De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verlofstelsels bij de diensten van de Vlaamse overheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verlofstelsels bij de diensten van de Vlaamse overheid"— Transcript van de presentatie:

1 Verlofstelsels bij de diensten van de Vlaamse overheid

2 Voorafgaand A. Begripsverduidelijking
personeelsleden: ambtenaren en personeelsleden met een arbeidsovereenkomst statutaire personeelsleden: ambtenaren contractuele personeelsleden: personeelsleden met een arbeidsovereenkomst 3 april 2017

3 Voorafgaand B. Rechtsbasis
statutair personeel: het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, Arbeidswet contractueel personeel: het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, de Arbeidswet, de Arbeidsovereenkomstenwet, uitvoeringsbesluiten enz, … 3 april 2017

4 Voorafgaand C. Administratieve stand dienstactiviteit non-activiteit
wat als een personeelslid afwezig is zonder toestemming of akkoord? wat bij een georganiseerde werkonderbreking? 3 april 2017

5 Voorafgaand D. Aanvragen / opzeggen van verlof
aanvraagprocedures en -termijnen: bepaald door de lijnmanager opzegprocedures en –termijnen: vastgesteld in het arbeidsreglement 3 april 2017

6 1. Jaarlijks verlof Recht of Gunst?
recht, maar opname gebeurt rekening houdend met continuïteit van de dienst vier dagen verlof waar tegen over het dienstbelang niet kan worden gesteld 3 april 2017

7 1. Jaarlijks verlof B. Aantal dagen? 35 dagen per jaar
extra dagen vanaf het jaar waarin men 55 jaar wordt pro rata vermindering bij: in & uitdiensttreding tijdens het jaar; deeltijdse werken; opname van onbetaalde afwezigheid 3 april 2017

8 1. Jaarlijks verlof C. Overdracht van verlof
overdracht van maximaal 11 dagen naar het volgende jaar opname ten laatste voorafgaand aan het pensioen en in overleg met de lijnmanager 3 april 2017

9 1. Jaarlijks verlof D. Uitbetaling van verlof
enkel bij het definitief verlaten van de DVO overstap naar andere entiteit DVO: overdracht van jaarlijks verlof pensionering: enkel uitbetaling indien voorafgaande opname door ziekte of ongeval onmogelijk was 3 april 2017

10 1. Jaarlijks verlof E. Gevolgen opname jaarlijks verlof
afwezigheid gelijkgesteld met dienstactiviteit d.w.z.: recht op loon normale opbouw anciënniteiten geen recht op MC bij volle afwezigheidsdag 3 april 2017

11 2. Feestdagen Aantal dagen 10 wettelijke feestdagen
1 decretale feestdag (11 juli) verlof op 2 & & 26.12 3 april 2017

12 2. Feestdagen B. Compensatieverlof
verlof tussen Kerst en Nieuw voor de feestdagen die met een zaterdag of zondag samenvallen werken op een feestdag of tussen Kerst en Nieuw: extra jaarlijkse vakantiedag(en) 3 april 2017

13 2. Feestdagen C. Gevolgen opname Feestdag
afwezigheid gelijkgesteld met dienstactiviteit d.w.z.: recht op loon normale opbouw anciënniteiten geen recht op MC 3 april 2017

14 3. Moederschapsrust A. Statutair - contractueel
voor beide een recht op hetzelfde aantal weken verlof (p.b.v. Arbeidswet van ) verschillende verloning tijdens het verlof 3 april 2017

15 3. Moederschapsrust B. In kennisstelling van de werkgever
van de zwangerschap: van zodra het personeelslid hiervan kennis heeft schriftelijk of mondeling? van de vermoedelijke bevallingsdatum: ten laatste 7de / 9de (meerling) week voor deze datum via een geneeskundig getuigschrift 3 april 2017

16 3. Moederschapsrust B. Duur van het verlof Prenataal verlof
personeelslid kiest zelf de startdatum van het verlof startdatum: ten vroegste vanaf de 6de / 8ste week voor de vermoedelijke bevallingsdatum eerste 5 / 7 weken: facultatief (personeelslid mag verder werken) verplicht verlof: vanaf de zevende dag voor de vermoedelijke bevallingsdatum 3 april 2017

17 3. Moederschapsrust b. Postnataal verlof start: duur: negen weken
normaliter de dag van de bevalling dag na de bevalling als het personeelslid op de dag van de bevalling nog heeft gewerkt duur: negen weken verplicht verlof = verbod op arbeid 3 april 2017

