De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Commissiebrief over vervolgaanpak

Verwante presentaties


Presentatie over: "Commissiebrief over vervolgaanpak"— Transcript van de presentatie:

1

2 Commissiebrief over vervolgaanpak
Preventie van polarisatie en radicalisering Commissiebrief over vervolgaanpak Voorgeschiedenis Aanpak tot nu toe Aanzetten voor bijstelling Gegroeid inzicht problematiek Regierol bij gemeenten in Rijksbeleid Adviezen Saluti Onderzoek door COT Voorgestelde verdere ontwikkeling van de preventieve aanpak

3 Voorgeschiedenis Preventie van polarisatie en radicalisering
Start in 2006 nota “Aanpak terrorisme en radicalisering” (motto “Utrecht is van ons allemaal”) Samenwerkingsproduct OOV en MO Drie actielijnen: Voorbereid zijn op aanslagen of dreiging Vroeg signaleren van radicalisering en polarisatie Preventie door te investeren in integratie en bestrijden van achterstand Focus: islamitisch- en rechts radicalisme Nota samenwerkingsproduct van OOV en DMO, gepresenteerd door bgm Brouwer en wh Spekman

4 Aanpak tot nu toe Preventie van polarisatie en radicalisering
Actielijn 1: Voorbereid zijn op aanslagen of dreiging Actualiseren crisisbeheersingsplannen Oefeningen en trainingen Lokale uitwerking van het landelijk Alerteringssysteem Terrorismebestrijding N.a.v. de film Fitna is een werkwijze ontwikkeld voor het hanteren van maatschappelijke onrust in situaties van polarisatie (wordt nog vastgelegd in formeel draaiboek)

5 Aanpak tot nu toe Preventie van polarisatie en radicalisering
Actielijn 2: Vroeg signaleren Groot aantal verkennende contacten gelegd – netwerk opgebouwd (onderwijs, politie, jongerenwerk, jeugdzorg, religieusculturele organisaties, wijken, enz) Geconfronteerd met polarisatie en radicalisering ? Hoe gaat men er in de praktijk mee om ? Genoeg toegerust (kennis, vaardigheden) ? Verkennen mogelijkheden samenwerking: scholing, kennisuitwisseling, advisering nav concrete signalen. Diverse informatiebijeenkomsten / trainingen Signalerings- en Adviespunt Radicalisering (SAR) + bespreken specifieke signalen in casusoverleg Adp achterliggende filosofie: veiligheid samenleving icm belang individu Insteek preventie: voorkomen is beter. Geen lokale AIVD. suitstuk pre

6 Aanpak tot nu toe Preventie van polarisatie en radicalisering
Actielijn 3: Preventie door te investeren in integratie en bestrijden van achterstand Met name opgepakt via bestaande programma’s Insteek: via algemene jeugd-, onderwijs-, arbeidsmarkt- en diversiteitsbeleid voorkomen dat er een voedingsbodem voor radicalisering ontstaat Accenten: opvoedingsondersteuning (oudercoaching), ouderbetrokkenheid, JAT’s, dialoog, stageoffensief

7 Aanzetten voor bijstelling beleid
Preventie van polarisatie en radicalisering Aanzetten voor bijstelling beleid Gegroeid inzicht problematiek Minder acute zorg over extremisme/terrorisme Meer aandacht voor polarisatie en radicalisering als opgroei- en identiteitontwikkelingsvraagstuk Rijk verwacht regierol van gemeenten Actieplan polarisatie en radicalisering Gemeenten sleutelrol - toegang tot ‘haarvaten locale samenleving’ Financiële steun voor lokale actieplannen (preventie, signaleren, interventie)

8 Aanzetten voor bijstelling beleid
Preventie van polarisatie en radicalisering Aanzetten voor bijstelling beleid Drie adviezen door Saluti: 1e (2006): “Utrecht is van ons allemaal” Focus eenzijdig, heb meer aandacht rechts radicalisme Pleidooi voor zo inclusief mogelijk beleid Bezorgdheid over voorgenomen “informatieschakelpunt” 2e (2007): “Preventie radicalisering begint bij inclusief jeugdbeleid” Pleidooi voor meer geïntegreerde aanpak van polarisatie en radicalisering in relatie tot het jeugdbeleid Doel jongeren vanzelfsprekende plaats geven in samenleving en steunen bij ontwikkelen stevige identiteit Brede inzet (langjarig/structureel), onder regie gemeente Groot aantal specifieke aanbevelingen

