De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Methodieken en aandachtspunten in het onderzoeksproces METEN EN LATEN METEN IN DE ZORGSECTOR 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Methodieken en aandachtspunten in het onderzoeksproces METEN EN LATEN METEN IN DE ZORGSECTOR 1."— Transcript van de presentatie:

1 Methodieken en aandachtspunten in het onderzoeksproces METEN EN LATEN METEN IN DE ZORGSECTOR 1

2 • MEMORI – praktijkgericht onderzoek, consulting & advies, o.a. voor ziekenhuizen − RZ Tienen • Audit en communicatieadvies (2006) • Marktonderzoek (2009) − AZ Sint-Maarten • Audit (2005) • Communicatiebegeleiding (2006) − Onderzoek van het imago en de externe communicatie van de GZA- ziekenhuizen (2010) • MEMORI – Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek − Naar een patiëntvriendelijke, duurzame onthaalomgeving in de zorgsector (2008-2011) − Zorgmarketing of patiëntenmarketing? (2012-2013) KADER 2

3 OVERZICHT 3 • Aanleiding om een onderzoek uit te voeren/te laten uitvoeren • Invalshoeken • Stappen in het onderzoeksproces • Bronnen & online onderzoekstools • Voorbeelden van vraagtypen en grafische voorstellingen

4 • Verbeterkans • Probleem, gevoel van tekort aan handelingskennis − stageverslagen, eindproeven, krantenartikelen, beleidsdocumenten, blogs, discussiefora,… • Nieuwsgierigheid • Verandering (bv. fusie) • … AANLEIDINGEN 4

5 COMMUNICATIE-ONDERZOEK • Sterkte-zwakte analyse van de int/ext communicatie en organisatie van de communicatie • Optimalisering int/ext communicatie, het onthaal,… in het kader van kwaliteitszorg • Komen tot communicatieprioriteiten binnen een communicatiebeleidsplan • Geïntegreerde uitwerking van communicatieacties, -procedures, -kanalen… op het operationele niveau BEKENDHEIDS- en IMAGO-ONDERZOEK • Werk maken van optimale bekendheid; positief imago bij verschillende doelgroepen − Hoe ervaren/percipiëren de publieksgroepen de kwaliteit vh ziekenhuis? − Hoe verloopt het besluitvormingsproces bij de patiënt (in ziekenhuiskeuze)? CONCURRENTIE-ANALYSE • Wat is de positionering van mijn ziekenhuis t.o.v. andere ziekenhuizen in de regio? INVALSHOEKEN 5

6 • Vooronderzoek en analyse van de communicatie- onderbouw • Audit/onderzoek/survey/focusgroepen… • Conclusies en aanbevelingen Valideren van onderzoeksresultaten: communicatieplan, communicatiestrategie, beleidsbeslissingen, bijsturing communicatiekanalen… STAPPEN IN HET ONDERZOEKSPROCES 6

7 • Deskresearch • Gesprekken met onthaalmedewerkers, patiënten, (focusgroepen)… • Surveys (online of offline) • Shadowing • Mystery shopping • Dagboekmethode • Usabilityonderzoek • … MOGELIJKE METHODIEKEN 7

8 • Online survey tools • Heatmaps • Sociale media en blogs evalueren • Steekproefgrootte • Statistiek • Rapportering • Inhoudsanalyses op teksten TOOLS 8

9 • Steekproefomvang − Afhankelijk van statistische toets • http://www.allesovermarktonderzoek.nl/Extra/steekproef. aspx (basis) http://www.allesovermarktonderzoek.nl/Extra/steekproef. aspx • http://www.tue-tm.org/snijders/mto3/sample_size.htm (overzicht) http://www.tue-tm.org/snijders/mto3/sample_size.htm • http://department.obg.cuhk.edu.hk/researchsupport/statst esthome.asp http://department.obg.cuhk.edu.hk/researchsupport/statst esthome.asp • http://www.statpac.com/statistics-calculator/free-version. htm http://www.statpac.com/statistics-calculator/free-version. htm • (30 dagen trial) BRONNEN 9

