De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

B.O. De Waterlelie. SCHOOLGEGEVENS  Type 1 & Type 2  Gesubsidieerd Vrij Gemengd Buitengewoon Basisonderwijs  Sint-Maartensplein 19  8560 Moorsele.

Verwante presentaties


Presentatie over: "B.O. De Waterlelie. SCHOOLGEGEVENS  Type 1 & Type 2  Gesubsidieerd Vrij Gemengd Buitengewoon Basisonderwijs  Sint-Maartensplein 19  8560 Moorsele."— Transcript van de presentatie:

1 B.O. De Waterlelie

2 SCHOOLGEGEVENS  Type 1 & Type 2  Gesubsidieerd Vrij Gemengd Buitengewoon Basisonderwijs  Sint-Maartensplein 19  8560 Moorsele   056/41.77.23   bo.dewaterlelie@moorsele.be bo.dewaterlelie@moorsele.be  www.dewaterlelieschool.be

3 VERSCHIL MET GEWOON ONDERWIJS : o.a. - Individueel HandelingsPlan = MAATWERK - Ondersteuning door paramedici - MDT binnen de school : orthopedagoog – maatschappelijk assistent – BLOA (+ directie = De Leuning) - Indeling niveau-groepen volgens ontwikkelingsniveau, rekening houdend met sociaal emotionele aspecten - Kleine niveau-groepen (5  13), rekening houdend met leerlingen met gedragsmoeilijkheden / stoornis - Nauwe samenwerking met CLB (KR, CLB-cel)

4 Wie zijn wij ?  Een school buitengewoon onderwijs type 1 en type 2  Aanbod lager onderwijs binnen type 1  Aanbod kleuter en lager onderwijs binnen type 2  Externaat, met mogelijkheid tot woensdagnamiddagwerking in samenwerking met M.P.I. De Kindervriend  100 leerlingen, waaronder 51 type 1-leerlingen en 50 type 2-leerlingen  13 pedagogische eenheden : - 8 groepen binnen type 2 (1 kleutergroep en 6 lagere klassen) - 5 groepen lager onderwijs type 1 - (1 leefklas vanaf schooljaar 2008-2009)  Multidisciplinair team, waaronder leerkrachten kleuter en lager, leerkrachten L.O. en M.O., leerkrachten blio en bloa, logopedisten, kinésitherapeuten, orthopedagoog en maatschappelijk assistent

5 Leuning  Directie : Els Roelstraete : eindverantwoordelijke  Orthopedagoge : Eveline vandierendonck : opvolging en ondersteuning lln  Maatschappelijk werkster : Marleen Vanneste : sociaal aspect van de leerlingen  BLOA : Maarten Samyn: ICT-beleidsondersteuner  Type-coördinatoren : T1: Maarten / T2: Christine  Coördinator paramedici : Marijke V.  Kernteam - Kinderparlement - Vriendenkring

6 'Wat ik vandaag leer op school, maakt mij morgen gelukkig !' 'Wat ik vandaag leer op school, maakt mij morgen gelukkig !'

7 Kort samengevat  de leerstof en vaardigheden zijn afgestemd op wat onze leerlingen nu en later nodig hebben in hun dagdagelijks leven = zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in onze maatschappij  wij we gaan op zoek naar het passend ondersteunend middel om de leerling te ondersteunen waar nodig : zoals de zakrekenmachine, dactylo, stappenplan allerlei, …  We denken in mogelijkheden en niet in beperkingen  Vraaggestuurde ondersteuning via therapie

8 Welkom in de Waterlelie !

9 Onze zorggroep  Leerlingen van 2,5 jaar tot 13 jaar met een specifieke zorgvraag  Kinderen met autismespectrumstoornissen, ADHD,ADD,Syndroom van down, Gilles de la Tourette, Fragile X, dysfasie, dyspraxie, CVI,...  Kinderen met ernstige meervoudige beperking kunnen wij omwille van infrastructuur en intensieve zorgvraag momenteel niet opnemen  Een overstap van T2 naar T1 en omgekeerd kan mits een gemotiveerd advies op KR

10 ASS in startfase Geïntegreerde auti-werking met specifieke aandacht voor :  - sensorische prikkels  - denkstijlen  - communicatie  - sociaal verkeer  -werkschema’s  - overgangen  !!! ASS-convenant vanaf schooljaar 2011-2012

