De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MSC Chain of Custody uitleg

Verwante presentaties


Presentatie over: "MSC Chain of Custody uitleg"— Transcript van de presentatie:

1 MSC Chain of Custody uitleg
voor restaurants Toelichting: Deze doe-het-zelf Chain of Custody (COC) presentatie is ontwikkeld door MSC Nederland voor alle bedrijven die het COC-certificeringstraject van de Marine Stewardship Council doorlopen. In het MijnMSC werkboek worden de zes stappen besproken die een bedrijf moet doorlopen om het COC-certificaat te krijgen. De eerste stap is dat het personeel moet worden geïnformeerd over: wat de MSC is en wat zij doet, waarom de COC-standaard in het leven is geroepen en wat deze inhoudt, wat de COC voor het bewuste bedrijf en de werkwijzen betekent. Deze presentatie helpt u bij het overdragen van deze informatie naar het personeel. De informatie over de MSC COC-certificering en wat dit voor uw restaurant betekent, dient bij voorkeur te zijn gegeven voordat de certificerende instelling het bezoek ten behoeve van de certificering aflegt. Tijdens de reguliere audits die volgen nadat het certificaat is afgegeven, zal de certificeerder ook kijken in hoeverre de medewerkers op de hoogte zijn van het MSC-programma en dit in de beoordeling meenemen. Het is dus zaak deze informatie ook aan nieuwe medewerkers te geven en de bestaande werknemers bij de les te houden, bijvoorbeeld door hen regelmatig van ontwikkelingen op het gebied van MSC te informeren. Het gebruik van deze presentatie is voor iedereen vrij. Er hoeft geen toestemming aan MSC te worden gevraagd en er berust geen copyright op. Ongeautoriseerd gebruik en verspreiding van het MSC-logo is echter niet toegestaan. Toestemming voor het gebruik van het logo kunt u aanvragen bij MSC International, Let op: Het geven van deze presentatie geeft geen garantie dat de certificeerder u het MSC-certificaat zal toekennen. 1

2 Inhoud presentatie Waarom deze presentatie?
Wat is de Marine Stewardship Council en wat doen ze? De MSC Chain of Custody certificering van ons restaurant: Waarom is de COC-certificering nodig? Wat houdt de COC in? Wat betekent dit voor onze manier van werken? Toelichting: Hier licht u de inhoud van de presentatie toe, zodat uw personeel weet wat ze kunnen verwachten. The best environmental choice in seafood 2

3 Waarom deze presentatie?
Bedrijven die met MSC-gecertificeerde vis werken, hebben in veel gevallen een Chain of Custody certificaat nodig. Een onderdeel voor het krijgen van het certificaat is dat het personeel dat met MSC-vis werkt geïnformeerd is over MSC en welke maatregelen het bedrijf neemt om te zorgen dat MSC-vis niet gemengd wordt met andere vis. Een goede kennis over MSC en de COC is dus voorwaarde om met MSC-vis te mogen werken en hier wordt op gecontroleerd. Toelichting: Alle bedrijven die MSC-gecertificeerde vis in eigendom krijgen en deze willen doorverkopen als MSC-vis, moeten in het bezit zijn van een COC-certificaat. Alleen bedrijven die met gesloten eindverpakkingen voor de consument werken zijn uitgesloten van certificering. Het informeren van het personeel maakt onderdeel uit van de COC-certificering. De MSC wil duurzame visserijen belonen door een keurmerk af te geven dat in de markt wordt herkend en consumenten te bewegen een duurzame keuze te maken. Door de vraag naar MSC-gecertificeerde producten te promoten, wil de MSC ook andere visserijen die misschien nog niet voldoen aan de duurzaamheidscriteria voldoen, stimuleren zich te laten certificeren. Zij zullen dan verbeteringen moeten doorvoeren. MSC kan alleen een succes worden als alle partners meehelpen om deze boodschap uit te dragen. Daarom is het belangrijk dat iedereen die meedoet in het programma weet waar de MSC voor staat. En ook waarom er zulke strenge eisen aan een MSC-certificering zijn gekoppeld. The best environmental choice in seafood 3

4 De Marine Stewardship Council (MSC)
Film ‘Fish for today, fish for tomorrow’ Toelichting: De film ‘Fish for today, fish for tomorrow’ laat in 7 minuten zien wat de MSC is, waar zij voor staat en hoe het MSC principe werkt. Dit gebeurt aan de hand van interviews met mensen die bij het MSC programma betrokken zijn: van vissers tot de supermarkten. Na de film worden de belangrijkste punten in een aantal dia’s samengevat. Het tonen van de film is optioneel. The best environmental choice in seafood 4

