De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het dossier volgt de patiënt

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het dossier volgt de patiënt"— Transcript van de presentatie:

1 Het dossier volgt de patiënt
Vlaamse Vereniging voor Gezondheidsrecht Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen 28 november 2013 Dr. Luc Van Looy Hoofdarts GZA Ziekenhuizen

2 Patiëntendossier Bewaren van de informatie die verzameld wordt over de gezondheidstoestand van de patiënt en die noodzakelijk is voor de continuïteit van zorgverlening. Delen van deze informatie, zodat een kwaliteitsvolle en veilige zorg kan aangeboden worden, waar de patiënt zich ook bevindt. Dit alles met respect voor de privacy.

3 Patiëntendossier België kent geen uniform patiëntendossier op landelijk niveau Wel het GMD (globaal medisch dossier) bij de huisarts. Vrije keuze van de patiënt tot de gezondheidszorg (arts en ziekenhuis). Diverse contacten mogelijk: Ambulant (consultatie): Huisarts Arts-specialist Privé (solitair of associatie) Polikliniek Dagziekenhuis (heelkundig, internistisch, geriatrisch, pediatrisch) Hospitalisatie in een ziekenhuis Communicatie met externe zorgverleners/instellingen Uitgaande Inkomende

4 Contacten met de gezondheidszorg gedurende een levensloop

5 Huwelijk: verandering van huisarts (Turnhout) Een polikliniek
te Turnhout Huisarts bezoeken Opname spoed in GZA campus-SJ na een fietsongeval Geboorte GZA campus-SA Reeks van daghospitalisaties in GZA campus-SV Nieuwe job. Terug naar A’pen centrum. Verandering van huisarts Huisarts Hospitalisatie in Turnhout Rust en verzorging instelling Polikliniek GZA Hospitalisatie GZA campus-SA Opname Palliatief centrum GZA

6 Historisch Veelal een artsen-dossier: Op papier: Elektronisch:
Eigen fiches Aangepast aan de noden van het eigen specialisme of van de arts zelf Elektronisch: EPD op niveau van het ziekenhuis: Van eigen views Tot eigen subsystemen (systeem binnen het systeem) Volledige stand-alone systemen (Intensieve zorg, Operatiekamer)

7 Van “het dossier van de arts” naar “het dossier van de patiënt”
eHealth platform Dossier van de arts Ziekenhuisdossier Dossier van de patiënt binnen het ziekenhuis Dossier van de patiënt binnen de gezondheidszorg Papier  Elektronisch Betrokkenheid zorgverleners niet verliezen Privacy en veiligheid voor de patiënt Uitwisseling en deling van gegevens / toegangsbeheer

8 Enkele aandachtspunten
Uniformiteit en volledigheid De patiënt centraal Privacy en veiligheid Over de muren van het ziekenhuis

9 Uniformiteit en volledigheid

10 Basisverwachtingen Beschikbaarheid van informatie voor alle zorgverleners die mede actief zijn in het zorgproces van de patiënt Binnen de afspraken die gelden voor ieders rol en functie Hoe de gegevens verzameld worden is in principe van geen belang (papier, elektronisch) Elke zorgverlener dient de betrokken procedures te kennen die hierrond worden opgemaakt binnen de instelling

11 Ruggegraat Eén uniform kerndossier doorheen het ganse ziekenhuis:
Transparantie voor alle zorgverleners Veiligheid bij urgente zorg en transfer van de patiënt tussen diensten Inhoud: Basis-elementen: Opname, opvolging, ontslag Resultaten en protocollen Therapie Kritieke info: Allergieën Medische en verpleegkundige aandachtspunten Eventuele therapeutische beperkingen (DNR, wilsbeschikking)

12 Standaardisering? Standaardisering ondersteunt transparantie
Vrije tekst  gestructureerde velden. Klaplijsten MKG-codes (voorgeselecteerde lijsten) Snomed CT (Systematized Nomenclature of Medicine, Clinical Terms) Voordelen: Herbruikbaarheid van data in nota’s en brieven Statistische rapporten Koppeling planningstools (werkdiagnose  verwachte ligduur) Uitwisselbaarheid van data en consistentie met derden Rapportering naar de overheid (financiering) Verplichting in de toekomst? Nadelen: Tijdsinvestering Uniforme taal

