De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

>> Als het gaat om milieu en leefomgeving Introductie luchtkwaliteit * Wet- en regelgeving * het NSL * rekenmodellen Hans Groot Wassink 5 juni 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: ">> Als het gaat om milieu en leefomgeving Introductie luchtkwaliteit * Wet- en regelgeving * het NSL * rekenmodellen Hans Groot Wassink 5 juni 2012."— Transcript van de presentatie:

1 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving Introductie luchtkwaliteit * Wet- en regelgeving * het NSL * rekenmodellen Hans Groot Wassink 5 juni 2012

2 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 2 Wat mag u verwachten: Oorzaak > Stoffen > Bronnen Gevolgen > Gezondheid Aanpak > Wetten en regelingen (Wm, NIBM, Rbl, … ) > Het NSL > Maatregelen

3 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 3 Stoffen PM10 N02 C02 H20H20 Benzee n Geur woestijn zand Zeezout S02 Zware metalen C0 N0x Lood 0zon

4 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 4 Stoffen PM10 N02 C02 H20H20 Benzee n Geur woestijn zand Zeezout S02 Zware metalen C0 N0x Lood 0zon X X X

5 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 5 Bronnen Wegverkeer - personenauto’s - vrachtauto’s - bussen - brommers -

6 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 6 Bronnen Industrie - energie-opwekking - petro-chemie - op- en overslag

7 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 7 Bronnen Landbouw - pluimveehouderij (en varkens) Huishoudens - CV-installaties - open haarden

8 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 8 Bronnen Scheepvaart - zee- + binnenvaart - havens Luchtvaart - luchthavens e.o.

9 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 9 Bronnen - Emissies

10 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 10

11 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 11

12 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 12 Bronnen  Immissie Emissie ≠ Immissie Immissie: het binnendringen door een verontreinigende stof Bron – Overdracht – Blootstelling * afstand * omgevingskenmerken  verdunning

13 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 13 Fijn stof Langdurig: 18.000 x vervroegd overlijden (10 jaar) Kortdurend: 3000 x vervroegd overlijden (enkele maanden) Ozon 1500 x vervroegd overlijden NO2 / NOx Indicator / tracer-gas Gezondheid Gezondheidseffecten Ernst Sterfte Ziekte Fysiologische veranderingen Blootstelling Aantal getroffen personen

14 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 14

15 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 15 Geschat effect van anthropogeen PM2.5 op levensduurverwachting [maanden] Bron: IIASA 2000 2010 2020

16 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 16 Voorstellen: •…•…•…•…•…•…

17 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 17 Dossier Luchtkwaliteit Europa - Normen (Emissie + Immissie) - Meetmethoden - Rapportage NL - Normen (E + I) - Wet- en regelgeving Milieu - Ruimtelijke Ordening (RO) - Maatregelen (NSL) - Monitoring + rapportage

18 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 18 Normen PM10 - fijnstof Jaar: 40 μg/m3 jaargemiddeld Dag: max. 35x per jaar overschrijding daggem. norm 50 μg/m3 (= ca. 32 μg/m3 jm.) Wanneer: 2011 NO2 Jaar: 40 μg/m3 jaargemiddeld Dag: max. 18x per jaar overschrijding uurnorm 200 μg/m3 Wanneer: 2015 * Wet milieubeheer (Wm), titel 5.2 luchtkwaliteitseisen * Bijlage 2, Wm

19 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 19 Wm 5.16: voorwaarden ontwikkeling 1. Geen negatieve gevolgen voor luchtkwaliteit 2. Verslechtering is ‘Niet In Betekenende Mate’ (NIBM) 3. Geen overschrijding van normen 5. Luchtkwaliteit per saldo gelijk blijft / verbetert 4. Past binnen NSL

20 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 20 PM10, 2005 NO2, 2005 Bron: MNP Jaargemiddelde in µg/m³ < 24 24 - 28 28 - 32 > 32 EU-grenswaarde Jaargemiddelde in µg/m³ < 20 20 - 30 30 - 40 > 40 EU-grenswaarde