18 3. Moederschapsrust c. Verlenging van de postnatale rust
op verzoek van het personeelslid aaneensluitend op de verplichte 9 weken opname niet verplicht 3 april 2017

19 3. Moederschapsrust Verlenging met:
de periodes van arbeid vanaf de 6de / 8ste week voor de werkelijke bevallingsdatum met arbeid gelijkgestelde afwezigheden vanaf de 6de / 8ste week voor de werkelijke bevallingsdatum 2 weken bij bevalling van een meerling 1 week, als het personeelslid gedurende de 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum ononderbroken arbeidsongeschikt was 3 april 2017

20 3. Moederschapsrust verlenging met: verlofdagen van postnatale rust
maximaal 24 weken als het kindje na de eerste 7 dagen ten rekenen vanaf de geboorte in het ziekenhuis moet blijven verlofdagen van postnatale rust 3 april 2017

21 3. Moederschapsrust C. Gevolgen opname moederschapsrust Statutairen
Contractuelen dienstactiviteit opbouw anciënniteiten aan normale snelheid recht op loon geen recht op loon, maar mutualiteitsuitkering geen recht op MC geen invloed op het aantal dagen jaarlijks verlof 3 april 2017

22 3. Moederschapsrust prenataal onderzoek: borstvoedingspauzes:
dienstvrijstelling voor de duur van het onderzoek op voorwaarde dat het onderzoek niet buiten de werkuren kan dienstactiviteit en doorbetaling loon borstvoedingspauzes: de benodigde tijd om melk af te kolven, niet om het kind te voeden op het werk 3 april 2017

23 4. Omzetting moederschapsrust in vaderschapsverlof/meemoederschapsverlof
Wanneer bij overlijden van de moeder bij opname van de moeder in het ziekenhuis, ten vroegste vanaf 8ste dag na de geboorte, op voorwaarde dat het kind het ziekenhuis mag verlaten en de opname van de moeder meer dan 7 dagen duurt 3 april 2017

24 4. Omzetting moederschapsrust in vaderschapsverlof/meemoederschapsverlof
B. Duur van het verlof overlijden: niet opgenomen gedeelte van de moederschapsrust hospitalisatie: zolang dat de moeder in het ziekenhuis blijft voor zover de moederschapsrust nog niet is uitgeput 3 april 2017

25 4. Omzetting moederschapsrust in vaderschapsverlof/meemoederschapsverlof
C. Gevolgen opname vaderschapsverlof Statutairen Contractuelen dienstactiviteit opbouw anciënniteiten aan normale snelheid recht op loon geen recht op loon, maar mutualiteitsuitkering geen recht op MC 3 april 2017

26 4. Omzetting moederschapsrust in vaderschapsverlof/meemoederschapsverlof
D. Gevolgen opname meemoederschapsverlof Statutairen Contractuelen dienstactiviteit opbouw anciënniteiten aan normale snelheid recht op loon overlijden: 82 en 75% BL hospitalisatie: 60% BL geen recht op MC 3 april 2017

27 5. Opvangverlof A. Statutair - contractueel
dezelfde regeling qua duur en verloning B. Wanneer adoptie of pleegvoogdij (≠pleegzorg) van een minderjarig kind (< 18) C. Duur kind < 3j  6 weken kind > 3j 4 weken 3 april 2017

28 5. Opvangverlof D. Gevolgen opname opvangverlof doorbetaling loon
normale opbouw anciënniteiten geen recht op MC geen impact op jaarlijks verlof 3 april 2017

29 6. Ziekteverlof Regeling statutair personeel A.1. Ziekteverlof
ambtenaar afwezig door ziekte of ongeval  recht op ziekteverlof tijdens het ziekteverlof: afwezigheid gelijkgesteld met dienstactiviteit recht op loon controle door het controle orgaan  procedure in AR 3 april 2017

30 6. Ziekteverlof A.2. Ziektecontingent
666 werkdagen afwezigheid wegens ziekte of ongeval waarop: alle ziekteafwezigheden vanaf de start van de statutaire proeftijd worden aangerekend de ziekteafwezigheden als contractueel personeelslid niet worden aangerekend 3 april 2017

