De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eén gemeente, één huis Als kerkrentmeesters wordt je geacht de continuïteit van de kerk in materiële zin te waarborgen. Kortweg: argumenten vertalen in.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eén gemeente, één huis Als kerkrentmeesters wordt je geacht de continuïteit van de kerk in materiële zin te waarborgen. Kortweg: argumenten vertalen in."— Transcript van de presentatie:

1 Eén gemeente, één huis Als kerkrentmeesters wordt je geacht de continuïteit van de kerk in materiële zin te waarborgen. Kortweg: argumenten vertalen in euro’s Eén gemeente, één thuis Afscheid nemen van een kerkgebouw is echter ook een emotioneel gebeuren. Ook ik ben hier gedoopt, heb hier belijdenis gedaan, ben hier getrouwd, mijn kinderen zijn hier gedoopt, en mijn ouders zijn vanuit deze kerk begraven. Afgelopen zongen wij: Zal dit een huis zijn waar Gij ons met uw eng’len troost. Misschien is dat wel wat mij het langst zal bijblijven: De momenten van troost in dit kerkgebouw. Om recht te doen aan de vragen die u gesteld heeft, de informatie waarom u gevraagd heb willen wij aandacht besteden aan de volgende punten. Eén gemeente, één (t)huis

2 Aandachtspunten. • Voorgenomen verkoop Ontmoetingskerk • Voorgenomen herinrichting Zuiderkerk • Financieringsplan • Onderhoud Ontmoetingskerk • Fictieve begroting 2014 • Onderhoud Zuiderkerk

3 Voorgenomen verkoop van de Ontmoetingskerk Vanuit de verantwoordelijkheid voor het waarborgen van de continuïteit van de kerk in materiële zin, en met het oog de gebouwenkeuze die we op enig tijdstip moeten maken hebben de colleges van kerkrentmeesters naar verschillende opties gekeken. •Voor de Zuiderkerk hebben we geen andere gebruiker kunnen vinden. Afstoten voor 1 euro moet waarschijnlijk gepaard gaan met kwijtraken van reserves die speciaal t.b.v. de instandhouding van de Zuiderkerk zijn opgebouwd. Bv. door Hervormd Centrum (rommelmarkten) en de Stichting Vrienden van de Zuiderkerk •Een andere bestemming: getaxeerde waarde van de Ontmoetingskerk t.b.v. het inbouwen appartementen is max. 385.000 euro. Los van de vraag of de bestemming van dit gemeentelijke monument gewijzigd kan worden. •De waarde van de grond is max. 1000 euro /m². Het perceel is 875 m² groot. Dit is dus max. 875.000 euro maar voor dit bedrag moet het dan wel gesloopt worden en bouwrijp gemaakt worden. Vergunning ?? •Verkoop van de Ontmoetingskerk als kerkgebouw is emotioneel en rationeel de beste oplossing. 1.100.000 euro voor kerkgebouw + inventaris, geboden door de Gereformeerde Gemeente, is een goede prijs. •Dan is er ook nog een 5° optie: de zaak laten zoals het is, geen besluit nemen, de zaak voor je uit schuiven, gaan bezuinigen op de personeelskosten of interen op het eigen vermogen. Een optie waarvoor wij vanuit onze verantwoordelijkheid niet hebben gekozen.

4 Voorgenomen verkoop Ontmoetingskerk Opties: • Afstoten Zuiderkerk • Verkoop Ontmoetingskerk waarde - andere bestemming € 385.000 - bouwgrond max. € 600.000 - huidige bestemming € 1.100.000

5 Voorgenomen herinrichting Zuiderkerk • Schetsontwerp VHA is richtinggevend - functie van de kerk versterken - entree aan de noordzijde - extra faciliteiten komen in de kruiskapel • Het maken van het definitieve plan gebeurt met inbreng van toekomstige gebruikers - mobiel doophek ? Bespreken met de Rijksdienst voor Monumenten • Overleg met Geref. Gemeente over welke voorwerpen we kunnen meenemen. Bv. doopvont, ikonen ?

