De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verklaring Arbeidsrelatie A&A-kantoren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verklaring Arbeidsrelatie A&A-kantoren"— Transcript van de presentatie:

1 Verklaring Arbeidsrelatie A&A-kantoren
Versie 22 juli 2003 Uitvoering Werknemersverzekeringen (JW)

2 Inhoudsopgave Huidig beleid re-integratie werkzoekende jongarbeidsgehandicapten Ingezette beleid UWV per 1 april 2008 Consequenties voor inkoop re-integratiedienstverlening = Inkoopkader Doorkijk 2009

3 Re-integratiebeleid t.a.v. werkzoekende (jong)arbeidsgehandicapten
UWV heeft uitbestedingplicht re-integratiedienstverlening in kopen op de private markt UWV koopt enkel re-integratietrajecten in Europese regelgeving verplicht tot in acht nemen aanbestedingsbeginselen Transparantie, non–discriminatie, objectiviteit, eisen in verhouding opdracht etc.

4 Kenmerken aanbesteding
Vast stramien: Programma van Eisen en Algemene Voorwaarden Selectie- en gunningseisen Selectie-eisen vormen de knock-out criteria (financiële voorwaarden, inschrijving KvK, privacy-/klachtenreglement) Gunningscriteria zijn de vergelijking van offertes op onderdelen zoals kwaliteit, methodiek en prijs (‘de wedstrijd’)

5 Belangrijkste voor- en nadelen aanbestedingsprocedure – evaluatie 2007
Heldere inkoopprocedure volgens vast stramien In loop der jaren professioneel kader neergelegd Inkoop gaat over te verwachte dienstverlening in de toekomst Beperkt aantal te contracteren partijen Vooraf indicatie omvang opdracht Beperkte duur contract – innovatie dienstverlening niet gestimuleerd Onvoldoende flexibel inspelen op huidige situatie arbeidsmarkt Beperkte klantkeuze

6 Overzicht Inkoopkaders re-integratiedienstverlening tot 1 april 2008
Aanbestedingsprocedure voor meest voorkomende dienstverlening Mantelovereenkomst IRO in geval klant zelf zijn re-integratie vorm wil geven Inkoopkader ‘ Vrije Ruimte’ = innovatieve dienstverlening in vorm van voorschakel- en re-integratietrajecten tot drempelbedrag van € ,-

7 Ingezette lijn re-integratiebeleid UWV per 1 april 2008
Aanleiding evaluatie aanbestedingsprocedure UWV Verbeterpunten: Verhogen effectiviteit = meer plaatsingen Meer individueel maatwerk Optimaliseren keuzemogelijkheid klant Selectieve inzet van dienstverlening

8 Herformulering uitgangspunten inkoopbeleid
Gemotiveerde klant Bij niet motivatie handhaving Uitsluitend nog toeleiding naar concrete vacatures bij werkgevers of op de arbeidsmarkt Niet voor elke klant een volledig traject Op basis van Re-integratievisie bepaalt UWV óf en welke dienstverlening voor klant nodig is (Flexibele) inkoop dienstverlening onder vernieuwd Inkoopkader

9 Inkoopkader Re-integratiediensten 2008
Vervangt aanbestedingsprocedure In 2008 heeft gelijkschakeling eisen met Beoordelingskader IRO en Vrije Ruimte al plaatsgevonden Flexibele vorm van contracteren Niet langer concurrentie op prijs Beoordeling vooraf op algemene entree-eisen = bepaling of bedrijf in staat is kwalitatief goede dienstverlening te bieden Concurrentie na sluiten Toegangsovereenkomst op kwaliteit

10 Borging inkoop kwalitatief goede dienstverlening - van Longlist naar Shortlist -
Toetsing aan entree-eisen per dienstverlening dat onder het Inkoopkader wordt ingekocht Opdrachtverlening is steviger in de regio verankerd Eenmalig per regio aantonen voldoen algemene entree-eisen Per dienstverlening aantonen voldoen aan dienstspecifieke eisen Intensieve monitoring tijdens looptijd overeenkomst – niet (meer) voldoen betekent ontbinding

