De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda Wat vindt de burger van zichzelf?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda Wat vindt de burger van zichzelf?"— Transcript van de presentatie:

0 21minuten.nl 2007 Democratie en Overheid
AMS_ZWI968_ _Document_v6 CONFIDENTIAL 21minuten.nl Democratie en Overheid High-level fact pack First version Amsterdam 4 oktober 2007 This report is solely for the use of client personnel. No part of it may be circulated, quoted, or reproduced for distribution outside the client organization without prior written approval from McKinsey & Company. This material was used by McKinsey & Company during an oral presentation; it is not a complete record of the discussion.

1 Agenda Wat vindt de burger van zichzelf?
AMS_ZWI968_ _Document_v6 Agenda Wat vindt de burger van zichzelf? Wat vindt de burger van de samenleving? Wat is de rol van de overheid in de Nederlandse samenleving? Wat vindt de burger van de Nederlandse democratie? Wat vindt de burger van de landelijke overheid? Wat wil de burger veranderen aan de landelijke overheid? Wat vindt de burger van de gemeente? Wat vindt de burger van Europa? Wat vindt de burger van de andere spelers?

2 91 AMS_ZWI968_ _Document_v6 STELLINGEN OVER DE GEWENSTE OPSTELLING VAN DE BURGER IN DE NEDERLANDSE SAMENLEVING Percentage van de bevolking1) Stellingen Een burger in de Nederlandse samenleving dient… (Helemaal) oneens Neutraal (Helemaal) eens …te zorgen voor een goede opvoeding van eigen kinderen 2 1 …te zorgen voor eigen inkomsten als hij of zij kan werken 3 6 …de Nederlandse taal te spreken 3 6 …zich in te zetten voor het netjes en veilig houden van de buurt 3 10 …goed op zijn/haar uitgaven en eventuele schulden te letten 3 12 …milieubewust te leven 3 13 …op de hoogte te zijn van de Nederlandse cultuur 4 14 …zich op de hoogte te houden van wat er in de samenleving 4 14 …de buren te helpen 5 21 …mensen die ongewenst gedrag vertonen daarop aan te spreken 5 21 …te stemmen bij verkiezingen 7 20 …open te staan voor immigranten 15 28 …te zorgen voor eigen ouders 15 34 …geld te geven aan goede doelen 24 47 …vrijwilligerswerk te doen 24 48 …lid te zijn van een politieke partij 65 30 1) Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond Vraag 4: In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?

3 -5 AMS_ZWI968_ _Document_v6 STELLINGEN OVER DE HUIDIGE OPSTELLING VAN DE BURGER Percentage van de bevolking1) Stelling Nee Ja Ik houd mij op de hoogte van wat er in de samenleving gebeurt 5 93 Ik help mijn buren wel eens als die hulp nodig hebben 5 90 Ik scheid mijn afval 82 Ik houd mijn stoep schoon 10 82 Ik heb gestemd voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2006 13 81 Ik heb mijn huis energiezuinig(er) gemaakt (bijvoorbeeld isoleren, zuinige ketel, spaarlampen) 74 Ik bezoek mijn ouders regelmatig 67 Ik heb gestemd voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2007 65 Ik heb zowel allochtonen als autochtonen in mijn kennissenkring 59 Ik zet mij in voor een prettige manier van samenleven in mijn buurt 58 Gemiddeld besteden respondenten2) 16 uur per maand aan vrijwilligerswerk Toen ik een misdrijf zag, belde ik de politie 5 42 Doet u vrijwilligerswerk? 39 Toen iemand troep op straat achterliet, heb ik daar wat van gezegd 38 Mijn volwassen kinderen bezoeken mij regelmatig 4 29 Toen iemand een ander op straat lastig viel, greep ik in 13 28 Toen iemand de poep van zijn hond niet opruimde, heb ik daar wat van gezegd 26 Ik geef langdurige ondersteuning aan iemand die zorg nodig heeft (mantelzorg) 23 Ik ben lid van een politieke partij 9 Ik koop regelmatig iets op afbetaling 8 Mijn kinderen zijn wel eens in aanraking gekomen met justitie 5 1) Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond 2) Vraag exclusief gesteld aan respondanten die “ja” antwoorden op de vraag of zij vrijvrijwilligerswerk doen Vraag 1a: Kunt u aangeven of de volgende stellingen wel of niet op u van toepassing zijn?

4 -96 AMS_ZWI968_ _Document_v6 GROOTSTE BRONNEN VAN INVLOED OP HET EIGEN BESEF VAN NORMEN EN WAARDEN VAN DE BURGER Percentage van de bevolking dat bron van invloed noemt Bron van invloed Niet genoemd Wel genoemd Mijn ouders en naaste familie 10 Eigen ervaringen 36 Mijn opleiding/onderwijzers/leraren 54 Mijn vrienden 63 Mijn kerk/religieuze instelling 83 De overheid (wetten en regelgeving) 92 Degenen die mij zorg verlenen/verleenden 95 5 Rolmodellen uit de media 98 2 Anders 96 4 1) Maximaal drie opties per respondent (gemiddeld zijn 2.7 opties aangevinkt per respondent) Vraag 3: Wie of wat hebben volgens u de grootste invloed gehad op uw eigen besef van normen en waarden?

