De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De regularisatie van ‘fiscaal verjaarde kapitalen’

Verwante presentaties


Presentatie over: "De regularisatie van ‘fiscaal verjaarde kapitalen’"— Transcript van de presentatie:

1 De regularisatie van ‘fiscaal verjaarde kapitalen’
Welke gevolgen op het vlak van witwassen? Ken Roelands

2 Overzicht Fiscale fraude en het ‘witwasprobleem’ Fiscale regularisatie
‘Fiscaal verjaarde kapitalen’ Voorbeeld Fiscale regularisatie anno 2014?

3 Fiscale fraude en het ‘witwasprobleem’

4 ‘Witwasdreiging’ Witwassen belangrijk wapen in fiscale fraudebestrijding! Fiscale fraude: aflopend misdrijf Strafvordering: gewone verjaringstermijnen Fiscale vordering: beperkte aanslagtermijnen Witwassen: voortdurend misdrijf Vervolging witwasmisdrijf zelfs na verjaring fiscale misdrijven na vervallen aanslagtermijnen Verjaringstermijn witwas vangt niet aan zolang het witwasmisdrijf duurt (!)

5 Wanneer witwasmisdrijf? Algemeen
Illegaal vermogensvoordeel (art. 42 Sw) Vermogensvoordeel verkregen uit een basismisdrijf (bv. fiscale fraude) Ook ontdoken belasting ? dat wordt ‘witgewassen’ (drie witwasmisdrijven – art. 50 Sw) Materiële toerekenbaarheid Welke handeling wordt precies gesanctioneerd? Morele toerekenbaarheid Algemeen opzet (eerste en derde witwasmisdrijf) Bijzonder opzet (tweede witwasmisdrijf)

6 Illegaal ‘vermogensvoordeel’
Art. 505 Sw -> “zaken bedoeld in artikel 42,3°” Sw (verbeurdverklaring) Vermogensvoordelen rechtstreeks uit het basismisdrijf verkregen Goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld Inkomsten uit de belegde voordelen

7 Ontdoken belasting vermogensvoordeel?
Stellingenoorlog: Minimalistische stelling: belastingbesparing is geen vermogensvoordeel (afgewezen door Cass.) Tussenstelling: belastingbesparing is een vermogensvoordeel, maar is niet individualiseerbaar in het vermogen (art. 42,3° vereist identificeerbaarheid) Maximalistische stelling: belastingbesparing is een vermogensvoordeel én kan worden ‘witgewassen’ (standpunt van de wetgever)

8 Ontdoken belasting vermogensvoordeel?
Cass. 22 oktober 2003: rechter kan rechtmatig beslissen dat ontdoken belasting een dergelijk vermogensvoordeel vormt Vermogensvoordelen omvatten elk economisch voordeel uit een (belasting)misdrijf, zelfs als ze in het vermogen niet (meer) identificeerbaar zijn (Cass. 8/11/05) Wet van 10 mei 2007: maximalistische stelling Gevolg Niet-aangegeven fondsen of niet-aangegeven inkomsten daaruit =dergelijke vermogensvoordelen Dezelfde fondsen voorwerp misdrijf van fiscale fraude en nadien van witwasmisdrijf ( verboden gedraging)

9 Eerste witwasmisdrijf (art. 505, eerste lid, 2° Sw)
“zij die zaken bedoeld in artikel 42,3°, kopen, ruilen of om niet ontvangen, bezitten, bewaren of beheren ofschoon zij op het ogenblik van de aanvang van deze handelingen, de oorsprong van die zaken kenden of moesten kennen” Materieel element “kopen, ruilen of om niet ontvangen, bezitten, bewaren of beheren” bv. erven, storten/afhalen gelden bankrekening, beheer door een derde Moreel element: “kenden of moesten kennen” van de illegale oorsprong bij aanvang van de handeling Fiscale exceptie Alleen vervolging witwassen “ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd” Vóór 29/7/2013: “ernstige en georganiseerde fiscale fraude” Meldingsplichtigen naleving meldingsplicht preventieve witwaswet

