De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verlofstelsels bij de diensten van de Vlaamse overheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verlofstelsels bij de diensten van de Vlaamse overheid."— Transcript van de presentatie:

1 Verlofstelsels bij de diensten van de Vlaamse overheid

2 2 juli 20142 Voorafgaand A. Begripsverduidelijking •personeelsleden: ambtenaren en personeelsleden met een arbeidsovereenkomst •statutaire personeelsleden: ambtenaren •contractuele personeelsleden: personeelsleden met een arbeidsovereenkomst

3 Voorafgaand B. Rechtsbasis •statutair personeel: het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, Arbeidswet •contractueel personeel: het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, de Arbeidswet, de Arbeidsovereenkomstenwet, uitvoeringsbesluiten enz, … 2 juli 20143

4 Voorafgaand C. Administratieve stand •dienstactiviteit •non-activiteit •wat als een personeelslid afwezig is zonder toestemming of akkoord? •wat bij een georganiseerde werkonderbreking? 2 juli 20144

5 Voorafgaand D. Aanvragen / opzeggen van verlof •aanvraagprocedures en -termijnen: bepaald door de lijnmanager •opzegprocedures en –termijnen: vastgesteld in het arbeidsreglement 2 juli 20145

6 6 1. Jaarlijks verlof A.Recht of Gunst? •recht, maar opname gebeurt rekening houdend met continuïteit van de dienst •vier dagen verlof waar tegen over het dienstbelang niet kan worden gesteld

7 1. Jaarlijks verlof B. Aantal dagen? •35 dagen per jaar •extra dagen vanaf het jaar waarin men 55 jaar wordt •pro rata vermindering bij: –in & uitdiensttreding tijdens het jaar; –deeltijdse werken; –opname van onbetaalde afwezigheid 2 juli 20147

8 1. Jaarlijks verlof C. Overdracht van verlof •overdracht van maximaal 11 dagen naar het volgende jaar •opname ten laatste voorafgaand aan het pensioen en in overleg met de lijnmanager 2 juli 20148

9 1. Jaarlijks verlof D. Uitbetaling van verlof •enkel bij het definitief verlaten van de DVO •overstap naar andere entiteit DVO: overdracht van jaarlijks verlof •pensionering: enkel uitbetaling indien voorafgaande opname door ziekte of ongeval onmogelijk was 2 juli 20149

10 10 1. Jaarlijks verlof E. Gevolgen opname jaarlijks verlof •afwezigheid gelijkgesteld met dienstactiviteit d.w.z.: –recht op loon –normale opbouw anciënniteiten –geen recht op MC bij volle afwezigheidsdag

11 2 juli 201411 2. Feestdagen A.Aantal dagen •10 wettelijke feestdagen •1 decretale feestdag (11 juli) •verlof op 2 & 15.11 & 26.12

12 2. Feestdagen B. Compensatieverlof •verlof tussen Kerst en Nieuw voor de feestdagen die met een zaterdag of zondag samenvallen •werken op een feestdag of tussen Kerst en Nieuw: extra jaarlijkse vakantiedag(en) 2 juli 201412

13 2. Feestdagen C. Gevolgen opname Feestdag •afwezigheid gelijkgesteld met dienstactiviteit d.w.z.: –recht op loon –normale opbouw anciënniteiten –geen recht op MC 2 juli 201413

14 2 juli 201414 3. Moederschapsrust A. Statutair - contractueel •voor beide een recht op hetzelfde aantal weken verlof (p.b.v. Arbeidswet van 17.03.71) •verschillende verloning tijdens het verlof

15 3. Moederschapsrust B. In kennisstelling van de werkgever •van de zwangerschap: –van zodra het personeelslid hiervan kennis heeft –schriftelijk of mondeling? •van de vermoedelijke bevallingsdatum: –ten laatste 7 de / 9 de (meerling) week voor deze datum –via een geneeskundig getuigschrift 2 juli 201415

16 3. Moederschapsrust B. Duur van het verlof a.Prenataal verlof •personeelslid kiest zelf de startdatum van het verlof •startdatum: ten vroegste vanaf de 6de / 8ste week voor de vermoedelijke bevallingsdatum •eerste 5 / 7 weken: facultatief (personeelslid mag verder werken) •verplicht verlof: vanaf de zevende dag voor de vermoedelijke bevallingsdatum 2 juli 201416