5 47 AMS_ZWI968_ _Document_v6 VRAGEN OVER DE INTERACTIE TUSSEN DE BURGER EN DE SAMENLEVING Percentage van de bevolking Vraag1) Nee Weet niet/ geen mening Ja Vindt u dat u voldoende doet voor de samenleving? 20 13 67 Vindt u dat de mensen in uw directe omgeving voldoende doen voor de samenleving? 31 23 46 Vindt u dat Nederlanders in het algemeen voldoende doen voor de samenleving? 52 18 30 Vindt u dat de samenleving voldoende doet voor u? 32 17 51 1) Betreft vraag 7a, respectievelijk 7b, 7c en 7d

6 7 AMS_ZWI968_ _Document_v6 DONATIES AAN GOEDE DOELEN DOOR DE BEVOLKING Percentage van de bevolking1) Bedrag gegeven aan goede doelen 100% "Weet niet" 2 Meer dan € 500 € 250 tot € 500 € 100 tot € 250 14 € 50 tot € 100 19 € 0 tot € 50 37 Geeft niet aan goede doelen 14 1) “Nee” geantwoord Vraag 1c: Gaf u in 2006 geld aan goede doelen? En zo ja hoeveel?

7 13 AMS_ZWI968_ _Document_v6 BLOKKADES VOOR BURGERS OM MEER VRIJWILLIGERSWERK TE KUNNEN DOEN Percentage van de bevolking1) Stelling: Ik zou meer vrijwilligerswerk doen … Wel genoemd … als ik minder uren zou hoeven te werken in mijn huidige baan … als ik over een mogelijkheid zou horen die ik heel leuk zou vinden … als ik hiervoor dringend gevraagd zou worden … als ik beter zou weten waaraan ik een bijdrage zou kunnen leveren … als ik daar meer waardering voor zou krijgen … als mijn werkgever het zou aanmoedigen … als (andere reden opgegeven) In geen van de bovenstaande gevallen zou ik meer tijd vrijmaken 1) Meerdere antwoorden mogelijk Vraag 47: Wanneer zou u meer vrijwilligerswerk doen?

8 STELLINGEN OVER NORMEN EN WAARDEN Percentage van de bevolking1)
3 AMS_ZWI968_ _Document_v6 STELLINGEN OVER NORMEN EN WAARDEN Percentage van de bevolking1) Stelling (Helemaal) mee oneens Neutraal (Helemaal) mee eens Ik ga altijd respectvol met anderen om 6 90 Normen en waarden zijn belangrijk in mijn leven 6 91 Ik vind het belangrijk dat burgers respectvol met elkaar omgaan 2 95 Ik vind het belangrijk dat kinderen in hun opvoeding normen en waarden meekrijgen 1 96 1) Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond Vraag 2: In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken over normen en waarden?

9 9 AMS_ZWI968_ _Document_v6 MENING VAN DE BURGER OVER EEN EVENTUELE INVOERING VAN EEN SOCIALE DIENSTPLICHT Percentage van de bevolking Sociale dienstplicht moet wel ingevoerd worden Sociale dienstplicht moet niet ingevoerd worden Weet niet/ geen mening Vraag 48: Zou er een sociale dienstplicht moeten worden ingevoerd voor jong volwassen (bijvoorbeeld in de zorg, het onderwijs en/of goede doelen)? (Antwoord: ja, nee of “weet niet/geen mening”)

10 AGENDA Wat vindt de burger van zichzelf?
AMS_ZWI968_ _Document_v6 AGENDA Wat vindt de burger van zichzelf? Wat vindt de burger van de samenleving? Wat is de rol van de overheid in de Nederlandse samenleving? Wat vindt de burger van de Nederlandse democratie? Wat vindt de burger van de landelijke overheid? Wat wil de burger veranderen aan de landelijke overheid? Wat vindt de burger van de gemeente? Wat vindt de burger van Europa? Wat vindt de burger van de andere spelers?

11 16 AMS_ZWI968_ _Document_v6 MENING VAN DE BURGER OVER FUNDAMENTELE RECHTSBEGINSELEN Percentage van de bevolking1) (Zeer) onbelangrijk Neutraal (Zeer) belangrijk Te weinig bewaakt Voldoende bewaakt Te veel bewaakt 4 45 Waarborgen van veiligheid 7 46 Gelijkheid voor de wet 7 41 Gelijke kansen 7 66 Vrijheid 9 55 Rechtsbescherming 11 50 Vrijheid van meningsuiting 12 40 Solidariteit 11 43 Privacy 11 41 Verbod op discriminatie op grond van godsdienst, levensov 12 51 Vrijheid van godsdienst 16 55 Scheiding van kerk en staat 20 44 Beschermen van minderheden 1) Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond Vraag 9: In hoeverre vindt u de volgende zaken belangrijk in onze samenleving? Vraag 9a: Worden deze zaken naar uw mening voldoende bewaakt in de samenleving?

12 26 AMS_ZWI968_ _Document_v6 MENING VAN DE BURGER OVER FUNDAMENTELE RECHTSBEGINSELEN Percentage van de bevolking1) Neutraal Meer inbreuk op de privacy om veiligheid te kunnen waarborgen Meer bescherming van privacy 35 35 28 Meer onderscheid op basis van verschillen tussen mensen 33 Meer gelijke behandeling 16 49 Meer vrijheid van meningsuiting 38 Meer voorkomen van kwetsen van anderen 30 30 Minder regels en meer risico’s accepteren 43 Meer regels om risico’s uit te sluiten 31 23 1) Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond Vraag 10: Hieronder staan afwegingen ten aanzien van verschillende basisprincipes van onze samenleving. Kies wat u wilt voor de samenleving.