10 “Ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd”
Verruiming begrip - W. 15/7/2013 Vóór 29/7/2013: ernstige én georganiseerde fiscale fraude Vanaf 29/7/2013: “ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd” ‘Ernst’ van de inbreuk hangt af van: Het vervaardigen of gebruiken van valse documenten De grootte van het bedrag en het abnormaal karakter van dit bedrag rekening houdend met de activiteiten of de vermogenstoestand van de cliënt Mate van organisatie is nu slechts 1 van de criteria voor beoordeling ernst Belang Preventieve witwaswetgeving (sneller melden) Repressieve witwaswetgeving: voor 1e en 3e witwasmisdrijf Fiscale regularisatie EBA-ter ( ‘type II’, uitsluitingsgronden)

11 Tweede witwasmisdrijf (art. 505, eerste lid, 3° Sw)
“zij die zaken, bedoeld in artikel 42,3°, omzetten of overdragen met de bedoeling de illegale herkomst ervan te verbergen of te verdoezelen of een persoon die betrokken is bij een misdrijf waaruit deze zaken voortkomen, te helpen ontkomen aan de rechtsgevolgen van zijn daden” Materieel element ‘omzetten’ vermogensvoordelen: converteren van de illegale oorsprong ‘overdragen’ vermogensvoordelen: om niet worden vervreemd, of in bewaring of beheer aan een derde worden gegeven Bv. aankoop van effecten of vastgoed, inbreng in vennootschap, overbrengen ‘zwart’ geld naar België en door derde laten beheren Moreel element: “met de bedoeling ervan te verbergen of te verdoezelen” (bijzonder opzet) Geen fiscale exceptie (ook vervolging voor witwassen ‘gewone’ fiscale fraude)

12 Derde witwasmisdrijf (art. 505, eerste lid, 4° Sw)
“zij die de aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing of eigendom van de in artikel 42, 3°, bedoelde zaken verhelen of verhullen, ofschoon zij op het ogenblik van de aanvang van deze handelingen, de oorsprong van die zaken kenden of moesten kennen” Materieel element “Verhelen of verhullen” van “de aard, oorsprong, vindplaats […]” bv. gebruik van stromannen of schermvennootschappen, het maken van omwegen via belastingparadijzen Moreel element: illegale oorsprong “kenden of moesten kennen” Fiscale exceptie Alleen vervolging witwassen “ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd” Vóór 29/7/2013: “ernstige en georganiseerde fiscale fraude” Niet voor (mede)dader of medeplichtige fiscaal basismisdrijf Meldingsplichtigen naleving meldingsplicht preventieve witwaswet

13 Fiscale regularisatie

14 Opwarming van het fiscaal klimaat
Economische crisis… Erosie van het fiscaal bankgeheim Doorbraak Belgisch fiscaal bankgeheim (sinds 1/07/2011) Centraal Aanspreekpunt bij NBB (vanaf 1 mei 2014) (On)gewilde lekken bij buitenlandse banken (KB-Lux, ‘offshoreleaks’, verkoop bankgegevens) Geen Rubik-akkoord met Zwitserland (poging bescherming bankgeheim) Erosie van de fiscale privacy (o.a. informatie-uitwisseling) EU: uitbreiding Spaarrichtlijn (2017: levensverzekeringen), administratieve samenwerking (RL 2011/16/EU), invorderingsbijstand (RL 2010/24/EU) OESO: aanpassing DBV’s (art. 26 OESO, Luxemburg, Zwitserland, TEIA) Naar een Europese variant van FATCA (i.e. informatie-uitwisseling met de VS)?

15 Afschaffing effecten aan toonder
Enkel gedematerialiseerde effecten of op naam Vanaf 2015: gedwongen verkoop t.v.v. Deposito- en Consignatiekas Opvoeren strijd tegen fiscale fraude Verscherping preventieve en repressieve witwaswetgeving Invoering begrip “ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd” (zie hoger) Beperking cash-betalingen (vanaf 2014: € 3.000) Aangifte buitenlandse levensverzekeringen en private vermogensstructuren Verzwaring sancties (belastingverhogingen, boetes) … focus op fraudebestrijding eerder dan op relance ?

