich dan verzekerd van een minimum inkomen van 12500€ tot 18500€ volgens de waarborgen van de polis rechtsbijstand. Zijn er geen resultaten kan hij toch zijn gedane prestaties in rekening brengen. Uiteindelijk is een advocaat niet resultaatgebonden zoals bv in Nederland: geen resultaat,geen betaling.

13 De Medische Expertise – Gerechtelijke Expertise
De Gerechtelijke expertise: Een medisch verslag wordt in dit geval opgemaakt door een arts daartoe aangesteld door de rechtbank ; voor deze aanstelling moet u beroep doen op uw advocaat; de raadsgeneesheer van uzelf en deze van tegenpartij zullen aan de gerechtsdeskundige*- geneesheer (= justitiearts) alle nuttige medische stukken overmaken en zij zullen t.a.v. de gerechtsdeskundige hun respectieve standpunten verdedigen. Het verslag van een dergelijke tegensprekelijke gerechtelijke? expertise kan slechts in uitzonderlijke gevallen met succes worden aangevochten voor de rechtbank. De meest rechtbanken werken met experten die vast aangesteld zijn aan hun balie. Vandaar dat men per streek steeds met dezelfde gerechtsexperten geconfronteerd worden.  Een andere expert toegewezen krijgen, zelfs al is hij expert in een ander rechtsgebied, is heel moeilijk en totaal afhankelijk van de goodwill van de rechter. Het is enkel in gespecialiseerde materies dat de rechter zich soms laat overhalen werkelijk gespecialiseerde mensen ter zake aan te stellen. Om binnen dezelfde balie te blijven, kan het bij wijze van spreken zijn dat een veearts aangesteld wordt als expert voor cvs. Met andere woorden: eens gerechtsexpert ben je bekwaam voor alle takken van de geneeskunde met als markant feit dat zij de enigen zijn die geen bijscholing moeten volgen.

14 “Experten”- realiteit
Dr. Michel Matagne, voorzitter van de Vereniging van artsen-gerechtsdeskundigen,( franstalig) zegt dat het werk van een expert hoe dan ook beïnvloed wordt door zijn persoonlijkheid, en dit ongeacht het feit of hij nu werkt voor rekening van een verzekeraar, een patiënt of het gerecht. Marc Van Knippenberg, een psycholoog die gespecialiseerd is in hulp aan slachtoffers van trauma's, zegt dat sommige experts hun hart laten spreken, terwijl anderen dan weer dermate hardvochtig zijn dat ze meteen al zijn werk verknoeien. Het aantal expertises neemt toe, maar steeds meer van die expertises worden ook betwist. Voor nogal wat medische experts is het echt dansen op het slappe koord : nu eens werken ze voor een patiënt, dan weer voor een verzekeringsmaatschappij of voor het gerecht. Sommigen onder hen kennen bijvoorbeeld 30% invaliditeit toe aan een patiënt wanneer ze in zijn opdracht werken, maar wanneer ze voor rekening van een verzekeringsmaatschappij werken, is dat soms maar 10%. "De slimsten onder hen werken voor de verzekeringsmaatschappijen", aldus Dr. Michel Matagne. "Financieel is dat immers interessanter." Jaarlijks verdient een groot deskundigenbureau tot euro met de opdrachten die het krijgt van één enkele verzekeringsmaatschappij. "Op een paar uitzonderingen na tonen die artsen-deskundigen bitter weinig mededogen voor een slachtoffer", aldus een specialist uit het milieu. Of ze nu werken als zelfstandigen dan wel als loontrekkenden, de deskundigen die ten dienste staan van de verzekeringsmaatschappijen zijn hoe dan ook gebonden. Hun broodwinning staat op het spel, en dus zijn ze geneigd om de schade te minimaliseren of te denken dat het slachtoffer liegt.

15 “experten”- realiteit
Als we alle deskundigen van ons land achter elkaar zouden leggen zouden ze nog steeds alle kanten op wijzen. - S. EWING - Vreemd is dat nogal wat slachtoffers een arts-deskundige beschouwen als een objectieve bondgenoot, zelfs al is die aangesteld door een verzekeringsmaatschappij. En dat is een grove misvatting. Momenteel bevinden de gerechtsdeskundigen zich nog altijd in een soort mist. Ze worden door de rechtbank gekozen uit een groep vrijwilligers die niet verplicht zijn de nodige kennis te bezitten inzake medische expertises. Ze worden ook totaal niet geëvalueerd. Een goede deskundige is gewoon een deskundige waar de rechter geen last van heeft. Wie wel voor problemen zorgt, wordt aan de kant geschoven : ofwel werkt hij te traag, ofwel maakt hij te veel fouten, ofwel worden zijn rapporten te vaak betwist. Wie opzij wordt geschoven, merkt dat pas na een zekere tijd. Hij wordt daarvan niet verwittigd. Gerechtsdeskundigen krijgen geen kopie van het vonnis in zaken waarin hun mening werd gevraagd. Wie zich vergist heeft, komt dat dus niet te weten. Om wat meer klaarheid te scheppen in deze nogal warrige toestand werkt het ministerie van Justitie nu aan een hervorming van het beroep van deskundige. Op termijn zal er met officiële lijsten van deskundigen worden gewerkt. Die deskundigen zullen over de nodige kennis moeten beschikken en zullen ook geëvalueerd worden. Nog later zullen ze een nieuw statuut krijgen. Maar ze zullen hoe dan ook nog altijd de eed moeten afleggen, in tegenstelling tot de artsen-deskundigen die werken in opdracht van een verzekeringsmaatschappij of een slachtoffer. Volgens een rechter worden die laatste niet verplicht tot het afleggen van de eed om hen niet in moeilijkheden te brengen. Een en ander betekent natuurlijk niet dat ze daardoor meteen ook ongeloofwaardig zijn, aldus nog die rechter...