13 STELLINGEN OVER GELIJKHEID IN DE ZORG Percentage van de bevolking
53 AMS_ZWI968_ _Document_v6 STELLINGEN OVER GELIJKHEID IN DE ZORG Percentage van de bevolking Stelling: Het is wenselijk dat… Nee Weet niet / geen mening Ja …mensen de mogelijkheid hebben om extra zorg in te kopen? (Bijvoorbeeld meer betalen om alleen op een kamer te kunnen liggen in een ziekenhuis) 45 5 50 …mensen die ongezond leven meer voor zorg moeten betalen? (Bijvoorbeeld mensen die roken) 46 6 48 …er voor een groter aantal medische ingrepen privé-klinieken worden opgezet? 53 12 35 …mensen die vaker zorg nodig hebben dan anderen daar meer voor moeten betalen? 83 4 12 …mensen kunnen betalen om hoger op een wachtlijst voor een behandeling te komen? 92 2 5 Vraag 14: Is het wenselijk dat: …?

14 STELLINGEN OVER HET BIJZONDER ONDERWIJS Percentage van de bevolking
-36 AMS_ZWI968_ _Document_v6 STELLINGEN OVER HET BIJZONDER ONDERWIJS Percentage van de bevolking Stelling: Het is wenselijk dat… Nee Weet niet / geen mening Ja … bijzondere scholen door de overheid gefinancierd worden? 8 49 … bijzondere scholen selecteren welke scholieren zij toelaten? 8 32 … bijzondere scholen, naast wat alle scholen moeten onderwijzen, ook afwijkend lesmateriaal onderwijzen? 12 46 … burgers zelf scholen opzetten en financieren (zogenaamde private scholen)? 10 25 … de overheid scholieren/studenten stimuleert opleidingen te kiezen in richtingen waar ook banen te vinden zijn? 5 77 … de overheid door middel van spreidingsbeleid ouders stuurt in hun keuze van een lagere school voor hun kinderen? 11 26 … de overheid beperkingen oplegt aan het aantal studenten dat een opleiding volgt (zoals nu bij geneeskunde en fysiotherapie) 11 39 Vraag 15: Is het wenselijk dat: …?

15 Agenda Wat vindt de burger van zichzelf?
AMS_ZWI968_ _Document_v6 Agenda Wat vindt de burger van zichzelf? Wat vindt de burger van de samenleving? Wat is de rol van de overheid in de Nederlandse samenleving? Wat vindt de burger van de Nederlandse democratie? Wat vindt de burger van de landelijke overheid? Wat wil de burger veranderen aan de landelijke overheid? Wat vindt de burger van de gemeente? Wat vindt de burger van Europa? Wat vindt de burger van de andere spelers?

16 23 AMS_ZWI968_ _Document_v6 STELLINGEN OVER DE TAAKSTELLING VAN DE OVERHEID (1/2) Percentage van de bevolking1) Niet of minder voor zorgen dan nu Evenveel voor zor-gen als nu Meer voor zorgen dan nu Stelling: De Nederlandse overheid moet ervoor zorgen dat … ... ouderen worden verzorgd ... het veilig is op straat ... immigranten goed Nederlands leren ... ouders hun kinderen goed opvoeden ... primaire levensbehoeften (bijvoorbeeld voedsel en huisvesting) betaalbaar blijven … burgers respectvol met elkaar omgaan ... mensen zich veilig voelen ... iedereen voldoende scholing heeft om een beroep te kunnen uitoefenen ... gehandicapten worden verzorgd ... er voldoende goede ziekenhuizen zijn ... immigranten goed integreren ... het milieu wordt beschermd ... mensen niet in de schuldsanering terechtkomen ... verschillen in welvaart niet te groot worden ... iedereen een baan kan vinden …iedereen een minimuminkomen heeft ... er voldoende openbare scholen zijn ... er voldoende sportvoorzieningen zijn ... er strikte regels zijn rondom ontslag ... burgers gezond leven (niet roken, groente en fruit eten) ... zondag een rustdag is ... ontwikkelingslanden worden geholpen ... er in Nederland voldoende kunst en cultuur is 24 26 22 23 30 27 31 33 34 38 27 33 29 31 44 46 52 54 47 39 28 49 51 1) Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond Vraag 12: In hoeverre moet de Nederlandse overheid ervoor zorgen dat …?

17 53 AMS_ZWI968_ _Document_v6 STELLINGEN OVER DE TAAKSTELLING VAN DE OVERHEID (2/2) Percentage van de bevolking Stelling: De overheid moet … Nee Weet niet/ geen mening Ja … gezinnen kinderbijslag geven 5 18 … kosten dragen voor beveiligen voetbalwedstrijden 5 81 … openbaar vervoer garanderen op verliesgevende trajecten 8 11 … kinderopvang subsidiëren voor mensen die werken 40 7 … kaartjes voor musea subsidiëren 39 8 Vraag 13: Moet de overheid volgens u …?

18 Agenda Wat vindt de burger van zichzelf?
AMS_ZWI968_ _Document_v6 Agenda Wat vindt de burger van zichzelf? Wat vindt de burger van de samenleving? Wat is de rol van de overheid in de Nederlandse samenleving? Wat vindt de burger van de Nederlandse democratie? Wat vindt de burger van de landelijke overheid? Wat wil de burger veranderen aan de landelijke overheid? Wat vindt de burger van de gemeente? Wat vindt de burger van Europa? Wat vindt de burger van de andere spelers?