16 Waarom regulariseren ? Angst voor (strengere) sancties bij ontdekking
Toenemend risico op ontdekking (informatie-uitwisseling) Vrije beschikking officieel vermogen (zonder indiciair & witwasprobleem) Gemoedsrust Veiligstellen volgende generaties (successieplanning)

17 Historiek inkeerregelingen
Spontane regularisatie De fiscale zekerheid (art. 53 W. 28/12/1983) Eenmalige bevrijdende aangifte (W. 31/12/2003) Fiscale Regularisatie (EBA-bis) (W. 27/12/2005) EBA-ter (W. 11/7/2013) Nieuwe regularisatieronde? In tegenstelling tot de spontane regularisaties bij de fiscale administratie bieden de regularisatierondes de mogelijkheid om een (al dan niet beperkte) strafrechtelijke immuniteit te bekomen. De regularisatierondes zorgen ook voor meer uniformiteit (kader ligt immers vast; i.t.t. een “onderhandeling” met de fiscus). Toekomst: De “regularisatiewet” is niet opgeheven, doch enkel de mogelijkheid om een aangifte in te dienen bestaat niet meer (~ zou in de toekomst dus eenvoudig weer ingevoerd kunnen worden). Spontane regularisatie bij de fiscale administratie blijft mogelijk (geldt als UNA VIA (?))  Niet spontaan: (verruimde) minnelijke schikking bij het parket (overleg met fiscus; art. 216bis Sv)  fiscaal onderzoek [UNA VIA - beginsel] Verruiming: Materieel: van sommen, kapitalen of roerende waarden geplaatst op buitenlandse rekening / in bezit voor 1 juni 2003  alle sommen, kapitalen en roerende waarden ongeacht het tijdstip en de vorm waarin ze belegd werden  fiscaal verjaarde kapitalen. + tot “alle soorten belastingen”  Regionale belastingen (toegelaten id praktijk) Personeel: van natuurlijke personen  NP of RP (uitz. Verenigingen onderworpen aan rechtspersonenbelasting)  Rechtspersonen onderworpen aan RPB + fiscaal transparante structuren Temporeel: eenmalige mogelijkheid  permanent systeem met “eenmalige” mogelijkheid tot aangifte (aanv. geen einddatum bekend; gestopt 31/12/2014) Verstrenging: Forfaitaire taxatie (6-9%)  Ontdoken belasting  Ontdoken belasting + boetes  verhoging van de boetes

18 Tweede ronde (‘EBA-bis’) Derde ronde (‘EBA-ter’)
Enkele cijfers Eerste ronde (‘EBA’) Tweede ronde (‘EBA-bis’) Derde ronde (‘EBA-ter’) Afgesloten op 31/12/2004 14/07/2013 31/12/2013 Dossiers 18.543 26.007 6.185 Opbrengst ± 496 miljoen ± 1,7 miljard ± 800 miljoen E Resultaat: Ca dossiers Ca. 5.7 miljard EUR aan aangegeven inkomsten Ca. 500 miljoen EUR aan belastingopbrengsten

19 Eenmalig Bevrijdende Aangifte (‘EBA’)
W. 31/12/2003 ‘Eenmalig’ (tot 31/12/2004) Enkel natuurlijke personen Forfaitaire bijdrage van 6% / 9% Sommen, kapitalen en roerende waarden in bezit op 1 juni (i.e. fixatiemoment) Fiscale, sociale & strafrechtelijke immuniteit Dreigend klimaat: Spaarrichtlijn, 100%-boete bij verzuim, strenge rechtspraak, preventieve witwaswetgeving