9 Aanzetten voor bijstelling beleid
Preventie van polarisatie en radicalisering Aanzetten voor bijstelling beleid Drie adviezen door Saluti: 3e (2007): “Reactie op plan van aanpak SAR” Bezwaren (moreel, praktisch, juridisch) tegen een casusoverleg radicalisering: Er is geen specifieke structuur nodig voor signaleren en bijsturen: dat kan via bestaande zorgstructuur Instellen van zo’n specifiek overleg wordt ontraden

10 Aanzetten voor bijstelling beleid
Preventie van polarisatie en radicalisering Aanzetten voor bijstelling beleid Onderzoek door COT (voorjaar 2008) Verhelderen van het diffuse beeld mbt polarisatie en radicalisering in de stad Aanknopingspunten bieden voor versterking van de Utrechtse aanpak Bevindingen: dominant beeld: Geen grote acute problemen in Utrecht Wel signalen van mogelijke radicalisering en een zich ontwikkelende voedingsbodem (islamitisch én rechts) Idem signalen van beginnende en sluimerende polarisatie Zorgen over weerbaarheid jongeren Vragen t.a.v. organisaties met salafistische signatuur Marco Zannoni aanwezig Diffuus beeld verscherpen Groot aantal interviews (sneeuwbalmethode) + schriftelijke informatie / internetscan / media-analyse

11 Aanzetten voor bijstelling beleid
Preventie van polarisatie en radicalisering Aanzetten voor bijstelling beleid COT geeft 15 aanbevelingen voor versterking: Herijk het beleid. Geef specifieke aandacht aan preventie Expliciteer de rol van de gemeente, draag die ook actief uit naar relevante partners Signalerings- en Adviespunt Radicalisering: is waardevol. Verduidelijk SAR naar professionals door actieve communicatie Ontwikkel een visie op de rol van frontliniewerkers Vergroot kennis over P+R bij beleidsmakers en professionals Versterk operationele samenwerking tussen politie en gemeente Besteed aandacht aan voorkomen P+R binnen verschillende gemeentelijke beleidsterreinen (inhoudelijk en organisatorisch) Monitor ontwikkelingen in het licht van polarisatie Investeer structureel in netwerken en ontwikkel draaiboek Maatschappelijke Onrust

12 Aanzetten voor bijstelling beleid
Preventie van polarisatie en radicalisering Aanzetten voor bijstelling beleid aanbevelingen COT (vervolg): Investeer in contacten met religieusculturele organisaties Houdt contact met salafistische organisaties maar stel ook grenzen Zoek intergemeentelijke afstemming over salafistische organisaties Besteed op regionaal niveau aandacht aan rechtsradicalisering Breid kennis- en signaleringsfunctie uit binnen de regio Besteed binnen politie opnieuw aandacht aan onderwerp radicalisering

13 Preventie van polarisatie en radicalisering
4. Aanpak justitie en politie Geraakt door negatieve ontwikkelingen die als voedingsbodem voor polarisatie en radicalisering kunnen werken Zoekend en mogelijk vatbaar voor radicalisering Radicaliserend en /of aanbieder van radicaal gedachtegoed Extremisten (dreiging) 3. Signaleren en reageren 2. Vergroten weerbaarheid: specifieke preventie 1. Tegengaan voedingsbodem: algemene preventie

14 Vervolg: versterken preventieve aanpak
Preventie van polarisatie en radicalisering Vervolg: versterken preventieve aanpak Uitwerkingsplan mede op basis advies Saluti en COT Adhv plan beroep op cofinanciering Rijk tbv uitvoeringskosten Uitgangspunt is en blijft: voorkomen beter dan genezen Beschermen samenleving en hulp aan individu (insluiten, weerbaar maken, spiegel voorhouden, opnieuw binden aan democratische samenleving) Meer aandacht voor gerichte preventie voor jongeren die zoekend en vatbaar zijn. Langs 2 lijnen: Ondersteuning van professionals Empowerment van jongeren zelf (direct of via peers)

15 Vervolg: versterken preventieve aanpak
Preventie van polarisatie en radicalisering Vervolg: versterken preventieve aanpak Overleg aangaan met instellingen binnen jeugdbeleid voor steun en draagvlak Voortouw DMO-jeugd, nauwe samenwerking met OOV Casusoverleg wordt voorlopig voortgezet (tot max eind 2011) Sluitstuk preventieve aanpak Compact, laag frequent, vertrouwelijk overleg - OOV, politie, JAT Reageert op signalen professionals Zorgvuldig gereglementeerd Streefdoel: onderbrenging in bestaande zorgstructuur Belang voorlopige voortzetting causoverleg zorgvuldig beargumenteerd in brief aan Saluti


Download ppt "Commissiebrief over vervolgaanpak"

Verwante presentaties


Ads door Google