11 INTAKE  Vrijblijvende kennismaking en gesprek met ouders en eventuele begeleidingsdiensten (graag op afspraak)  Rondleiding doorheen de school  Ouders informeren over de werking, de organisatie, personeel, practica, schoolafspraken, eigenheid van de school en de klas  Tijdens volgende afspraak samen invullen van de inlichtingsfiche met o.a. peilen naar interesses van het kind, vriendjes op school, zorgvraag van de ouders, in overleg haalbare invulling geven aan handelingsplanning...  Kort testmoment door kiné, logo, blio alvorens toewijzing aan een pedagogische eenheid (in overleg met de blio, die alle info heeft verzameld, ortho en directie) – aug of in de eerste week na inschrijving -

12 Hebben een complexe zorgvraag Kinderen met een mentale beperking Individueel parcours Ons onderwijsaanbod

13 Ons onderwijsaanbod is vooral gericht op : Kennis en vaardigheden op maat Attitudes Maatschappij gericht Zelfstandigheid Communicatie Welbevinden

14 Kernwoorden 1. Individueel HandelingsPlan 2. HandelingsGericht Werken 3. Differentiatie 4. Structuur 5. Functioneel 6. Gelijkgerichte handelingsstrategie 7. Betrokkenheid

15 HandelingsGerichtWerken (HGW)  Intake  Instapklassenraad  september/oktober - Beeldvorming en opstellen jaarplanning = IHP (IndividueelHandelingsPlan)  Oriënteringsklassenraad  februari - Evaluatie proces en eventuele bijsturing  Eindklassenraad  juni - Evaluatie van de vooropgestelde doelen, proces en resultaat - Synthese : beeldvorming september volgend schooljaar + therapievoorstel

16 HGW : opbouw  Opstellen en vertrekken vanuit de beeldvorming per leerling en van daaruit een IHP opstellen voor de 8 leergebieden en hun domeinen  Planning opstellen voor het komende schooljaar = Individueel Handelings Plan = IHP (vertrekken vanuit KlasWerkPlan (KWP) naar GroepsWerkPlan (GWP) of IndividueelWerkPlan (IWP)  telkens met het hele klasteam  Deze planning opsplitsen in kortere periodes en concreet maken via groepswerkplannen (GWP) of individuele werkplannen (IWP)  !!! Voor de leefklas : vanuit de beeldvorming prioriteiten stellen en daaraan werkpunten koppelen in overleg met het klasteam

17 HGW : opbouw  Ondersteuning door logo, kiné, blio / individueel of in co-teaching  volgens de noden van de leerling(engroep)  Verticale en horizontale doorstroming via schooleigen ontwikkelingslijnen (= groeilijnen per domein, gebaseerd op de ontwikkelingsdoelen, opgesteld door ons schoolteam i.k.v. “Wat vinden wij belangrijk dat een leerling in onze school moet weten, kennen, kunnen, … doorheen zijn schoolloopbaan om later zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in de maatschappij.”

18 HGW : Overleg / Evaluatie  Overleg : - Wekelijks overleg met co-teacher i.v.m. inhoud, aanpak, organisatie, gelijkgerichte handelingsstrategie, … - Trimestrieel klasteam (minimum) - Maandelijks met therapeuten die aan de klas verbonden zijn - Klasteam augustus : doorgeven llninfo aan volgende klasteam  Evaluatie : - Op GWP/IWP/therapieplan/rapportering - 3 KR per schooljaar - Rapportering naar ouders

19 Welbevinden (S-E)  = onze prioriteit  Nieuwe leerling  succeservaring door iets onder hun niveau te starten  “ik kan het”  motivatie   openstaan voor nieuwe uitdaging  werken in de zone van de naaste ontwikkeling (met de nodige ondersteuning en hulpmiddelen, op hun tempo)  Sociaal-emotionele : voldoende tijd nemen via projectwerk, individuele prioriteiten, ondersteuning door ortho of M.A. waar nodig, gedragskaarten, gesprekstherapie, …