20 Herkansingsmogelijkheid via ‘EBA-bis’
Programmawet 27/12/2005 Indienen regularisatie-aangifte bij Contactpunt Regularisaties Natuurlijke & (bepaalde) rechtspersonen Betalen regularisatie-heffing Aan normaal belastingtarief Zonder belastingverhoging of boetes, voor bepaalde inkomsten wel tariefverhoging (+5%/10%) Fiscale & (beperkte) strafrechtelijke immuniteit Enkel strafrechtelijke immuniteit voor fiscale fraude en fiscale valsheid, niet voor aanverwante misdrijven (misbruik vennootschapsgoederen, boekhoudwetgeving) Attest geen uitwerking bij witwasmisdrijf & inkomsten uit ernstige en georganiseerde fiscale fraude! Strafrechtelijke immuniteit: Fiscale fraude en fiscale valsheid Witwas, in zoverre betrekking op vermogensvoordelen rechtstreeks uit de fiscale fraude of fiscale valsheid verkregen. NIET: aanverwante misdrijven (schending boekhoudwet, misbruik vennootschapsgoederen)  Vooral problematisch voor immuniteit rechtspersonen.

21 Regularisatie van de laatste kans (‘EBA-ter’)?
Wet 11/7/2013 Uitbreiding toepassingsgebied (personeel en materieel) Ook ‘zware’ fraude (ernstige én georganiseerde fiscale fraude,‘type II’) Ook ‘fiscaal verjaarde kapitalen’ (35%) Tariefverhoging Sociale regularisatie (zelfstandigen) mogelijk Uitbreiding strafrechtelijke immuniteit (accessoire misdrijven) Beperking van de fiscale uitsluitingen ‘Definitief’ afgelopen op 31/12/2013

22 Wie kon regulariseren ? Natuurlijke personen Rechtspersonen
Onderworpen aan PB (inwoners) of BNI (niet-inwoners) Rechtspersonen Venn.B. (binnenlandse venn.; oneigenlijke vzw’s) BNI (buitenlandse venn.) RPB (bv. vzw’s) Ook burgerlijke vennootschappen of verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid (zie art. 29 WIB92; bv. trusts, stichtingen, enz.) Conclusie: uitbreiding (/ bevestiging van bestaande praktijk)

23 Wat kon men regulariseren ?
Alle sommen, waarden, kapitalen en inkomsten Ongeacht de aard/oorsprong van de inkomsten Ongeacht of deze zich nog in het vermogen bevinden (cf. EBA: fixatie) Ook “ernstige en georganiseerde fiscale fraude” (‘type II’; boete: +20% i.p.v. +15%) Ook ‘fiscaal verjaarde kapitalen’ (zie verder) Directe belastingen, BTW, registratie- en successieR., (regionale bel.) Regularisatie van sociale bijdragen De aangever beslist wat hij laat regulariseren (CPR) !! Welke inkomsten en kapitalen? Hoeveel jaar teruggaan? Welke verjaringstermijnen? Afweging fiscale kostprijs vs. resterend risico / immuniteit We zullen zien wat er in de toekomst zal gebeuren met de vele zogenaamde “partiële” regularisaties. Mentaliteitsverschil VLAANDEREN – WALLONIË.

24 Twee ‘types’ regularisatie
Type I: ‘gewone’ fraude  +15% Te verantwoorden in ‘fraudeschema’ (bijlage) Type II: “ernstige én georganiseerde” fraude  +20% Onduidelijk begrip (zie hoger) Nut fraudeschema? Aanwezigheid van bepaalde ‘structuur’? Misbruik van vertrouwen / misbruik van vennootschapsgoederen Niet relevant voor fiscaal verjaarde kapitalen (uniform tarief: 35%) Eventueel slide naar boven plaatsen

25 Fiscaal verjaarde kapitalen Fiscale fraude ‘type I’
Wat kost het ? Overige inkomsten Beroeps-inkomsten BTW-handelingen Fiscaal verjaarde kapitalen Fiscale fraude ‘type I’ NT + 15% NT (+ 15%) 35% Fiscale fraude ‘type II’ NT + 20% NT (+20%) NT = normaal tarief in belastbaar tijdperk waarin inkomsten verworven (incl. AGB/crisisbelasting) Cf. HvJ Dijckman (gemeentebelasting) Geen verrekening woonstaatheffing (CPR  EU-recht)

