De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De (on)mogelijkheden van

Verwante presentaties


Presentatie over: "De (on)mogelijkheden van"— Transcript van de presentatie:

1 De (on)mogelijkheden van
ICT OP DE Spijkenisse 1 © TOM

2 Kerndoelen nieuwe media:
De leerlingen maken verantwoord en doelbewust gebruik van communicatiemiddelen De leerlingen kunnen een tekst maken en bewerken met een tekstverwerkingsprogramma op de computer De leerlingen weten globaal welke mogelijkheden (digitale) informatiemedia hebben De leerlingen kunnen met behulp van een computer digitale leermiddelen gebruiken

3 Dit betekent: Op leerling-niveau: kennis en vaardigheden verwerven in de omgang met computers Op leraarniveau: beheersen ICT vaardigheden Voor de zorgverbreding: ondersteuning voor leerlingen die het basisprogramma niet kunnen volgen, maar ook voor kinderen ‘die wat meer aankunnen’

4 Rol ICT bij innovaties ICT als: Doel en onderwerp
Gereedschap in de vakken (integratie) Gereedschap bij het voorbereiden van de lessen Didactisch hulpmiddel Communicatiemiddel en informatiebron Rol ICT bij innovaties (onderwijskundig gericht) -ICT als doel en onderwerp (techniek, informatica) -Integratie van ICT als gereedschap in de vakken (bereiken kerndoelen) -ICT als gereedschap bij het voorbereiden van de lessen (tekstverwerking, presentatie) -ICT als hulpmiddel bij de organisatie van het onderwijs (planning, toetsing) -ICT als didactisch hulpmiddel (computer ondersteunend onderwijs, remediering) -ICT als communicatiemiddel en informatiebron (internet, , kennisnet)

5 Het multilineair leren
Voordelen : Differentiatie Verschillende leerstijlen Zelfstandig leren Inspelen op de ZAP-cultuur Zelfontdekkend leren Vroeger leerden we van verhalen en de uitleg die we kregen, stap voor stap werd het leerproces gevolgd tot we het eind bereikten Het zogenaamde lineaire leren Via de nieuwe media weten we dat er ook andere leerwegen mogelijk zijn, zelf de leerweg door de stof zoeken om zo je kennis te vergaren. Het multilineair leren: Differentiatie wordt gemakkelijkerAls het lesmateriaal mogelijkheden biedt van meerdere leerwegen, kan de ll in eigen tempo werken.Als er toetsmomenten ingebouwd zijn kan de ll zelf en zo vaak hij wil controleren hoe hij er voor staat (bv toetsen /quiz verkeersregels, de tweede keer: O nu weet ik het antwoord wel!) Verschillende leerstijlen als ll zelf hun leerstrategie kunnen bepalen is de kans dat het leerrendement zal stijgen groot Zelfstandig leren Kennis wordt steeds minder een statisch gegeven, wat we vandaag leren is morgen misschien al achterhaald. We zullen dus ons leven lang moeten blijven leren en daarom is “leren leren”belangrijk De Zap cultuur van de kinderen. Met korte spanningsboogjes worden brokjes informatie opgenomen.Aan elkaar gekoppeld kan dit uiteindelijk tot een groot kennisniveau leiden. Het sluit misschien wel beter aan bij de natuurlijke manier van denken Leerlingen worden enthousiast (gemaakt) door ze zelf te laten ontdekken Als je de leerlingen een stukje verantwoordelijkheid geeft voor hun onderwijs kan dit de motivatie bevorderen Zo kan leren leuk worden

6 Hoe geven we het ict-onderwijs een plekje in onze school?
De gevolgen: Het onderwijs zal leerkrachtonafhankelijker worden Open leeromgevingen zijn in opkomst Levenslang leren binnen netwerken Wat gaat dat voor de leerkracht betekenen…….? ICT is niet meer weg te denken zeker de mogelijkheden m.b.t. informatievoorziening en communicatie Onderwijs dient de kinderen redzaam te maken in de digitale gereedschappen mede om achterstandssituaties (“digibeten”) te voorkomen Open leeromgevingen (learning center) Levenslang leren binnen netwerken (“communities”), flexarbeid en nieuwe organisatievormen ontstaan