20 Differentiatie  Klas indelen in subgroepen voor bepaalde inhouden (spelling, …)  Subgroep wordt begeleid door co-teacher in T2-klassen of onderbouw T1- klassen  Organisatievormen : contractwerk, co-teaching, carrousel  Klasdoorbrekende momenten : rekenen bovenbouw T1, leesmoment, zwemmen, therapiemomenten  Nieuwe leerstof wordt aangeboden in subgroepen aan instructietafel vooral bij Type 2 en midden en bovenbouw Type 1

21 Structuur VERDUIDELIJKEN EN VEREENVOUDIGEN  Aanbieden van veiligheid en duidelijkheid via picto’s, foto’s, stappenplannen, …  Plannen in tijd en ruimte via dagschema, begrenzing ruimte, … (vb timetimer, hoeken, werkhuisjes, …)  Duidelijke en eenvoudige afspraken en strategiebepalingen voor leerlingen en personeel  Houvast via SWP, opgemaakte schooleigen documenten, schooleigen groeilijnen met gradatie, verdieping, uitbreiding, doorstroming, …

22 Functioneel  Wat lln aanleren moet bruikbaar, waarneembaar zijn, nu of later zoals kloklezen, geldwaarden, bus- en treinschema, telefoonboek, woordenboek,…  Groeilijnen zodanig op stellen, waarbij moeilijke opstappen worden voorzien (vb brug over tiental aanbrengen bij 100). Moeilijke opstappen worden pas aangeboden als de leerling daaraan toe is. Dat wordt sterk individueel bekeken. Bepaalde leerstofonderdelen kunnen echter wel verder worden aangeboden om de leerling te blijven uitdagen.  Aanbieden van passende ondersteunende middelen / werkvormen / aanpak (vb. zakrekenmachine, dactylo, maatschappelijk lezen, spraakcomputer) zodat de leerling zich zo zelfstandig mogelijk kan behelpen in het dagdagelijkse leven.

23 Functioneel  Fietsen, verkeersregels, winkelen, … worden intens geoefend, veelal met ondersteuning van therapeut

24 Gelijkgerichte handelingsstrategie  Alle mensen die werken met hetzelfde kind, werken op dezelfde manier wat betreft aanpak, aanbrengen leerstof en vaardigheden, hulpmiddelen, verwoorden, …  Afspraken daaromtrent worden gemaakt met schoolteam, het klasteam en/of wekelijkse overlegmomenten vb : vastleggen prioriteiten, therapie, …

25 Zelfstandigheid  Leggen van transfer : inhoud wordt aangebracht (individueel, in subgroep, klassikaal)en ingeoefend tijdens werkmoment  later door de leerling toegepast in een passende situatie binnen/buiten de klas/school.  De leerstof en vaardigheden wordt aangebracht volgens de mogelijkheden van de leerling (niveau, tempo, ondersteuning, herhaling, …)  Aangeboden leerstof  aanbrengen volgens de schooleigen groeilijnen

26 Communicatie  Deze vaardigheid neemt een groot deel van onze schooltijd in beslag  Leerlingen kunnen zich uitdrukken en boodschappen opnemen (gesproken en geschreven)  Ondersteuning via borel maissony, SMOG, picto’s, foto’s, spraakcomputer, …  Ondersteuning van therapeut waar nodig (individueel/groepsgebonden/klasdoorbrekend)

27 Leergebieden  Via schooleigen - methodes, - groeilijnen en - strategieën - via ontwikkelingsdoelen - met de nodige ondersteuning - organisatievormen, bieden wij kennis en vaardigheden aan uit de 8 leergebieden

28 Type 1 - Type 2 LEERGEBIED (OL)  TAAL - Onthaalmoment - Schooleigen methodes Lettermap, Leesmap,Tuin van Babbel, Rondom, Borel Maisonny, spelling... - Differentiatie via co- teaching in benedenbouw - Klasdoorbrekende leesmomenten - Spelling in subgroepen - Functioneel schrijven  TAAL - Onthaalmoment - Schooleigen methodes : Lettermap, Leesmap, spelling, Dag Jules, Schatkist, Rondom, Béta, SMOG, maatschappelijk lezen... - Klasdoorbrekende leesgroepen voor bovenbouw - Differentiatie via co- teaching

29 Type 1 – Type 2 Leergebied (OL)  WISKUNDE - Individuele groeifiche - Klasdoorbrekende rekengroepen  WISKUNDE - Individuele groeifiche - Co-teaching - Kloklezen en geld !!! - Winkelen - Rekenaanbod op maat