10 HTTP://WWW.JOURNALINKS.BE/STEEKP ROEF/ 10

11 • Online vragenlijsten maken − LimeSurvey • http://www.limesurvey.org/ http://www.limesurvey.org/ • Handleiding https://admin.kuleuven.be/icts/onderzoek/enqueteservice/werken-met-limes urvey/overzicht-werken-met-limesurvey https://admin.kuleuven.be/icts/onderzoek/enqueteservice/werken-met-limes urvey/overzicht-werken-met-limesurvey − SurveyMonkey • https://nl.surveymonkey.com/MyAccount_GetStarted.aspx https://nl.surveymonkey.com/MyAccount_GetStarted.aspx • Handleiding: www.oncoline.nl (zoeken via google)www.oncoline.nl − www.qualtrics.com www.qualtrics.com − www.enquetemaken.be, www.studentenenquete.nl, www.thesistools.com www.enquetemaken.bewww.studentenenquete.nl www.thesistools.com − Google Docs BRONNEN 11

12 • Statistiek: − Wikiversity: http://en.wikiversity.org/wiki/Wikiversity:Main_Page http://en.wikiversity.org/wiki/Wikiversity:Main_Page − HyperStat Online StatisticsTextbook www.davidmlane.com/hyperstat/index.html www.davidmlane.com/hyperstat/index.html − Research Methods Knowledge Base www.socialresearchmethods.net\kb\index.php www.socialresearchmethods.net\kb\index.php − Wis(kunde)wijzer: http://www.wiswijzer.nl/http://www.wiswijzer.nl/ − Neill & Howellof Corston& Colman(passieve beslissingsboom): http://en.wikiversity.org/wiki/Inferential_statis tics_decision-making_tree http://en.wikiversity.org/wiki/Inferential_statis tics_decision-making_tree BRONNEN 12

13 • Interactieve beslissingsboom − Selecting Statistics (interactief) www.socialresearchmethods.net/selstat/ssstart.htm www.socialresearchmethods.net/selstat/ssstart.htm − Decision tree voor statistics (interactief) www.microsiris.com/Statistical%20Decision%20Tree/ default.htm www.microsiris.com/Statistical%20Decision%20Tree/ default.htm BRONNEN 13

14 • Internetprogramma’s voor kwantitatieve analyses − GraphPad QuickCalcs: www.graphpad.com/quickcalcs/index.cfm www.graphpad.com/quickcalcs/index.cfm − VassarStats: http://faculty.vassar.edu/lowry/VassarStats.html http://faculty.vassar.edu/lowry/VassarStats.html − The R Project for Statistical Computing: http://www.r-project.org/ http://www.r-project.org/ − SISA: http://www.quantitativeskills.com/sisa/index.htm http://www.quantitativeskills.com/sisa/index.htm BRONNEN 14

15 • Attention heatmap − www.Feng-Gui.com www.Feng-Gui.com ONLINE ONDERZOEKSTOOLS 15

16 • Woordenfrequenties (analyses) − http://www.online-utility.org/text/analyzer.jsp http://www.online-utility.org/text/analyzer.jsp − TEXTSTAT: http://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/nl/textstat / http://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/nl/textstat / − www.wordle.net (wordcloud) www.wordle.net − http://www-958.ibm.com/software/data/cognos/m anyeyes/ http://www-958.ibm.com/software/data/cognos/m anyeyes/ BRONNEN 16

17 • Kwalitatieve analyses op sociale media − Google: http://www.google.be/trendshttp://www.google.be/trends − Google Analytics (alle online berichten) − Likealizer (facebook) − Blogs: www.blogpulse.comwww.blogpulse.com − Twitter: http://trendistic.indextank.com/http://neoformix.com/ Projects/TwitterStreamGraphs/view.php http://trendistic.indextank.com/http://neoformix.com/ Projects/TwitterStreamGraphs/view.php − Gecombineerd: http://www.marketsentinel.com/blog/2011/03/free-soci al-media-monitoring-tools/ http://www.marketsentinel.com/blog/2011/03/free-soci al-media-monitoring-tools/ BRONNEN 17

