De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BENCHMARK FISCALE REGELS EU-LANDEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "BENCHMARK FISCALE REGELS EU-LANDEN"— Transcript van de presentatie:

1 BENCHMARK FISCALE REGELS EU-LANDEN
Aanleiding onderzoek Vergelijking voordelen zzp’ers internationaal (Be, De, Du, Sp, Uk)

2 Verschil ZZP’er - werknemer
ZZP’er handelt voor eigen rekening en risico ZZP’er niet verplicht verzekerd (WW, ZW, WIA) ZZP’er bouwt zelf privaat pensioen op ZZP’er doet investeringen en reserveringen ZZP’er heeft relatief hoge administratieve kosten Belastingen verstorender voor ZZP’er dan voor wkn Kapitaalinkomen wordt lager belast dan arbeidsinkomen

3 Nadelen zelfstandigenaftrek
Zelfstandigenaftrek vooral interessant voor lage inkomens Zelfstandigenaftrek werkt door naar het verzamelinkomen en daarmee naar de toeslagen Bij lage winsten groot verschil met werknemer Geen prikkel om door te groeien Winst uit onderneming (voor ondernemersaftrek) is voor 43% van de ZZP’ers euro of minder.

4 Vergelijking van (fiscale) voordelen zzp’ers in België, Denemarken, Duitsland, Spanje, United Kingdom

5 Omvang beroepsbevolking Hoeveel zelfstandigen met en zonder personeel?
. x1000 2011 EU 27 België Denemarken Duitsland Frankrijk Spanje UK Nederland beroepsbevolking ,1 4.470,5 2.643,1 38.978,3 25.582,5 17.953,3 28.207,3 8.231,7 werknemers ,4 3.852,3 2.416,7 34.712,9 22.678,7 15.035,7 24.378,1 7.052,4 zelfstandigen 30.668,7 572,9 221 4.101,3 2782,1 2777,9 3691,6 1.128,8 met werknemers 9.033,0 183 93,9 1.772,8 1127,9 905,1 679,6 311,8 zonder werknemers 21.635,7 389,9 127,1 2.328,5 1654,1 1872,8 3012,0 817,0 helping family members 2.973,2 45,3 5,3 164,1 121,7 132,1 72,1 50,2 Bron: eurostat 2011

6 België (1) Aftrekbaar zijn: Reiskosten voor werk
Uitgaven voor goederen, nodig voor uitoefening beroep Verzekeringspremies, publiciteitskosten Bijkomende verzekeringsbijdragen tegen werkonbekwaamheid tgv ziekte of invaliditeit

7 België (2) Bezoldigingen toegekend aan de meewerkende echtgenoot
Afschrijving goederen, nodig voor uitoefening beroep Werkelijk betaalde sommen tgv collectieve voorziening voor kinderopvang economische vrijstellingen (mn investeringsaftrek) verrekening van verliezen

8 België (3) huwelijksquotiënt: partner die geen beroepsinkomsten of slechts een beperkt inkomen heeft, krijgt 30% van het gezamenlijke beroepsinkomen toegewezen, met een maximum van euro (2012). Meestverdienende komt daardoor in lagere belastingschijf Voor meewerkende echtgenoten: aan meewerkende echtgenoot 30% van het beroepsinkomen toekennen met een maximum van euro (2012).

9 België (4) Belastingkrediet voor de toename van de eigen middelen . Ondernemers die hun eigen vermogen verhogen, kunnen via het belastingkrediet de verschuldigde belasting rechtstreeks verminderen. Belastingkrediet op lage activiteitsinkomsten. Een vrouwelijke zelfstandige heeft na de bevalling recht op 105 gratis dienstencheques voor hulp in het huishouden tijdens een periode van maximaal 15 weken.

10 België (5) Winwinlening: regeling Vlaamse overheid: particulieren worden fiscaal aangemoedigd om geldmiddelen ter beschikking te stellen aan kleine en middelgrote ondernemingen.

11 België (6) Een particulier die gedurende een looptijd van 8 jaar tot € leent aan een Vlaams bedrijf, krijgt hierop jaarlijks een belastingvermindering, gekoppeld aan een eventuele fiscale recuperatie indien de kredietnemer het bedrag niet kan terugbetalen. Een onderneming kan zo tot een bedrag van € Winwinleningen aangaan met een maximum van € per kredietgever.

12 Denemarken (1) Duale inkomstenbelasting: Inkomsten uit kapitaal worden lager belast dan inkomsten uit arbeid. Winst = combinatie van beloning voor het geïnvesteerde kapitaal en de geleverde arbeid. Ondernemers kunnen kiezen uit drie mogelijkheden: belasting van de winst volgens de regels voor inkomen uit arbeid; nauwkeurige bepaling van het kapitaalinkomen; forfaitaire bepaling van kapitaalinkomsten.

13 Denemarken (2) Establishment reserve:
zzp’er moet splitsing aanbrengen tussen bedrijfs- en privérekeningen. Special Saving Scheme: Zzp’er kan een deel van de winst sparen tegen een voorheffing van 25%. Opname van het spaargeld wordt belast als inkomsten uit arbeid waarbij de voorheffing in mindering komt.

14 Denemarken (3) Establishment and entrepreneur accounts: belastingprikkel om te sparen om een bedrijf te starten. Een betaling naar een “establishment account” geeft een belastingaftrek, terwijl een betaling naar een “entrepreneur account” volledig kan worden afgetrokken van het inkomen uit arbeid. Mbt de “entrepreneur account” is het dan niet mogelijk om investeringen af te trekken. Rekeningen kunnen worden gebruikt om bedrijfsmiddelen aan te schaffen of om aandelen te kopen.