5 Wie is de MSC? De MSC is een internationale, onafhankelijke non-profit organisatie opgericht in 1997. De MSC heeft het enige internationaal erkende eco-label voor goed beheerde, duurzame visserij dat volledig voldoet aan VN richtlijnen. Toelichting: Zoals uit de film duidelijk wordt, is de MSC in 1997 opgericht door Unilever en het Wereld Natuur Fonds. Het idee achter de MSC is om met een marktgerichte benadering vissers te stimuleren om duurzaam te (gaan) vissen. Het MSC-label wordt ingezet om duurzame vis te onderscheiden in het schap. De consument wordt er zo op gewezen dat er een duurzame keuze is en gestimuleerd deze vis te kopen. De Wereldvoedselorganisatie (FAO) van de Verenigde Naties heeft richtlijnen opgesteld waar ecokeurmerken voor duurzame visserij aan moeten voldoen. De MSC is de enige organisatie met een keurmerk voor wildgevangen vis dat aan deze VN-richtlijnen voldoet. The best environmental choice in seafood 5

6 Wat wil de MSC? Toelichting: De MSC wil met zijn programma een bijdrage leveren aan een beter beheer van de visbestanden en het zeemilieu, zodat de wereldwijde afname van de visbestanden een halt wordt toegeroepen en wordt omgekeerd. Een goed beheer van de visbestanden en oceanen is van groot belang voor iedereen die daarvan afhankelijk is, van visser tot consument. MSC missie: Bijdragen aan het omkeren van de wereldwijde afname van visbestanden en het beschermen van mariene ecosystemen en iedereen die daarvan afhankelijk is. The best environmental choice in seafood 6

7 Waarom wil de MSC dat? Handel: Vis is meest verhandelde voedselproduct (meer dan som netto-exporten van koffie+thee+rijst+suiker). Voedselzekerheid: Voor >2.6 mld mensen in de derde wereld is vis belangrijk(st)e dierlijke eiwitbron. Werkgelegenheid: 200mln mensen afhankelijk van de visketen. Gezondheid: 2x per week vis vermindert kans op hart- en vaatziekten en darmkanker. Toelichting: Het is belangrijk dat de wereldwijde achteruitgang van de visbestanden wordt omgekeerd omdat: Er heel veel geld met de handel in vis gemoeid is en dat willen we voor de economische ontwikkeling zo houden. Vis een ontzettend belangrijk onderdeel is in onze voedselvoorziening. Vooral in derde wereldlanden is vis vaak de belangrijkste, want betaalbare, bron van dierlijke eiwitten. Deze eiwitten hebben wij nodig om gezond te blijven. Er heel veel banen verloren gaan als de visbestanden verder achteruit gaan. De visserij inclusief de hele verdere keten schept arbeidsplaatsen voor 200 miljoen mensen. Het eten van vis heeft bewezen effecten op de gezondheid van mensen. Het Voedingscentrum in Nederland adviseert daarom om twee keer per week vis te eten. Om aan deze voorwaarden te voldoen zijn gezonde visbestanden en het milieu waarin ze leven, een noodzakelijke voorwaarde. The best environmental choice in seafood 7

8 Maar... problemen in de wereldvisserij
28% visbestanden is overbevist; 52% maximaal bevist (FAO). 2,5x zoveel capaciteit als vis (FAO). Sinds 1985 trend van toename inspanning en minder vangsten (UBC). 8-24% van wereldvangst gaat overboord, veelal dood (FAO). Domino-effecten op voedselketen en biodiversiteit (FAO). Illegale visserij geschat op 9-15% internationale handel (HSTF). Toelichting: Gezonde visbestanden zijn dus een noodzakelijke voorwaarde voor een rendabele wereldhandel, voedselvoorziening en werkgelegenheid. Maar er zijn veel problemen met de visbestanden over de hele wereld. De wereldwijde visserijcapaciteit is al vele jaren veel groter dan de visbestanden. Sinds 1985 is de visserijinspanning steeds verder gegroeid en namen de vangsten alleen maar af. Vele vissers moeten dus harder vissen om minder te vangen. Dit laat zien dat vele bestanden onder druk staan. De Wereldvoedselorganisatie schat in dat 25% van de wereldwijde bestanden is overbevist en 50% op hun maximum worden bevist. Driekwart van de wereldwijde vangst komt uit visserijen die niet goed zijn beheerd. Tussen de 9-15% van de internationale vishandel komt uit illegale visserij. Daarnaast zijn er andere ongewenste effecten. Ongewenste bijvangsten van ondermaatse of niet-interessante vis is daar een van. De schatting is dat wereldwijd tussen de 8-24% van de vangst weer overboord gaat en het meestal niet overleven. Ook zijn er in sommige visserijen bijvangsten van bodemleven, zeezoogdieren of vogels. Dit alles heeft weer gevolgen voor het leefmilieu van de visbestanden. The best environmental choice in seafood

9 Voorbeeld: Noord-Atlantisch gebied
Toelichting: Deze kaart van het Noord-Atlantische gebied uit het begin van de 20e eeuw, laat de dichtheden zien van visbestanden die wij graag eten. Er zit veel vis zit rond de oostelijke kust van de Verenigde Staten en Canada en rond de Europese kustlijn. De volgende kaart, 100 jaar later in onze tijd, laat zien hoe het er dan met die visbestanden voorstaat. Omdat we steeds grotere schepen zijn gaan gebruiken met meer vangstcapaciteit, opslagcapaciteit en visopsporingsapparatuur is de visserijdruk steeds meer toegenomen. De dichtheden van de visbestanden die wij graag eten, zijn vooral door die toenemende visserijdruk steeds meer afgenomen. Sommige bestanden zijn zelfs volledig ingestort. Bijvoorbeeld de kabeljauw in de Grand Banks. De visserij is in 1992 gesloten waardoor banen verloren gingen. Echt herstel van dit bestand is echter uitgebleven. The best environmental choice in seafood