31 6. Ziekteverlof worden niet aangerekend op het contingent:
arbeidsongeval ongeval op de weg van en naar het werk ongeval van gemeen recht met schuldige derde beroepsziekte vrijstelling van arbeid van de zwangere ambtenaar ziekteverlof in de 6 weken voor de bevalling bij langdurige ziekte wordt het jaarlijks verlof in mindering gebracht op het contingent 3 april 2017

32 6. Ziekteverlof wat bij uitputting van het ziektecontingent?
de ambtenaar kan naar Medex worden doorgestuurd beslissing tot doorsturen: bevoegdheid van het controleorgaan na overleg met de lijnmanager bij doorsturing neemt Medex één van de volgende beslissingen: A beslissing  leidt niet tot pensionering B beslissing  leidt tot een tijdelijke pensionering C beslissing leidt tot een definitieve pensionering 3 april 2017

33 6. Ziekteverlof A.3. Deeltijds werken wegens ziekte
doel: voltijdse re-integratie in het arbeidscircuit na een lange/zware ziekte controleorgaan beslist over: de toekenning van het verlof de duur van het verlof  max 3 maanden het prestatieregime  min. 50% de mogelijkheid tot verlenging 3 april 2017

34 6. Ziekteverlof B. Contractueel personeel B.1. Algemeen
geen ziektecontingent vooralsnog verschillende regeling voor arbeiders en bedienden 3 april 2017

35 6. Ziekteverlof B.2. Bediende
recht op gewaarborgd loon gedurende de eerste dertig kalenderdagen wat bij een nieuwe ziekteperiode na een hervatting? is de nieuwe ziekteperiode te wijten aan een andere aandoening? is de nieuwe ziekteperiode binnen de 14 KD na de ziekteperiode die GL voor gevolg had? 3 april 2017

36 6. Ziekteverlof B.3. Arbeiders
bediende op proef of met contract minder dan 3 maanden  systeem arbeider anciënniteitsconditie carenzdag: geneutraliseerd in VPS specifieke gewaarborgdloonregeling 3 april 2017

37 7. Verlof voor deeltijdse prestaties
A. Statutair - contractueel verlofvorm: enkel toegankelijk voor statutair personeel contractueel: tijdelijke of definitieve verdeeltijdsing arbeidsovereenkomst 3 april 2017

38 7. Verlof voor deeltijdse prestaties
B. Recht – gunst gunst, tenzij de ambtenaar behoort tot één van de volgende categorieën dan is het een recht: ouder dan 50 j twee kinderen jonger dan 15j ten laste gehandicapt kind ten laste als 1 oudergezin 1 kind jonger dan 15j te laste mantelzorg: inwonend familielid 1ste of 2 graad 3 april 2017

39 7. Verlof voor deeltijdse prestaties
weigering van verlof dat een gunst is  beroep bij derde kamer RVB mogelijk ziekteverlof maakt geen einde aan VDP VDP op feestdag  geen recht op compensatie opschorting bij bevalling, adoptie 3 april 2017

40 7. Verlof voor deeltijdse prestaties
C. Ergens anders werken tijdens verlof kan als de lijnmanager de cumulatie toestaat D. Gevolgen opname VDP pro rata verloning pro rata jaarlijks verlof volle dag VDP: geen MC 3 april 2017

41 7. Verlof voor deeltijdse prestaties
Eerste 60 maanden Vanaf de 61ste maand VDP gelijkgesteld met dienstactiviteit DVO gelijkgesteld met non-activiteit administratieve anciënniteit: opbouw aan normale snelheid administratieve anciënniteit: pro rata opbouw geldelijke anciënniteit: opbouw aan normale snelheid 3 april 2017

42 8. Verlof voor loopbaanonderbreking
8.1. ALGEMEEN STELSEL Duur mogelijkheid om de loopbaan gedurende 60 maanden voltijds en 60 maanden deeltijds (1/2, ¼ of 1/5) te onderbreken Verlof opgenomen bij andere werkgevers wordt in mindering gebracht 3 april 2017

43 8. Verlof voor loopbaanonderbreking
B. Recht – gunst de ambtenaar kan in beroep gaan tegen de weigering van een gunst Statutair Contractueel Voltijds recht gunst personeelsleden op proef uitgesloten van dit verlof jonger 50: gunst ouder 50: recht 1/5 Gunst 3 april 2017