26 Regularisatie zonder uitwerking
Bepaalde inkomsten (regularisatie niet mogelijk) Inkomsten voorwerp witwasmisdrijf (art. 505 Sw.), behalve witwas in kader van fiscale fraude (incl. ernstige fiscale fraude) & fiscale valsheid Inkomsten komend uit hoofdmisdrijf voorzien in witwaspreventiewet, behalve indien deze inkomsten afkomstig zijn van: “ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd” (vanaf 29/7/2013) misbruik van vennootschapsgoederen misbruik van vertrouwen  regularisatie onder ‘type II’ (+20% boete) Na (schriftelijke) kennisgeving specifieke onderzoeksdaden Eerdere regularisatieaangifte na 15/7/2013

27 (Para)fiscale immuniteit
Na betaling heffing geen taxatie meer (=immuniteit) Geen belasting, geen belastingverhoging, geen nalatigheidsinteresten, geen boetes mits juiste kwalificatie Regularisaties mogen niet worden gebruikt voor: Fiscale onderzoeks- of controleverrichting (bv. indiciaire taxatie) Melding inbreuken aan parket Geen gegevensuitwisseling (uitz. lokale taxatiedienst m.b.t. beroepsinkomen) Sociaalrechtelijke gevolgen (p.m.)

28 Strafrechtelijke immuniteit
Geen strafvervolging/straf voor fiscale misdrijven en witwassen (art. 127§1) Ook voor mededaders of medeplichtigen Niet voorwerp uitgemaakt opsporings/gerechtelijk onderzoek Regularisatie conform wettelijke voorwaarden ingediend en heffingen betaald Voor alle andere misdrijven blijft strafvervolging mogelijk <-> Wel vrijstelling voor ‘daders’ van: Gebruik van valsheid (art Sw.), misbruik van vertrouwen (art. 491 Sw.), misbruik van vennootschapsgoederen (art. 492 bis Sw.), faillissementsmisdrijven (art bis Sw.), art. 16 W. 17/7/1975 (boekhoudwetgeving), art. 12 KB 5/10/2006 (beperking export liquide middelen), strafbepalingen W.venn.  gepleegd m.o.o. vergemakkelijken fiscale misdrijven en witwassen Geen mededelingsplicht aan parket (wel overmaking CFI) Géén civielrechtelijke immuniteit

29 Preventieve witwaswetgeving (p.m.)
Aanbevelingen FAG (FATF) EBA-ter conform internationale witwasnormering Verruimde rol CFI CPR deelt elke individuele regularisatie mee aan CFI Regularisatieattest & aangifte met verklaringen (excl. fraudeschema) CFI kan fraudeschema niet opvragen (parket eventueel wel) CFI kan haar wettelijke opdracht vervullen (o.a. informatie meedelen aan parket, Staatsveiligheid, enz.) Bericht CFI 1/11/13 over hangende regularisaties EBA-bis Evt. slide hierna met de uitsluitingsgronden (ipv hoger)

30 ‘Fiscaal verjaarde kapitalen’

31 Begrip ‘fiscaal verjaarde kapitalen’
Artikel 121,8° Programmawet 2005 “[…] kapitalen ten aanzien waarvan de fiscale administratie ingevolge het verstrijken van de termijnen [opsomming artt. WIB, WTBW, W.Succ., W.Reg., W.Taksen], geen heffingsbevoegdheid meer kan uitoefenen op het ogenblik van de indiening van de regularisatieaangifte en in hoofde van diegene op wiens naam de regularisatieaangifte is ingediend.” Artikel 122/1, §1, 1° Programmawet 2005 “Fiscaal verjaarde kapitalen die afkomstig zijn van de fiscale misdrijven bedoeld in artikel 127, §1 [fiscale fraude en witwassen ervan], die het voorwerp uitmaken van een regularisatieaangifte conform de bepalingen van dit hoofdstuk, worden onderworpen aan 35 percentpunten op het kapitaal.” In vergelijking met de vorige regelingen kan men nu ook regulariseren indien het vermogen niet meer aanwezig is, en dit zonder beperking in de tijd. Regularisatie van de ontdoken inkomsten en het eventueel onderliggend vermogen. Aangever beslist wat hij aangeeft