10 Hoe wil MSC deze problemen aanpakken?
Door het blauwe MSC-logo in te zetten: Voorbehouden aan vis uit visserijen die aan de MSC-standaard voldoen. MSC-logo biedt consumenten de keuze om duurzame vis te kopen. Leidt tot marktvoordelen voor gecertificeerde vissers. Creëert daarmee prikkels voor andere visserijen. Toelichting: Hoe wil MSC bijdragen aan het terugkeren van de achteruitgang van de bestanden? Dat doet ze door het inzetten van een ecokeurmerk. Alleen vis die uit duurzame visserij komt, mag het keurmerk dragen. Dat logo wordt op de verkooppunten gebruikt om de duurzaam gevangen vis te onderscheiden. Consumenten kunnen zo zien dat ze ook kunnen kiezen voor duurzaam gevangen vis. Door de vraag naar duurzame vis in de markt te stimuleren, krijgen vissers die het keurmerk hebben marktvoordelen. Zij worden dus beloond voor de maatregelen die ze hebben genomen. Dit moet er toe leiden dat ook andere vissers worden geprikkeld om hun voorbeeld te volgen. Meestal betekent dit dat vissers grote verbeteringen moeten doorvoeren om het label voor duurzame visserij van de MSC te mogen voeren. The best environmental choice in seafood 10

11 Werkt het? – Wereldwijd (1)
51 gecertificeerde visserijen en 111 in beoordeling (aug‘09). Ca. 4 % wereldvangst voor consumptie is MSC-gecertificeerd. Toelichting: Het concept van de MSC blijkt goed te werken. Er zitten anno augustus 2009 al meer dan 160 visserijen in het MSC-programma, waarvan er 51 zijn gecertificeerd. Samen zijn de MSC-gecertificeerde visserijen goed voor een jaarlijkse vangst van bijna 4 miljoen ton vis, schaal- en schelpdieren. Dit is ongeveer 4% van de wereldwijde visvangst zoals gerapporteerd door de FAO. De visserijen die in het beoordelingstraject zitten vertegenwoordigen nog eens 2,85 miljoen ton – bijna 3% van de wereldwijde visvangst. [Nota bene: de actuele cijfers zijn beschikbaar via of via het MSC kantoor in Den Haag]. The best environmental choice in seafood 11

12 Werkt het? – Wereldwijd (2)
Toelichting: Het aantal producten dat wereldwijd beschikbaar is, is in 2008 meer dan verdubbeld ten opzichte van 2007 en de vraag blijft toenemen. [Nota bene: de actuele cijfers zijn beschikbaar via of via het MSC kantoor in Den Haag]. Wereldwijd >2,500 MSC producten en ↑. MSC retailwaarde: >USD 1 mld. The best environmental choice in seafood 12

13 Werkt het? –Nederland Stand van zaken per augustus 2009:
2 visserij en MSC; 3 in beoordeling. Convenant: in 2012 alle NZ-visserij MSC. CBL: wilde vis 100% MSC in 2011. >300 producten met logo verkrijgbaar. >100 bedrijven in verwerking gecertificeerd. 60 viswinkels gecertificeerd. Bedrijfscateraar s Sodexo en SAB en vliegtuigmaatschappij KLM gecertificeerd. 6 gecertificeerde restaurants. Toelichting: In Nederland zitten nu 5 visserijen in het programma. De haring is gecertificeerd en een klein deel van de scholvisserij (5 schepen). Vissers op Hollandse garnaal, tong (staande netten) en makreel doorlopen het certificeringstraject. De kottersector heeft met Wereldnatuurfonds en Stichting de Noordzee en de minister van Landbouw een contract getekend dat in 2012 alle Noordzeevisserij in het programma zit. Het Centraal Bureau voor de Levensmiddelen, de koepel van de supermarkten, heeft als doel om eind 2011 alle wildgevangen vis in de supermarktschappen uit MSC visserijen te betrekken. Er zijn ruim 300 producten verkrijgbaar anno maart Dit is een vertienvoudiging ten opzichte van Nederland had een primeur met KLM die als eerste luchtvaartmaatschappij met MSC-vis ging vliegen (business class). De bedrijfscateraars Sodexo en SAB zijn gecertificeerd. [Nota bene: de actuele cijfers zijn beschikbaar via of via het MSC kantoor in Den Haag. Ook voor Belgische bedrijven kan MSC landeninformatie verstrekken]. The best environmental choice in seafood 13

14 De MSC standaarden voor duurzame visserij en voor ketenbewaking
Toelichting: Nu we het hebben gehad over wat de MSC precies is, is het volgende onderdeel van de presentatie de uitleg over de 2 standaarden die MSC toepast: de standaard voor duurzame visserij en de standaard voor de ketentracering. The best environmental choice in seafood