44 8. Verlof voor loopbaanonderbreking
8.2. DEELTIJDSE LOOPBAANONDERBREKING TOT AAN HET PENSIOEN onderbreking met ½, ¼ of 1/5 voor ambtenaren een recht; voor contractuelen een gunst algemeen: vanaf de leeftijd van 55 jaar 3 april 2017

45 8. Verlof voor loopbaanonderbreking
uitzondering: vanaf de leeftijd van 50 jaar: in de 5 van de 10 of 7 van de 15 die ½, ¼ of 1/5 LO voorafgaan een zwaar beroep hebben uitgeoefend: bij ½ en ¼ LO moet zwaar beroep voorkomen op een federale knelpuntenlijst in geval van 1/5 LO: een beroepsloopbaan van 28 jaar hebben doorlopen 3 april 2017

46 8. Verlof voor loopbaanonderbreking
8.3. PALLIATIEF VERLOF voor het verstrekken van palliatieve zorgen recht voor zowel het statutair als contractueel personeel opname met ofwel voltijdse of ½ LO 3 april 2017

47 8. Verlof voor loopbaanonderbreking
gedurende één maand, verlengbaar met één maand opgenomen verlof telt niet mee voor de berekening van de 60 maanden voltijds en 60 maanden deeltijdse LO 3 april 2017

48 8. Verlof voor loopbaanonderbreking
8.4. BIJSTANDSVERLOF voor de bijstand aan en zwaar ziek familie- of gezinslid maximumduur / patiënt: voltijdse LO: 12 maanden halftijdse LO: 24 maanden 3 april 2017

49 8. Verlof voor loopbaanonderbreking
opname met min 1 maand en max 3 maanden mogelijkheid om bij nieuwe periode te veranderen van opnamevorm opgenomen verlof telt niet mee voor de berekening van de 60 maanden voltijds en 60 maanden deeltijdse LO 3 april 2017

50 8. Verlof voor loopbaanonderbreking
8.5. OUDERSCHAPSVERLOF recht voor zowel statutair, als contractueel personeel max periode per kind VORM MAX OPNAME MET voltijdse LO 4 maanden 1 maand of een veelvoud ½ LO 8 maanden 2 maanden of een veelvoud 1/5 LO 20 maanden 5 maanden of een veelvoud 3 april 2017

51 8. Verlof voor loopbaanonderbreking
leeftijdsgrens: ouderschapsverlof moet ten laatste voor de 12de verjaardag van het kind aanvangen leeftijdsgrens gehandicapt kind: 21ste verjaardag ouderschapsverlof telt niet mee voor de berekening van de 60 maanden voltijdse en 60 maanden deeltijdse LO 3 april 2017

52 8. Verlof voor loopbaanonderbreking
8.6. ERGENS ANDERS WERKEN TIJDENS LO mogelijk op voorwaarde dat: de lijnmanager een cumulatietoestemming verleent; het inkomen cumuleerbaar is met onderbrekingsuitkeringen 3 april 2017

53 8. Verlof voor loopbaanonderbreking
8.7. GEVOLGEN OPNAME LO Loon tijdens LO geen recht op loon, wel op : onderbrekingsuitkeringen een aanmoedigingspremie gedurende twee jaar LO zonder onderbrekingsuitkeringen: kan niet tenzij in twee gevallen 3 april 2017

54 8. Verlof voor loopbaanonderbreking
B. Anciënniteit LO = dienstactiviteit voltijdse LO deeltijdse LO geldelijke normale snelheid dienst niveau graad schaal geen 3 april 2017

55 8. Verlof voor loopbaanonderbreking
C. Maaltijdcheque geen recht op MC bij volledige dag afwezigheid D. Jaarlijks verlof pro rata vermindering van het jaarlijks verlof 3 april 2017

56 8. Verlof voor loopbaanonderbreking
E. Andere gevolgen ziekteverlof en moederschapsrust maken geen einde aan LO deeltijdse LO en VDP kunnen niet worden gecombineerd 3 april 2017

57 9. Vormingsverlof vormingsverlof kan enkel worden toegekend als de vorming een meerwaarde is voor de dienst de lijnmanager: de beoordeelt de meerwaarde van de vorming kent het verlof toe bepaalt het aantal uren/dagen verlof 3 april 2017

58 9. Vormingsverlof gevolgen opname vormingsverlof: dienstactiviteit
doorbetaling van loon normale opbouw van anciënniteiten recht op MC geen pro rata vermindering van het jaarlijks verlof 3 april 2017

