De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het dossier volgt de patiënt Dr. Luc Van Looy Hoofdarts GZA Ziekenhuizen Vlaamse Vereniging voor Gezondheidsrecht Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het dossier volgt de patiënt Dr. Luc Van Looy Hoofdarts GZA Ziekenhuizen Vlaamse Vereniging voor Gezondheidsrecht Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen."— Transcript van de presentatie:

1 Het dossier volgt de patiënt Dr. Luc Van Looy Hoofdarts GZA Ziekenhuizen Vlaamse Vereniging voor Gezondheidsrecht Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen 28 november 2013

2 Patiëntendossier •Bewaren van de informatie die verzameld wordt over de gezondheidstoestand van de patiënt en die noodzakelijk is voor de continuïteit van zorgverlening. •Delen van deze informatie, zodat een kwaliteitsvolle en veilige zorg kan aangeboden worden, waar de patiënt zich ook bevindt. •Dit alles met respect voor de privacy.

3 Patiëntendossier •België kent geen uniform patiëntendossier op landelijk niveau •Wel het GMD (globaal medisch dossier) bij de huisarts. •Vrije keuze van de patiënt tot de gezondheidszorg (arts en ziekenhuis). •Diverse contacten mogelijk: •Ambulant (consultatie): •Huisarts •Arts-specialist •Privé (solitair of associatie) •Polikliniek •Dagziekenhuis (heelkundig, internistisch, geriatrisch, pediatrisch) •Hospitalisatie in een ziekenhuis •Communicatie met externe zorgverleners/instellingen •Uitgaande •Inkomende

4 Contacten met de gezondheidszorg gedurende een levensloop

5 Geboorte GZA campus-SA Huisarts bezoeken Opname spoed in GZA campus-SJ na een fietsongeval Een polikliniek te Turnhout Hospitalisatie in Turnhout Reeks van daghospitalisaties in GZA campus-SV Polikliniek GZA Hospitalisatie GZA campus-SA Opname Palliatief centrum GZA Rust en verzorging instelling Huwelijk: verandering van huisarts (Turnhout) Nieuwe job. Terug naar A’pen centrum. Verandering van huisarts Huisarts

6 Historisch •Veelal een artsen-dossier: •Op papier: •Eigen fiches •Aangepast aan de noden van het eigen specialisme of van de arts zelf •Elektronisch: •EPD op niveau van het ziekenhuis: •Van eigen views •Tot eigen subsystemen (systeem binnen het systeem) •Volledige stand-alone systemen (Intensieve zorg, Operatiekamer)

7 Van “het dossier van de arts” naar “het dossier van de patiënt” eHealth platform Betrokkenheid zorgverleners niet verliezen Privacy en veiligheid voor de patiënt Uitwisseling en deling van gegevens / toegangsbeheer Papier  Elektronisch

8 Enkele aandachtspunten •Uniformiteit en volledigheid •De patiënt centraal •Privacy en veiligheid •Over de muren van het ziekenhuis

9 Uniformiteit en volledigheid

10 Basisverwachtingen •Beschikbaarheid van informatie voor alle zorgverleners die mede actief zijn in het zorgproces van de patiënt •Binnen de afspraken die gelden voor ieders rol en functie •Hoe de gegevens verzameld worden is in principe van geen belang (papier, elektronisch) •Elke zorgverlener dient de betrokken procedures te kennen die hierrond worden opgemaakt binnen de instelling

11 Ruggegraat •Eén uniform kerndossier doorheen het ganse ziekenhuis: •Transparantie voor alle zorgverleners •Veiligheid bij urgente zorg en transfer van de patiënt tussen diensten •Inhoud: •Basis-elementen: •Opname, opvolging, ontslag •Resultaten en protocollen •Therapie •Kritieke info: •Allergieën •Medische en verpleegkundige aandachtspunten •Eventuele therapeutische beperkingen (DNR, wilsbeschikking)

12 Standaardisering? •Standaardisering ondersteunt transparantie •Vrije tekst  gestructureerde velden. •Klaplijsten •MKG-codes (voorgeselecteerde lijsten) •Snomed CT (Systematized Nomenclature of Medicine, Clinical Terms) •Voordelen: •Herbruikbaarheid van data in nota’s en brieven •Statistische rapporten •Koppeling planningstools (werkdiagnose  verwachte ligduur) •Uitwisselbaarheid van data en consistentie met derden •Rapportering naar de overheid (financiering) •Verplichting in de toekomst? •Nadelen: •Tijdsinvestering •Uniforme taal