19 16 AMS_ZWI968_ _Document_v6 STELLINGEN OVER DEMOCRATIE EN DE ONTWIKKELING VAN DEMOCRATIE Percentage van de bevolking1) Stelling (Helemaal) oneens Neutraal (Helemaal) eens Nederlanders hechten veel waarde aan de democratie 6 16 Democratie is de beste bestuursvorm die ik ken 7 20 Democratie kent meer voordelen dan nadelen 7 20 Nederland moet actief beginnende democratieën ondersteune 9 29 De Nederlandse democratie is sterker dan terrorisme 17 22 In alle landen ter wereld moet democratie worden ingevoer 17 27 De Nederlandse democratie wordt bedreigd door gebruiken en denkbeelden die ingaan tegen de beginselen van de democratische rechtsstaat 20 22 In een democratie komt iedereen goed tot zijn/haar recht 25 29 Inwoners van Nederland die tegen de democratie zijn, moeten net als andere burgers politieke invloed kunnen hebben 30 22 De Nederlandse democratie staat onder druk 30 26 In een democratie kun je alles voor iedereen goed regelen 37 30 De aanwezigheid van een dictatuur in een land rechtvaardigt militair ingrijpen door democratische landen 50 27 1) Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond (5 á 9% per vraag) Vraag 8a: In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?

20 2 AMS_ZWI968_ _Document_v6 INSTANTIES DIE DE BEVOLKING NOEMT ALS MEEST VERANTWOOR-DELIJK VOOR DE INSTANDHOUDING VAN DE DEMOCRATIE Percentage van de bevolking1) Wel genoemd De burger zelf De Tweede Kamer Het kabinet De media Rechters Politie Het leger 1) Maximaal drie opties per respondent (gemiddeld zijn 2.5 opties aangevinkt per respondent) Vraag 16: Wie is volgens u het meest verantwoordelijk voor het in stand houden van de Nederlandse democratie?

21 Agenda Wat vindt de burger van zichzelf?
AMS_ZWI968_ _Document_v6 Agenda Wat vindt de burger van zichzelf? Wat vindt de burger van de samenleving? Wat is de rol van de overheid in de Nederlandse samenleving? Wat vindt de burger van de Nederlandse democratie? Wat vindt de burger van de landelijke overheid? Wat wil de burger veranderen aan de landelijke overheid? Wat vindt de burger van de gemeente? Wat vindt de burger van Europa? Wat vindt de burger van de andere spelers?

22 44 AMS_ZWI968_ _Document_v6 STELLINGEN OVER DE MATE VAN BETROKKENHEID VAN DE BURGER BIJ DE OVERHEID Percentage van de bevolking1) Stelling (Helemaal) oneens Neutraal (Helemaal) eens Ik voel mij vertegenwoordigd in de politiek 50 24 22 Ik heb voldoende invloed op het Nederlandse bestuur 57 23 16 1) Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond Vraag 18: In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?

23 17 AMS_ZWI968_ _Document_v6 VERTROUWEN EN TEVREDENHEID VAN DE NEDERLANDSE BEVOLKING Percentage van de bevolking1) Vertrouwen in … Tevredenheid over functioneren van … Weinig/ geen vertrouwen Neutraal (Beetje) veel vertrouwen (Zeer) ontevreden Neutraal (Zeer) tevreden … het democratisch systeem 24 33 40 … de samenleving 28 33 39 … de burger 18 22 58 … het kabinet 42 19 38 36 39 23 … de Tweede Kamer 30 23 44 27 41 27 … de media 26 27 46 21 37 40 … de rechters 17 16 61 17 27 47 … de politie 23 17 59 De burger geeft op een schaal van 1-10, politieagenten gemiddeld een 6.4 … het leger 15 22 58 1) Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond Vraag 5, 6, 8, 24,29, 35, 39, 59: Hoeveel vertrouwen heeft u in …? Of in hoeverre bent u tevreden met de wijze waarop … functioneert/functioneren?

24 72 AMS_ZWI968_ _Document_v6 OPVATTING VAN DE BURGER OVER DE LANGE TERMIJN VISIE VAN DE REGERING Percentage van de bevolking Weet niet/ geen mening Nee Ja Kent u de lange termijn visie van de regering? 67 10 Vindt u het belangrijk dat de regering een duidelijke langetermijnvisie heeft? 19 9 Vraag 11

25 BEKENDHEID VAN POLITICI BIJ DE BURGER Percentage van de bevolking
13 AMS_ZWI968_ _Document_v6 BEKENDHEID VAN POLITICI BIJ DE BURGER Percentage van de bevolking Bekendheid van de huidige ministers en staatssecretarissen Bekendheid van kamerleden van de partij waarop burgers hebben gestemd De meeste ken ik bij naam Ongeveer de helft ken ik bij naam Slechts een paar ken ik bij naam Ik ken er geen bij naam Vraag 27: Kent u de huidige ministers en staatssecretarissen bij naam? Vraag 31: Kent u een aantal kamerleden van de partij waarop u gestemd hebt bij naam?

26 24 AMS_ZWI968_ _Document_v6 STELLINGEN OVER VERGOEDING EN BEOORDELING VAN BEWINDSLIEDEN Percentage van de bevolking (Helemaal) oneens Neutraal (Helemaal) eens Ministers en staatssecretarissen zouden meer moeten verdienen dan nu 48 22 24 Ministers en staatssecretarissen worden voldoende beoordeeld op hun resultaten 42 25 23 Ministers en staatssecretarissen zouden evenveel moeten verdienen als topmensen in het bedrijfsleven 44 25 25 Vraag 28: In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?