13 Volledigheid van het EPD
Spijkenisse – Commissie Danner

14 Volledigheid van het EPD
Het EPD sturend maken voor een juist gebruik door de zorgverlener Te voorzien in een logische volgorde binnen het zorgtraject: Verplicht aanwezige gegevens voor alle patiënten: Persoonlijke anamnese Familiale anamnese Thuismedicatie Huidige klachten Klinisch onderzoek Diagnostisch/therapeutisch plan Andere gegevens voor specifieke patiëntengroepen

15 Richtlijnen voor gebruik EPD
Lokaal niveau ziekenhuis Ziekenhuisgroepering Netwerk Landelijk Volgens de normen van een accrediteringsorganisme. Bv evaluatie van de patiënt

16 Evaluatie van de patiënt
Eerste assessment: Binnen de 24u. Uitgebreide evaluatie Door elke ziekenhuismedewerker die betrokken is in het zorgtraject en in contact komt met de patiënt. Ieder vanuit haar/zijn rol en expertise. Mag reeds gestart worden vanuit een voorafgaandelijk ambulant contact. Dagelijkse follow up: Door elke groep medewerkers die deel uitmaken van het zorgproces en contact hebben gehad met de patiënt of het zorgproces. Vervolg assessment: Telkens bij een belangrijke tussentijdse gebeurtenis (bv. na heelkundige ingreep, gastro-intestinale bloeding…) Eventueel na “x”-aantal dagen (volgens procedure) Bij opname op een dienst met een verhoogd zorgniveau (bv. IZ) Ontslag: Voorbereiding van ontslag Verslag van hospitalisatie Specifiek transferdocument in geval van: Doorverwijzing intern in het ziekenhuis Doorverwijzing naar een andere zorginstelling.

17 Inhoudelijke elementen evaluatie
Bij opname: Persoonlijke en familiale anamnese Huidige klachten Klinisch onderzoek Thuismedicatie Tentatieve diagnose Therapeutisch plan en targets Bij de follow-up: Dagelijkse toestand Aanpassing diagnose/therapie/targets Bij het ontslag: Eindconclusie Adviezen voor therapie en opvolging Ontslagmedicatie Ontslagbrief Transferdocument bij ontslag naar een andere instelling

18 Integratie van de info in één geheel
Divers + veel  complex Verschillende fasen van het zorgcontinuüm (ambulant, dagziekenhuis, hospitalisatie…) Aantal en type zorgverleners (artsen, verpleegkundigen, paramedici…) Type en hoeveelheid van benodigde, reeds bestaande informatie (mijn info, ieders info, kritieke info…) Type en hoeveelheid van vereiste, nieuw geproduceerde informatie (duur van het contact, specialisme…)

19 Meerdere daghospitalisaties
Informatie input en behoefte afhankelijk van: Soort contact Tijdsduur Tussentijdse “incidenten” Enkele ambulante contacten Bij GZA-arts in ZH of privé Meerdere daghospitalisaties in GZA Opname in RVT (wel/niet GZA ) Beperkte kortstondige GZA opname Contact (grootte = hoeveelheid van informatie en betrokken zorgverleners) Eerste assessment Dagelijkse follow-up Vervolg assessment bij een belangrijke tussentijdse gebeurtenis (=buiten de normale dagelijkse follow up) Ontslag Uitgebreide GZA opname Kritieke info

20 De patiënt centraal

21 Het dossier op maat van het zorgtraject van de patiënt
Een set van dossier-elementen die uitgekozen zijn op basis van het actuele zorgtraject

22 Tabset Bevat dossier-elementen die in de gegeven situatie:
Consultatie Eéndagsziekenhuis Hospitalisatie Verhoogd zorgniveau Spoedgevallen Multidiscipl. overleg Tabset Bevat dossier-elementen die in de gegeven situatie: Belangrijk zijn voor de zorgverlening Noodzakelijk zijn voor het kerndossier of de verslaggeving Ze worden aangeboden in een logische volgorde die het traject volgt Gericht op specifieke zorgtrajecten of patiëntengroepen

23 Kritieke informatie Een verzameling van een aantal elementen wordt op consistente wijze in elke tabset geïntegreerd op het frontblad: Allergie Abusus Medische en verpleegkundige aandachtspunten DNR/wilsbeschikking Een tabset opent steeds met het frontblad !