15 MSC-standaard voor duurzame visserij
Visbestand moet gezond zijn of worden. Ecosysteem moet functie behouden. Er moet een effectief beheer zijn. Toelichting: De MSC-standaard voor duurzame visserij kent drie principes: Het visbestand waar op wordt gevist moet gezond zijn. Of, als het bestand net tegen de grens van gezondheid aanzit, moet er een aantoonbaar werkend herstelplan zijn. Het ecosysteem moet zijn functie behouden. Als er wordt gevist, breng je altijd schade toe aan het zeemilieu. Maar het gaat er om dat die schade zo beperkt mogelijk wordt en dat als er in het verleden schade is toegebracht, er herstelmaatregelen worden genomen. Tenslotte moet het beheer effectief zijn. Deze drie principes zijn uitgesplitst in criteria. Op deze criteria wordt beoordeeld. Gemiddeld moet op elk principe minimaal een 8 worden gehaald. Scoor je ergens lager dan een 6, dan kun je niet worden gecertificeerd. Als je op een criterium een cijfer tussen de 6 en 8 haalt, dan krijg je een huiswerkopgave mee om binnen een bepaalde tijd naar een 8 te groeien. Het certificaat is 5 jaar geldig. Elk jaar wordt beoordeeld of de visserij nog aan de voorwaarden voldoet. The best environmental choice in seafood 15

16 Chain of Custody certificering
Consument koopt een visproduct met de zekerheid dat dit uit een visserij komt die daadwerkelijk MSC gecertificeerd is. Gecertificeerde visserij Gecertificeerde secundaire verwerker Gecertificeerd verkoopkanaal Gecertificeerde primaire producent Toelichting: Als de visserij het MSC-certificaat heeft gekregen, willen we er zeker van zijn dat de investering die de visser heeft gedaan niet verloren gaat. Als een consument een vis met MSC-keurmerk koopt, moet hij er zeker van kunnen zijn dat het ook echt een MSC-vis is. En dat er niet ergens tussen de vangst en de aankoop een MSC-stempel op een vis die helemaal niet uit een gecertificeerde visserij komt is gezet. Dat zou zeer demotiverend zijn voor de vissers die vaak veel veranderingen hebben door moeten voeren om het label te krijgen. En dat geldt natuurlijk ook voor handelaren en verwerkers die met MSC-vis werken. Tenslotte zou het ook heel slecht zijn voor de geloofwaardigheid van het MSC-programma en daarmee voor het behalen van de doelstellingen van MSC. Om die reden heeft de MSC een Chain of Custody standaard ontwikkeld. In het kort betekent dit dat alle schakels tussen de vangst van MSC-vis en de eindverkoop van de MSC vis, gecertificeerd moeten zijn om ervoor te zorgen dat de consument er zeker van kan zijn dat het MSC-logo op de verpakking ook een MSC-vis in de verpakking betekent. Alleen producten uit een gecertificeerde toevoerketen mogen het MSC-ecokeurmerk voeren. The best environmental choice in seafood 16

17 Certificering altijd door derde, onafhankelijke partij
MSC Principes en Criteria voor Duurzame Visserij zet de standaarden Accrediterende instelling (ASI) Certificeerder Visserij accrediteert certificeert MSC Chain of Custody Standaard voor Traceerbaarheid Visverwerker, vishandelaar, supermarkt, restaurant toezicht op Toelichting: De MSC beoordeelt niet zelf of de visserij voldoet aan de standaard voor duurzame visserij of aan de standaard voor de ketentracering. Hiervoor maakt de MSC gebruik van onafhankelijke derde partijen, de certificeerders. Een onafhankelijke organisatie houdt toezicht op de certificerende bureaus. Net zoals een andere onafhankelijke organisatie toezicht houdt op de MSC. The best environmental choice in seafood 17

18 De Chain of Custody certificering voor restaurants
Toelichting: Wat voor ons bedrijf belangrijk is, is de standaard voor ketentracering oftewel de Chain of Custody. Om de vis uit een gecertificeerde visserij uiteindelijk met het keurmerk op het menu te zetten, moeten alle tussenliggende schakels ook gecertificeerd zijn. The best environmental choice in seafood

19 MSC traceerbaarheidsprogramma: Chain of Custody
Chain = keten Custody = zorg In de hele keten wordt er voor gezorgd dat MSC-vis apart wordt behandeld en niet vermengd raakt met andere producten. Pas dan mag MSC-vis met het MSC-keurmerk er op worden verkocht. Toelichting: De Chain of Custody betekent letterlijk dat in de hele keten tussen vangst van MSC-vis en eindverkoop ervan, ervoor wordt gezorgd dat de MSC-vis apart wordt behandeld van andere vis. Pas als daarvoor is gezorgd mag de vis uit een MSC-gecertificeerde visserij met het MSC-keurmerk er op worden verkocht. Ons bedrijf gaat met MSC-vis werken en dat betekent dus dat wij aan de COC-standaard van de Marine Stewardship Council moeten voldoen. Pas als wij het MSC certificaat behaald hebben, mogen we het MSC logo op de verpakkingen van de MSC-vis zetten. Tot die tijd mogen we wel met MSC-vis werken, maar niet het logo gebruiken of de vis als MSC-vis verkopen. Om het logo te mogen gebruiken, moeten we – nadat we het certificaat hebben gehaald - ook een logolicentieovereenkomst afsluiten met MSC. The best environmental choice in seafood