21 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 21

22 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 22 Wm 5.16: voorwaarden ontwikkeling 1. Geen negatieve gevolgen voor luchtkwaliteit 2. Verslechtering is ‘Niet In Betekenende Mate’ (NIBM) 3. Geen overschrijding van normen 5. Luchtkwaliteit per saldo gelijk blijft / verbetert 4. Past binnen NSL

23 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 23 Niet In Betekenende Mate (NIBM) -Kleine projecten – geringe bijdrage +Dalende achtergrondconcentraties +Generieke maatregelen •Alleen PM10 en NO2 •Max. bijdrage 1,2 μg/m3 (3% jaarnorm) •Ook bij norm-overschrijdingen * NIBM-tabellen * NIBM-tool: # (vracht)auto’s * Handreiking NIBM

24 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 24 Regeling NIBM (voor heel Nederland) • Woningen: 1500/3000 • Kantoren: 100.000/200.000 m 2 • Spoorwegemplacementen: 7500 dieseltractie-uren • Landbouwinrichtingen • Veehouderijen: lijst dieraantallen

25 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 25 Wm 5.16: voorwaarden ontwikkeling 1. Geen negatieve gevolgen voor luchtkwaliteit 2. Verslechtering is ‘Niet In Betekenende Mate’ (NIBM) 3. Geen overschrijding van normen 5. Luchtkwaliteit blijft per saldo gelijk of verbetert 4. Past binnen NSL

26 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 26 5. Luchtkwaliteit blijft per saldo gelijk of verbetert Saldering •# blootgestelde mensen kleiner •Afstandsnorm •Voorbeeld: ringweg Onlosmakelijk verbonden maatregelen •Vastliggen in besluit •Gereed voor vervuiling start •Voorbeeld: HOV door nieuwe en bestaande wijk

27 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 27 Wm 5.16: voorwaarden ontwikkeling 1. Geen negatieve gevolgen voor luchtkwaliteit 2. Verslechtering is ‘Niet In Betekenende Mate’ (NIBM) 3. Geen overschrijding van normen 5. Luchtkwaliteit per saldo gelijk blijft / verbetert 4. Past binnen NSL

28 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 28 Het NSL NSL = Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Doelen NSL: • Gezondheid • Grenswaarden tijdig halen • Doorgang ruimtelijke ontwikkelingen * Gemeenten, provincies, RWS en IenM * Projecten én maatregelen + luchtkwaliteit * Afgelopen jaar + 2011, 2015 en 2020 * Derogatie (uitstel) * Monitoring(stool) + EU-rapportage

29 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 29

30 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 30

31 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 31 … geen overschrijding van de normen? … bijdrage NIBM is? … past binnen NSL? Kwalitatief / Kwantitatief 1.Eerder onderzoek vergelijkbare situatie 2.Globale (achtergrond)informatie 3.Toets ontwikkeling aan Regeling NIBM + NIBM-tool 4.Berekenen met rekenmodel 5.(Meten) 6.(Windtunnelonderzoek) >> Rekenen is niet altijd nodig<< Aannemelijk maken dat …

32 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 32 * Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit 2007 (Rbl / Rbl 2007) * Standaard RekenMethodes (SRM) SRM1: Wegen in bebouwde omgeving CAR, NSL-rekentool SRM2: Wegen in ‘open veld’ ISL2, NSL-rekentool SRM3: Inrichtingen / bedrijven ISL3a Rekenmethoden

33 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 33 “Op een verstandige wijze toetsen op plaatsen waar de bevolking wordt blootgesteld, significant t.o.v. de middelingstijd van de betreffende grenswaarde.” Niet toetsen op: • Niet toegankelijke locaties of waar geen vaste bewoning is • terreinen van inrichtingen (Arbo) • de rijbaan van wegen en de middenberm Toepasbaarheidsbeginsel & blootstellingscriterium

34 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 34 Goede RO * Andere locatie voor bronnen? * Andere ruimtelijke uitvoering? * Andere locatie gevoelige bestemmingen? Kwetsbare groepen * Kinderen (ook ongeboren) * Ouderen * Zieken (luchtwegen en hart-bloedvaten) Goede RO: “De meest kwetsbare groep op de minst vervuilde plek”