24

25 Ambulant Kritieke info Contact arts:
Persoonlijke antecenten Familiale antecedenten Huidige klachten Klinisch onderzoek Thuismedicatie Diagnostisch/therapeutisch plan (Tentatieve) diagnose Eigen brieven (met filter op eigen specialisme) Eigen OK-verslagen (met filter op eigen specialisme) Eigen grafische annotaties (met filter op eigen specialisme)

26 Hospitalisatie Verschillende views: “eerste assessment”: “volgnota’s”:
Arts, VPK, paramedici, andere Inclusief passief verzamel-overzicht (“foto-bilan”) “volgnota’s”: Follow-up (arts + VPK, paramedici, andere) Inclusief passief verzamel-overzicht per dag Ontslag “heelkundige ingrepen”: OK-verslag Anesthesie-rapport Verkoeverkamer Views naar specifieke opvolgbladeren of notities (medicatie-voorschrift, takenblad verpleegkundigen, geregistreerde parameters) 1e assessment arts xxxxxxxxxxxxxxxxx 1e assessment verpleegkundige yyyyyyyyyyyyyyyy 1e assessment sociale dienst zzzzzzzzzzzzzzzzzzz Overzicht 1e assessm. op 28/11/2013 Arts: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Verpleegkundige: yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Sociale dienst: zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

27 Eéndagsziekenhuis Geëigende tabsets voor
Heelkunde Inwendige geneeskunde Geriatrie Pediatrie Passief verzameloverzicht van de opname op het ééndagsziekenhuis

28 Specialistische dossiers
Diabetes-educatie Pediatrie Dialyse

29 Zones van verhoogd zorgniveau
Intensieve zorg Neonatale intensieve zorg Hartbewaking Eenheid voor beroertezorg

30 Multidisciplinair overleg
MOC (multidisciplinair oncologisch overleg) Oncologische revalidatie Zorgklinieken

31

32 Dashboards Samenbrengen van info uit diverse delen van het EPD voor een specifiek doel Enkel lezen, niet schrijven

33

34 Privacy en veiligheid Toegangsbeleid Bewaking van toegangen
Gevoelige gegevens

35

36 Beheer van het toegangsbeleid
Persoonlijk aanloggen met user-ID en PW Breed  beperkt Lezen  schrijven Duur van de toelating

37 Continuïteit van zorgverlening
Restrictief toegangsbeleid Privacy Continuïteit van zorgverlening Kontrole-mechanismen

38 Bewaking van de toegangen
Routine  op vraag  steekproef Onvoldoende bewustzijn bij vele gebruikers Beroepsgeheim: van toepassing op alle personeelsleden Patiëntendossier: van papier  electronisch Aanloggen aan dossier = vingerafdruk Vragen vanwege patiënten Dossier-audit

39 Toegangshygiëne Hulpmiddelen zijn zeer welkom: Sociale controle
Zichtbaar maken van de personen die laatst toegang namen via een pop-up …?

40 Gevoelige gegevens Gegevens over de patiënt zelf (oncologie, psychiatrie, fertiliteit…) of gegevens over derden Persoonlijke notities van de zorgverlener Beschermd profiel (notitie zichtbaar, maar niet leesbaar)

41 Het EPD over de muren van het ziekenhuis heen

42 Wherever you are Kwaliteitsvolle en veilige zorg, waar de patiënt zich ook bevindt Vereist een alom-beschikbaarheid van gezondheidsgegevens Elektronische netwerken voor de uitwisseling van gegevens: Hubs & metahub-systeem Vitalink Recip-e Beveiliging: Identificatie Authenticatie Kadaster Therapeutische relatie Encryptie Time-stamping

43 eHealth Metahub Verwijzingsregister Hub 2 Hub 1

44 Consent- en exclusie databases
Kadasters Consent- en exclusie databases eHealth Vitalink Metahub Verwijzingsregister Recip-e Hub 2 Hub 1

45

46 Aanmelden als burger

47 Mijn aandachtspunten

48 Een gezondheidszorg met nieuwe accenten en uitdagingen
Multidisciplinariteit Over de muren van ziekenhuizen heen Mobiliteit van patiënten Second opinion Netwerking tussen ziekenhuizen Vraagt openheid tussen zorgverleners en ziekenhuizen Sterkere betrokkenheid van huisartsen Patient-empowerment

49


Download ppt "Het dossier volgt de patiënt"

Verwante presentaties


Ads door Google