16 De medische expertise + verslagen
Een expert is iemand die steeds meer weet over steeds minder.  Nicholas Butler Medische expertise-verslagen bevatten opvallend vaak dezelfde opmerkingen: "Er zijn geen lichamelijke afwijkingen gevonden, dus moet het psychisch zijn....". De logica in deze verslagen is meestal zoek. Door het documenteren, archiveren en verspreiden van gemanipuleerde / gefraudeerde rapporten, die later van pas zullen komen bij eventuele procedures, wordt vaak al vroeg verwarring gezaaid. Het medisch dossier wordt soms reeds in een vroege fase "besmet" met medische onwaarheden, voortkomend uit gesjoemel, manipulatie en het frauderen van medische feiten. ( achterhouden van medische gegevens) De verzekeringsartsen die zich hieraan schuldig maken (en hun opdrachtgevers) zijn o.m. verantwoordelijk voor de corrumpering en debilisering van de geneeskunst. Soms wordt een medisch oordeel geveld zonder ooit een patiënt met die specifieke ziekte gezien te hebben of door een gebrek aan medische kennis. De verzekeringsarts beheert en behandelt het medisch dossier voor de verzekeraar. In 99 van de 100 gevallen geeft de verzekeringsarts een voor de verzekeraar gunstig medisch oordeel en gaat hierbij meestal in tegen de onderzoeken en bewijsmateriaal van de behandelende geneesheren. Als het even kan nemen ze hun beslissing zonder de aanwezigheid van de patiënt en zonder dat de patiënt hiertegen ook maar iets kan inbrengen.

17 Het is moeilijk te geloven dat iemand de waarheid spreekt als je weet dat jij in zijn plaats zou liegen. H.Mencken De elementaire regels van de bestaande wetgevingen (bv. wet op patiëntenrechten, wet op de privacy) en van de Geneeskunst op zich (deontologische code) worden vaak aan de laars gelapt. Zijn/haar medisch oordeel wordt vervolgens wel in het medisch dossier gedocumenteerd (!) Het is een morbide, weerzinwekkend, mensonterend, psychologisch, manipulatie - en machtsspel, waarbij slachtoffers, medici en de Rechterlijke Macht worden misleid. Het is bedacht en onderhouden door corrupte verzekeringsmaatschappijen om weerloze groepen patiënten te stigmatiseren en in diskrediet te brengen, vanwege commerciële belangen. Geld telt in hun ogen meer dan een mensenleven. (Waarom zijn er zoveel zelfmoorden in België?) Het zijn individuen die op grond van hun functie hun machtspositie misbruiken (gezien de afhankelijkheidspositie van het slachtoffer en het gebrek aan medische kennis) Het is een spel van systematisch gesjoemel, frauderen en psychische terreur door steeds herhaalde zetten. Het slachtoffer wordt hierdoor ernstig getraumatiseerd. Een spel waarbij slachtoffers en zelfs de meest integere medicus en de Rechterlijke Macht worden misleid, enkel en alleen maar om de schade af te laten wentelen op de slachtoffers zelf, de overheid, de samenleving en de belastingbetalers.

18 Is de expert onafhankelijk?
Als de waarheid in het midden ligt, wil iemand mij dan vertellen waar het midden ligt? Spinder Het principe van onafhankelijkheid van de expert wordt uitdrukkelijk bekrachtigd door artikel 122 van de Code van geneeskundige plichtenleer, terwijl artikel 121 preciseringen geeft over de voorwaarden en modaliteiten van deze onafhankelijkheid. Deze principes worden in de praktijk helemaal niet altijd geëerbiedigd, precies omdat de rol van de expert in een minnelijke expertise niet goed begrepen is en vaak verward wordt met deze van technisch raadgever. Deze verwarring wordt in de hand gewerkt door de gewoonte die sommige verzekeringsmaatschappijen hebben om de persoon die eerst als technisch raadgever belast werd het schadegeval vast te stellen voor rekening van de verzekeraar automatisch als minnelijk expert aan te stellen . Deze praktijk is helemaal in strijd met de hierboven uiteengezette principes die zowel de materie van de expertise als de geneeskundige plichtenleer regelen.

19 Is de expert onafhankelijk? (vervolg)
Sedert enige tijd gaan er gezaghebbende stemmen op om de ongezonde situatie aan te klagen waarin vele experts zich bevinden. De huidige ongezonde situatie doen betrokken partijen en derden ernstig vrezen mbt onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Deze situaties komen steeds frequenter voor en belemmeren het rechtvaardige karakter van het proces, zoals gewaarborgd door artikel 6 van het Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens. Ze kunnen de fundamentele vrijheden in gevaar brengen. Ze zouden dan ook meer moeten aangeklaagd en bestreden worden, vooral in het medische domein. De vraag over de economische band die kan bestaan tussen een deskundige (of een expertisebureau) en een partij, grote aanbrenger van deskundigenonderzoeken, is delicaat. Bepaalde verzekeringsmaatschappijen vragen regelmatig de aanwijzing van dezelfde deskundige (of van verscheidene leden van een zelfde expertisebureau) zodat het geheel van expertises door deze maatschappij “aangebracht” aan de deskundige (of aan het expertisebureau) een niet verwaarloosbaar percentage uitmaakt van de inkomsten van deze deskundige (of van dat bureau). Deze laatste zou aldus voor een belangenconflict kunnen komen te staan. 

