De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project Meer Mans: Hoe krijgen we meer mannelijke pabostudenten excellent opgeleid? Presentatie Velon/Velov Congres Maart 2011, Noordwijkerhout Gerda Geerdink,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project Meer Mans: Hoe krijgen we meer mannelijke pabostudenten excellent opgeleid? Presentatie Velon/Velov Congres Maart 2011, Noordwijkerhout Gerda Geerdink,"— Transcript van de presentatie:

1 Project Meer Mans: Hoe krijgen we meer mannelijke pabostudenten excellent opgeleid? Presentatie Velon/Velov Congres Maart 2011, Noordwijkerhout Gerda Geerdink, Maggie Wasting, Fedor de Beer, Theo van Aanholt, Corry Leenders..

2 Opbouw presentatie  Introductie van het gehele onderzoek- en ontwikkelingsproject  Deelproject 1: Adaptief communiceren in de begeleiding  Deelproject 2: Sekseverschillen in gebruik voorlichting  Deelproject 3: Koppelen van theorie en praktijk bij de jongens  Deelproject 4: Meer Mans…. langs de andere weg

3 Introductie project Meer Mans Aanleiding -Laag rendement van de toch al nummeriek geringe instroom -Halen we er bij jongens wel uit wat er in zit? Einddoel Een hoger rendement halen bij de mannelijke studenten en de jongens die kiezen voor de pabo goed opleiden Nevendoel Meer kennis (bij opleiders) over onderwijs op de pabo dat recht doen aan sekseverschillen

4 Theoretisch kader voor het project  Laag rendement door onvoldoende matching tussen studentfactoren en opleidingsfactoren  Laag rendement is het gevolg van een complexe samenhang van factoren  Het vraagt niet alleen anders denken van opleiders maar ook anders handelen (Geerdink, 2007; Geerdink, Bergen & Dekkers, 2009)

5 Uitgangspunten bij opzet project  Opleidingen en scholen moeten dit samen doen  Curriculumontwikkeling en onderzoek worden gecombineerd  Van gericht kleine successen naar verbreding en uitbreiding  Een integrale benadering vanwege de complexiteit

6

7 Onderzoeksvragen - Leidt deze aanpak tot een hoger rendement? - Leidt deze aanpak tot betere prestaties bij mannelijke studenten? Subvraag: Presteren mannelijke studenten anders dan vrouwelijke studenten?

8 Onderzoeksopzet (dataverzameling en analyse) Hoe onderzoeken?Bij Wie?Wanneer? Leidt dit project tot hoger rendement? Landelijke en hogeschool rendementsdata Eerste jaar opleiding, later ook de hoofdfase Steeds einde studiejaar inventariseren Leidt deze aanpak tot meer excellentie? Meta analyses op de resultaten Alle betrokken studenten Gedurende en einde project Zijn prestaties naar sekse te onderscheiden? Uitslagen vergelijken via secundaire analyse op werkstukken Studenten uit studiejaren waarop we interventies doen Na elke toetsperiode

9 Toetsuitslagen eerstejaars na een half jaar Scores Males (N = 32-42) % deeln. Males Scores femal (N= 142-163) % deeln. Females Onderwijs verhaal 6.176.26.683.1 Taaltoets (land)6.180.56.691.7 Wiscat6.487.85.991.7 Kind in beeld opdracht 5.458.56.376.3 Toets gecijferdheid 6.053.75.361.5

10 Analyse onderwijsverhaal eerstejaars

11 Sekseverschillen in prestaties afstudeerfase (60 ects): duur, cijfer stage en cijfer eindassessment

12 Gebruik theorie in afstudeerwerk

13 Conclusies > Mannelijke studenten eerste jaar scoren op alle toetsen lager behalve rekenen/wiskunde, ict en sociale wereldoriëntatie > Mannen in het vierde jaar scoren in de praktijk lager dan in theorie, bij vrouwen is dat net andersom

14 Discussie  Nog te korte periode om hierover harde uitspraken te doen  We (hopen te) krijgen de landelijke uitslagen van landelijke toetsen  Kleine aantallen: volgend jaar uitbreiding met Pabo Arnhem  Mogelijke uitbreiding meer pabo’s

15 Deelproject 1 Adaptief communiceren in de begeleiding

16 Begeleiding en interactie bij mannelijke stagiairs voor een optimale stage student •gebrek aan planningsvaardigheden •aansturing is vrijblijvend Pabo •verwachting: eigen leerproces aansturen •concrete planning ontbreekt mentor •verwachting: eigen leerproces aansturen •de stagiair krijgt veel ruimte

17 Leidt anders begeleiden en aansturen tot een hoger leereffect?

18 Werkblad voor mentoren en stagiaires •datum •activiteit •lesvoorbereiding (e-mailen) •terugblik schrijven •logboek bijhouden •vooruit plannen Werkblad met interactietips •wat wil je als mentor? •hoe denken mannelijke studenten? •hoe zeg/doe je het? •Voorbeeld: •mentor: Je wilt dat er iets op tijd af is. •student: Ik heb nog tijd genoeg. •mentor: Ik wil dat je … doet en ik wil het zien op ………