13 Volledigheid van het EPD Spijkenisse – Commissie Danner

14 Volledigheid van het EPD •Het EPD sturend maken voor een juist gebruik door de zorgverlener •Te voorzien in een logische volgorde binnen het zorgtraject: •Verplicht aanwezige gegevens voor alle patiënten: •Persoonlijke anamnese •Familiale anamnese •Thuismedicatie •Huidige klachten •Klinisch onderzoek •Diagnostisch/therapeutisch plan •Andere gegevens voor specifieke patiëntengroepen

15 Richtlijnen voor gebruik EPD •Lokaal niveau ziekenhuis •Ziekenhuisgroepering •Netwerk •Landelijk •Volgens de normen van een accrediteringsorganisme. Bv evaluatie van de patiënt

16 Evaluatie van de patiënt •Eerste assessment: •Binnen de 24u. •Uitgebreide evaluatie •Door elke ziekenhuismedewerker die betrokken is in het zorgtraject en in contact komt met de patiënt. Ieder vanuit haar/zijn rol en expertise. •Mag reeds gestart worden vanuit een voorafgaandelijk ambulant contact. •Dagelijkse follow up: •Door elke groep medewerkers die deel uitmaken van het zorgproces en contact hebben gehad met de patiënt of het zorgproces. •Vervolg assessment: •Telkens bij een belangrijke tussentijdse gebeurtenis (bv. na heelkundige ingreep, gastro- intestinale bloeding…) •Eventueel na “x”-aantal dagen (volgens procedure) •Bij opname op een dienst met een verhoogd zorgniveau (bv. IZ) •Ontslag: •Voorbereiding van ontslag •Verslag van hospitalisatie •Specifiek transferdocument in geval van: •Doorverwijzing intern in het ziekenhuis •Doorverwijzing naar een andere zorginstelling.

17 Inhoudelijke elementen evaluatie •Bij opname: •Persoonlijke en familiale anamnese •Huidige klachten •Klinisch onderzoek •Thuismedicatie •Tentatieve diagnose •Therapeutisch plan en targets •Bij de follow-up: •Dagelijkse toestand •Klinisch onderzoek •Aanpassing diagnose/therapie/targets •Bij het ontslag: •Eindconclusie •Adviezen voor therapie en opvolging •Ontslagmedicatie •Ontslagbrief •Transferdocument bij ontslag naar een andere instelling

18 Integratie van de info in één geheel •Divers + veel  complex •Verschillende fasen van het zorgcontinuüm (ambulant, dagziekenhuis, hospitalisatie…) •Aantal en type zorgverleners (artsen, verpleegkundigen, paramedici…) •Type en hoeveelheid van benodigde, reeds bestaande informatie (mijn info, ieders info, kritieke info…) •Type en hoeveelheid van vereiste, nieuw geproduceerde informatie (duur van het contact, specialisme…)

19 Informatie input en behoefte afhankelijk van: • Soort contact • Tijdsduur • Tussentijdse “incidenten” Uitgebreide GZA opname Enkele ambulante contacten Bij GZA-arts in ZH of privé Beperkte kortstondige GZA opname Meerdere daghospitalisaties in GZA Opname in RVT (wel/niet GZA ) Contact (grootte = hoeveelheid van informatie en betrokken zorgverleners) Eerste assessment Dagelijkse follow-up Vervolg assessment bij een belangrijke tussentijdse gebeurtenis (=buiten de normale dagelijkse follow up) Ontslag Kritieke info

20 De patiënt centraal

21 Het dossier op maat van het zorgtraject van de patiënt •Een set van dossier-elementen die uitgekozen zijn op basis van het actuele zorgtraject

22 Tabset •Bevat dossier-elementen die in de gegeven situatie: •Belangrijk zijn voor de zorgverlening •Noodzakelijk zijn voor het kerndossier of de verslaggeving •Ze worden aangeboden in een logische volgorde die het traject volgt •Gericht op specifieke zorgtrajecten of patiëntengroepen Consultatie Eéndagsziekenhuis Hospitalisatie Verhoogd zorgniveau Spoedgevallen Multidiscipl. overleg Consultatie Eéndagsziekenhuis Hospitalisatie Verhoogd zorgniveau Spoedgevallen Multidiscipl. overleg

23 Kritieke informatie •Een verzameling van een aantal elementen wordt op consistente wijze in elke tabset geïntegreerd op het frontblad: •Allergie •Abusus •Medische en verpleegkundige aandachtspunten •DNR/wilsbeschikking •Een tabset opent steeds met het frontblad

24

25 Ambulant •Kritieke info •Contact arts: •Persoonlijke antecenten •Familiale antecedenten •Huidige klachten •Klinisch onderzoek •Thuismedicatie •Diagnostisch/therapeutisch plan •(Tentatieve) diagnose •Eigen brieven (met filter op eigen specialisme) •Eigen OK-verslagen (met filter op eigen specialisme) •Eigen grafische annotaties (met filter op eigen specialisme)