7 De leerkracht De taken zullen verschuiven van overdrager van kennis naar intermediair tussen leerlingen en nieuwe kennisdomeinen De leerkracht van de toekomst wordt meer begeleider Vormgever van processen Hij/zij helpt kinderen met het maken van keuzes binnen de leerroute De leerkracht is in staat om kennis te delen met vakgenoten Leerkracht en kind maken gebruik van de kringen op kennisnet Zij gebruiken zoekstrategieën op internet Zij gebruiken

8 Voor de leerlingen Meningen kunnen direct gemeten worden
Een digitale interesse encyclopedie wordt opgebouwd met gebruikmaking van de digitale camera Ontwerpen van een eigen homepage met daarop hun eigen portfolio Er komen een aantal kinderkringen op het Spijkenisser plein Vanuit het bestaande Gaan we een eigen plein voor Spijkenisse creëren Kinderen maken in hun leerproces de omslag van lineair leren naar coöperatief modulair leren Zij leren zichzelf een ontwerp/ontdekhouding aan door het gebruik van hun eigen digitale werkomgeving Portfolio met producten van kinderen zoals werkstukken / gedichten / opdrachten

9 In Spijkenisse Vanuit het samenwerkingsverband tussen de scholen en de OBD hebben we de IJsselgroep ingeschakeld om het ICT onderwijs te implementeren Een stappenplan wordt opgezet, looptijd van Vanuit een nulmeting wordt advies gegeven over: aanleg netwerken, aanschaf hardware ed, beheersconcept, scholing teamleden Eigenlijk wordt alles, wat het technische gedeelte betreft, bovenschools geregeld Wij hoeven ons niet bezig te houden met de vragen zoals aanschaf, installeren van programma’s Wel wordt er van de scholen gevraagd om een ICT coördinator te leveren. Er wordt een netwerk opgestart met 29 scholen en hun ICT coördinatoren, (openbaar, RK en Protestant Chr.) CED, projectleider van de Ijsselgroep Het Dienstenplatform ICT heeft een infodesk beschikbaar voor het hele team tel nummer en infodesk.nu Centraal wordt er ingekocht computers / hard- en software/administratieprograamma’s en leerlingvolgsystemen

10 Ons stappenplan Geadviseerd wordt: Iedere locatie een netwerk
Per lokaal gemiddeld 2 werkstations 1 computer voor directie 1 computer voor IB er Dat betekent voor de Marimba met 255 leerlingen verdeeld over twee wijken in drie gebouwen Drie netwerken aanleggen Twee directie computers Twee computers voor de IB-er

11 Het duurt even, maar… De computers worden geleverd Uitgepakt
In elkaar gezet Hardware wordt extern geïnstalleerd Beveiliging in orde gebracht Het wachten is op kennisnet ….Vakantie ….alles moet weer losgekoppeld worden en in de kluis gezet…

12 De ICT- coördinator Per school wordt een ICT coördinator benoemd
Het ICT coördinatoren netwerk wordt gestart Kenmerken ICT-er (na 6 bijeenkomsten) Teamspeler; inhoudelijk begeleider, helikopterview Spil van veranderingsproces Werkend aan visie en concept Werkend aan schoolorganisatie Werkend aan microniveau in de klas Werkend aan subsidieproject…. digitale leer- en werkomgeving Spijkenisse

13 Scholing teamleden Na de nulmeting blijkt dat het gemiddelde teamlid beschouwd moet worden als beginner Ieder teamlid moet zijn digitaal rijbewijs halen Teamleden kunnen zelf aangeven waarin ze verder geschoold willen worden Teamleden die bepaalde vaardigheden beheersen kunnen door middel van toetsen een deelcertificaat behalen De cursussen worden gegeven in het milieuhuis, een ruimte die normaal gebruikt wordt voor NME onderwijs

14 Het expertiselokaal Er wordt gezocht naar een ruimte, als expertiselokaal En gevonden, bij ons in de Marimba (Groenewoud) waar we twee lokalen voor dat doel “over hebben” Er worden cursussen gegeven voor een groep van maximaal 16 mensen