20 In praktijk betekent Chain of Custody:
MSC-vis dient gescheiden te blijven van niet-MSC vis. MSC-vis moet duidelijk identificeerbaar zijn. Alle inkomende en uitgaande MSC-vis (inkoop-afval-verkoop) moet worden geregistreerd. Maatregelen nemen zodat het MSC-logo alleen op MSC-vis terecht kan komen. Toelichting: In praktijk betekent de Chain of Custody: zie de tekst op de dia. The best environmental choice in seafood

21 Chain of Custody audit restaurant
Net zoals alle bedrijven die met MSC-vis met logo willen werken, moet het restaurant een Chain of Custody (COC) certificaat hebben. Het certificaat wordt verkregen na een succesvolle audit. De COC-audit controleert of het restaurant de traceerbaarheid van de MSC vis goed voor elkaar heeft en geeft: zekerheid dat het restaurant ook echt MSC vis gebruikt. de mogelijkheid tot het gebruik van het MSC eco-label. marktvoordeel. Toelichting: Door de hele keten tussen boot en bord te certificeren, kan de traceerbaarheid van de vis worden gewaarborgd. Hiermee hebben de gasten de zekerheid dat de MSC-vis die op het menu staat ook daadwerkelijk uit een visserij komt die volgens de normen van de Marine Stewardship Council voor duurzame en goed beheerde visserij afkomstig is. Pas wanneer het restaurant in het bezit is van het MSC-certificaat en een overeenkomst heeft gesloten met MSC International over het gebruik van het logo, mag het restaurant het logo op zijn menu en in andere uitingen gebruiken. Met MSC-certificering kun je als restaurant naar je gasten aantoonbaar maken dat je echt duurzame vis verkoopt. Dat levert een concurrentievoordeel op nu de vraag naar duurzame vis steeds groter wordt. The best environmental choice in seafood 21

22 In de audit aantoonbaar maken dat:
MSC vis gescheiden wordt gehouden van niet-MSC vis. De MSC vis duidelijk te identificeren is. Alle inkomende MSC vis, afval en verkoop wordt geregistreerd. Ervoor wordt gezorgd dat het MSC logo alleen op MSC vis terecht kan komen Toelichting: De Chain of Custody standaard van de MSC stelt voorwaarden aan het omgaan met MSC-gecertificeerde vis op het moment van inkoop, ontvangst, opslag en verwerking, verkoop en de administratie. In de volgende dia’s worden de voorwaarden voor elke stap uitgelegd. Het kan goed zijn dat niet alle stappen voor jullie even belangrijk zijn. De mensen die in de bediening staan bijvoorbeeld, zullen niets met inkoop te maken hebben. Maar bij de Chain of Custody gaat het om het hele proces, van het moment dat de MSC-vis binnenkomt totdat hij wordt geserveerd. Omdat iedereen in het restaurant onderdeel uitmaakt van dat proces, is het ook belangrijk dat jullie weten wat er in andere gedeeltes in het restaurant moet gebeuren om met MSC-vis te werken. The best environmental choice in seafood

23 Het bestellen van MSC-vis COC-voorwaarden
Check dat degene bij wie je inkoopt MSC-gecertificeerd is. Als je gebruikt maakt van een handelaar: check of deze MSC- gecertificeerd is. Check regelmatig de geldigheid van deze certificaten op de MSC website (/ Werk je met een nieuwe leverancier, check dan of ze gecertificeerd zijn. Informeer je certificeerder over de nieuwe leverancier. Geef bij het bestellen duidelijk aan dat het MSC-vis moet zijn en dat deze niet kan worden vervangen door een andere vis, zelfs als er geen MSC-vis beschikbaar meer is. Toelichting: We beginnen bij het bestellen. Voor de inkoper(s) geldt een aantal gouden regels. Deze staan weergegeven op de dia [neem de punten op de dia door]. Het belangrijkste voor iedereen om hier te onthouden, is dat bij het inkopen van MSC-vis we er altijd op moeten letten dat degene waarvan we kopen MSC-gecertificeerd is en dit certificaat ook nog steeds geldig is. En dat we MSC-vis die we inkopen nooit mogen vervangen door eenzelfde soort die niet gecertificeerd is. Als we bijvoorbeeld MSC-zalm willen inkopen en die is op, dan mag de leverancier die niet vervangen door een zalm die niet gecertificeerd is en die vervolgens als MSC-vis door onze keten schuiven. The best environmental choice in seafood 23