26 Hospitalisatie •Verschillende views: •“eerste assessment”: •Arts, VPK, paramedici, andere •Inclusief passief verzamel-overzicht (“foto-bilan”) •“volgnota’s”: •Follow-up (arts + VPK, paramedici, andere) Inclusief passief verzamel-overzicht per dag •Ontslag •“heelkundige ingrepen”: •OK-verslag •Anesthesie-rapport •Verkoeverkamer •Views naar specifieke opvolgbladeren of notities (medicatie-voorschrift, takenblad verpleegkundigen, geregistreerde parameters) 1 e assessment arts xxxxxxxxxxxxxxxxx 1 e assessment arts xxxxxxxxxxxxxxxxx 1 e assessment verpleegkundige yyyyyyyyyyyyyyyy 1 e assessment verpleegkundige yyyyyyyyyyyyyyyy 1 e assessment sociale dienst zzzzzzzzzzzzzzzzzzz 1 e assessment sociale dienst zzzzzzzzzzzzzzzzzzz Overzicht 1 e assessm. op 28/11/2013 Arts: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Verpleegkundige: yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Sociale dienst: zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Overzicht 1 e assessm. op 28/11/2013 Arts: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Verpleegkundige: yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Sociale dienst: zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

27 Eéndagsziekenhuis •Geëigende tabsets voor •Heelkunde •Inwendige geneeskunde •Geriatrie •Pediatrie •Passief verzameloverzicht van de opname op het ééndagsziekenhuis

28 Specialistische dossiers •Diabetes-educatie •Pediatrie •Dialyse •…

29 Zones van verhoogd zorgniveau •Intensieve zorg •Neonatale intensieve zorg •Hartbewaking •Eenheid voor beroertezorg •…

30 Multidisciplinair overleg •MOC (multidisciplinair oncologisch overleg) •Oncologische revalidatie •Zorgklinieken •…

31

32 Dashboards •Samenbrengen van info uit diverse delen van het EPD voor een specifiek doel •Enkel lezen, niet schrijven

33

34 Privacy en veiligheid Toegangsbeleid Bewaking van toegangen Gevoelige gegevens

35

36 Beheer van het toegangsbeleid •Persoonlijk aanloggen met user-ID en PW •Breed  beperkt •Lezen  schrijven •Duur van de toelating

37 Privacy Continuïteit van zorgverlening Restrictief toegangsbeleid Kontrole- mechanismen

38 Bewaking van de toegangen •Routine  op vraag  steekproef •Onvoldoende bewustzijn bij vele gebruikers •Beroepsgeheim: van toepassing op alle personeelsleden •Patiëntendossier: van papier  electronisch •Aanloggen aan dossier = vingerafdruk •Vragen vanwege patiënten •Dossier-audit

39 Toegangshygiëne •Hulpmiddelen zijn zeer welkom: •Sociale controle •Zichtbaar maken van de personen die laatst toegang namen via een pop-up •…?

40 Gevoelige gegevens •Gegevens over de patiënt zelf (oncologie, psychiatrie, fertiliteit…) of gegevens over derden •Persoonlijke notities van de zorgverlener •Beschermd profiel (notitie zichtbaar, maar niet leesbaar)

41 Het EPD over de muren van het ziekenhuis heen

42 Wherever you are •Kwaliteitsvolle en veilige zorg, waar de patiënt zich ook bevindt •Vereist een alom-beschikbaarheid van gezondheidsgegevens •Elektronische netwerken voor de uitwisseling van gegevens: •Hubs & metahub-systeem •Vitalink •Recip-e •Beveiliging: •Identificatie •Authenticatie •Kadaster •Therapeutische relatie •Encryptie •Time-stamping

43 Hub 1Hub 2 Metahub Verwijzingsregister eHealth

44 Hub 1Hub 2 Metahub Verwijzingsregister eHealth Kadasters Consent- en exclusie databases Vitalink Recip-e

45

46 Aanmelden als burger

47 Mijn aandachtspunten

48 Een gezondheidszorg met nieuwe accenten en uitdagingen •Multidisciplinariteit •Over de muren van ziekenhuizen heen •Mobiliteit van patiënten •Second opinion •Netwerking tussen ziekenhuizen Vraagt openheid tussen zorgverleners en ziekenhuizen •Sterkere betrokkenheid van huisartsen •Patient-empowerment

49


Download ppt "Het dossier volgt de patiënt Dr. Luc Van Looy Hoofdarts GZA Ziekenhuizen Vlaamse Vereniging voor Gezondheidsrecht Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen."

Verwante presentaties


Ads door Google