De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Risico’s en de vertaling naar wettelijke uitgangspunten René Hagen Basis voor Brandveiligheid BVBSYMPOSIUM28 - VERSIE 24 OKTOBER.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Risico’s en de vertaling naar wettelijke uitgangspunten René Hagen Basis voor Brandveiligheid BVBSYMPOSIUM28 - VERSIE 24 OKTOBER."— Transcript van de presentatie:

1 1 Risico’s en de vertaling naar wettelijke uitgangspunten René Hagen Basis voor Brandveiligheid BVBSYMPOSIUM28 - VERSIE 24 OKTOBER

2 22 Opbouw document Basis voor brandveiligheid De onderbouwing van brandbeveiliging in gebouwen A: Denkraam en aanpak brandveiligheid Hoofdstuk 1 Denkraam brandpreventie Hoofdstuk 2 Brandpreventie: van regelgeving naar risicogericht Hoofdstuk 3 Risicogerichte brandpreventie (FSE) Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsvoorzieningen en -maatregelen B: Kaders voor brandveiligheid Hoofdstuk 5 Risico’s bij brand Hoofdstuk 6 Wettelijk kader en doelen brandpreventie Hoofdstuk 7 Wetenschappelijke onderbouwing in historisch kader Hoofdstuk 8 Brand en brandverloop C: Bijlagen Bijlage A Kenschets gebouwen Bijlage B Analysemodel vluchtveiligheid Bijlage C Casuïstiek van branden Bijlage D Literatuurlijst

3 3 Risico’s Waarom nemen we risico’s…. • … door te roken • … door op wintersport te gaan • … door een huis te kopen

4 4 Risico’s bij brand kans gevolg groot klein groot toenemend risico R3 R2 R4 onacceptabel R1 verwaarloosbaar • Risicoperceptie • Risicoacceptatie

5 5 Beheersing van brandrisico’s Kader: • Vlinderdasmodel • Reductie van risico’s Middel: • Scenario’s / oorzaak- gevolgrelaties • Kansreductie • Effectreductie OorzakenGevolgen Brand Verdedigingslinie : brandbeveiligingsvoorzieningen en -maatregelen Kerngebeurtenis

6 6 Kans- en effectreductie Kansreductie Effectreductie Veiligheidsbewustzijn verbeterenBlusmiddelen toepassen Product- en installatieveiligheid verbeteren Blusinstallatie toepassen Onderhoud voorzieningen en maatregelen optimaliseren Brandmeldinstallatie en snelle interventie Onbrandbare materialen toepassen Adequate inrichting BHV Voorlichting en educatie gebruikerOntruimingsplan hebben en beoefenen Voorbeelden

7 7 Methoden risicobeheersing • Deterministisch: scherpe scheidslijn veilig en onveilig • Probabilistisch: geen scherpe scheidslijn veilig en onveilig -> risico’s inzichtelijk maken • Daar wringt relatie tussen preventie en repressie • Kwantitatief: eenduidig in grenswaarden • Kwalitatief: niet eenduidig in grenswaarden • Methode voor brandveiligheid gebouwen - kwalitatief of semi kwantitatief - kwantitatieve normstellende risicomethode nog niet mogelijk o

8 8 Mens als risicodrager • Mens centraal stellen: - zowel bij kans als bij gevolg - zelfredzame gedrag is bepalend Zelfredzaamheid bij brand is het menselijk vermogen om signalen van gevaar waar te nemen en te interpreteren, en om beslissingen te nemen en uit te voeren die gericht zijn op het overleven van een brandsituatie (Kobes).