20 In dat opzicht dient opgemerkt te worden dat de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de deskundige, zoals deze van de rechter, beoordeeld moet worden door - zich niet alleen af te vragen of de situatie waarin de deskundige zich bevindt op economisch vlak, van dien aard is dat ze hem belet zijn opdracht onpartijdig, sereen en belangeloos te vervullen - ook of deze situatie van dien aard is dat ze in hoofde van de partijen en van de derden een wettige verdenking teweegbrengt mbt de onpartijdigheid van de deskundige. De Overheid heeft de grootste fout gemaakt door het beheer en de tuchtregeling van misbruiken toe te vertrouwen aan een organisme (Orde der geneesheren) dat niet over de nodige mechanismen beschikt om deze artsen te beteugelen. Mede door het opleggen van zwijgplicht aan artsen zodat deze geen oordeel kunnen of mogen uitspreken over wanpraktijken die ze waarschijnlijk dagelijks in hun praktijk tegenkomen.

21 De OBSI schaal In ons land wordt in de polissen dikwijls verwezen naar de Officiële Belgische Schaal ter bepaling van de graad van Invaliditeit of OBSI. Deze schaal heeft echter geen bindend karakter. Oorspronkelijk werd de schaal opgesteld met het oog op de vergoeding van oorlogsslachtoffers (militair en burgerlijk). De officiële Belgische schaal ter bepaling van de graad van invaliditeit is bestemd om, krachtens de wettelijke beschikkingen welke er de toepassingen van bekrachtigen, als schattingsbasis te dienen voor de door tussenkomst van de Gerechtelijke Geneeskundige Dienst uitgevoerde medische expertises De Officiële Belgische Schaal ter bepaling van de graad van invaliditeit is – ook al doet de naam het misschien vermoeden – niet van toepassing bij de evaluatie van de arbeidsongeschiktheid volgens artikel 100, § 1, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 ( Riziv) ( bepaalt dus geen ziekte) vermits de OBSI-schaal alleen de zuiver lichamelijke graad van arbeidsongeschiktheid bepaalt ,en het enkel de bedoeling is voor eenzelfde letsel eenzelfde invaliditeits percentage te bepalen.

22 O.B.S.I .– Belgische schaal voor het bepalen van de graad van invaliditeit
In de inleiding wordt gesteld dat het barema eveneens van toepassing is "voor een fysische ongeschiktheid tengevolge van elke andere schade". Men kan aldus stellen dat het slechts een weergave is van een "abstracte ADL- ongeschiktheid" (ADL = activiteiten van het dagelijkse leven).  Deze schaal is, al naargelang zij een welbepaald percentage oplegt of een marge bij de raming toelaat, imperatief of indicatief.   Terwijl artikel 100 een economische evaluatie inhoudt, namelijk een evaluatie van het verlies aan verdienvermogen, dat in feite de uitdrukking is van een loonverlies . Artikel 445 van de officiële Belgische schaal tot vaststelling van de graad van invaliditeit stelt bedragen voor vergoedingen voor. Deze kunnen als referentie dienen, maar hun toepassing is slechts in twee gevallen verplicht :  - bij de wetgeving in verband met de kinderbijslag voor gehandicapte kinderen, - bij de wetgeving in verband met de vergoedingspensioenen voor het herstel en de schadeloosstelling van oorlogsinvaliden. Dit wordt bevestigd in een schrijven van het Riziv

23 Brief Riziv Aan de heer X Rijksinstituut voor Ziekte- enInvahdlteitsverzekering Correspondent: Liesbeth Verbruggen Attaché - Tel.: Fax: Uw schrijven van: 13/10/ Onze referte: 221/LV/201/12349 Brussel, Mijnheer, Uw hogergenoemd schrijven aan de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de heer V en aan de burgemeester van R werd ons in goede orde overgemaakt. U vermeldt daarin dat u lijdt aan het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS). U heeft bij Fortis een verzekering 'gewaarborgd inkomen' afgesloten. Een verzekering 'gewaarborgd inkomen' is een privé-verzekering die in principe zorgt voor een financiële compensatie bovenop het vervangingsinkomen dat u reeds ontvangt in het kader van de uitkeringsverzekering (uitkeringen die uw ziekenfonds u uitbetaalt). U dient uiteraard te voldoen aan alle voorwaarden, opgenomen in de verzekeringspolis, om aanspraak te kunnen maken op de "aanvullende" uitkering. Uit uw brief menen we te kunnen besluiten dat Fortis u op basis van de polisvoorwaarden geen uitkering kan uitbetalen vermits CVS niet opgenomen is in de Officiële Belgische Schaal ter bepaling van de graad van Invaliditeit (OBSI). Voor nadere uitleg hieromtrent raden wij u aan om contact op te nemen met Fortis. Verder wensen we u te wijzen op het bestaan van de Ombudsman van de verzekeringen (zie bij wie u eventueel klacht kan indienen. Uw dossier zal dan nader worden onderzocht. Het RIZIV is enkel bevoegd voor wat de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering betreft (gecoördineerde wet van ) en we kunnen u dus enkel op dat vlak nader informeren. In het kader van de uitkeringsverzekering wordt bij de evaluatie van de arbeidsongeschiktheid rekening gehouden met elk letsel of functionele aandoening, dus ook met CVS. Er bestaat geen lijst van ziektes die als zodanig erkend worden als mogelijke oorzaak van de arbeidsongeschiktheid.