27 24 AMS_ZWI968_ _Document_v6 OPVATTING OVER HET FUNCTIONEREN VAN DE TWEEDE KAMER Percentage van de bevolking Nee Weet niet/ geen mening Ja Moet er een evaluatie (beoordeling) komen van het functioneren van de Tweede Kamer door een onafhankelijke instantie? 26 14 60 Vraag 30

28 1 AMS_ZWI968_ _Document_v6 OPVATTING VAN DE BURGER OVER KWALITEITEN VAN POLITICI Percentage van de bevolking1) Belangrijkste kwaliteit voor politici Wel genoemd Betrouwbaarheid Eerlijk Dicht bij de burger staan Inhoudelijke kennis Daadkracht Oprechtheid Visie Houdt vast aan zijn/haar principes Zijn/haar politieke idee Communicatieve vaardigheden Praktisch ingesteld Ervaring Overbrugt tegenstellingen Overtuigingskracht Consistentie Uitstraling Weet niet/geen mening 1) Maximaal 4 antwoorden mogelijk per respondent Vraag 23: Welke vier kwaliteiten vindt u het belangrijkst voor een politicus?

29 2 AMS_ZWI968_ _Document_v6 OPVATTING VAN DE BURGER OVER INVLOED OP STEMKEUZE Percentage van de bevolking1) Grootste invloed op stemkeuze Wel genoemd De inhoudelijke standpunten van de partij Ideologie (het gedachtegoed van de partijen) Dat de andere partijen mij nog minder aanspreken Prestaties tijdens de afgelopen regeer- of oppositieperio Meebepalen van mogelijke regeringscoalitie Uitkomst stemwijzer De lijsttrekker Gewoonte (stem ik altijd op) Geloofsovertuiging Mee beslissen wie de minister-president wordt Anders De uitslagen van de opiniepeilingen 1) Maximaal 3 antwoorden mogelijk (gemiddeld 2.2 opties aangevinkt per respondent) Vraag 26: Wat speelde voor u de grootste rol bij uw stemkeuze tijdens de laatste Tweede Kamerverkiezingen?

30 AMS_ZWI968_ _Document_v6 STELLINGEN OVER HET NEDERLANDSE POLITIEK DEBAT Percentage van de bevolking1) Stelling: Nederlandse politieke debat is … Neutraal …doordacht …oppervlakkig 24 31 38 …weloverwogen 27 32 34 …gehaast …goed voorbereid 31 34 23 …slecht voorbereid …gericht op lange termijnresultaat …gericht op korte termijnsucces 23 24 46 …gericht op profilering van het ideeëngoed …gericht op profilering van de partij of persoon 18 28 43 …gebaseerd op structurele problemen 23 23 47 …gebaseerd op incidenten …gericht op het oplossen van deelproblemen …gericht op aanpak van het geheel 44 26 23 …op zoek naar de tegenstellingen 36 28 …op zoek naar oplossingen 29 …gericht op de belangrijkste onderwerpen 28 24 …alles behandelend wat langskomt 40 1) Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond Vraag 25: Welke van de volgende omschrijvingen vindt u het meest kenmerkend voor het Nederlandse politieke debat?

31 9 AMS_ZWI968_ _Document_v6 STELLINGEN OVER HET FUNCTIONEREN VAN DE OVERHEID Percentage van de bevolking1) Stelling: De overheid … (Helemaal) oneens Neutraal (Helemaal) eens … moet burgers meer informeren over de resultaten die ze boekt 11 85 …moet burgers meer betrekken bij het vormen van beleid 17 72 …weet welke problemen in de samenleving spelen 51 22 25 …voert maatregelen op een goede manier uit 39 43 15 …reageert snel genoeg op nieuwe ontwikkelingen 54 29 12 …is effectief in wat ze doet 50 34 12 1) Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond Vraag 17: In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?

32 Agenda Wat vindt de burger van zichzelf?
AMS_ZWI968_ _Document_v6 Agenda Wat vindt de burger van zichzelf? Wat vindt de burger van de samenleving? Wat is de rol van de overheid in de Nederlandse samenleving? Wat vindt de burger van de Nederlandse democratie? Wat vindt de burger van de landelijke overheid? Wat wil de burger veranderen aan de landelijke overheid? Wat vindt de burger van de gemeente? Wat vindt de burger van Europa? Wat vindt de burger van de andere spelers?

33 MENING VAN DE BURGER OVER HET REFERENDUM Percentage van de bevolking1)
5 AMS_ZWI968_ _Document_v6 MENING VAN DE BURGER OVER HET REFERENDUM Percentage van de bevolking1) Opvatting over de invoer van een referendum Voorkeur voor type referendum Landelijke beleidskeuzes vaker direct voorleggen aan burgers 65 Raadgevend referendum 28 Landelijke beleidskeuzes voornamelijk overlaten aan gekozen 27 Bindend referendum 67 Weet niet/geen mening Weet niet/geen mening 1) Respondent kiest 1 stelling uit 3 mogelijkheden Vraag 20a: Bent u voor… Vraag 20b: Gaat uw voorkeur uit naar een raadgevend referendum (dit kunnen politici naast zich neerleggen) of een bindend referendum (dit kunnen politici niet naast zich neerleggen)? Vraag alleen voorgelegd aan respondenten die bij 20a ” landelijke beleidskeuzes vaker direct voorleggen aan burgers “ hebben ingevuld

34 58 AMS_ZWI968_ _Document_v6 STELLINGEN OVER DE GEWENSTE INVLOED VAN DE BURGER OP HET LANDELIJKE KIESSTELSEL Percentage van de bevolking Mogelijke wijzigingen in het landelijk Nederlandse kiesstelsel Tegen Weet niet/ geen mening Voor De burgers kiezen de minister-president direct in een aparte verkiezing 50 36 14 45 10 45 Een opkomstplicht bij verkiezingen Het stemmen op een regionale kandidatenlijst voor een afvaardiging per regio (districtenstelsel) 39 25 36 Een verhoging van de kiesdrempel zodat alleen grotere partijen nog in de Tweede Kamer komen 61 11 28 Vraag 21: Bent u voor of tegen het invoeren van de onderstaande wijzigingen in het landelijke Nederlandse kiesstelsel?