18 • Leesbaarheid van teksten: BRONNEN 18

19 • Bij verschillende doelgroepen/stakeholders: − (paramedische) doorverwijzers, huisartsen in de regio, omwonenden, (potentiële) patiënten, bezoekers, leveranciers, samenwerkingspartners…  interne doelgroepen (bv. artsen, personeel…) − verschillen tussen campussen? − t.a.v. concurrentie? • Kwal.methodiek: associatie-oefeningen, projectieve technieken • Kwan.methodiek: o.a. semantische differentiaal, Likertschaal BEKENDHEID- EN IMAGO-ONDERZOEK 19

20 • Respondent wordt gevraagd naar zijn mate van akkoord met een aantal statements − Volkomen eens (5) / eens (4) / noch eens, noch oneens (3) / oneens (2) / volkomen oneens (1) • Er worden extreem geformuleerde uitspraken gebruikt (in de ene of andere richting; dus geen neutrale statements) − Vermijd dubbelzinnige statements − Wees specifiek => leidt ook tot specifieke antwoorden − Geen twee items in één vraag stoppen • Gemiddelde wordt berekend om pos/neg houding van respondent te kennen − ! Negatief geformuleerde stellingen krijgen omgekeerde schaalwaarden • Bruikbare statements => waarbij personen met dezelfde attitude ook hetzelfde antwoord zullen geven − Bij de analyse neemt men de 25% meest positieven (de respondenten met de hoogste gemiddelde scores) en vergelijkt men die met de 25% meest negatieven LIKERTSCHAAL 20

21 • Ontworpen om de betekenis van begrippen na te gaan; bleek ook waardevol voor attitudeonderzoek • Lijst van tegengestelde adjectieven − Maar ook beschrijvende naamwoorden en zinnen • Respondent moet een bepaald begrip per adjectievenkoppel situeren op 7-puntenschaal. SEMANTISCHE DIFFERENTIAAL 21

22 VOORBEELD SEMANTISCHE DIFFERENTIAAL 22

23 23

24 helemaal niet van toepassing niet van toepassing min of meer van toepassing heel toepasselijk geen antwoord/ weet niet kwaliteitsvol (op het vlak van medische handelingen)  Innovatief (vernieuwend)  zakelijke (afstandelijke) relatie met patiënt  persoonlijke relatie met patiënt  goede verpleegkundige zorg  sociaal toegankelijk (ook voor beperkte, lage inkomens)  conservatief  duur  warm  elitair  moderne infrastructuur (moderne kamers ed.)  vriendelijk  VOORBEELD IMAGOVRAAG 24 In welke mate associeert u volgende kenmerken met het [ZH]?

25 • Imago van ziekenhuis bij doorverwijzers − Doorslaggevende factoren bij de keuze van het ziekenhuis waarnaar de huisarts doorverwijst • 5-puntenschaal gaande van ‘helemaal niet belangrijk’ tot ‘heel belangrijk’ • + open vraag: zijn er nog andere elementen… − Indien men NIET doorverwijst [naar ons zh], wat zijn hiervoor de voornaamste redenen • Multiple response vraag (meerdere antwoorden mogelijk) − Associatie met imago-kenmerken − Impact van imago-kenmerken VOORBEELDEN - DOORVERWIJZERS 25

26 26

27 27

28 • Imago van ZH bij (potentiële) patiënten − Factoren die een rol spelen bij de keuze voor een welbepaald ziekenhuis • 4-puntenschaal (helemaal niet van toepassing – heel toepasselijk) − Kennis over fusie (groep waartoe ZH behoort) − Associatie van ZH met imagokenmerken • Zie voorbeelden − Beperkte concurrentie-analyse (Voor welk ZH kiest u doorgaans?) • Populatie − N=[oneindig, nl. alle potentiële patiënten] • n=400; minstens 30 patiënten per afdeling/pathologie/typologie • Systematische toevalssteekproef = ideaal, maar vaak moeilijk te realiseren − papieren enquête (mondelinge afname, verspreiding via verplegend personeel, …) • Typologie patiënt (zie grafiek) − Eerste keer patiënt in ZH? − Geslacht, leeftijd, regio, dienst (open vraag), opleidingsgraad VOORBEELDEN - PATIËNTEN 28