19 Opzet onderzoek hoe? •pre- en posttest •vergelijken van de stage- en reflectieverslagen studenten •start-, tussen- en eindgesprek •een groter leereffect en meer opbrengst? mentoren •start-, tussen- en eindgesprek •verandering zien in de nieuwe aanpak

20 Deelproject 2 Sekseverschillen in gebruik voorlichting

21 Aanleiding onderzoeksvraag • Grote groep studenten valt af in het eerste jaar (ook op andere pabo’s en andere hbo-opleidingen) • Percentage mannelijke studenten dat in het eerste jaar stopt is groter dan percentage vrouwelijke studenten (22% vs. 16%) Hoe komt dat? Klopt beeld opleiding instromende studenten wel met de werkelijkheid? Laten jongens zich anders of later voorlichten?

22 (Niet) gestopt of vertraagd na een half jaar studie (schooljaar 2010-2011) ManVrouwTotaal Studerend76,2% (32)87,1% (142)84,9% (174) Gestopt16,7% (7)11,0% (18)12,2% (25) Vertraagd7,1% (3)1,8% (3)2,9% (6) N42163205

23 Onderzoeksvraag Hoe komen mannelijke studenten tot hun studiekeuze?

24 Ontwikkeling vragenlijst Vragen rondom de volgende categorieën: • Besluitvorming beroeps/opleidingskeuze • Welke bronnen zijn er geraadpleegd (open dag, website, decaan, meeloopdag) • Beïnvloeding beroepskeuze door omgeving

25 Belangrijkste resultaten • De beroepskeuze is door de vrouwelijke studenten vaker en meer bespoken met familie en vrienden • Mannelijke studenten informeren vaker bij de decaan • Vrouwelijke studenten denken gemiddeld 2,3 jaar eerder over hun beroepskeuze • Algemeen ontstaat het beeld dat vrouwelijke studenten zich vaker en op meerdere manieren laten informeren dan mannelijke studenten.

26 Vervolgonderzoek • Interviews: hoe hebben jongens zich inhoudelijk laten voorlichten – 10 mannelijke studenten – Selectie via informatie vragenlijst. – Wat zijn de onderliggende motieven van het al dan niet inwinnen van informatie? – Wat heeft dat opgeleverd? • Bekijken aan einde schooljaar welke studenten zijn uitgevallen: bestaat er verband bestaat tussen oriëntatie vooraf en studie-uitval?

27 Deelproject 3 Onderzoeksvraag: hoe koppelen we theorie en praktijk bij de jongens?

28 De mannelijke student… … daagt zichzelf te weinig theoretisch uit … heeft hoge waardering praktijk, lage waardering voor theorie … laat minder theorie praktijk koppeling zien … vindt theorie niet goed aansluiten bij de praktijk … ervaart dat de theorie te veel gaat over het omgaan met kinderen … ervaart te weinig vakinhoudelijke theorie

29 een excellente leraar… …handelt vanuit kennis …gaat zelf op zoek naar theorie …koppelt theorie aan praktijk en vice versa …kan omgaan met verschillende informatiebronnen …geeft vanuit theorie vorm aan veranderingen

30 als begeleiders meer sturen op het bestuderen van theorie, passend bij het praktisch handelen, leidt dat tot betere (mannelijke) leraren.

31 Onderzoeksopzet • stap 1: vaststellen van begeleidingsinstrumenten voor theorie – praktijk • stap 2: interventies tijdens begeleidingsmomenten in stage en opleiding • stap 3: analyse van stageverslag (pabo 1); afstudeerplan en eindpresentatie (pabo 4) • stap 4: studenten en begeleiders interviewen over de aanpak

32 deelproject 4: Meer Mans … …langs de andere weg Mannelijke studenten: -hebben voorkeur voor werken in de bovenbouw. -willen kinderen echt iets leren.

33 Interventie Doel: -leren zichtbaar maken in onderbouw Hoe: -herschrijven van stage-opdracht

34 Onderzoeksopzet -introductie herschreven stage-opdracht bij groep mannelijke studenten -referentiegroep met originele stageopdracht -bij afronding opdracht gesprek over uitwerking en ervaringen met groep studenten en referentiegroep -intrinsieke motivatievragenlijst afnemen bij beide groepen -vergelijken van cijfer voor opdracht

35 Het dankwoord en verder lezen: Bedankt www.han.nl/Meermans


Download ppt "Project Meer Mans: Hoe krijgen we meer mannelijke pabostudenten excellent opgeleid? Presentatie Velon/Velov Congres Maart 2011, Noordwijkerhout Gerda Geerdink,"

Verwante presentaties


Ads door Google