24  Brief Riziv- vervolg Om arbeidsongeschikt erkend te kunnen worden in het kader van de verplichte uitkeringsverzekering voor de loontrekkenden, moeten de letsels of functionele stoornissen wel aanleiding geven tot een vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder dan een derde (men moet m.a.w. + 66% arbeidsongeschikt erkend zijn) (art. 100, § 1 van de gecoördineerde wet van ). De Officiële Belgische Schaal ter bepaling van de graad van invaliditeit is niet van toepassing bij de evaluatie van de arbeidsongeschiktheid in het kader van de verplichte uitkeringsverzekering voor de loontrekkenden, vermits deze schaal alleen de zuiver lichamelijke graad van arbeidsongeschiktheid bepaalt, terwijl, zoals hierboven reeds werd aangehaald, de evaluatie van de arbeidsongeschiktheid van de loontrekkenden een medisch, maar ook socio-economische evaluatie inhoudt,namelijk een evaluatie van het verlies aan verdienvermogen. Uit de gegevens waarover wij beschikken blijkt dat u arbeidsongeschikt bent erkend in het kader van de verplichte uitkeringsverzekering voor loontrekkenden sedert en dat u voor deze arbeidsongeschiktheid ziekte-uitkeringen ontvangt vanwege uw ziekenfonds. We willen nog opmerken dat een arbeidsongeschiktheid niet als "definitief' kan worden beschouwd, vermits de bevoegde medische instanties (de adviserend geneesheer van het ziekenfonds of de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de Dienst voor uitkeringen van het RIZIV) een verzekerde steeds kunnen oproepen voor een geneeskundig onderzoek om na te gaan of de betrokkene nog steeds voldoet aan de criteria om arbeidsongeschikt te kunnen worden beschouwd We hopen u de nodige informatie gegeven te hebben. Hoogachtend, Pierre De Craene Adviseur-generaal

25 Het barema is onvolledig. Het is onmogelijk elke pathologie te catalogeren naargelang de fysieke schade die ze veroorzaakt. Er zullen onvermijdelijk schattingen dienen te gebeuren "naar analogie" wat de nagestreefde uniformiteit schaadt aangezien weer verschillende interpretaties mogelijk worden. Het schatten van de blijvende invaliditeit vereist enerzijds de definitieve stabiliteit van de letsels en anderzijds een wetenschappelijk verantwoorde correlatie tussen de functionele afwijkingen en de anatomische letsels. Hieruit volgt dat de schatting van de invaliditeit zal uitgesteld worden, ofwel slechts ten voorlopige titel zal gebeuren, zolang de letsels nog evolueren of als de patiënt functionele stoornissen vertoont zonder objectief waarneembare veranderingen. Voor de schatting van de invaliditeit moet de expert enkel rekening houden met medische factoren, met uitsluiting van elke andere factor (leeftijd, beroepseisen, elementen van sociale, economische of ecologische aard, enz.).   “De graad van fysiologische blijvende invaliditeit ten gevolge van een gezondheidsaantasting die niet is voorzien in de O.B.S.I. wordt bepaald door vergelijking en naar analogie.” In geval men de barema's imperatief oplegt (er mag in de loop van de invaliditeit niet meer afgeweken worden van het vastgestelde percentage), is dit in strijd met de evolutiviteit van de gezondheid of het ziekteverloop. Er zouden sancties moeten komen tegen verzekeringsartsen die doelbewust een verkeerde interpretatie geven aan het barema van de Obsi (Belgische schaal tot vaststelling van de graad van invaliditeit) om schadevergoedingen te weigeren die zogezegd niet opgenomen zijn in de Obsi.

26 Een expert is een man die alle fouten heeft gemaakt die maar gemaakt kunnen worden op een zeer klein gebied.  Niels Bohr. Expert: iemand die zich mag vergissen wat de hoofdzaak betreft op voorwaarde dat de details onbetwistbaar juist zijn.  Julien  de Valckenaere

27 De wetenschappelijke diagnose
Verhoogde bezinkingssnelheid enfibrinogeen Anti- kern A1 –titer 1/160 Flinke hypertriglyceridemie Immunofenotypering: hoog normale CD4/ CD8 ratio Zeer hoog ferritine Positieve reumafactor LMW RNaseL duidelijk aanwezig  Longonderzoek: Spirometrie normaal MIPS: verlaagd, wat wijst op inspiratoire spierzwakte HBPT: aantoonbare bronchiale hyperreactivitei (PD 20% FEV1 = 1mg histamine Ct scan sinussen Septumdeviatie Chronische maxillaire sinusitis Laboratorium MVL 29/06/2001 Clam.pneum. IgG ratio 2,49 > 1,20 positief (oud kontakt of recente infectie afhangende van de waarde van IgA) Chalamydia IgA ratio 4,06 > 2,0duiden op een recente infectie of een resttiter van IgA

28 Maximale inspanningsproef op de ergometerfiets
 Onderzoek 13/12/2001 Maximale inspanningsproef op de ergometerfiets Wattmax : 120 (= 1,1 Watt/kg) VO2 max : 1,756l/min = 16,0ml/min/kg Deze man blijft volledig werkonbekwaam. Met dergelijke VO 2 Max komt hij in Class 3 van AMA scale of disability Onderzoek 09/01/2002 Echografisch hepatosteatose graad IIblaas vertoont microholelithiese tot doormeter 7mm zonder acoustische schaduw: galblaasludge Milt niet vergroot bij positieve Chlamydia serologie. UZ Gent 21/01/ Spect perfusie scan 99 rs Tc-Ecd  -licht tot matige hypoperfusie thv. De rechter temporale cortex op de lagere sneden. Subcordiaal tekent ook het linker striatum minder intens dan zijn contralateraal gedeelte. Licht gedaalde doorbloeding thv de insulaire regio aan de linker zijde Besluit : Relatieve hypoperfusie rechts temporaal en rechts striataal,met name het caput nucleus caudatus.Deze bevindingen kunnen passen bij geheugenproblematiek en executieve stoornissen van het striatofrontale systeem