35 3 AMS_ZWI968_ _Document_v6 OPVATTING VAN DE BURGER OVER DE GEWENSTE INVLOED VAN HET KONINGSHUIS Percentage van de bevolking1) Stelling Eens Het koningshuis zou een grotere politieke rol moeten krijgen Het koningshuis moet blijven zoals het nu is Het koningshuis zou alleen een ceremoniële rol moeten hebben Het koningshuis moet worden afgeschaft Weet niet/geen mening 1) Respondent kiest 1 stelling uit 5 mogelijkheden Vraag 22: Hoe zou de toekomst van het koningshuis er volgens u uit moeten zien?

36 22 AMS_ZWI968_ _Document_v6 MOGELIJKHEDEN DIE DE BURGER ZOU OVERWEGEN OM DE POLITIEK TE BEÏNVLOEDEN Percentage van de bevolking1) Wijze van invloed Wel genoemd Lid worden / zijn van een politieke partij Inspraakavonden bezoeken Een kamerlid / gemeenteraadslid aanschrijven Lid worden / zijn van een vakbond Lid worden / zijn van een maatschappelijke organisatie Handtekeningen verzamelen om een petitie aan te bieden Een ingezonden brief sturen naar een krant Meelopen in een demonstratie Gemeenteraadslid worden Anders Geen van deze 1) Meerdere antwoorden mogelijk (gemiddeld twee antwoorden per respondenten) Vraag 19: Welke van de volgende mogelijkheden zou u overwegen om de politiek te beïnvloeden?

37 24 AMS_ZWI968_ _Document_v6 OPVATTING VAN DE BURGER OVER DE GEWENSTE WERKWIJZE VAN DE KAMERLEDEN Percentage van de bevolking Weet niet/ geen mening Kamerleden moeten bij stemming vooral eigen inzicht volgen Kamerleden moeten bij stemming standpunten van partij volgen 29 7 64 Vraag 32: In de Tweede Kamer wordt gestemd over besluiten en wetten. Kies met welke stelling u het het meeste eens bent

38 Agenda Wat vindt de burger van zichzelf?
AMS_ZWI968_ _Document_v6 Agenda Wat vindt de burger van zichzelf? Wat vindt de burger van de samenleving? Wat is de rol van de overheid in de Nederlandse samenleving? Wat vindt de burger van de Nederlandse democratie? Wat vindt de burger van de landelijke overheid? Wat wil de burger veranderen aan de landelijke overheid? Wat vindt de burger van de gemeente? Wat vindt de burger van Europa? Wat vindt de burger van de andere spelers?

39 4 AMS_ZWI968_ _Document_v6 BEKENDHEID VAN HET GEMEENTEBESTUUR BIJ DE BURGER Percentage van de bevolking1) Nee Ja Kent de naam van zijn/haar burgemeester Kent de naam van de wethouders in zijn/haar gemeente 33 9 14 56 Kent de naam van de gemeenteraadsleden in zijn/haar gemeente 4 44 Slechts een paar Ongeveer de helft De meeste 1) Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond Vraag 55a: Kent u de naam van uw burgemeester? Vraag 55b: Kent u de wethouders in uw gemeente bij naam? Vraag 55c: Kent u gemeenteraadsleden in uw gemeente bij naam?

40 32 AMS_ZWI968_ _Document_v6 MATE VAN TEVREDENHEID VAN DE BURGER OVER HET GEMEENTEBESTUUR Percentage van de bevolking1) Mate van tevredenheid in uw ge-meente over het functioneren van… (Zeer) ontevreden Neutraal (Zeer) tevreden … de burgemeester 14 35 37 … de wethouders 21 38 25 38 … de gemeenteraad 21 26 1) Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond Vraag 54: In hoeverre bent u in uw gemeente tevreden over het functioneren van:

41 1 AMS_ZWI968_ _Document_v6 OPVATTING VAN DE BURGER OVER EEN GEKOZEN BURGEMEESTER Percentage van de bevolking1) Opvatting over invoer gekozen burgemeester 1) Wie dient de burgemeester te kiezen 2) Voor een gekozen burgemenester 51 “Weet niet/geen mening” Tegen een gekozen burgermeester 36 De gemeenteraad 10 Weet niet/geen mening 13 De inwoners van de gemeente 89 1) Burger kiest 1 stelling uit 3 mogelijkheden 2) Percentage van de bevolking dat heeft genoemd voor invoering van de gekozen burgermeester te zijn Vraag 56a: Bent u in uw gemeente voor invoer van een gekozen burgemeester? Vraag 56b: Door wie dient de burgemeester gekozen te worden? (vraag alleen voorgelegd aan respondenten voor invoer van een gekozen burgemeester bij vraag 56a

42 10 AMS_ZWI968_ _Document_v6 OPVATTING VAN DE BURGER OVER HET REFERENDUM IN ZIJN GEMEENTE Percentage van de bevolking Er moet een referendum worden gehouden over besluiten in mijn gemeente Eens Oneens Weet niet / geen mening Vraag 57: Vindt u dat er referenda moeten worden gehouden over besluiten van uw gemeente

43 8 AMS_ZWI968_ _Document_v6 OPVATTING VAN DE BURGER OVER DE OMVANG VAN ZIJN GEMEENTE Percentage van de bevolking Er hoeft niets te veranderen Mijn gemeente moet zich samenvoegen met andere gemeente(n) Mijn gemeente moet zich opsplitsen in kleinere gemeenten of stadsdelen 79 1) Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond Vraag 58: Wat vindt u dat er moet gebeuren met de omvang van uw gemeente?