32 Begrip ‘fiscaal verjaarde kapitalen’
t.a.v. waarvan de fiscale administratie ingevolge het verstrijken van de termijnen (WIB, WBTW, W.Succ., W.Reg en W.taksen) geen heffingsbevoegdheid meer kan uitoefenen op het ogenblik van de indiening van de regularisatieaangifte in hoofde van diegene op wiens naam de regularisatieaangifte is ingediend die afkomstig zijn fiscale fraude en witwassen ervan al dan niet onder de vorm van levensverzekeringen

33 Fiscaal verjaard? Verjaringstermijnen Op moment van indiening
Inkomstenbelastingen: 7 aanslagjaren (RV/BV 5 AJ) BTW: 7 kalenderjaren Successierechten: max. 10 jaar na verstrijken aangiftetermijn Registratierechten: max. 15 jaar Diverse Rechten & Taksen: max. 6 jaar Op moment van indiening Geen vaste peildatum <-> EBA Complex en soms feitelijke ongelijkheid Voorbeeld: Regularisatie niet-aangegeven successie oom (overlijden: 15/5/2003) Indiening vóór 15/10/2013: nog niet verjaard -> 80% Indiening vanaf 15/10/2013: verjaard -> 35%!

34 ‘Afkopen’ strafrechtelijke immuniteit
Witwasmisdrijf EBA-bis - problemen Enkel strafrechtelijke immuniteit voor fiscale fraude & fiscale valsheid Regularisatie geen uitwerking bij witwasmisdrijf (& inkomsten uit ernstige en georganiseerde fiscale fraude) Volledige fiscaal verjaarde “kenbare” fraude regulariseren (+10% boete)? <-> in praktijk meestal slechts 7 jaar (louter niet-verjaarde inkomsten), sommige meer dan 7 jaar (bv. 10 jaar) EBA ter Regularisatie van ‘fiscaal verjaarde kapitalen’ Strafrechtelijke immuniteit voor (fiscale fraude en) witwasmisdrijf

35 35%-tarief Oorsprong fiscaal verjaarde fraude irrelevant
Ongeacht gewone fiscale fraude (‘type I’) of ernstige én georganiseerde fiscale fraude (‘type II’) Zeker amnestie-effect ‘Brave’ spaarder met niet aangegeven (fiscaal nog niet verjaard) dividend-inkomen wordt zwaarder belast (nl. 40%, 25% NT + 15% boete) dan creatieve fraudeur met ontdoken (fiscaal verjaarde) beroepsinkomen die vermogen lang genoeg kon verbergen (regularisatie aan 35%)! Lagere regularisatieheffing voor de zware langdurige fraude De zware fraudeur doet met de regularisatie voordeel (regularisatie < gewoon tarief), terwijl de passieve spaarder nadeel doet (regularisatie > gewoon tarief)

36 Amnestie-effect van het 35%-tarief
Hypothese: inkomen van EUR Beroepsinkomen (50% + 21% btw) Interesten (15% RV) Dividenden (25% RV) Successie zijlijn (Vl. Gew.: 65%) Verjaarde fraude (35% tarief ) € 3.500 Geen fraude (normaal tarief) € (+36%) € (-20%) € (-10%) € (+30%) Gewone fraude (+ 15% boete) € (+51%) € (-5%) € (+5%) € (+45%) Ernstige fraude (+ 20% boete) € (+56%) € (+10%) € (+50%)

37 Omvang aan te geven kapitaal
Peildatum? (vaak 31/12/2005) Omvang Enkel ‘zwart’/’grijs’ kapitaal (niet het volledige kapitaal) In principe ook opnames Voor zover nog niet strafrechtelijk verjaard Uitgezonderd nog niet verjaarde belastingen (bv. successierechten) Inclusief premies levensverzekeringen, geld in kluis / onder matras (FAQ) CPR: verantwoordelijkheid aangever…

38 “onder de vorm van levensverzekeringen”
Artikel 122/1, §1, 2° Programmawet 2005 “Fiscaal verjaarde kapitalen onder de vorm van levensverzekeringen die het voorwerp uitmaken van een regularisatieaangifte conform de bepalingen van dit hoofdstuk, worden onderworpen aan 35 percentpunten op het kapitaal.”

