De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Participatie en re-integratie 2014 – 2017 Beleidsadviseur Werk en Inkomen - Erin van Broekhuisen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Participatie en re-integratie 2014 – 2017 Beleidsadviseur Werk en Inkomen - Erin van Broekhuisen."— Transcript van de presentatie:

1

2 Participatie en re-integratie 2014 – 2017 Beleidsadviseur Werk en Inkomen - Erin van Broekhuisen

3 Wat gaan we doen vanmiddag? Deel I - (presentatie Menno Tijnagel) • Evaluatie van “Aanval op de bijstand” • Evaluatie van de pilot loondispensatie Deel II - (presentatie Erin van Broekhuisen) • Nieuw beleid op participatie en re-integratie 2014-2017 met daarin opgenomen de evaluatie van het participatiebeleid 2011-2012

4 Evaluatie van “Aanval op de bijstand” Looptijd: juli 2011 t/m 1 e kwartaal 2013; • Arbeidsmarktaansluiting • Inzet Wwb-ers tbv maatschappelijke taken • Handhaving Resultaat: 154 uitkeringen (doel was 115 uitkeringen) Kosten: € 707.759 (begroot was € 1,5 miljoen) Deel I

5 Middelen regelvrij inzetten, niet mogelijk met P-budget Werkzame bestanddelen worden voorgezet: • Netwerkmakelaar • Werkbemiddelaar • Ontbijtsessies / werkgeversdienstverlening • Alfacheque • Project uitvoering • Extra capaciteit handhaving • Financiering binnen bestaande budget mogelijk, vanwege afname contractactiviteiten / trend meer zelf organiseren

6 Evaluatie van de pilot loondispensatie Werkgever krijgt vrijstelling van de wettelijke verplichting tot het betalen van het wettelijk minimumloon. Loon naar productiviteit. Verschil loonwaarde en WML wordt gefinancierd uit uitkeringsdeel Lokale doelstellingen: • Verkleinen van de wachtlijst WSW • Stimuleren van werkgeversbenadering door WSW-bedrijf • Realiseren van meer werkplekken bij werkgevers • Ervaring opdoen met het instrument loondispensatie en de werkwijze • Ervaring opdoen met de toegangstoets

7 - 1 e drie doelstellingen niet behaald - Laatste 2 doelen wel behaald. Conclusies: Pilot landelijk gevolgd en gemonitord door Panteia, Research to Progress In lijn met de landelijke ontwikkelingen. Geen draagvlak voor dit instrument - Binnen de door het Rijk beschikbare budget gefinancierd - Toegangstoets wordt als administratieve last ervaren - Ingewikkeld instrument, weinig overtuigingskracht - Overall, zware administratieve lasten - Matching verliep moeizaam, ook vanwege het instrument

8 Inhoud presentatie: 1.Wetgeving en ontwikkelingen 2.Bestand WWB meerjarig 3.Financieel kader 4.Evaluatie participatiebeleid 2011-2012 5.Visie en nieuw beleid 2014-2017 6. Decentralisaties en beleidskeuzes 7.Vertaling beleidskeuzes 8.Fasering bestuurlijk traject Deel II

9 1. Wetgeving en ontwikkelingen •Contouren Participatiewet – 21 december 2012 •2015: Instroom WSW stopt, Instroom Wajong beperkt •Sociaal Akkoord – 11 april 2013, de hoofdlijnen: •Iedereen die kan werken, gaat werken (afspraken over aantallen, quotumregeling stok achter de deur) •35 Regionale Werkbedrijven (SW omvorming), gemeente leidt •Instrumenten: loonwaardebepaling en loonkostensubsidie •Beschut werk organiseren via Werkbedrijf

10 Wetgeving en ontwikkelingen (vervolg) Sociaal akkoord: Veel (uitwerkings)vragen staan nog open • 35 Werkbedrijven anders dan huidige sturing/infrastructuur? • Hoe de plaatsingsdoelstelling realiseren (ook: rol overheid)? • Financiële consequenties? Aanvullende bezuinigingspakket gaat niet door… gevolgen voor dalende trend P-budget en budget SW? Kosten reorganisatie SW naar Werkbedrijf? • Aanvulling loonwaarde naar minimumloon: hoe financieren? Regionale samenwerking Zaanstreek/Waterland geeft richting: • Werkgeversbenadering, aansluiting filosofie Werkbedrijven, beleid op sociaal rendement in de regio