29 Slaaponderzoek UZ Brugmann 27/02/2002 1° nacht : Totale slaapduur 4h40
Macrostructuur van slaap niet zonder problemn Te weinig diepe slaap (9,3%)- Normaal 25% REM slaap te weing(5,7%) –Normaal 20% Niveau microstructuur indec van 36,5 micro-ontwkingen/uur – normal 5 Hele nacht 161 micro ontwakingen 75 spontane,maar ook als gevolg van ademhalingsgebeurtenissen(15) en ademhalingsgebeurtenissen met desaturatie 70) Op vlak van ademhaling werden problemen vastgesteld: 120 hypopneus met een maximale lengte van 55 sec . Apneu/hypopneu index 26,0/uur- normaal 5:uur. Problemen op dit vlak worden vastgesteld . desaturatieindex 17,7- normal 5/uur  2°nacht Totale slaapduur 5h9 min. Met N CPAP toestel Macrostructuur : diepe slaap te weinig (16,2)%  Besluit : Diagnose van Apneus en Hypopneus kan worden weerhouden Diagnose van een endogene depressie wordt niet weerhouden

30 Laboonderzoek MVL 22/04/2002  Thyroid T3 vrij 5,65 normaal 2,3 – 4,5 ng/L Hormonaal: Ratio IGFBP3/ IGF normaal > 4,5 Somatomedine C : normaal ng/ml  Verslag 19/05/2004  Gezien postvirale asthenie een gekende en aanvaarde CVS-variant is, denk ik toch dat de blijvende CMV-virage niet geminimaliseerd mag worden. Er zijn volgens de resultaten in het UZ Gent duidelijk verhoogde IgG waarden en zelfs nog een borderline-positieve IgM. Op deze leeftijd is het extreem zeldzaam dat er acute virale infecties van deze aard optreden (cfr voor EBV is geweten dat op 30j leeftijd 97% van de mensen in contact is geweest met dit virus)CMV is hiervan een annaloog en derhalve is het nodig deze evolutie verder te volgen.  Labo Medische Analyse onderzoek dd 25/05/04 CD normaal /mm3 Cmv IgG >22 positief

31 Medisch verslag Dienst lnwendige ziekten UZ Gent dd.05.05.2004 
BESPREKING EN BESLUIT: Op internistisch vlak weerhouden wij enkel een randhoog IgM-titer voor Cytomegalie met fors verhoogde IgG-waarden. . Een nieuwe bepaling van IgG en IgM op heden is aan te raden om te kijken wat de evolutie is van deze titers. Oppuntstelling in kader van CVS referentiecentrum: Te weerhouden BMI: 35 Bloeddruk: 18/10cm Hg, Labo: Sed: 29/50, Verhoogd ferritine, immuniteit voor Epstein Barr, CMV iGg Positief, CMV randposit,ANF+++posit met gespikkeld patroon Echo abdomen: uitgesproken lever en pancreaslipomatose Patiënt voldoet aan de criteria van Fukunda voor CVS Psychiatrisch Verslag 28/05/2004  Chronisch vermoeidheidspatient die voldoet aan CDC criteria van Fukuda. Er zijn geen psychiatrische exclusie criteria Er is geen psychiatrische comorbiditeit.  Protocol skeletscintegrafie dd   Te weerhouden: beeld compatibel met degeneratief lijden: vnl mediale gonartrose re >li, femoro-patellaire artrose rechts en thv de voeten

32 Labo Medische analyse 16/03/ 05 Ferritine : 648 Cd 4 : 1446
CPT : 45 normaal <39 CMV positief Labo medische analyse 21/10/05 GPT 40 normaal < 39 CMN IgM positief Cmn IgG positief  NK2 cellen CD : 16,9 normaal : 0,9-10 CD8 suppres (cd57+) :388,5 normaal NK cellen cd3- : 603,7 normaal Nk2- cellen ( cd3+) : 455,9 normaal Bilirubine , normaal <1,1 Cmv IgG , positief Verslag Labo Medische Analyse 30/08/2007 NK cellen CD : 22,6 normaal 6-20 Laboonderzoek Labo medische analyse 23/09/04 Leukocyten : normaal Ferritine : normaal CD : normaal CD : normaal Cortisol : 6, normaal 7,0 – 28 

33 Diagnose van de verzekeringsartsen

34 Besluit van de expertise
Na 10 jaar wordt ik geroepen op het kabinet van mijn verzekeringsarts om mij de overeenkomst mede te delen. Eerst dien ik wel nog 300 euro op te hoesten. Dan deelt mijn verzekeringsarts me mede wat de expertise uitgewezen heeft: Ik ben te dik Door dat feit snurk ik De enige oplossing is een maagverkleining en dan zal ik genezen Dezelfde week ontvang ik hun rapport

35 Persoonlijk:  Inzake X tegen FB Verzekeringen
De 5de expertisezitting vond plaats op 18 oktober 2006 Tijdens deze zitting waren enkel de artsen aanwezig. Het hele dossier werd besproken en we kwamen tot een gezamenlijk standpunt  We weerhouden volgende punten: -Arbeidsongeschiktheid vanaf 11 augustus 1998 en heeft hij het werk niet meer hervat. -Vanaf 1995 wordt een gestoorde slaap tengevolge van ernstig snurken vastgesteld De opeenvolgende polysomnografie onderzoeken vanaf 1996tot 2003toont een toename van de apneu -hypnoe index.Het onderzoek door Dr. V in het kader van deze expertise toont een ernstig OSAS aan ( obstructief slaap apneu syndroom) Dr. Volckaert wijt dit syndroom aan een stress geïnduceerde eetstoornis met een uitgesproken obesstas met BMI3 5kg/ m2 Na het onderzoek van Dr. V. wordt gestart met het gebruik van een hogedrukmasker bij het slapen Het resultaat is dan ook zeer goed, daar een controle polysomnografie 2jaar later een normale slaap aantoont.  De uitgesproken obesitas wordt niet behandeld met BMI van 35kg/ m2 in 2003 en BMI 36,4 kgf m2 in De echografie abdomen tijdens de algemene oppuntstelling in het referentiecentrum in UZ Gent toont een vervetting aan thv de lever en pancreas. We kunnen enkel vaststellen dat een gerichte therapie van de obesitas bestaande uit strikt regime met conditietraining een zeer gunstig effect zou hebben op het klachtenpatroon van deze man.