29 29

30 VOORBEELD IMAGOVRAAG 30 helemaal niet akkoord niet akkoordakkoord helemaal akkoord geen antwoord/weet niet Het behoren van het ziekenhuis tot de [GROEP] is voor mij een extra stimulans om voor dit ziekenhuis te kiezen.  Het behoren van het ziekenhuis tot de [GROEP] is voor mij een extra kwaliteitsgarantie.  Het levensbeschouwelijke aspect (bv. houding tegenover euthanasie, abortus,...) speelt bij mij een belangrijke rol in de keuze voor [ZH].  De vrije keuze van arts is een belangrijke reden voor mij om voor [ZH] te kiezen.  Mijn beeld over [ZH] is beïnvloed door de berichtgeving in de media.  De relatief korte wachtlijsten in [ZH]spelen een rol in mijn keuze voor dit ziekenhuis.  In welke mate gaat u akkoord met volgende uitspraken over het imago van [ZH]?

31 31

32 32 • Vergelijking imago bij 3 doelgroepen [ZH] huisartsen patiëntenpersoneel Conservatief*2,482,382,72 duur3,012,773,25 elitair*2,432,352,73 innovatief*3,443,463,22 kwaliteitsvol*3,833,813,59 moderne infrastructuur3,593,43 persoonlijke relatie met patiënt* 3,053,373,10 sociaal toegankelijk*2,823,353,41 vriendelijk*3,383,793,39 warm3,043,223,15 zakelijke relatie met patiënt*2,952,693,13

33 • Communicatie van doorverwijzende huisarts met ziekenhuis − Tevredenheid over de informatievoorzieningen & informatiesoorten + belang => KLOOFANALYSE − Informatielacunes − Tevredenheid over de samenwerking en communicatie • Moeilijk bereikbare doelgroep! − Telefonische opvolging VOORBEELDEN COMMUNICATIEONDERZOEK 33

34 gemiddeld BELANGgemiddelde TEVREDENHEIDKLOOF Up-to-date contactgegevens van behandelende artsen 3,533,35,180 Informatie over nieuwe startende artsen 2,763,30-,540 Actuele ontwikkelingen binnen het ziekenhuis (nieuwe diensten, nieuwe apparatuur…) 3,083,31-,230 Medische verslaggeving na opname consultatie (per post of via MediBRIDGE) 3,953,49,460 Beleidsinformatie van het ziekenhuis 2,503,05-,550 Elektronische communicatie via MONA 3,043,15-,110 Medisch aanbod van het ziekenhuis 3,333,50-,170 Algemene medische informatie (onderzoeksbevindingen, nieuwe visies…) 2,783,26-,480 VOORBEELD KLOOFANALYSE 34

35 35

36 36

37 • “Welke informatie mist u van [ZH]?” − Bereikbaarheid specialisten/artsen • Regelmatig up-to-date overzicht met huidige raadplegingsuren, e-mail, tel/GSM, foto vd arts,... − Feedback over patiënt • Nu vooral eenrichtingverkeer; op vraag van huisarts • Overlijden patiënt wordt niet doorgegeven − Informatie over nieuwe specialisten • Un répertoire mis à jour au moins 1xpar an avec tous les services (et nouveaux médecins) avec les coordonnées de chacun. − Sneller informatie over nieuwe behandelingstechnieken INFORMATIELACUNES (OPEN VRAAG) 37

38 WWW.WORDLE.NET

39 • Duidelijkheid van informatieverstrekking • Evaluatie onthaalbrochure − Onthaalbrochure gekregen? Gelezen? − Evaluatie inhoud/vorm (likertschaal) • Evaluatie afdelingsfolder − Brochure gekregen? Gelezen? − Evaluatie inhoud/vorm • Evaluatie website − % websitebezoekers (van de internetgebruikers) − Evaluatie: actualiteit, gemak waarmee info gevonden wordt, aantrekkelijkheid… • Mening over potentieel patiëntenmagazine + verwachte thema’s • Evaluatie onthaal • Belang van aspecten van niet-medische dienstverlening VOORBEELDEN - PATIËNTEN 39

40 40 In welke mate gaat u akkoord met volgende uitspraken over de onthaalbrochure? helemaal niet akkoord niet akkoordakkoord helemaal akkoord geen antwoord/weet niet De onthaalbrochure oogt aantrekkelijk en nodigt uit tot lezen.  De onthaalbrochure is overzichtelijk.  De onthaalbrochure is duidelijk (vlot leesbaar).  De onthaalbrochure bevat alle nodige informatie.  De inhoud van de onthaalbrochure is begrijpelijk.  De onthaalbrochure is voor mij overbodig. 

