De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhoudsopgave  Huidig beleid re-integratie werkzoekende jongarbeidsgehandicapten  Ingezette beleid UWV per 1 april 2008  Consequenties voor inkoop.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhoudsopgave  Huidig beleid re-integratie werkzoekende jongarbeidsgehandicapten  Ingezette beleid UWV per 1 april 2008  Consequenties voor inkoop."— Transcript van de presentatie:

1

2 Inhoudsopgave  Huidig beleid re-integratie werkzoekende jongarbeidsgehandicapten  Ingezette beleid UWV per 1 april 2008  Consequenties voor inkoop re- integratiedienstverlening = Inkoopkader  Doorkijk 2009

3 Re-integratiebeleid t.a.v. werkzoekende (jong)arbeidsgehandicapten  UWV heeft uitbestedingplicht re-integratiedienstverlening in kopen op de private markt  UWV koopt enkel re-integratietrajecten in  Europese regelgeving verplicht tot in acht nemen aanbestedingsbeginselen Transparantie, non–discriminatie, objectiviteit, eisen in verhouding opdracht etc.

4 Kenmerken aanbesteding  Vast stramien: Programma van Eisen en Algemene Voorwaarden Selectie- en gunningseisen Selectie-eisen vormen de knock-out criteria (financiële voorwaarden, inschrijving KvK, privacy- /klachtenreglement) Gunningscriteria zijn de vergelijking van offertes op onderdelen zoals kwaliteit, methodiek en prijs (‘de wedstrijd’)

5 Belangrijkste voor- en nadelen aanbestedingsprocedure – evaluatie 2007  Heldere inkoopprocedure volgens vast stramien  In loop der jaren professioneel kader neergelegd  Inkoop gaat over te verwachte dienstverlening in de toekomst  Beperkt aantal te contracteren partijen Vooraf indicatie omvang opdracht  Beperkte duur contract – innovatie dienstverlening niet gestimuleerd  Onvoldoende flexibel inspelen op huidige situatie arbeidsmarkt  Beperkte klantkeuze

6 Overzicht Inkoopkaders re- integratiedienstverlening tot 1 april 2008  Aanbestedingsprocedure voor meest voorkomende dienstverlening  Mantelovereenkomst IRO in geval klant zelf zijn re-integratie vorm wil geven  Inkoopkader ‘ Vrije Ruimte’ = innovatieve dienstverlening in vorm van voorschakel- en re-integratietrajecten tot drempelbedrag van € 206.000,-

7 Ingezette lijn re-integratiebeleid UWV per 1 april 2008  Aanleiding evaluatie aanbestedingsprocedure UWV  Verbeterpunten: Verhogen effectiviteit = meer plaatsingen Meer individueel maatwerk Optimaliseren keuzemogelijkheid klant Selectieve inzet van dienstverlening

8 Herformulering uitgangspunten inkoopbeleid  Gemotiveerde klant Bij niet motivatie handhaving  Uitsluitend nog toeleiding naar concrete vacatures bij werkgevers of op de arbeidsmarkt  Niet voor elke klant een volledig traject  Op basis van Re-integratievisie bepaalt UWV óf en welke dienstverlening voor klant nodig is  (Flexibele) inkoop dienstverlening onder vernieuwd Inkoopkader

9 Inkoopkader Re- integratiediensten 2008  Vervangt aanbestedingsprocedure In 2008 heeft gelijkschakeling eisen met Beoordelingskader IRO en Vrije Ruimte al plaatsgevonden  Flexibele vorm van contracteren Niet langer concurrentie op prijs Beoordeling vooraf op algemene entree-eisen = bepaling of bedrijf in staat is kwalitatief goede dienstverlening te bieden Concurrentie na sluiten Toegangsovereenkomst op kwaliteit

10 Borging inkoop kwalitatief goede dienstverlening - van Longlist naar Shortlist -  Toetsing aan entree-eisen per dienstverlening dat onder het Inkoopkader wordt ingekocht Opdrachtverlening is steviger in de regio verankerd Eenmalig per regio aantonen voldoen algemene entree- eisen Per dienstverlening aantonen voldoen aan dienstspecifieke eisen  Intensieve monitoring tijdens looptijd overeenkomst – niet (meer) voldoen betekent ontbinding