24 Als de vis arriveert... Check dat de MSC-vis apart verpakt is, het MSC-label er op staat en dat het COC-nummer van de leverancier op de verpakking staat. Check of op de pakbon of bestelbon het Chain of Custody nummer van de bij de MSC-vis staat . Check of de hoeveelheid MSC-gelabelde vis die wordt afgeleverd correspondeert met die op de pak- of bestelbon. Teken de bon en berg deze op in je administratie bij ‘ingekomen MSC-vis’ Toelichting: Zodra de vis binnenkomt, moeten we een aantal zaken controleren. [neem de punten op de slide door] Het allerbelangrijkste om te onthouden is dat we geen MSC-vis in ontvangst nemen als niet duidelijk op de verpakking en de pakbon staat dat het MSC is en als de hoeveelheden MSC vis die worden afgeleverd niet kloppen met de hoeveelheden op de pakbon. Door een goede administratie bij te houden waaruit duidelijk wordt wat er van binnenkomst van de MSC-vis totdat hij wordt geserveerd, kan de certificeerder bij de jaarlijkse controle-audit een zogenaamde massabalans-berekening doen. Als er meer MSC-vis uitgaat dan er is binnengekomen, dan klopt er iets niet. Alleen door een goede administratie bij te houden, kan een bedrijf uiteindelijk aantonen dat zij netjes omgaan met MSC-vis.  Weiger de ontvangst van MSC-vis als deze niet duidelijk is gemerkt op de verpakking en de pakbon of als de hoeveelheden niet kloppen! The best environmental choice in seafood 24

25 Opslag van de MSC vis Bewaar de vis (indien mogelijk) in de originele verpakking met het MSC logo OF Bewaar de vis in een aparte, goed identificeerbare container en zorg ervoor dat deze duidelijk gemerkt is als MSC OF Gebruik een gemarkeerd schap in de koeling uitsluiteind voor MSC producten. Toelichting: Als de levering van de MSC-vis helemaal klopt en we hebben de vis in ontvangst genomen, hebben wij de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de MSC-vis ook MSC-vis blijft. Dit betekent dat de MSC-vis in het hele bedrijfsproces apart moeten worden gehouden van alle andere vis. De MSC-vis moet dus zo worden opgeslagen dat het voor iedereen duidelijk is dat het om MSC-vis gaat. Hetzelfde geldt voor de verwerking, het verpakken en het verzenden. The best environmental choice in seafood 25

26 Mis en place en bereiding MSC vis
Zorg ervoor dat er als er MSC-vis op het menu kaart wordt vermeld, ook alleen deze vis wordt geserveerd - bijvoorbeeld als er op het menu MSC-zalm staat, gebruik dan geen niet-gecertificeerd substituut. Als het MSC-gerecht is voorbereid, bewaar dat dan in de MSC- gemarkeerde container of koelkastschap. Administreer afval op het wekelijkse afvallogformulier. Toelichting: Ook hier is het het belangrijkste om te onthouden dat bij de bereiding ervoor gezorgd moet worden dat er geen vermenging van MSC-vis met niet-gecertificeerde vis optreedt. Is een MSC-product dat op de kaart staat niet leverbaar of is het op, gebruik dan geen substituut, bijvoorbeeld kweekzalm in plaats van MSC wilde Alaska zalm. Haal het gerecht die avond dan van de kaart. MSC-vis in de koeling die wordt weggegooid omdat deze niet meer verkoopbaar is, moet worden genoteerd in de administratie. The best environmental choice in seafood 26

27 Het serveren van MSC vis (1)
Zorg ervoor dat de restaurantmanager en bediening aan de klanten kunnen vertellen wat MSC-vis is. Zorg ervoor dat de bediening weet welk bord de MSC-vis bevat als ze de bestelling komen halen om te gaan serveren. Als de MSC vis tijdens openingstijden op is, schrap dan de maaltijd van het menu of zorg ervoor dat het logo niet langer wordt gebruikt om het menu item te onderscheiden (informeer de manager en bediening). Dat is een MSC-tong! Bedankt! Toelichting: Neem de punten op de dia’s door. The best environmental choice in seafood 27

28 Het serveren van MSC vis (2)
Pas het kassasysteem aan zodat MSC-verkoop in de administratie en op de rekening komt. Bewaar alle kassabonnetjes. Voorbeeld kassasysteem Toelichting: Neem de punten op de dia’s door. Ook hier geldt weer: Door een goede administratie bij te houden waaruit duidelijk wordt wat er van binnenkomst van de MSC-vis totdat hij wordt geserveerd, kan de certificeerder bij de jaarlijkse controle-audit een zogenaamde massabalans-berekening doen. Als er meer MSC-vis uitgaat dan er is binnengekomen, dan klopt er iets niet. Alleen door een goede administratie bij te houden, kan een bedrijf uiteindelijk aantonen dat zij netjes omgaan met MSC-vis. The best environmental choice in seafood 28