30 Type 1 – Type 2 Leergebied  Wero (momenteel groeilijn aan het opmaken) - Thema’s die aansluiten bij de leefwereld van de leerling(engroep) - onthaal - Daglijn - Verkeer - Gezondheidsbeleid - Schoolprojecten - ICT

31 Type 1 – Type 2 Leergebied  Sociaal Emotioneel - Klaspop Filoe - Individuele / klassikale aandachtspunten via axenroos, doos vol gevoelens, … - Straffen en belonen

32 Type 1 – Type 2 Leerbied  Leren leren - Stappenplan Filoe kunnen toepassen - Aanbrengen bouwstenen (velo) - Zelfstandig werken - Transfers leggen  Leren leren - Eenvoudige picto’s en/of stappenplan begrijpen / toepassen - Zelfredzaamheid - Voedingsbegeleiding door logo bij onderbouw

33 Type 1 – Type 2 Leergebied (OL)  Lichamelijke opvoeding - Uitgewerkt fietsparcours - Fientje Fit - Wekelijks zwemgroep en sportles - Sportdagen - Buitenschoolse sport - Schoonschrift - Dactylo  Motoriek - Basale stimulatie - Korte momenten in carrousel- systeem - Snoezelen, schrijfdans, sherborn,ruimtelijke begrippen,... - Fietsen - Wekelijkse zweminitiatie - Sportdagen, zwemmen,buitenschoolse sport, Fientje Fit - Schoonschrift - Dactylo

34 Type 1 – Type 2 Leergebied (OL)  Muzische - beeld - drama - media - muziek - poëzie - bewegen  Muzische - Domeinen beeld, drama, media, bewegen,... - Korte momenten in carrousel in onderbouw

35 ICT  Vaardigheden op maat

36 Ouders  Intake  Ouder-info-avond rond klaswerking in augustus  Ouder-info-avond oktober: bespreken van IHP per leerling  Rapportbespreking : oktober, februari, juni  Tussentijdse overlegmomenten zijn steeds mogelijk  Maandkrant,...  Doorsturen info naar gescheiden ouders  Vriendenkring  Contacten allerlei : open klas, open school, kerstverhaal, eucharistievieringen, carnaval, open school, schoolfeest,....

37 Samenwerkingsverbanden  CLB Menen  Gezinsbegeleiding  B.O. Blijdhove Menen type 8 – type 1  M.P.I. De Kindervriend Rollegem : woensdagnamiddag + internaat  MPI De zonnebloem / De stroom : WE- en vakantiewerking  Flankerend onderwijs Wevelgem  Scholengemeenschap Menen  Professor Devriendt CME Leuven

38 Krachtlijnen  Werkvormen : Contractwerk, co-teaching, carrousel  Lezen,rekenen, schrijven wordt aangebracht in type 1 en type 2  Handelingsplanning : KWP, IHP, overleg, evaluatie, klasteam…  Vaste therapeuten per klas  Vraaggestuurde ondersteuning door logo, kiné, blio vanuit het IHP  Maandpunt + jarigen : elke 1ste woensdag van de maand  Klasdoorbrekende rekengroepen, leesmomenten  Schoolprojecten

39 Krachtlijnen : vervolg  Werken met subgroepen binnen de klas  Straffen en belonen  Luizenbeleid i.s.m. CLB Menen  Begeleiding en ondersteuning van leerlingen met gedragstoornissen en/of sociaal-emotionele problemen  Eerste communie en Vormsel in één schoolviering  Werken aan een positieve ingesteldheid  Teamwerk, professionaliteit  Grensverleggend ...

40 Accenten en werkpunten dit schooljaar  Schooleigen ontwikkelingslijnen verder uitbouwen  Handelingsgericht werken : verfijnen  Gok : GOK-beleid uitwerken en toepassen : taal – samenwerking met ouders : 2 de cyclus  Smartschool  Aanbieden sport tijdens speeltijd door L.O.-leerkrachten

41 B.O. De Waterlelie = buitengewoon


Download ppt "B.O. De Waterlelie. SCHOOLGEGEVENS  Type 1 & Type 2  Gesubsidieerd Vrij Gemengd Buitengewoon Basisonderwijs  Sint-Maartensplein 19  8560 Moorsele."

Verwante presentaties


Ads door Google