41 41

42 • Bevraging artsen – diensthoofden – personeel − Verslagen medische informatie: kennis- leesfrequentie-tevredenheid-kanaalvoorkeuren… − Stellingen over taakinformatie, beleidsinformatie, communicatiecultuur, informatiedoorstroming, gebruik van formulieren, kennis van de wettelijke comités… − Profielvragen: • Discipline (internistisch, chirurgisch, medisch-techn) • Diensthoofd/eenheidsverantwoordelijke • Geslacht, leeftijd, campus, aantal jaren in dienst, aantal dagen per week in ZH VOORBEELDEN – INTERN COM AUDIT 42

43 Met deze uitspraak ga ik… Helemaal niet akkoord Niet akkoord Min of meer akkoord Akkoord Volledig akkoord Weet niet/geen mening Als er iets verandert in de manier waarop ik moet werken, dan word ik doorgaans tijdig geïnformeerd.  Er wordt teveel vergaderd in allerhande werkgroepen.  Ik word overspoeld door allerhande informatie in het ziekenhuis.  Mijn geneesheer-diensthoofd informeert mij voldoende.  De informatiedoorstroming van artsen naar geneesheren in opleiding verloopt vlot.  Binnen onze dienst stroomt de informatie vlot door tussen de betrokken artsen onderling.  Ik ben slecht op de hoogte van wat er reilt en zeilt in het ziekenhuis omdat ik de informatie die verspreid wordt, te weinig lees.  VOORBEELD: ARTSEN (INTERNE COM) 43

44 Met deze uitspraak ga ik… Helemaal niet akkoord Niet akkoord Min of meer akkoord Akkoord Volledig akkoord Weet niet/geen mening Ik ken de bevoegdheden van de wettelijke comités.  Ik weet op voorhand welke onderwerpen besproken zullen worden in de wettelijke comités.  Als een onderwerp mij aanbelangt, neem ik zelf het initiatief om mijn visie kenbaar te maken aan de leden van het betrokken comité.  Ik weet op welke wijze de beslissingen genomen worden in de wettelijke comités.  Een beslissing genomen in een wettelijk comité neem ik ter harte en pas ik toe in mijn praktijk.  Ik neem een beslissing van een wettelijk comité enkel ter harte als de directie aanwezig was bij de bespreking.  Ik neem een beslissing van een wettelijk comité enkel ter harte als ze ondertekend is door de directie.  VOORBEELD INTERNE COM 44

45 Ik vind dit een belangrijk communicatiekanaal. Dit communicatiekanaal wordt voldoende gebruikt in het ziekenhuis. JaNeenJaneen dagelijkse briefing  dienstvergadering  diensthoofdenvergadering  persoonlijk gesprek met collega-diensthoofden of de departementele directeur  werkgroepen  logboek  dienstnota’s  verslagen  directiemededelingen  intranet  e-mail  andere:……………………………………  VOORBEELD INTERNE COM 45

46 • Tips (www.sondz.nl)www.sondz.nl − 1) gebruik niet de standaard grijze kleuren in Excel − 2) gebruik grafieken waarbij u duidelijk de resultaten kunt laten zien en niet teveel ruimte gebruikt − 3) vermeld altijd het aantal waarnemingen (bv: n=300 als de grafiek op 300 waarnemingen is gebaseerd) − 4) lettertype van labels moeten groot genoeg zijn (wanneer deze van excel naar ppt of word worden gekopieerd) − 5) bij 5-puntenschaal: voeg uiterste categorieën samen − 6) gebruik voor positieve (schaal)waarden bij voorkeur de kleur groen en voor negatieve (schaal)waarden de kleur rood VISUEEL VOORSTELLEN VAN DATA 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 VRAGEN? 52


Download ppt "Methodieken en aandachtspunten in het onderzoeksproces METEN EN LATEN METEN IN DE ZORGSECTOR 1."

Verwante presentaties


Ads door Google