11 Algemene entree-eisen  Vrijwel identiek aan selectie-eisen aanbesteding Financiële eisen, inschrijving KvK, privacy- /klachtenreglement, beschikbaar stellen vakbekwaam personeel, verzekeringspolis, niet van toepassing zijn uitsluitingsgronden.  Dienstspecifieke eisen: Aantoonbare ervaring met in te kopen dienstverlening Beschikken over actueel werkgeversnetwerk i.v.m. plaatsingen Prijs offreren beneden door UWV vastgestelde prijs Bedrijven met Keurmerk Blik op Werk krijgen voor aantal entree-eisen vrijstelling van bewijslast

12 Dynamische productencatalogus  Periodiek publiceren dienstverlening  Beperkte aanmeldtermijn bedrijven  Duur Toegangsovereenkomst 3 kalenderjaren  Productencatalogus per 1 april 2008 nu nog uitsluitend beschikbaar voor klanten die door de Werkcoach UWV naar werk worden begeleid

13 Dienstverleningscluster 1  Uitkeringsregime klant niet langer bepalend voor opdrachtomschrijving  Belemmering en mogelijkheden van de klant zijn leidend voor dienstverlening  Niet langer uitsluitend (volledige) re- integratietrajecten, maar ook diensten w.o. Jobhunting, verhogen psychische weerbaarheid.

14 Dienstverleningscluster 2  Hoe werkt dienstverleningscluster:  Voorbeeld: Jobhunting met resultaat de plaatsing. - Onder dit cluster vallen ook eventuele specialisaties w.o. Jobhunting voor oudere werkzoekenden (45+ en 55+), hoger opgeleiden, laag geletterden etc. Deze worden niet apart gecontracteerd Minimale activiteiten per dienstverlening dat een bedrijf in ieder geval behoort te leveren. Sollicitatietraining en daarmee verband houdende activiteiten is onderdeel, dus geen aparte inkoop Specialisatie in Klantkeuzesjabloon kenbaar maken. Is methode (nog) niet voor handen, dan treedt UWV met al gecontracteerd bedrijf in overleg of deze onder afgesloten Toegangsovereenkomst is te leveren.

15 Monitoring tijdens looptijd Toegangsovereenkomst 1  Indicatoren sluiten aan op Keurmerk Blik op Werk Resultaat Klanttevredenheid = 6 Opdrachtgevertevredenheid Doorlooptijden Privacyreglement Klachtenreglement Organisatie (beheersen bedrijfsprocessen) Elk bedrijf krijgt na afsluiten Toegangsovereenkomst voor de regio van opdrachtverlening een accounthouder ( maximaal 6)

16 Monitoring tijdens looptijd overeenkomst 2  Monitoring uitgangspunten Principe: niet voldoen = ontbinding overeenkomst Voor aantal aspecten verbeterplan mogelijk (bijvoorbeeld: privacyreglement) Voor andere aspecten leidt niet voldoen tot ontbinding overeenkomst en uitsluiting als opdrachtnemer van UWV voor 1 jaar

17 Sturing inkoopgedrag Werkcoach  Uitgangspunten bij inkoop Maatwerk en keuzemogelijkheid klant Geen plicht tot aanlevering  Werkcoach adviseert klant Inkoop bij best presterende bedrijven Op basis van productcatalogus bedrijven en benchmark

18 Inzet scholing  Evaluatie scholingsprotocol 86% wordt succesvol afgerond 52% leidt tot werk Kortdurende scholing succesvol  Aangepast scholingsbeleid Alleen scholing bij concrete vacature In principe niet langer dan 3 maanden Altijd mogelijkheid voor langere periode maar dan onderbouwd (geen scholing op voorraad)

19 Doorkijk 2009  Vanaf 1 juli 2009 uitsluitend nog 1 Inkoopkader Beoordelingskader IRO en Vrije Ruimte maken onderdeel hiervan uit  Contractering in 11 districten i.p.v. 6 regio’s  Per 1 januari 2010 re-integratieondersteuning jongarbeidsgehandicapten binnen het Werkbedrijf van UWV belegd  UWV past in te kopen dienstverlening op nieuwe klantgroep aan  Verwachting groter belang Keurmerk Blik op Werk  Aandacht voor administratieve lastenverlichting


Download ppt "Inhoudsopgave  Huidig beleid re-integratie werkzoekende jongarbeidsgehandicapten  Ingezette beleid UWV per 1 april 2008  Consequenties voor inkoop."

Verwante presentaties


Ads door Google