15 Draaiboeken De komende tijd gaan we ons bezighouden met: Smartdoelen
Homepages kinderen Tekst verwerken en werkstukken Project digitale Schoolkrant Digitale camera en het jonge kind Bouwstenen Wereldoriëntatie Portfolio’s met producten van kinderen Geadviseerd wordt om in het begin kleine op succes gerichte doelen te nemen (voor teamleden) Een volgend doel wordt de digitale schoolkrant in de bovenbouw Aan sommige onderdelen wordt wel gewerkt, maar nog niet door de hele school. Kortom we zijn in ontwikkeling en doen heel wat ervaring op.

16 Webpagina nu Informatie voor ouders: De schoolgids
Het informatieboekje Activiteitenkalender De nieuwsbrief Foto’s van activiteiten met een summiere beschrijving voor ouders en kind

17 Webpagina nieuw Voor ouders blijft de gebruikelijke informatie beschikbaar Digitale schoolkrant voor en door de kinderen gemaakt, onder begeleiding van 2 ouders en drie teamleden (2 onderwijsassistenten en 1 leerkracht)

18 Gebruik digitale camera
Waar hoor je de letter K kleuters maken foto’s van voorwerpen. Assistentie van een groep 3 leerling: ”ik heb niks voorgezegd hoor! Ze wist het allemaal zelf!”

19 Digitale camera Hoeveel blokken? Even van 2 naar 3 en van 3 naar 2…
…dimensionaal maken. “ Op de foto zie je de blokken die eronder staan niet, maar ze zijn er wel! .…Nu lijkt het op de tekening van mijn werkblad!” Hoeveel blokken?

20 Gebruik bij lesvoorbereiding
Introductieweek: Fotopuzzeltocht

21 Zaakvakken Op zoek naar informatie… Dit keer gaat het over verkeer
De leerlingen hebben op een site een verkeersquiz gevonden

22 Computergebruik bij het taal- en leesonderwijs
Uitbreiding woordenschat: Schatkistverhalen Bas gaat digitaal Computerprogramma Veilig Leren Lezen Programma technische oefeningen wordt ingezet tijdens het ZWALUWlezen Oefenen van spelling (RT) Digitale hoek, (het verwerken van informatie)

23 Het gebouw Kapstokken in de gang hebben plaats gemaakt voor…
Uiteindelijk willen we digitale hoeken gaan maken (oa uit Kansrijke taalhoeken) om de kinderen op ideetjes te brengen en informatie te geven hoe ze aan het werk kunnen gaan met bv de schoolkrant, een digitaal prenten boek Tekst en beeldmateriaal verwerken etc Computer werkplekken

24 Wat zijn dan onze problemen?
Personeel 11 FTE’s Veel part-timers 22 teamleden 3 a 4 mensen weten iets meer van computers Veel komt op dezelfde mensen neer Gebouw 3 locaties Faciliteiten Niet structureel 3 netwerken waarvan er een steeds 1 niet functioneert Het uitrollen van de netwerken neemt meer tijd in beslag dan verwacht Problemen afspraken rondom met het installeren van printer/kopieerapparaat op het netwerk Leerlingen kunnen niet met een diskette werken op het netwerk, het moet per verstuurd worden Elke groep heeft een adres. Om binnenkomende tjes in de gaten te houden worden ll aangesteld die dagelijks in de mailbox kijken Andere leerlingen krijgen de zorg over het aan en uitzetten van de computers Onderwijs ondersteunend personeel en/of ouders of oudere leerlingen begeleiden jongere kinderen met het omgaan met de computer Losse uurtjes worden ingevuld om wat met ICT te doen, maar er blijft zoveel liggen bv het installeren van schatkist met de muis (5 programma’s maal 2 gebouwen) vergt heel veel tijd (is wel geïnstalleerd op het netwerk maar nog niet met sleutelcodes geactiveerd)


Download ppt "De (on)mogelijkheden van"

Verwante presentaties


Ads door Google