11 Algemene entree-eisen
Vrijwel identiek aan selectie-eisen aanbesteding Financiële eisen, inschrijving KvK, privacy-/klachtenreglement, beschikbaar stellen vakbekwaam personeel, verzekeringspolis, niet van toepassing zijn uitsluitingsgronden. Dienstspecifieke eisen: Aantoonbare ervaring met in te kopen dienstverlening Beschikken over actueel werkgeversnetwerk i.v.m. plaatsingen Prijs offreren beneden door UWV vastgestelde prijs Bedrijven met Keurmerk Blik op Werk krijgen voor aantal entree-eisen vrijstelling van bewijslast

12 Dynamische productencatalogus
Periodiek publiceren dienstverlening Beperkte aanmeldtermijn bedrijven Duur Toegangsovereenkomst 3 kalenderjaren Productencatalogus per 1 april 2008 nu nog uitsluitend beschikbaar voor klanten die door de Werkcoach UWV naar werk worden begeleid

13 Dienstverleningscluster 1
Uitkeringsregime klant niet langer bepalend voor opdrachtomschrijving Belemmering en mogelijkheden van de klant zijn leidend voor dienstverlening Niet langer uitsluitend (volledige) re-integratietrajecten, maar ook diensten w.o. Jobhunting, verhogen psychische weerbaarheid.

14 Dienstverleningscluster 2
Hoe werkt dienstverleningscluster: Voorbeeld: Jobhunting met resultaat de plaatsing. - Onder dit cluster vallen ook eventuele specialisaties w.o. Jobhunting voor oudere werkzoekenden (45+ en 55+), hoger opgeleiden, laag geletterden etc. Deze worden niet apart gecontracteerd Minimale activiteiten per dienstverlening dat een bedrijf in ieder geval behoort te leveren. Sollicitatietraining en daarmee verband houdende activiteiten is onderdeel, dus geen aparte inkoop Specialisatie in Klantkeuzesjabloon kenbaar maken. Is methode (nog) niet voor handen, dan treedt UWV met al gecontracteerd bedrijf in overleg of deze onder afgesloten Toegangsovereenkomst is te leveren.

15 Monitoring tijdens looptijd Toegangsovereenkomst 1
Indicatoren sluiten aan op Keurmerk Blik op Werk Resultaat Klanttevredenheid = 6 Opdrachtgevertevredenheid Doorlooptijden Privacyreglement Klachtenreglement Organisatie (beheersen bedrijfsprocessen) Elk bedrijf krijgt na afsluiten Toegangsovereenkomst voor de regio van opdrachtverlening een accounthouder ( maximaal 6)

16 Monitoring tijdens looptijd overeenkomst 2
Monitoring uitgangspunten Principe: niet voldoen = ontbinding overeenkomst Voor aantal aspecten verbeterplan mogelijk (bijvoorbeeld: privacyreglement) Voor andere aspecten leidt niet voldoen tot ontbinding overeenkomst en uitsluiting als opdrachtnemer van UWV voor 1 jaar

17 Sturing inkoopgedrag Werkcoach
Uitgangspunten bij inkoop Maatwerk en keuzemogelijkheid klant Geen plicht tot aanlevering Werkcoach adviseert klant Inkoop bij best presterende bedrijven Op basis van productcatalogus bedrijven en benchmark

18 Inzet scholing Evaluatie scholingsprotocol Aangepast scholingsbeleid
86% wordt succesvol afgerond 52% leidt tot werk Kortdurende scholing succesvol Aangepast scholingsbeleid Alleen scholing bij concrete vacature In principe niet langer dan 3 maanden Altijd mogelijkheid voor langere periode maar dan onderbouwd (geen scholing op voorraad)

19 Doorkijk 2009 Vanaf 1 juli 2009 uitsluitend nog 1 Inkoopkader
Beoordelingskader IRO en Vrije Ruimte maken onderdeel hiervan uit Contractering in 11 districten i.p.v. 6 regio’s Per 1 januari 2010 re-integratieondersteuning jongarbeidsgehandicapten binnen het Werkbedrijf van UWV belegd UWV past in te kopen dienstverlening op nieuwe klantgroep aan Verwachting groter belang Keurmerk Blik op Werk Aandacht voor administratieve lastenverlichting


Download ppt "Verklaring Arbeidsrelatie A&A-kantoren"

Verwante presentaties


Ads door Google