29 MSC logo bij menu onderdelen
Logo op menu mag alleen als men het COC-certificaat heeft. Altijd toestemming MSC nodig voor logogebruik op menu, website, e.a.. Het logo, website adres, de MSC claim en het COC-nummer moeten duidelijk te zien zijn. Het logo mag niet naast producten worden gezet die een mix van MSC en niet MSC vis bevatten. Wel mogen de MSC componenten worden benoemd - bijvoorbeeld visquiche met MSC zalm. Toelichting: Het is al een aantal keren kort aan de orde geweest dat MSC-certificering niet automatisch betekent dat het bedrijf dan het logo mag gebruiken. Daarom ook hierover een korte toelichting. MSC is een geregistreerd en beschermd handelsmerk. Daarom is het gebruik van het MSC-logo aan bepaalde regels gebonden. Het belangrijkste is om te onthouden dat wie het logo wil gebruiken hiervoor een overeenkomst met MSC International moet afsluiten. Ook moet iedere uiting waarop het logo wordt gebruikt – of het nu om het logo op een consumentenverpakking gaat, of op visitekaartjes, of de website van het bedrijf – vooraf ter goedkeuring aan MSC International zijn voorgelegd. De regels voor het logogebruik en afdrachten vindt u op Als u nieuwe MSC-soorten aan de kaart toevoegt, dient u hiervoor contact op te nemen met MSC International MSC maakt geen winst op de logo-inkomsten. De inkomsten vloeien terug in het programma en worden onder andere gebruikt voor kwaliteitsborging en controle. Ongeautoriseerd gebruik van het logo wordt vervolgd als er geen overeenstemming kan worden bereikt tussen MSC International en de overtreder. The best environmental choice in seafood 29

30 Voor de bediening: Wat betekent het MSC-logo?
Als een klant vraagt wat het logo betekent: De Marine Stewardship Council is een internationale non-profit organisatie die als doel heeft de overbevissing tegen te gaan en de visserij duurzamer te maken. De MSC heeft een milieustandaard voor duurzame visserij. Vis met dit logo is gegarandeerd afkomstig uit een visserij die duurzaam is en goed wordt beheerd. Om te garanderen dat de vis met het logo ook echt vis uit een gecertificeerde visserij is, is de traceerbaarheid door de hele keten bewaakt en vastgelegd. Meer informatie: Toelichting: Hier een aantal suggesties over wat het personeel aan de gasten kan vertellen over de MSC. The best environmental choice in seafood

31 Het kan klanten wat schelen!
77% van de Britse consumenten vinden duurzame visserij belangrijk. (YouGov onderzoek voor Waitrose, 2006) MSC logo transformeert ingewikkelde wetenschappelijke info tot een simpele boodschap: “Draag bij aan de toekomst van oceanen en gezonde visbestanden”. MSC kopen is makkelijk milieuvriendelijk handelen en geeft goed gevoel over gezond en milieuvriendelijk eten. Toelichting: In Nederland kent 14% van de bevolking het MSC-keurmerk. 1 op de 4 mensen gebruikt de Viswijzer van Stichting De Noordzee en het Wereld Natuurfonds. The best environmental choice in seafood

32 Het verkrijgen van het MSC Chain of Custody certificaat
De certifering wordt niet door MSC gedaan, maar door een derde, onafhankelijke partij. In een auditbezoek komt de certificeerder kijken of aan de eerdergenoemde voorwaarden wordt voldaan. Voldoen de traceerbaarheidssystemen, administratiesystemen en is het personeel bekend met MSC en de COC maatregelen? Als er uitstaande punten zijn, worden afspraken gemaakt over het oplossen ervan. Toelichting: Nu we de voorwaarden hebben doorgelopen waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor het Chain of Custody certificaat, is het ook handig om te weten hoe een bedrijf in het bezit komt van het certificaat. Zoals in het begin al werd verteld, werkt het MSC-certificeringssysteem op basis van een beoordeling door een derde, onafhankelijke partij: de certificeerder. De certificeerder krijgt van het bedrijf opdracht om de certificering uit te voeren. De certificeerder komt dan beoordelen of het bedrijf aan de MSC-voorwaarden voldoet. Van te voren heeft het bedrijf informatie gekregen over de voorwaarden en wat er moet gebeuren zodat ze zich kunnen voorbereiden. De zogenaamde audit door de certificeerder duurt meestal een hele dag, afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de activiteiten en andere factoren. Het hele bedrijf en plan van aanpak voor MSC wordt onder de loep genomen. Op het einde van de audit deelt de certificeerder zijn bevindingen met het bedrijf. De certificeerder stelt ook een auditrapport op. Als er nog uitstaande punten zijn moeten die eerst worden opgelost. Als vervolgens alles in orde is, neemt het certificeringsbureau het definitieve besluit over de certificering. Een bedrijf mag zich pas MSC-gecertificeerd noemen en het logo gebruiken als het certificaat is afgegeven. Voordat het logo mag worden gebruikt, moet het bedrijf eerst een logolicentieovereenkomst sluiten met MSC  Pas als aan alle voorwaarden wordt voldaan, wordt het certificaat afgegeven en mag het bedrijf zich MSC-gecertificeerd noemen! The best environmental choice in seafood