44 Agenda Wat vindt de burger van zichzelf?
AMS_ZWI968_ _Document_v6 Agenda Wat vindt de burger van zichzelf? Wat vindt de burger van de samenleving? Wat is de rol van de overheid in de Nederlandse samenleving? Wat vindt de burger van de Nederlandse democratie? Wat vindt de burger van de landelijke overheid? Wat wil de burger veranderen aan de landelijke overheid? Wat vindt de burger van de gemeente? Wat vindt de burger van Europa? Wat vindt de burger van de andere spelers?

45 44 AMS_ZWI968_ _Document_v6 VERTROUWEN IN EN TEVREDENHEID OVER HET FUNCTIONEREN VAN DE EUROPESE UNIE Percentage van de bevolking1) Geen/weinig Neutraal Beetje/veel Mate van vertrouwen in de Europese Unie 43 24 25 (Zeer) ontevreden Neutraal (Zeer) tevreden Mate van tevredenheid over functioneren van de Europese Unie 34 39 14 1) Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond Vraag 50a: Hoeveel vertrouwen heeft u in de Europese Unie? Vraag 50b: In hoeverre bent u tevreden over het functioneren van de Europese Unie?

46 62 AMS_ZWI968_ _Document_v6 STELLINGEN OVER DE GEWENSTE MACHTSVERHOUDING TUSSEN EUROPA EN NEDERLAND Percentage van de bevolking1) Stellingen (Helemaal) mee oneens Neutraal (Helemaal) mee eens De besluiten in het Europees Parlement zijn onvoldoende bekend bij de Nederlandse burger 10 Een sterk Europa is belangrijk voor de concurrentie met nieuwe economische machten, zoals India en China 17 19 Grote landen hebben te veel macht binnen Europa 19 Een sterk Europa is goed voor de politieke balans in de wereld 18 Een sterk Europa is een goed tegenwicht voor de macht van de Verenigde Staten 20 Europa kost Nederland meer dan het oplevert De Europese Unie is te groot geworden 25 Een hechte samenwerking met andere Europese landen biedt Nederland meer voordelen dan nadelen 25 De Nederlandse identiteit wordt bedreigd door de Europese eenwording 18 Europese samenwerking helpt Nederland economisch verder te komen 27 De komst van werknemers uit andere EU-landen biedt Nederland meer voordelen dan nadelen 24 23 De Europese Unie moet meer landen toe laten treden De Nederlandse burger wordt voldoende betrokken bij belangrijke beslissingen in het Europees Parlement 19 1) Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond Vraag 51: Bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?

47 11 AMS_ZWI968_ _Document_v6 OPVATTING VAN DE BURGER OVER DE ROL VAN NEDERLAND EN EUROPESE UNIE OP VERSCHILLENDE BELEIDSGEBIEDEN Percentage van de bevolking1) Het onderstaande beleidsgebied… …dient een verantwoordelijkheid te zijn van: Nederland Nederland en Europese Unie Europese Unie Zorg Sociale zekerheid Arbeidsmarkt Drugsbeleid De economie Veiligheid (samenwerking politie, justitie, defensie) Immigratie Technologische ontwikkeling Ontwikkelingssamenwerking Milieu Internationale politiek 72 20 68 23 55 35 40 44 12 35 51 32 52 11 32 47 15 21 58 14 18 51 24 15 58 22 12 57 24 1) Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond Vraag 52: Wie zou volgens u het meest verantwoordelijk moeten zijn voor het maken van beleid op de volgende gebieden?

48 23 AMS_ZWI968_ _Document_v6 OPVATTING VAN DE BURGER OVER EEN NIEUW LANDELIJK REFERENDUM OVER HET HERVORMINGSGEDRAG Percentage van de bevolking Weet niet / geen mening Er moet geen nieuw landelijk referendum worden gehouden Er moet wel een nieuw landelijk referendum worden gehouden 26 14 60 Vraag 53: De Nederlandse bevolking heeft het grondwettelijk verdrag voor de Europese Unie in 2005 via een referendum verworpen. Sindsdien is door regeringsleiders gewerkt aan een nieuw Europees verdrag: het Hervormingsverdrag. Vindt u dat er over dit verdrag een nieuw landelijk referendum moet worden gehouden?

49 Agenda Wat vindt de burger van zichzelf?
AMS_ZWI968_ _Document_v6 Agenda Wat vindt de burger van zichzelf? Wat vindt de burger van de samenleving? Wat is de rol van de overheid in de Nederlandse samenleving? Wat vindt de burger van de Nederlandse democratie? Wat vindt de burger van de landelijke overheid? Wat wil de burger veranderen aan de landelijke overheid? Wat vindt de burger van de gemeente? Wat vindt de burger van Europa? Wat vindt de burger van de andere spelers?