59 10. Omstandigheidsverlof
Statutair – contractueel dezelfde regeling recht op verlof n.a.v. welbepaalde levensgebeurtenissen partner van het personeelslid is de persoon met het personeelslid ofwel: gehuwd is wettelijk samenwoont feitelijk samenwoont 3 april 2017

60 10. Omstandigheidsverlof
B. Levensgebeurtenissen Gebeurtenis Werkdagen huwelijk of afleggen verklaring wettelijke samenwoning door PL 4 overlijden echtgenote/samenwonende PT of bloed-aanverwant van PL of PR in 1ste gr huwelijk van kind PL of PR 2 overlijden bloed/aanverwant van PL of PR die onder hetzelfde dak als PL woont overlijden bloed/aanverwant van PL of PR in de 2de graad, overgrootouder, achterkleinkind 1 Huwelijk bloed/aanverwant PL of PR in de 1ste gr die geen kind is of 2de gr dag van het huwelijk 3 april 2017

61 10. Omstandigheidsverlof
C. Opnamemodaliteiten verlof moet onmiddellijk of zo dicht mogelijk aansluitend bij de gebeurtenis worden opgenomen beoordeling van het begrip “onmiddellijk of zo dicht mogelijk aansluitend bij” is de bevoegdheid van de lijnmanager 3 april 2017

62 10. Omstandigheidsverlof
D. Gevolgen opname omstandigheidsverlof dienstactiviteit doorbetaling van salaris normale opbouw van anciënniteiten geen recht op MC geen pro rata vermindering van jaarlijks verlof 3 april 2017

63 11. Vaderschapsverlof Statutair Contractueel VPS
arbeidsovereenkomstenwet 10 dagen, op te nemen met volle dagen 10 dagen op te nemen met volle dagen n.a.v. de bevalling van de echtgenote of samenwonende partner n.a.v. de geboorte van een kind met de afstamming langs de zijde van het personeelslid vaststaat neemt niemand vaderschapsverlof p.b.v. afstamming op  recht op verlof voor: de persoon die gehuwd is met de persoon van wie het kind afstamt de persoon die wettelijk samenwoont met de persoon van wie het kind afstamt de persoon die al drie jaar samenwoont met de persoon van wie het kind afstamt 3 april 2017

64 11. Vaderschapsverlof Statutair Contractueel
verlof op te nemen onmiddellijk of zo dicht mogelijk aansluitend bij de bevalling verlof op te nemen binnen de vier maanden na de geboorte dienstactiviteit doorbetaling van het salaris gedurende het volledige verlof doorbetaling van het salaris gedurende de eerste drie dagen en recht op een uitkering gedurende de zeven resterende geen recht op MC normale opbouw van anciënniteiten geen pro rata vermindering van het jaarlijks verlof 3 april 2017

65 12. Meemoederschapsverlof
Statutair Contractueel VPS 10 dagen, op te nemen met volle dagen 10 dagen op te nemen met volle dagen n.a.v. de bevalling van de echtgenote of samenwonende partner n.a.v. de bevalling van de biologische moeder met wie de meemoeder samenwoont verlof op te nemen onmiddellijk of zo dicht mogelijk aansluitend bij de bevalling dienstactiviteit doorbetaling van het salaris gedurende het volledige verlof doorbetaling van het salaris gedurende de eerste drie dagen en recht op 82% van het brutoloon gedurende de zeven resterende geen recht op MC normale opbouw van anciënniteiten geen pro rata vermindering van het jaarlijks verlof 3 april 2017

66 13. Onbetaald verlof Statutair personeel drie vormen:
recht op 20 dagen/jaar op te nemen met volle of halve dagen 5 jaar onbetaald verlof op te nemen met volle maanden; 1 jaar een recht, overige 4 gunst ambtshalve onbetaald verlof bij opname statutaire proeftijd, tijdelijke aanstelling, mandaat, of contractueel functie binnen de DVO of bij een Vl ad rc 3 april 2017

67 13. Onbetaald verlof B. Gevolgen opname onbetaald verlof 20 dagen
5 jaar ambtshalve adm. stand dienstactiviteit 1 j dienstactiviteit 4 j non-activiteit recht op loon nee opbouw anciënniteiten ja DA: ja NA: nee recht op MC Impact jaarlijks verlof 3 april 2017