33 Monitoring Chain of Custody
Geldigheid certificaat: 3 jaar. Elke 6 tot 18 maanden audit. Geplande en onaangekondigde audits (controle bedrijfssystemen voor opslag en verwerking, massabalansberekeningen, etc.). Daarnaast doet de MSC zelf: ‘Tracebacks’: samples van vis met logo worden door de hele keten teruggetraceerd. DNA-tests. Toelichting: Het Chain of Custody certificaat is drie jaar geldig. Daarna moet er weer een nieuwe audit worden gedaan. In de tussentijd komt de certificeerder ook kijken of alles wel in orde is. Elke 6 to 18 maanden is er een controleaudit. Vaak zijn deze aangekondigd, maar er vinden ook onaangekondigde bezoeken plaats. Tijdens de controle wordt gekeken of de procedures voor het apart hanteren van MSC-vis nog goed in werking zijn, worden er massabalans-berekeningen gedaan en worden ook aan willekeurige personeelsleden vragen gesteld over MSC-vis. Ruim voordat het certificaat verstrijkt moet een nieuwe certificeringsaudit worden gedaan om ervoor te zorgen dat er geen gat ontstaat tussen het einde van het oude certificaat en het opnieuw uitgegeven certificaat! De MSC voert in aanvulling op de audits van de certificeerders ook zelf een aantal extra controles uit. MSC-personeel koopt regelmatig MSC-producten die door de hele keten worden teruggetraceerd om te kijken of alles in orde is. Verder wordt aan de hand van DNA tests gekeken of de vis die in de verpakking zit ook wel de soort is die op de verpakking staat. De inkomsten die MSC krijgt over de contributies die voor het gebruik van het logo worden opgelegd, worden grotendeels gebruikt voor de controle op het systeem. Voor alle bedrijven die MSC-gecertificeerd zijn en die zich daarvoor hebben ingespannen, is het belangrijk dat die investering ook beschermd wordt. The best environmental choice in seafood

34 Het logo-gebruik The best environmental choice in seafood Toelichting:
Het is al een aantal keren kort aan de orde geweest dat MSC-certificering niet automatisch betekent dat het bedrijf dan het logo mag gebruiken. Daarom ook hierover een korte toelichting. The best environmental choice in seafood

35 Regels logogebruik (1) Het MSC-keurmerk is een geregistreerd en beschermd handelsmerk en logogebruik is daarom aan regels gebonden: Er moet een logolicentieovereenkomst getekend zijn. Regels voor grootte, kleur, bijvoegingen, plaatsing, naam product, etc. Elk product (of andere uiting met het logo er op) moet vooraf zijn goedgekeurd door MSC International. Er zijn afdrachten verschuldigd voor gebruik: Verpakkingen niet voor consumenten (omzetgerelateerd vast deel). Consumentenverpakkingen, dus ook menukaarten! (omzetgerelateerde vast deel + royalty van 0,5% over de omzet van MSC-producten). Toelichting: Het gebruik van het MSC-logo is vanwege de status als geregistreerd en beschermd handelsmerk aan bepaalde regels gebonden. Het belangrijkste is om te onthouden dat wie het logo wil gebruiken hiervoor een overeenkomst met MSC International moet afsluiten. Ook moet iedere uiting waarop het logo wordt gebruikt – of het nu om het logo op een consumentenverpakking gaat, of op visitekaartjes, of de website van het bedrijf – vooraf ter goedkeuring aan MSC International zijn voorgelegd. De regels voor het logogebruik en afdrachten vindt u op The best environmental choice in seafood 35

36 Regels logogebruik (2) MSC International (MSCI) is een non-profit stichting die de logocontributies gebruikt voor: Marketing en communicatie van het MSC keurmerk. Borgen van de kwaliteit en geloofwaardigheid van het keurmerk. Controle en juridische vervolging indien nodig. Misbruik wordt vervolgd indien MSCI en partij in overtreding niet tot overeenstemming komen. Toelichting: MSC maakt geen winst op de logo-inkomsten. De inkomsten vloeien terug in het programma en worden onder andere gebruikt voor kwaliteitsborging en controle. Ongeautoriseerd gebruik van het logo wordt vervolgd als er geen overeenstemming kan worden bereikt tussen MSC International en de overtreder. The best environmental choice in seafood 36

37 Wat betekent dit voor ons restaurant?
Opportunities for fisheries Wat betekent dit voor ons restaurant? Toelichting: U kunt hier uw eigen dia's invoegen waarop u uitlegt hoe uw bedrijf invulling gaat geven aan de MSC Chain of Custody voorwaarden. Als u vragen heeft over of u voor een goede aanpak kiest, bijvoorbeeld als u nog geen bezoek heeft gehad van de auditor, neem dan contact op met uw certificeerder. Mocht na de audit blijken dat u aanpassingen moet doen, en u heeft de training al gegeven, dan dient u het personeel over deze aanpassingen te informeren. Zorg er ook voor dat daarna de door uzelf toegevoegde dia's worden geactualiseerd. Hiermee zorfgt u ervoor dat het personeel dat de training in de toekomst nog moet krijgen, actuele informatie krijgt. The best environmental choice in seafood

38 Toelichting: Ruimte voor uw eigen dia’s.


Download ppt "MSC Chain of Custody uitleg"

Verwante presentaties


Ads door Google