6 Financieringsplan • Globale kostenindicatie architect € 584.000 excl. de inrichting, aanpassen verwarming De colleges van kerkrentmeesters gaan ervan uit dat de herinrichting van de Zuiderkerk max. € 800.000 gaat kosten. Financiering: • Uit verkoop Ontmoetingskerk € 400.000 • Reserve Hervormde Gemeente € 250.000 • Stichting Vrienden van de Zuiderkerk € 150.000

7 Onderhoud Ontmoetingskerk (nu) • Onderhoud € 12.000 • Energie € 8.400 • Verzekeringen € 1.500 • Orgel € 1.500 Punt van aandacht bij herinrichting Zuiderkerk: • Energiekosten Zuiderkerk (€ 17.000) Met de architect, en op basis van ervaringen in andere monumentale kerken gaan we hier zeker naar kijken.

8 Actie: Ondersteuning activiteiten gericht op de leeftijdsgroep tot 55 jaar. Bijv. De jeugdwerker Besparen op de uitgaven door te fuseren Conclusie: Komende jaren minimaal € 18.000 minder aan bijdragen door overlijden

9 Grafiek: Analyse van de bijdragen in % en degenen die bijdragen in % Een analyse waar we onze (HG + GK) bijdragen vandaan komen. 70% van de betalende leden (echtparen), ouder dan 55 jaar, betaalt 80% van het totaal. Verontrustend ? Ja Per jaar zullen de bijdragen met ong. 3.500 euro per jaar dalen. Daarom moeten wij ons niet alleen gaan concentreren op het verlagen van de kosten, maar ook op het in contact komen met de groep onder 55 jaar ! Als kerkrentmeesters zijn we daarom akkoord gegaan met een verlies van ca. 20.000 euro per jaar in 2011,2012 en 2013. Dit om de jeugdwerker te kunnen betalen. Als lid van de KR vind ik dat we ook naar ons zelf moeten kijken. Hoe is dit zo gekomen, wat kunnen we ervan leren ? Ofwel hoe kunnen wij (de groep van 55+) die er onvoldoende in zijn geslaagd om het verhaal aan onze kinderen door te vertellen perspectief bieden aan die ouders die nu voor die taak staan ? M.i. is dit de onderliggende vraag vanavond: Welk perspectief geven wij de volgende generatie ?

10 Fictieve begroting 2014 Mutaties t.o.v. 2012 (begroot tekort € 24.000) • Rente € 25.000 • Exploitatie Ontmoetingskerk € 38.100 • Kosterswoning € 5.000 • Totaal € 68.100 • Exploitatie Zuiderkerk - € 29.000 • Kerkbalans - € 7.100 • Algemene kostenstijging - € 8.900 • Totaal - € 45.000 • Saldo € 23.100 Consequentie: maatregelen nemen in de personele sfeer of interen op het eigen vermogen ( € 2.700.000)