68 13. Onbetaald verlof C. Contractueel personeel drie vormen:
recht op 20 dagen/jaar op te nemen met volle of halve dagen recht op 1 jaar onbetaald verlof op te nemen met een aaneensluitende periode recht op één maand verlof ter voorbereiding van de kandidatuur voor de verkiezingen 3 april 2017

69 één maand n.a.v. de verkiezingen
13. Onbetaald verlof D. Gevolgen opname onbetaald verlof 20 dagen 1 jaar één maand n.a.v. de verkiezingen adm. stand dienstactiviteit recht op loon nee opbouw anciënniteiten ja recht op MC Impact jaarlijks verlof 3 april 2017

70 14. Politiek verlof Statutair – contractueel
recht, op voorwaarde dat het personeelslid voltijds werkt ook een recht voor ambtenaren die minimaal 80% werken via verlof voor deeltijdse prestaties drie vormen, die cumuleerbaar zijn 3 april 2017

71 14. Politiek verlof B. Dienstvrijstelling Dagen Personeelslid is
Personeelslid is geen 2 dagen per maand gemeenteraadslid schepen of burgemeester OCMW-raadslid voorzitter vd raad districtsraadslid Voorzitter van het college provincieraadslid geen lid van de deputatie 3 april 2017

72 14. Politiek verlof moet niet verplicht worden opgenomen, maar kan niet worden overgedragen dienstactiviteit recht op loon geen recht op MC bij volle dag afwezig geen impact op anciënniteiten geen pro rata vermindering van jaarlijks verlof 3 april 2017

73 14. Politiek verlof C. Facultatief verlof aantal dagen:
afhankelijk van de soort politieke functie bvb. schepen heeft recht op meer verlof dan een gemeenteraadslid inwonersaantal van de gemeente moet niet verplicht worden opgenomen, maar kan niet worden overgedragen 3 april 2017

74 14. Politiek verlof dienstactiviteit geen recht op loon
geen recht op MC bij volle dag afwezig geen impact op anciënniteiten pro rata vermindering van jaarlijks verlof 3 april 2017

75 14. Politiek verlof D. Verlof van ambtswege aantal dagen:
afhankelijk van de soort politieke functie bvb. schepen heeft recht op meer verlof dan een gemeenteraadslid inwonersaantal van de gemeente moet verplicht worden opgenomen 3 april 2017

76 14. Politiek verlof dienstactiviteit, non-activiteit als het verlof wordt genomen om te zetelen in een parlement of regering geen recht op loon geen recht op MC bij volle dag afwezig geen impact op anciënniteiten, wel als het verlof wordt gelijkgesteld met non-activiteit pro rata vermindering van jaarlijks verlof 3 april 2017

77 15. Verlof voor opdracht verlof om een ambt uit te oefenen op een kabinet: zowel voor statutaire, als contractuele PL PL op proef enkel verlof voor ambt op Vlaams kabinet na akkoord van de functioneel bevoegde minister en advies lijnmanager na kabinetsperiode: verlof  min 3d – max 15d dienstactiviteit 3 april 2017

78 15. Verlof voor opdracht enkel voor ambtenaren (op proef uitgesloten)
verlof om een opdracht van algemeen belang uit te oefenen toekenning op voorwaarde dat functioneel bevoegde minister het algemeen belang vd opdracht erkent toegekend voor een periode van max. 4 jaar dienstactiviteit 3 april 2017

79 15. Verlof voor opdracht ambtshalve verlof voor:
een opdracht bij een supra- of internationale instelling een internationale opdracht in het kader van wetenschappelijk onderzoek, ontwikkelingssamenwerking of humanitaire hulp geen beperking in de tijd 3 april 2017

80 15. Verlof voor opdracht ter beschikkingstelling aan de koning:
enkel voor ambtenaren (op proef uitgesloten) verlof om een ambt uit te oefenen bij een erkende politieke groep zowel voor statutairen, als contractuelen (op proef uitgesloten) toegestaan door minister erkende politieke groep = fractie in parlement dienstactiviteit 3 april 2017

81 16. Dienstvrijstellingen
zowel voor statutairen, contractuelen generieke dienstvrijstellingen: opgenomen in het VPS recht of gunst niet generieke dienstvrijstellingen: niet opgenomen in VPS ad hoc toekenning door lijnmanager dienstactiviteit en recht op salaris 3 april 2017


Download ppt "Verlofstelsels bij de diensten van de Vlaamse overheid"

Verwante presentaties


Ads door Google