11 Wetgeving en ontwikkelingen (vervolg) Economie en arbeidsmarkt: Werkloosheid stijgt (boven 8%), vacatures nemen af Drie transities per 2015: AWBZ, Jeugdzorg, Participatie • Integraal en in samenhang oppakken • Principe: “Eén gezin, één plan, één begeleider” • Verschil in ontwikkelingsfase 3 transities: infrastructuur, samenwerking, sturing bij participatie al vergaand ontwikkeld op gemeentelijk en bovengemeentelijk niveau • 2014 voor drie transities overgangsjaar

12 2. Bestand WWB meerjarig Nieuwe doelgroepen komen in de WWB vanaf 2015: •Deel Wajong-populatie (gedeeltelijk AO) •SW-populatie Kenmerken: Fysieke arbeidsbeperking Mentale arbeidsbeperking (autismestoornis, ADHD, psychische stoornis, laag IQ, e.d.)

13 Bestand WWB meerjarig (vervolg): Schatting meerjarig bestand Participatiewet (excl. SW) Purmerend 20142015201620172018 Totaal landelijk Nieuwe doelgroepen 4000130002300032000 Purmerend WWB 1410 Nieuwe doelgroepen 45146258358 TOTAAL 14101455155616681768 Bestand valt mogelijk hoger uit door gevolgen sociaal akkoord

14 3. Financieel kader (bron: contourennota participatiewet) Ongedeeld Budget Participatiewet - PURMEREND Beschikking Schatting op basis van omrekenfactor 0,3% van landelijk 20132014201520162017 P-budget "oude stijl € 2.684.232 € 2.058.437 €1.905.181 €1.784.980 €1.670.790 Budget WSW "oude stijl" € 7.407.371 € 6.744.000 €6.225.000 €5.733.000 €5.256.000 Extra middelen nwe doelgr. € - € 72.120 € 180.301 € 285.477 € 390.652 Tot. € 10.091.603 € 8.874.557 € 8.310.482 € 7.803.457 € 7.317.442 • • Begroting kan er anders uitzien na uitwerking sociaal akkoord !! • • Gemiddeld re-integratiebudget p.klant/p.jaar daalt van € 2400 naar € 1160

15 Re-integratie 20132014201520162017 Tekort reintegratie excl. Ex.M. € 479.160 € 1.254.745 € 1.368.935 Tekort reintegratie incl. Ex.M. € - € 226.739 € 969.268 € 978.652 Tekorten SW 20132014201520162017 Tekort tov. Begroting Purmerend € - € 13.000 € 200.000 Consequenties: • • Begrotingswijziging in najaar 2013 • • Aanpassen begroting via kadernota met extra tekort SW Financieel kader (vervolg) - Tekorten

16 Financieel kader (vervolg) – Toekomst (decentralisatiebrief) Ontschotting van middelen voor drie transities: Er wordt toegewerkt naar een zo breed mogelijke ontschotting van de middelen via bundeling participatiebudget, middelen jeugdzorg en WMO in één deelfonds Inzet: komen tot samenhangende ondersteuning in situaties waarbij burgers een beroep moeten doen op meerdere voorzieningen

17 4. Evaluatie participatiebeleid 2011-2012 • Het aantal WWB-uitkeringen stijgt • Het dalende budget wordt gerichter uitgegeven, rol casemanager versterkt • Bureau Werk is de cruciale speler in de uitvoering van het bijgestelde beleid • Het (bijgestelde) beleid heeft succes: de uitstroom is toegenomen • Participatieactiviteiten voor klanten in trede 2 en 3 leiden niet altijd tot groei • Ervaringen klanten: wie ondersteund wordt is zeer tevreden • Ervaringen klanten: wie niet (meer) ondersteund wordt is ontevreden Aanbevelingen: • Gericht investeren re-integratieactiviteiten loont, kritisch op uitgaven • Revisie 1 op 1-benadering, meer groepsgerichte activiteiten werken goed

18 5. Visie en nieuw beleid 2014-2017 – visie (1) We gaan het anders doen. En we moeten 1 miljoen bezuinigen. • Samenhang in sociale domein, de drie transities • De dienstverlening van de toekomst (1) - Principe: één gezin, één plan, één begeleider; expertise: inkomen, werk, opleiding - Meer inspelen op de situatie van de klant, inspelen op eigen kracht en omgeving, een vriend, een vader betrekken - Verbinding maken, investeren in het begin, handelen vanuit overzicht en doen wat nodig is, anderen inschakelen - Samenwerking met betrokken partijen anders organiseren gebaseerd op het resultaat voor de klant en escaleren bij blokkades