11 Dit zijn de belangrijkste veranderingen die wij in 2014 verwachten. Dit in vergelijking met de nu aparte begrotingen van HG en GK.: over 2012 een begroot tekort van 24.000 euro Wij verwachten meer inkomsten uit •Rente, door versterking van het eigen vermogen door verkoop van de Ontmoetingskerk en de kosterswoning ( HG) •Exploitatie Ontmoetingskerk: kosten onderhoud, orgel, koster en derving opbrengst verhuur •Verkoop kosterswoning (geen onderhoud, energie, verzekering) Dit geeft een totaal van meer inkomsten (minder uitgaven) van 68.100 euro Daarentegen maken we ook meer kosten t.w. •Exploitatie Zuiderkerk: kosten onderhoud, kerkelijk centrum, koster,afschrijving,opbrengst verhuur •Kerkbalans: minder bijdragen door o.a. sterfte •Algemene kostenstijging Totaal is dit 45.000 euro. Per saldo verwachten wij dus in 2014 23.100 euro meer aan inkomsten. Dit is bijna voldoende om het tekort van 24.000 euro teniet te doen. Nu niets doen betekent dat het verlies in 2014 is opgelopen tot 40.000euro ! Voor diegenen om nog meer gedetailleerde informatie hebben gevraagd, zij kunnen contact opnemen met Henk v.d. Brink Enkelen van u hebben gevraagd om nog langere vergezichten m.b.t. de financiën. Ons lijkt dat weinig zinvol. Veel zal afhangen van onze inspanningen de komende jaren In 2014 zullen we de balans weer op moeten maken. •Zijn we in gesprek met de jeugd en hun ouders ? •Welk perspectief hebben wij dan ? •Zet de dalende trend in de bijdragen zich voort ? •Welke maatregelen zijn er dan gewenst ? •Maatregelen nemen in de personele sfeer ? Bijv. contract met de kerkelijk werker niet verlengen •Of accepteren dat we gaan interen op ons eigen vermogen ? Dat bedraagt dan 2.700.000 euro + 400.000 euro geactiveerd voor de herinrichting van de ZK en excl. het eigen vermogen van de Stichting Vrienden van de Zuiderkerk..

12 onderhoud Zuiderkerk • ten laste van de kerkelijke Gemeente; • financiële ondersteuning door Stichting vrienden van de Zuiderkerk; • subsidies (vooral van Rijksoverheid).

13 • g ereed 2004/2005; • totale uitgaven€ 2,63 miljoen; • (Rijks) subsidies € 1,66 miljoen • bijdrage via St. vrienden€ 370.000 • bijdrage landelijke kerk€ 180.000 • overige giften€ 120.000 • Hervormde gemeente€ 300.000 casco restauratie

14 regulier onderhoud meerjarenonderhoudsplannen: • 1 ste plan 2006 - 2011; -begroot € 22.000 per jaar; -uitgegeven € 11.400 per jaar; -na subsidie en bijdragen St. vrienden € 7.000 per jaar. • nieuw plan 2012 - 2017; - mede ter verkrijging subsidie; - onderhoud € 30.000 per jaar.

15 regulier onderhoud jaarlijks rapport monumentenwacht: daadwerkelijk onderhoud op basis van het jaarlijkse rapport; hierdoor blijft het onderhoud op peil!

16 reserveringen voor onderhoud • St. vrienden van de Zuiderkerk: € 320.000; • onderhoudsbijdrage van € 10.000 per jaar, gedurende komende 6 jaar; • Hervormde Gemeente: • onderhoudsfonds € 465.000 ¹; • orgelfonds€ 55.000; • ¹ inclusief fonds Hervormd Centrum (rommelmarkt)

17 subsidie Brim • aanvraag 2011: • Budget ruim € 41 miljoen; • 65% over max. € 700.000 (kerkgebouwen); • ± 500 van 2.200 gehonoreerd (via loting); • 2012 nieuwe aanvraag: • nieuwe regels: 65% over max. € 100.000; • in 2011 uitgelote kerken krijgen voorrang!

18 Stichting vrienden van de Zuiderkerk bijdragen onderhoud in 2009 en 2010 • Zuidportaal (geen onderhoud) • schilderwerk (buiten)

19 samenvatting • Zuiderkerk • geen achterstallig onderhoud; • veel geld gereserveerd t.b.v. onderhoud: • na verbouwing nog steeds € 440.000; • onderhoud meerjarenplan € 30.000 per jaar; • Jaarlijks onderhoud zal zeer waarschijnlijk aanzienlijk lager zijn; • bijdrage van St. vrienden € 10.000 per jaar; • verwachte subsidie Brim € 10.800 per jaar.


Download ppt "Eén gemeente, één huis Als kerkrentmeesters wordt je geacht de continuïteit van de kerk in materiële zin te waarborgen. Kortweg: argumenten vertalen in."

Verwante presentaties


Ads door Google