36 In onze opdracht moeten we een invaliditeit bepalen vanaf 23 november 2001
Vanaf 23 november 2001tot weerhouden we een zeer ernstig obstructief slaap apneu syndroom met een apneu-hypnoe index van 51 en obesitas met BMI 35kgm2 Na dit onderzoek gebruik deze man een hogedrukmasker om te slapen. Het controle onderzoek op toont ene normale slaap onder nCPAP   (nooit mogen inzien) Tijdelijke invaliditeit wordt toegekend van 50% vanaf 23 november 2001 tot vanaf tot op heden : 25% Dr. R. B Dr. K.P Aangezien de gegevens die Dr.B hier aanhaalt, in schril contrast zijn met de gegevens van de jaarlijks afgedrukte gegevens van het nCPAP toestel (Analysis of recorded sessions toegestuurd aan Dr.P op 19/10/2005) werd dan ook een kopie van het verslag opgevraagd, waar ik nog steeds op wacht. (= inbreuk op wetgeving op patiënten rechten) De bedoeling hiervan was het verslag te toetsen aan de realiteit van de “analysis of recorded sessions” in samenwerking met prof. Hoffman, bij het jaarlijks controleonderzoek. Het nooit geziene slaaprapport brengt een vermindering mee van 25% invaliditeit,waar opmerking tegen gemaakt wordt.

37 Wie al te zeer op zijn recht staat, vertrapt het.
Gaby Vanden Berghe Gevolg : Na 14 dagen nieuw protocol  Dilbeek: Inzake: X tegen FB Verzekeringen We kunnen enkel vaststellen dat een gerichte therapie van de obesitas bestaande uit strikt regime met conditietraining een zeer gunstig effect zou hebben op het klachtenpatroon van deze man. In onze opdracht moeten we een invaliditeit bepalen vanaf 23 november 2001 Vanaf 23 november 200l tot weerhouden we een zeer ernstig obstructief slaap apneu syndroom met een apneu-hypnoe index van 51 en obesitas met BW 35kgm2 Na dit onderzoek gebruikt deze man een hogedrukmasker om te slapen. Het controle onderzoek van de polysomnografie op toont een normale slaap onder nCP AP : "Normale slaapstructuur(5 slaapcycli) inslaaptijd en slaapefficiëntie. ook de verdeling van de verschillende slaapcentra is normaal"

38 We weerhouden volgende diagnose bij deze consolidatiedatum
We kunnen dus consolideren op ( kan niet in polissen GI-tegen evolutiviteit van letsels) We weerhouden volgende diagnose bij deze consolidatiedatum 1°) Obesitas: Gewicht: 122kg,lengte 183, BMI:36,4 2°) zeer ernstig obstructief slaap apneu syndroom volledig onder controle bij het gebruik van een hogedrukrnasker bij te slapen 3°) Volgens Dr. Lindemans "kan gesteld worden dat vanuit een psychologische invalshoek getwijfeld kan worden aan de diagnose van een CVS-problematiek. -Oppuntstelling in kader van CVSreferentiecentrum_Dienst Inwendige ziekten UZ Gent dd.05.0S.2004"- Patiënt voldoet aan de criteria van Fukuda voor CVS" Invaliditeit vanaf de consolidatiedatum volgens de OBSI -punt 1 obesitas: deze aandoening wordt niet vermeld in de OBSI -punt 2: obstructief slaap apneu: deze aandoening wordt niet vermeld in de OBSI -punt 3: CVS: deze aandoening wordt niet vermeld in de OBSI Volgens de criteria in de opdracht kunnen we dus geen percentage invaliditeit toekennen vanaf de consolidatiedatum Dr. R. Buelens ,Ninoofsestwg, Dilbeek – expert Fortis Dr.K.Parmentier, Nieuwstraat,116,1730 Asse - mijn expert

39 Dr. L Anekdote : Dr L heeft een expertisebureau “ Mediter” in Halle, met een 20-tal personeelsleden, allen neuropsychiater, psychiaters, psychologen enz… Ik werd er onderzocht op verzoek van de verzekeringsmaatschappij en aangezien ik geen psychische afwijkingen of letsels had en een doodgewoon normaal persoon bleek te zijn (waar vindt men dat nog ?) werd … het vermoeden van CVS … NIET weerhouden.