35 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 35 Besluit gevoelige bestemmingen • Scholen • Kinderopvang • Bejaardentehuizen • Verpleeghuizen • Verzorgingstehuizen Minimale afstanden: • Snelweg: 300 meter • Prov. weg: 50 meter

36 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 36 Maatregelen * Overschrijdingen voorkomen – ook RO * Overschrijdingen aanpakken * Gezondheidswinst – ook RO • Vervoersprestatie op locatie (VPL) - RO • Maatregelenmix SOLVE (CROW)

37 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 37 1.Reconstructie wegen 2.Verbeteren fietsnetwerk + -voorzieningen 3.Schone bussen – concessieverlening 4.Verkeerslichten aanpassen / groene golf 5.Schoon eigen wagenpark 6.Milieuzone vrachtverkeer 7.Verbeteren OV + OV-voorzieningen 8.Vervoermanagement 9.Vulpunten schone brandstoffen 10.Aanleg + uitbreiding P+R en transferia 11.Dynamische VerkeersManagement 12.Verkeerscirculatie / routering Voorbeelden maatregelen

38 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 38 concentratie Maatregelenmix

39 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 39 Overzicht 1.Wet milieubeheer (Wm), titel 5.2 luchtkwaliteitseisen 2.Amvb NIBM + min. regeling NIBM 3.Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl) 4.Besluit gevoelige bestemmingen Instrumenten a)Handreiking ‘NIBM’ + NIBM-tool b)Handreiking ‘Meten en rekenen’ c)Handreiking ‘RO en milieu’ d)Rekenmodellen e)Maatregelenmix SOLVE

40 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 40 Meer weten? www.infomil.nl/luchtkwaliteit • Handreikingen • Rekenmodellen CAR, ISL2 en ISL3a • Bureau Monitoring NSL • Jurisprudentie • Helpdesk luchtkwaliteit en geluid www.rijksoverheid.nlwww.rijksoverheid.nl – onderwerp luchtkwaliteit • het NSL • achtergrondgegevens luchtkwaliteit (GCN, emissiefactoren, meteo) www.nsl-monitoring.nlwww.nsl-monitoring.nl – monitoringstool, NSL-rekentool www.lml.rivm.nlwww.lml.rivm.nl – landelijk meetnet luchtkwaliteit www.crow.nl/solvewww.crow.nl/solve - maatregelenmix

41 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 41

42 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 42

43 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 43 1.Toets grenswaarden: •Totale concentraties NO2: jaarnorm ; PM10: dagnorm •Cumulatie andere bronnen •Evt. extra stoffen 2.Marge tov grenswaarden 3.Bijdrage bron (NIBM) 4.Blootstelling Maatgevende toetspunten Berekenen

44 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 44 In de Wm: “Normen gelden overal maar behoeven niet overal te worden getoetst.” “Op een verstandige wijze toetsen op plaatsen waar de bevolking wordt blootgesteld, significant t.o.v. de middelingstijd van de betreffende grenswaarde.” Niet toetsen op: • locaties in gebieden waartoe het publiek geen toegang heeft + waar geen vaste bewoning is • terreinen waarop een of meer inrichtingen zijn gelegen (+ arbo van toepassing is) • de rijbaan van wegen en de middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang tot de middenberm hebben. Toepasbaarheidsbeginsel

45 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 45 Spelregels uitvoeren luchtkwaliteitstoets Wm titel 5.2 (art. 5.16 / 5.20) Waarom? Waar? Wat? MR RBL2007 Besluit NIBM Wat? MR Projectsaldering Wat? Hoe? Besluit gevoelige bestemmingen Waar? NSL Wat? Hoe? Besluit derogatie Besluit Maatregelen richtwaarden Hoe? Waar? Wat?


Download ppt ">> Als het gaat om milieu en leefomgeving Introductie luchtkwaliteit * Wet- en regelgeving * het NSL * rekenmodellen Hans Groot Wassink 5 juni 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google