39 “onder de vorm van levensverzekeringen”
Fiscaaltechnisch volstrekt overbodig Voor regularisatie geen invloed of kapitaal nu in levensverzekering zit of niet Andere reden? Viseren ‘constructies’ met buitenlandse levensverzekeringen (bv. tak 21/23) Strafrechtelijk witwasrisico Aangifteplicht (AJ 2013) Regularisatie premie (niet actuele waarde) Vb. in 2001 storting ‘wit’ geld en in ‘zwart’ geld en thans waarde polis van Enkel 35% berekenen op

40 Voorbeeld

41 Casus Een belastingplichtige erft in 2010 een Luxemburgse effectenrekening van zijn tante t.w.v. € Dit wordt niet opgenomen in de aangifte in de successierechten. Fiscale fraude in zijn hoofde? (mogelijke) fraude van zijn tante? Niet-vermelden van de rekening in de successieaangifte (verj. 10j) Niet-aangeven van de inkomsten opgebracht door deze rekening (verj. 7j) Witwasmisdrijf? Eerste witwasmisdrijf Materieel element: “zij die […] om niet ontvangen” Moreel element: “oorsprong kenden of hadden moeten kennen” Enkel: “ernstige, al dan niet georganiseerde fiscale fraude”

42 EBA-ter? Bevreesd voor de gepleegde fraude en dreigend risico op fiscale en/of strafrechtelijke vervolging, overwoog hij zijn fiscale situatie te regulariseren onder EBA-ter Kostprijs? Regularisatie successie-fraude 65% + 15% boete = 80% € x 80% = € Regularisatie van de interesten na successie 2010 & 2011: 15% + 15% boete = 30% 2012: 21% +15% boete = 36% (evt. +4% ‘rijkentaks’) Regularisatie van de dividenden na successie 25% + 15% boete = 40% Quid indien Jan volgende investeringen doet? Aankoop van goudstaven Aangaan van levensverzekeringscontract in LUX Aankoop aandelen SICAV (100% kapitalisatie) in LUX Aankoop aandelen/obligaties BE-venn. behouden op LUX-rek.

43 Alternatieven? Zijn adviseur stelt hem voor om toekomstige fraudes te voorkomen en de verjaringstermijnen van de gepleegde fraudes af te wachten. Concreet stelt hij de volgende investeringen voor: Goudstaven Luxemburgs levensverzekeringscontract (tak 21) Kapitalisatie-BEVEK/SICAV (Lux.) Belgische aandelen/obligaties (nog steeds op Lux. effectenrekening)

44 Goud Geen jaarlijks belastbaar inkomen (geen jaarlijkse aangifte)
Geen verplichting tot aangifte van de goudstaven Witwasrisico? Tweede witwasmisdrijf Materieel: goudstaven niet op naam, maar “verborgen” in koffer/kluis Moreel: is verbergen ook doel van de omzetting (bijzonder opzet)? Derde witwasmisdrijf Materieel: verhullen vindplaats Moreel: het louter “wetens en willens” verbergen volstaat, zonder dat dit ook doel omzetting geweest moet zijn (algemeen opzet) Discussie: de facto zal het illegaal kapitaal verborgen worden (want goudstaven staan niet op naam zoals rekening), doch dit impliceert niet per se dat een bijzonder opzet bewezen is (was verbergen ook het doel van BP? Moet het om het hoofddoel gaan of volstaat een nevendoel?)

45 Levensverzekeringscontract
2% verzekeringstaks Geen jaarlijks belastbaar inkomen (geen jaarlijkse aangifte) Aangifte buitenlandse rekening (geen reële sanctie) Witwasrisico? Tweede witwasmisdrijf: Materieel: product op naam, dus geen “verberging” (nuanceren: zie hieronder) Moreel: is verbergen ook het doel v/d omzetting (bijzonder opzet)? Derde witwasmisdrijf: Materieel: blijft product “op naam”, maar hij sluit wel rekening A en opent levensverzekering Via nieuw product vermijdt hij aangifte belastbare inkomsten  Indirect verhullen vindplaats? Moreel: algemeen opzet volstaat Cass. 27 april 2010: witwasmisdrijf Extra element: verhelend karakter van het nieuw buitenlands product (weliswaar nog steeds op naam).