40 Het enige interessante aan vrijwel alle regels zijn de uitzonderingen.
(Gaby vanden Berghe, Ons Land, , Het cvs staat in de Obsi schaal. KB’s obsi schaal  Werking 28 maart Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 88 van de programmawet (I) van 24 december 2002 (BS ) 28 MAART 2003Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 88 van de programmawet (I) van 24 december 2002

41 Deel 8 57.Chronisch Vermoeidheidssyndroom Art Toestanden van asthenie, gekenmerkt door psychische en fysische uitputting. De deskundige moet rekening houden met: - de weerslag van de psychische asthenie op de aandacht, het geheugen, de mogelijkheden tot intellectuele activiteit en de vitaliteit - de tekens van neurovegetatieve ontreddering en de algemene toestand beoordeeld in functie van de leeftijd : % a) subjectieve somatische stoornissen zonder objectiveerbaar substraat , .... o tot 10 b ) objectiveerbare tekens van fysische of psychische asthenie met matige weerslag op het sociaal leven. . . , tot 25 c) objectiveerbare tekens van fysische of psychische asthenie, welke nagenoeg volledig het sociaal leven onmogelijk maken tot 60 definitie : asthenie : algemene lichaamszwakte,krachteloosheid van de spieren 91. Obesitas Enkel aanrekenbaar indien endogeen en aanwezig ondanks een ononderbroken, gepaste behandeling (dieet, medicatie, lichaamsbeweging, ...)   Art. 649a) of 779/9b) als BMI groter dan + 2SD 10 %   Art. 649b) of 779/9b) als BMI groter dan + 4SD 30 %   Art. 649c) of 779/9b) als BMI groter dan + 6SD 60 %

42 Graag omkleedt men zwakke waarheden met krachtige woorden. P.Heyse
Aanvraag om inlichtingen aan mijn verzekeringsarts en het antwoord van mijn verzekeringsarts,die al voor akkoord getekend heeft 1 2 AUG 2008 Dr. KP  De heer Advocaat Uw brief van uw kenmerk 11850F3  - ons kenmerk DWE P – datum Geachte meester, Ik nam nota van de opzoekingen van de heer X 1 ° het artikel 646 in de OBSI komt niet in aanmerkinq voor verqoedinq omdat de vermelde asthenie normaal gesproken dergelijke adequate brieven uitsluit: vergoeding van de weerslag van de psychische asthenie op de aandacht, het geheugen, de mogelijkheden tot intellectuele activiteit en de vitaliteit. Bovendien zijn psychische aandoeningen a priori uitgesloten tenzij ze uitsluitend en rechtstreeks gevolg zijn van een organische aandoening. 2° het artikel 649 in de OBSI betreft fobieën en obsessies met gradering volgens de sociale Het betreft weer psychische weerslag. Deze aandoeningen kunnen niet weerhouden worden. Het betreft weer psychische aandoeningen die uitgesloten zijn in de polis. 3° het artikel 779/9b in de OBSI betreft selectieve uitval van de adenohypofyse. Deze aandoening is niet aangetoond. Indien de heer X zich niet kan neerleggen bij de besluiten van dokter B zal de arbiter aangesteld worden. Met vriendelijke groeten,

43 Conclusie – In vraag stelling expertise - Opwerpingen
Ons recht stoelt nog op het Romeinse recht. Het loopt inderdaad soms wat achter. (VN, Terzijde, ) 1. Het chronisch vermoeidheidssyndroom staat vermeld in de OBSI schaal! Wat moet men denken van experten die de OBSI schaal niet kennen? 2. Er is geen enkel wet of officiële richtlijn die bepaalt dat het chronisch vermoeidheidssyndroom psychisch is. Integendeel : de WHO klasseert het CVS als neurologische ziekte. ME is immers in de ICD 10 opgenomen in hoofdstuk G. ‘Ziekten van het zenuwstelsel’ onder code G93.3, evenals Postviraal Vermoeidheidssyndroom. In deel 3 van de ICD 10 is te vinden onder deze code ook de term CVS valt. Dat cvs psychisch zou zijn, bestaat dus enkel in het hoofd van verzekeringsartsen ten dienste van hun opdrachtgevers. Bij de ziektediagnose is er een biologische disfunctie vast te stellen die de klachten en medische bevindingen kan verklaren. Dit wordt ondersteund door de verwijzing naar de ziekteclassificatie van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO . CVS/ME is een verzamelnaam van diverse neuro-endocriene metabole immuunstoornissen / beschadigingen. Allerlei factoren apart of samen kunnen leiden tot beschadiging van het neurologische en immuunsysteem, waardoor de mens gevoeliger wordt voor bacteriële, virus- en schimmelinfecties, toxines en omgevingsinvloeden. De oorzaak wordt daarom “multifactoriëel” genoemd.

44 4. De “Officiële Belgische Schaal ter bepaling van de graad van invaliditeit” is slechts bindend in verband met gerechtelijke geneeskundige dienst. In andere contexten is ze indicatief . Dit houdt in dat niet alle andere abnormaliteiten in de Obsi schaal vermeld moeten zijn. 5. Over de laatste 20 jaar is de slaapgeneeskunde volop ontwikkeld en actueel zijn 80 slaap-waakstoornissen omschreven en gecatalogeerd in een internationaal aanvaarde lijst (ICSD-2, International Classification of Sleep Disorders).De commissie onderlijnt naast diversiteit ook de zeer hoge prevalentie van de verschillende slaap-waakstoornissen, vooral insomnia en het obstructieve apneu-hypopneu syndroom. De socio-economische impact van de slaap-waakstoornissen is groot. De bredere impact op de gezondheid (o.a. het cardiovasculair systeem) is bewezen. De slaap-waakstoornissen zijn eveneens opgenomen in de internationale lijst van ziektebeelden (ICD-10, International Classification of Diseases). 6. De epidemiologische- en laboratoriumkenmerken (bloedonderzoeken)die van speciale betekenis zijn voor de vaststelling van het postviraal vermoeidheids- syndroom en die wijzen op een overactief immuunsysteem zijn uit de protocollen verdwenen .