50 35 AMS_ZWI968_ _Document_v6 VERTROUWEN VAN DE BURGER IN VERSCHILLENDE PARTIJEN EN INSTANTIES IN DE SAMENLEVING Percentage van de bevolking1) Partij/instantie Geen/Weinig vertrouwen Neutraal Beetje/veel vertrouwen NGO's (organisaties onafhankelijk van de overheid 14 21 63 Vakbonden 21 22 54 Burgers zelf 20 25 54 De regering 24 20 54 Overheid 23 22 53 Politieke partijen 27 25 47 Bedrijven 24 30 44 Werkgeversorganisaties (bijvoorbeeld VNO-NCW) 23 30 41 Kerken/religieuze instellingen 40 23 34 1) Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond Vraag 41: In hoeverre heeft u er vertrouwen in dat de volgende instituten/personen een goede bijdrage leveren aan het verbeteren van de Nederlandse samenleving?

51 44 AMS_ZWI968_ _Document_v6 STELLINGEN OVER DE NEDERLANDSE RECHTSPRAAK Percentage van de bevolking1) Stelling (Helemaal) oneens Neutraal (Helemaal) eens Er moet een maximum termijn komen voor rechters 36 21 34 Er moet lekenrechtspraak worden ingevoerd in strafrechtzaken 53 14 26 Rechters moeten gekozen worden door de bevolking 67 14 13 1) Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond Vraag 40: In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?

52 10 AMS_ZWI968_ _Document_v6 OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE TAKEN VAN VAKBONDEN Percentage van de bevolking1) Stelling - Vakbonden dienen te zorgen voor … Niet genoemd Wel genoemd … betere arbeidsomstandigheden 27 … loonsverbeteringen 49 … meer ontslagbescherming 69 … betere opleidingsmogelijkheden 81 … betere doorstroming naar een andere baan 90 1) Maximaal twee antwoorden mogelijk (gemiddeld hebben respondenten 1.8 antwoorden aangevinkt) Vraag 44: Wat zijn volgens u de belangrijkste taken van vakbonden?

53 11 AMS_ZWI968_ _Document_v6 MENING VAN DE BURGER OVER DE MATE WAARIN DE VAKBONDEN DE BURGER VERTEGENWOORDIGEN Percentage van de werkende mensen Neutraal Ik voel mij niet vertegenwoordigd door de vakbonden Ik voel mij wel vertegenwoordigd door de bakbonden 59 13 28 Noot: Waag alleen gesteld aan werkenden Vraag 43: Voelt u zich vertegenwoordigd door de vakbonden?

54 7 AMS_ZWI968_ _Document_v6 STELLINGEN OVER HET BEDRIJFSLEVEN EN DE WERKGEVERS VAN ELKE BURGER Percentage van de bevolking1) Het bedrijfsleven… Mijn werkgever… Nee Nu al voldoende Ja Nee Nu al voldoende Ja … moet er meer voor zorgen dat in Nederland banen behouden blijven 10 76 13 24 40 … moet meer zorg dragen voor het milieu 13 76 13 37 35 … moet werknemers meer kansen geven om een opleiding te volgen 21 68 50 32 … moet meer maatschappelijk verantwoord ondernemen 12 67 11 36 34 … werknemers meer helpen om gezond te eten en genoeg te bewegen 29 8 55 37 19 31 … werknemers meer inspraak geven in het beleid 21 15 52 14 31 43 … meer mogelijkheden voor kinderopvang creëren 28 11 50 27 18 26 … actiever goede doelen ondersteunen 24 16 44 29 26 20 … een opleiding of universiteit opzetten 41 9 32 41 22 12 1) Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond Vraag 45: Mijn werkgever zou de volgende dingen moeten doen: Vraag 46: Vindt u dat het Nederlandse bedrijfsleven:

55 11 AMS_ZWI968_ _Document_v6 INTERESSE VOOR DE POLITIEK EN MEDIUM VAN KEUZE OM DE POLITIEK TE VOLGEN Percentage van de bevolking Ik volg de landelijk politiek… via… … bijna dagelijks de TV … wekelijks de Krant … alleen bij speciale gebeurtenissen het Internet de Radio … niet tijdschriften anders 1) Meerdere antwoorden mogelijk (gemiddeld 2,5 per respondent) Vraag 33: Volgt u de landelijke politiek? Vraag 34: Via welke media informeert u zichzelf vooral over de landelijke politiek?

56 3 AMS_ZWI968_ _Document_v6 MENING OVER DE INVLOED VAN OPINIEPEILINGEN OP HET STEMGEDRAG Percentage van de bevolking De peilingen beïnvloeden mijn stemgedrag… … wel … niet Weet niet/geen mening Vraag 37: Hebben opiniepeilingen uw stem beïnvloed in de aanloop naar de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen in november 2006?

57 11 AMS_ZWI968_ _Document_v6 STELLINGEN OVER DE BERICHTGEVING IN DE MEDIA OVER DE LANDELIJKE POLITIEK Percentage van de bevolking1) Stelling - De Nederlandse media … (Helemaal) oneens Neutraal (Helemaal) eens … gaan veel in op incidenten 13 81 … hebben invloed op de politiek 12 18 66 … stellen misstanden aan de orde 11 22 64 … informeren mij voldoende 19 26 52 … geven voldoende achtergrondinformatie 27 27 44 … berichten over de juiste onderwerpen 23 37 37 … zijn onafhankelijk van politici 32 29 34 … berichten objectief over beleidsdiscussies 40 31 25 … gaan veel in op lange termijn ontwikkelingen 37 38 19 1) Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond Vraag 36: In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken over de berichtgeving in de media over de landelijke politiek?


Download ppt "Agenda Wat vindt de burger van zichzelf?"

Verwante presentaties


Ads door Google