46 Kapitalisatie-SICAVs
Aangifte buitenlandse rekening (geen reële sanctie) Geen jaarlijks belastbaar inkomen ( > 75% in aandelen en gekapitaliseerd) Witwasrisico? Tweede witwasmisdrijf: Materieel: product is op naam dus geen “verberging” Moreel: bijzonder opzet vereist Derde witwasmisdrijf: Materieel: in casu, dezelfde rekening op naam, maar met een andere investeringsstrategie Via nieuwe strategie vermijdt men aangifte belastbare inkomsten  Indirect verhullen vindplaats? MERK OP (!): ook het verhullen van de “aard” is materieel toerekenbaar Moreel: algemeen opzet volstaat Extra element: helend karakter van hetzelfde product op naam met een gewijzigde investeringsstrategie (teneinde belastbare ink. te vermijden) Extra element: niet alleen het verhelen van de vindplaats doch ook het verhelen van de aard is strafbaar.

47 Beleggen in Belgische aandelen/obligaties
Aangifte buitenlandse rekening (geen reële sanctie) Inkomen belastbaar à 25% RV (anoniem) Witwasrisico? Tweede witwasmisdrijf: Materieel: rekening nog steeds op dezelfde naam dus geen “verberging”? Moreel: bijzonder opzet vereist Derde witwasmisdrijf: Materieel: dezelfde rekening op naam, maar andere investeringsstrategie Nieuwe strategie resulteert in anonieme bronbelasting  Indirect verhullen vindplaats? Impact van het feit dat het om Belgische tegoeden gaat? Moreel: algemeen opzet volstaat Extra element: de investeringsstrategie is op België toegespitst (= minder helend) Extra element: andere strategie teneinde te genieten van anonieme bronbelasting

48 Fiscale regularisatie anno 2014?

49 Risico’s wanneer u niets doet
Fiscaal risico: belasting, boetes, verhogingen, nalatigheids- interesten Belastingverhoging tot 200% (min. 50% bij fraude) Strafrechtelijk risico: gevangenisstraffen, geldboetes, verbeurdverklaring Minnelijke schikking is geen recht… Wijzigend fiscaal klimaat (zie hoger) Moelijker om buitenlandse fondsen verborgen te houden (o.a. informatie-uitwisseling) Moelijker om zwart kapitaal te repatriëren, te gebruiken Regulariseren?

50 Welke opties? In principe voor alle “zwarte” en “grijze” inkomsten
Afhankelijk van aard van de fraude en of al dan niet verjaard Voortaan opnemen in aangifte Enkel voor toekomst, risico op fiscaal onderzoek (startschot om te regulariseren), onzekerheid, boetes? Lokale controleur? Registratiekantoor successierechten (indien enkel successierechten) BBI objectiever dan lokale controleur kan anoniem (bv. via advocaat), onderhandelen over boetes/belastingverhoging (in verleden vaak 10%-30%) Meldingsplicht parket voor ernstige misdrijven (slechts 6%/7% van de dossiers) Parket Enkel fiscaal verjaarde fraude In principe voor alle “zwarte” en “grijze” inkomsten Meldingsplicht voor ambtenaren m.b.t. misdaden en wanbedrijven (art. 29 W.Sv.) Machtiging gewestelijke directeur nodig voor feiten strafbaar gesteld door de belastingwetten Buitenlandse inkomsten repatriëren of niet? Verjaringstermijn: 3 jaar / 7 jaar (fraude)

51 Vragen?

52 Hartelijk dank voor uw aandacht! Ken Roelands kro@astrealaw.be
ASTREA bv cvba ANTWERPEN RODERVELDLAAN 3 B-2600 ANTWERP T F BRUXELLES LOUIZALAAN 235/ AVENUE LOUISE 235 B-1050 BRUSSELS T F Hartelijk dank voor uw aandacht! Ken Roelands


Download ppt "De regularisatie van ‘fiscaal verjaarde kapitalen’"

Verwante presentaties


Ads door Google