45 Een overdrijving is een nijdig geworden waarheid. K.Gibran
7. De duidelijke immuunactivatie (TH2-cytokine shift, toename pro inflammatoire cytokine expressie) en functionele defecten in b.v. NK-cellen, CD en B-cellen zijn niet vermeld in het protocol. De meest zieke patiënten hebben een slechte NK-cel werking en dit kan een goede indicatie vormen voor de ernst van de ziekte. 8. De resultaten van de metingen van fysiek functioneren, gedaan door proeven als loopband-proeven of apparaten die beweging waarnemen zijn uit de protocollen verdwenen. 9. De belastende medische informatie van de reguliere behandelde geneeskunde, werd nooit meegeven aan de artsen die controlerende onderzoeken dienen uit te voeren voor de verzekeringsarts. 10. Het gevolg: inconsistentie in het medisch dossier, zodat er twijfel gezaaid is omtrent de consistentie van de medische feiten en de ernst van de invaliderings graad van de ziekte.

46 11. De documenten uit het patiëntendossier die de adviserend arts in het kader van een medische expertise heeft opgemaakt, kunnen door de verzekerde worden ingekeken, met uitzondering van de persoonlijke notities van de arts en de gegevens die betrekking hebben op derden. De verzekerde heeft ook recht op een afschrift van het geheel of een gedeelte van het hem betreffend patiëntendossier, tegen kostprijs. 12. Dit werd geweigerd ,zelfs na aangetekend schrijven.( inzage in slaaponderzoek aangevraagd door Dr.Buelens) Dit dossier is dan ook besmet met medische onwaarheden voortkomend uit manipulatie en niet vernoemen van medische feiten zodat het dossier gebagatelliseerd en geridiculiseerd is. Beide artsen gaan in tegen de onderzoeken en bewijsmateriaal van gespecialiseerde behandelende geneesheren. Ze hebben hun beslissing genomen zonder mijn aanwezigheid en zonder dat ik hiertegen ook maar iets kon inbrengen en dit met als enig doel het wegfilteren of minimaliseren van het lichamelijk letsel. Als beide artsen in deze materie overeenkomen is er duidelijk sprake van collusie,aangezien dit indruist tegen wat op dit ogenblik wetenschappelijk is.

47 Het minste wat men kan opmerken is dat er een zwak verweer is voor 10 jaar wachten en een ereloon van euro in ’t zwart. Een attest werd niet gegeven en er moest worden betaald vooraleer ze bij tegenpartij binnengingen,anders geen expertise. Geen geld bij, ga eerst naar de bancontact.

48 Oplossingen Geen De wetgevingen zijn zo verward geworden door het feit dat iedere partij het laken naar zich toe wil halen en dan ook volop lobbiet. Tijdens deze studie heb ik ook de kans gehad de deontologische codes te lezen van dokters, advocaten en verzekeringsmaatschappijen. Ik vind deze codes zo waardevol dat ik de regering zou willen aanraden, de bestaande wetgeving gewoon af te schaffen en van de deontologische codes wet te maken en afdwingbaar te maken. Dat zou een eerste stap in de goede richting zijn

49 Dat een patiënt zelf het bewijs moet leveren dat hij ziek is, is gewoon stupide. In gans deze zaak heeft de gewone geneeskunde geen enkele stem. Laat dan ook de wetgeving wijzigen dat de verzekeringsarts de opinie van de gewone geneeskunde moet weerleggen. Zoals het nu is,is de verzekeringsarts meer specialist dan de eigenlijke specialisten. We hopen dat deze mensen gaan beseffen dat we in de 21° eeuw leven en dat de tijden van de zonnekoning, de inquisite, het verlicht despotisme geschiedenis zijn en dat DE Mens en het menswaardig behandelen uiteindelijk zal primeren

50 Om een zekere rangorde te verkrijgen van aanvaardbare of te wraken experten en enig inzicht te verwerven in hun specialisaties hebben we dan ook besloten een jaarlijkse gouden spiegel of zwarte spiegel in te richten  De Gouden Spiegel Prijs is voor de verzekeringsarts die op medisch maatschappelijk vlak het afgelopen jaar verdienstelijk is geweest in haar/zijn oordeel in het menswaardig behandelen van de patiënten. We hopen dat ze via de spiegel inzage zullen krijgen in hun eigen inzicht,maar ook in dit van de patiënten. De Zwarte Spiegel prijs dient om een persoon in de kijker te zetten die in het afgelopen jaar een daad heeft gesteld met een bijzonder negatief, passief of onpersoonlijk karakter. We hopen dat de spiegel hen inzage zal verlenen dat een patiënt belangrijker is dan elk financieel gewin. Heeft u goede of slechte ervaringen over uw expert en wil u hem of haar voordragen voor één van beide prijzen meld ons dit in een paar bewoordingen. U kunt deze sturen naar

51 Corruptie lijkt onvoorwaardelijk verbonden aan de maatschappelijke instellingen… we lijken dit als een sport te beschouwen in ons landje, en velen onder ons zullen corruptie als verwerpelijk bestempelen, maar tegelijkertijd zijn er evenveel mensen die er zich aan bezondigen. In die mate zelf dat we enerzijds aan de top staan van de corruptie in de wereldranglijst, en anderzijds dat we nogal gelaten reageren op alle mogelijke vormen van corruptie die vaak in de media worden gebracht. Gewenning, aanvaarding, het mogen allemaal geen redenen zijn om van gelatenheid de regel te maken als reactie op dit alles. Want corruptie is verwerpelijk. Het brengt niet alleen de fundamenten van onze democratie in gevaar, het benadeelt ook anderen, diegenen die wel degelijk recht hebben op bepaalde zaken. Ik dank u voor uw aandacht in deze toch wel droge materie.


Download ppt "Viva Belgica - Viva La Corrupción"

Verwante presentaties


Ads door Google