15 Duitsland Geen aparte belastingvoordelen voor zelfstandigen
Het inkomen van zzp’ers wordt belast met hetzelfde belastingpercentage dat geldt voor inkomen uit arbeid van natuurlijke personen ingehouden winsten worden lager belast dan geconsumeerde winsten.

16 Spanje (1) Aftrekbaar zijn praktisch alle noodzakelijke uitgaven om inkomen te verwerven, afschrijvingen, oninbare vorderingen, etc. Er is een aftrek zelfstandigen: - bij een inkomen tot €9,180: € 4,080; -Bij een inkomen tussen € 9,180-€ 13,260: 4,080 – (0.35 x (NBI – 9,180)); NBI=net business income -Bij een inkomen boven € 13,260: € 2,652

17 Spanje (2) Aftrekposten: Kosten rente tbv bedrijf
Zorgpremies tbv zelfstandige, echtgenote en inwonend kind jonger dan 25 jaar (max 500 pp) Tax credit van 25% van bepaalde giften (Rode kruis, Katholieke kerk etc) Belastingprikkels: Tax credit van 25% op uitgaven voor research en ontwikkeling en technologische innovatie Tax credit voor investeringen in film, audioproducties of publicatie nieuwe boeken

18 Spanje (3) 5% tax credit voor training werknemers voor nieuwe ICT informatie 6000 euro tax credit voor iedere meer aangenomen gehandicapte werknemer vergeleken met het voorafgaande jaar Vrouwelijke zelfstandigen met kinderen jonger dan 3 jaar kunnen in aanmerking komen voor een jaarlijks tax credit van € 1,200 of een belastingvrije toelage van € 100 per kind per maand

19 Spanje (4) Tax credit van 3000 euro voor een bedrijf met minder dan 50 werknemers die een full time arbeidsovk afsluit voor onbepaalde tijd met iemand jonger dan 30 jaar. Als die persoon ww ontvangt kan het bedrijf een tax credit krijgen van 50% van ww uitbetalingen die de wkn nog zou ontvangen binnen 12 maanden: Wkn moet minstens 3 maanden ww hebben ontvangen Bedrag wordt bepaald op moment van start contract

20 Spanje (5) Andere (niet fiscale) maatregelen zelfstandigen: Een toelage tot € 10,000 voor personen/sociale groepen met problemen tot toegang arbeidsmarkt (werklozen; jongeren dan 30 jr; werklozen die arbeidsongeschikt zijn) Subsidie voor starters voor max € 10,000; Toelage voor adviesdiensten tot €2,000; Toelage voor training in leidersschap en business management, tot € 3,000;

21 Spanje (6) Reductie verplichte sv premies voor zelfstandigen voor bepaalde groepen die problemen hebben met vinden werk: Jongeren dan 30 jr die zelfstandige willen worden: 30% korting van de minimum sv premies voor de eerste 15 maanden Arbeidsongeschikten die zelfstandige willen worden: 50% korting van de minimum sv premies basis voor 5 jaar Echtgenote, partner of bloedverwanten in de 2e graad die zelfstandige worden: 50% korting van de premies voor de eerste 18 maanden

22 Spanje (7) 100% reductie premies bij tijdelijke contracten met werklozen die een zelfstandige vervangen bij zwangerschap, moederschapsverlof of adoptie/zorg voor pleegkind Bedrag ineens van werkloosheidsuitkeringen voor personen die zelfstandige willen worden: Een lump sum tot 60% van de werkloosheidsuitkeringen (100% mannen jonger dan 30 of vrouwen jonger dan 35 jr)

23 UK (1) Zzp’er betalen hetzelfde % IB als werknemers
Zzp’ers betalen minder premies sv maar hebben ook minder aanspraken Belastingvermindering voor uitgaven voor het bedrijf. Bijv. accountantskosten, advertenties, bankkosten, telefoonkosten, bedrijfsverzekeringen, bedrijfskleding etc.

24 UK (2) Maatregelen om ondernemerschap te promoten: Start up loans:
leningen voor jarigen om een bedrijf op te starten. Leningen worden geadministreerd door jongerenorganisaties die verantwoordelijk zijn voor ondersteuning (business plan en advies). In aanvulling op advies kunnen leningen van 2500 pond worden verstrekt voor het opstarten bedrijf. Overheid heeft 112 miljoen pond uitgetrokken.

25 UK (3) The Growth Accelerator (groeiaccelerator): programma van £200 miljoen voor business coaching voor bedrijven met een hoog groei potentieel. 800 business experts werken met bedrijven om hun belemmeringen voor groei te identificeren en weg te nemen. Bijv. mbt beheren financiën, commercialiseren innovatie of ontwikkelen leiderschap en management capaciteiten.

26 UK (4) Toelage voor nieuwe ondernemingen: ondersteunt personen die een werkzoekende uitkering ontvangen van 18 jaar en ouder om hun eigen bedrijf te starten. Ondersteuning in twee fases: 1) hulp van een mentor om een business plan op te stellen en 2) Bij het starten van het bedrijf ontvangt de starter wekelijks £65 voor de eerste 13 weken en £33 per week voor de volgende 13 weken. Tevens zijn leningen tot £1,000 beschikbaar voor opstartkosten.

27 Peer to Peer Project Dit onderzoek is verricht in opdracht van FNV Zelfstandigen in het voorjaar 2013. Bij Peer tot Peer hebben ambtenaren de mogelijkheid om een project te doen buiten hun normale werkzaamheden. FNV Zelfstandigen bedankt de heer Pijnenburg en mevrouw Janus voor hun inzet!


Download ppt "BENCHMARK FISCALE REGELS EU-LANDEN"

Verwante presentaties


Ads door Google