19 Visie en nieuw beleid 2014-2017 – visie (2) • De dienstverlening van de toekomst (2) - Generalistische medewerkers die samenwerken met St. MEE, Odion,UWV, Odibaan, Heliomare, Baanstede, SMD, Spirit, Streetcornerwerk, etc - Maximum aan professionele handelingsruimte, minimum aan administratie en verantwoording Platte, dynamische organisatie, gericht op ontmoeting, gratis Wifi, (vacature)uitwisseling met werkgevers, diverse plekken i.d. stad, bij mensen thuis - Meer groepsactiviteiten vanuit eigen kracht (Masterclass, Meedoen Werkt) • Opbrengst: effectiever en in verbinding met de klant.

20 Visie en nieuw beleid – Werkgeversdienstverlening - Zelfde als bij klanten: behoefte/situatie werkgever centraal - Lokale aanpak: Investeren in relaties met werkgevers, opbouwen accounts, vacaturevervulling, stages, werkervaringsplekken etc., maar ook: lunches, netwerkborrels met werkgevers - Regionale aanpak: speerpunten gezamenlijk marktbewerkingsplan, delen leads en samenwerken op vacaturevervulling, deskundigheid delen, afstemming op instrumenten, bundelen krachten op sociaal rendement - Aansturing vanuit netwerk organisaties (UWV, 9 gemeenten, Baanstede) en werken aan gemeenschappelijke resultaten - Aansluiten op filosofie Werkbedrijven, betrekken werkgevers bij thema’s en afspraken rond werkarrangementen

21 Visie en nieuw beleid – Verbinding met onderwijs • Terug naar school voor jongeren waarbij verder onderwijs en een diploma een optie is • Vroegtijdige schakeling naar werk voor jongeren waarbij onderwijs geen passende oplossing is • Versterkte samenwerking met onderwijs in de onderdelen Focus op vakmanschap, Passend Onderwijs en Aanval op de uitval, Werkschool • Samenwerken in de regio vanuit de verbinding onderwijs, gemeente, werkgeversbenadering o.a. in het bestrijden van de jeugdwerkloosheid, op basis van extra geld van het Rijk (regionaal plan in de maak)

22 6. Decentralisaties en beleidskeuzes • Basisdienstverlening aan klanten doen we zelf als gemeente (anders!) • We zoeken daarbij naar meerwaarde door te verbinden aan de vernieuwende dienstverlening in de andere transities (pilot jeugdzorg, andere vormen van samenwerken rond de klant, sociale wijkteams, en ons eigen jongerenloket) • Vanuit basisdienstverlening gaan we bouwen: - we zoeken naar verbinding met ander “aanbod” (beschut werken/ dagbesteding AWBZ/maatschappelijk middenveld, bemiddelen arbeidsgehandicapten, maar ook werkgeversarrangementen, detacheren vanuit Baanstede, sociaal rendement, Werkbedrijf) - we kopen specifieke re-integratiediensten in, maar…voorsorteren op de toekomst (nieuwe doelgroepen) en synchroniseren met de andere transities - afstemming in de regio (zelfde “polisvoorwaarden” voor bv. loonkostensubs)

23 7. Vertaling beleidskeuzes Visie en beleidskeuzes vragen om concretisering, maar e.a.a. is afhankelijk van snelheid wetgevingstraject en opschuiven invoering naar 2015 Tijdspad wettelijk traject: • Hoofdlijnen participatiebeleid op basis van sociaal akkoord: voor de zomer • Wet naar de 2 e Kamer: november 2013 • Wet naar de 1 e Kamer: februari 2014 • Invoering participatiewet: januari 2015

24 8. Fasering bestuurlijk traject Purmerend Informatiemiddag Raad 24 mei Participatienotitie College 21 mei Participatienotitie Cie SL 6 juni Participatienotitie Raad 27 juni Vertaling beleidskeuzes Zomer/najaar Begrotingswijziging Najaar Concrete uitwerking Najaar en verder in 2014 Concrete uitwerking in raad December

25 Einde Titel presentatie


Download ppt "Participatie en re-integratie 2014 – 2017 Beleidsadviseur Werk en Inkomen - Erin van Broekhuisen."

Verwante presentaties


Ads door Google