9 9 Mens als risicodrager Zelfredzaamheid Overlevingsstrategieën - vechten - schuilen en wachten - vluchten Vluchtproces - bewustwording - besluitvorming - verplaatsing veilige plaats Niet zelfredzaamheid Compenseren

10 10 Brandrisico in gebouwen Doelstellingen risicobeheersing overheid: • Mensen • Omgeving Doelstellingen private partijen • Schade Risicobenadering alleen bij gelijkwaardigheid of schadebeperking

11 11 Brandrisico in gebouwen • Risico reduceren tot maatschappelijk aanvaardbaar niveau van brandveiligheid • In relatie tot de hoofddoelen: • Het voorkomen van brand • Het veilig vluchten bij brand (ontruimen/redden) • Het beheersen van brand (geen schadepreventie in gebouwen) • Het veilig en effectief optreden bij brand (BHV en brandweer)

12 12 Brandrisico - indicatie • Risicofactoren in 1e instantie - gebouw - omstandigheden van verblijf • Risicofactoren in 2e instantie - gebruik menselijk gedrag De meest effectieve methode van risicoreductie is de kans op brand zoveel als mogelijk te beperken. Als er geen brand ontstaat, zijn er immers ook geen gevolgen

13 13 Gebouwen en risico’s Risico-onderwerpenRisicofactoren (1 e instantie) GebouwHoog Ondergronds Bijzonder bouwvolume Grote onverdeelde oppervlakken Complexe indeling Omstandigheden van verblijf van mensen Slapend aanwezig Niet zelfstandig in staat te vluchten Hoge bezetting Onbekend aanwezig

14 14 Gebouwen en risico’s Risico-onderwerpenRisicofactoren (2 e instatie) GebouwBelemmering vluchtroutes InventarisSnelle branduitbreiding, bijv. meubilair Staat van verblijfOvermatig drank- en/of drugsgebruik Gebruik medicijnen

15 15 Vertaling risico naar beveiligingsopties Risicobenadering • Methode vooralsnog kwalitatief • Scenario-analyses zijn voorwaardelijk Analysemethoden - risicomatrix - gebeurtenissenboom

16 16 Definitie “Een brandscenario is een theoretische beschrijving van een reëel voorstelbare brand aan de hand van een aantal vooraf geselecteerde factoren die de ontwikkeling en het verloop van een brand (en rook) bepalen met als uitkomst de gevolgen van deze brand voor de personen in het gebouw, de inventaris van het gebouw en het gebouw zelf” Brandscenario’s bepalen de maat

17 17 Brandscenario’s • Zonder scenario geen risicoanalyse • Scenario’bouw’-methoden: - retrospectief - prospectief

18 18 Risicobenadering in 6 stappen Methodisch • Vlinderdasmodel (raamwerk) • Kans-effectmatrix • Gebeurtenissenboom Schematisch Gebouw of deel van gebouw met risico-indicatie Kans op brand Nee  Ja Scenariodenken Bepalen maatgevend(e) brandscenario(s) ‘ Omzetten ’ van scenario(s) in beveiligingsopties Kans op brand? Risicoanalyse van beveiligingsopties Restrisico acceptabel? Nee Ja  1 2 3 6 5 4

19 19 Risicomatrix (kans-effectmatrix ) Overgangsgebied Significant Gemiddeld Verwaarloosbaar Onacceptabel Kans: van nul tot maximaal, of wel van zeer onwaarschijnlijk - mogelijk - naar zeer waarschijnlijk Effect: van nul tot maximaal, of wel van onbelangrijk - gemiddeld - naar ernstig Kans/waarschijnlijkheid Effect/gevolg Eerste stap: • vaststellen gebeurtenis(sen) van kans-effectcombinaties Tweede stap: • categorie-indeling assenstelsel Derde stap: • gebeurtenis positioneren

20 20 Gebeurtenissenboom Eerste stap: • vaststellen begingebeurtenis Tweede stap: • toevoegen barrières (B1 t/m Bn) = inzet voorziening Derde stap: • kans toekennen (falen) aan gevolggebeurtenis = kans per tak kwantificeren A B1 B.. Bn Toekenning van faalkansen en berekening A Gevolgen ---------- …….... ……….. …….... ……….. …….... ……….. nee ja

21 21 Model voor risico-indicatie -Richtinggevend hulpmiddel voor inventarisatie -Dwingt tot nadenken over risicoprofiel

22 22 Opbouw document Basis voor brandveiligheid De onderbouwing van brandbeveiliging in gebouwen A: Denkraam en aanpak brandveiligheid Hoofdstuk 1 Denkraam brandpreventie Hoofdstuk 2 Brandpreventie: van regelgeving naar risicogericht Hoofdstuk 3 Risicogerichte brandpreventie (FSE) Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsvoorzieningen en -maatregelen B: Kaders voor brandveiligheid Hoofdstuk 5 Risico’s bij brand Hoofdstuk 6 Wettelijk kader en doelen brandpreventie Hoofdstuk 7 Wetenschappelijke onderbouwing in historisch kader Hoofdstuk 8 Brand en brandverloop C: Bijlagen Bijlage A Kenschets gebouwen Bijlage B Analysemodel vluchtveiligheid Bijlage C Casuïstiek van branden Bijlage D Literatuurlijst

23 23 Wettelijk kader en doelen brandpreventie Algemene uitgangspunten brandpreventie in gebouwen 1Voorkomen doden en/of gewonden 2Beperken van ongewenste gevolgen door ongecontroleerde uitbreiding van brand Brandveiligingsconcepten ’bestaande reeks’ en kennisdocument ‘Basis voor brandveiligheid’ Relatie met doelen van bouw-, arbo (BHV) en brandweerzorgregelgeving

24 24 Bouwregelgeving - Bouwbesluit Doel brandveiligheidsvoorschriften 1 Het voorkomen van slachtoffers (gewonden en doden) 2 Het voorkomen dat brand zich uitbreidt naar een ander perceel Algemene uitgangspunten: 1 binnen 15 minuten na ontstaan - ontdekken en alarmeren 2 binnen 15 minuten na alarmering zonder hulp van de brandweer vluchten 3 binnen 15 minuten na het melden de brandweer operationeel 4 brandweer moet brand binnen 60 minuten na ontstaan onder controle hebben en de laatste door brand bedreigde personen hebben gered Gericht op bouwers en gebruikers

25 25 Arboregelgeving (BHV) Bedrijfshulpverlening: taken 1 het verlenen van eerste hulp bij ongevallen 2 het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen, en het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting. Gericht op werkgevers en werknemers

26 26 Brandweerzorg regelgeving Besluit veiligheidsregio’s - alg. toelichting brandweerzorg De algemene veiligheid van personen bij branden en gevaren Het redden van levens Het voorkomen dat brand naar belendende panden overslaat, en Dat de normen in het besluit niet de strekking hebben burgers te beschermen tegen vermogensschade. Wet Veiligheidsregio’s - taakstelling Kern = voorkomen, beperken en bestrijden van brand Gericht op bevoegd gezag brandweer

27 27 Bouwbesluit – Besluit veiligheidsregio’s algemene toelichtingen “Het behouden van het bouwwerk en het voorkomen van schade aan het milieu, monumenten of maatschappelijke voorzieningen of belangen zijn geen doelstellingen van dit besluit”. “De normen in dit besluit hebben niet de strekking burgers te beschermen tegen vermogensschade”.

28 28 Bouwbesluit - Besluit veiligheidsregio’s Brandweer: maatschappelijke inspanningsverplichting Resultaat = onzeker • FOTO Brand

29 29 Bouwbesluit - Besluit veiligheidsregio’s Brandweer: maatschappelijke inspanningsverplichting Resultaat = onzeker • FOTO Brand Uit preventief oogpunt geen vastgesteld voorschot nemen op een repressieve prestatie

30 30 DANK tot zo ver


Download ppt "1 Risico’s en de vertaling naar wettelijke uitgangspunten René Hagen Basis voor Brandveiligheid BVBSYMPOSIUM28 - VERSIE 24 OKTOBER."

Verwante presentaties


Ads door Google