17 3. Moederschapsrust b. Postnataal verlof •start: –normaliter de dag van de bevalling –dag na de bevalling als het personeelslid op de dag van de bevalling nog heeft gewerkt •duur: negen weken •verplicht verlof = verbod op arbeid 2 juli 201417

18 3. Moederschapsrust c. Verlenging van de postnatale rust •op verzoek van het personeelslid •aaneensluitend op de verplichte 9 weken •opname niet verplicht 2 juli 201418

19 3. Moederschapsrust •Verlenging met: −de periodes van arbeid vanaf de 6 de / 8 ste week voor de werkelijke bevallingsdatum −met arbeid gelijkgestelde afwezigheden vanaf de 6 de / 8 ste week voor de werkelijke bevallingsdatum −2 weken bij bevalling van een meerling −1 week, als het personeelslid gedurende de 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum ononderbroken arbeidsongeschikt was 2 juli 201419

20 3. Moederschapsrust •verlenging met: –maximaal 24 weken als het kindje na de eerste 7 dagen ten rekenen vanaf de geboorte in het ziekenhuis moet blijven •verlofdagen van postnatale rust 2 juli 201420

21 3. Moederschapsrust C. Gevolgen opname moederschapsrust 2 juli 201421 StatutairenContractuelen dienstactiviteit opbouw anciënniteiten aan normale snelheid recht op loongeen recht op loon, maar mutualiteitsuitkering geen recht op MC geen invloed op het aantal dagen jaarlijks verlof

22 3. Moederschapsrust •prenataal onderzoek : –dienstvrijstelling voor de duur van het onderzoek op voorwaarde dat het onderzoek niet buiten de werkuren kan –dienstactiviteit en doorbetaling loon •borstvoedingspauzes: –de benodigde tijd –om melk af te kolven, niet om het kind te voeden op het werk 2 juli 201422

23 4. Omzetting moederschapsrust in vaderschapsverlof/meemoederschapsverlof A.Wanneer •bij overlijden van de moeder •bij opname van de moeder in het ziekenhuis, ten vroegste vanaf 8 ste dag na de geboorte, op voorwaarde dat het kind het ziekenhuis mag verlaten en de opname van de moeder meer dan 7 dagen duurt 2 juli 201423

24 B. Duur van het verlof •overlijden: niet opgenomen gedeelte van de moederschapsrust •hospitalisatie: zolang dat de moeder in het ziekenhuis blijft voor zover de moederschapsrust nog niet is uitgeput 2 juli 201424 4. Omzetting moederschapsrust in vaderschapsverlof/meemoederschapsverlof

25 C. Gevolgen opname vaderschapsverlof 2 juli 201425 StatutairenContractuelen dienstactiviteit opbouw anciënniteiten aan normale snelheid recht op loongeen recht op loon, maar mutualiteitsuitkering geen recht op MC 4. Omzetting moederschapsrust in vaderschapsverlof/meemoederschapsverlof

26 D. Gevolgen opname meemoederschapsverlof 2 juli 201426 StatutairenContractuelen dienstactiviteit opbouw anciënniteiten aan normale snelheid recht op loonoverlijden: 82 en 75% BL hospitalisatie: 60% BL geen recht op MC 4. Omzetting moederschapsrust in vaderschapsverlof/meemoederschapsverlof

27 2 juli 201427 5. Opvangverlof A. Statutair - contractueel •dezelfde regeling qua duur en verloning B. Wanneer •adoptie of pleegvoogdij (≠pleegzorg) van een minderjarig kind (< 18) C. Duur •kind < 3j  6 weken •kind > 3j  4 weken

28 2 juli 201428 5. Opvangverlof D. Gevolgen opname opvangverlof •doorbetaling loon •normale opbouw anciënniteiten •geen recht op MC •geen impact op jaarlijks verlof

29 6. Ziekteverlof A.Regeling statutair personeel A.1. Ziekteverlof •ambtenaar afwezig door ziekte of ongeval  recht op ziekteverlof •tijdens het ziekteverlof: –afwezigheid gelijkgesteld met dienstactiviteit –recht op loon –controle door het controle orgaan  procedure in AR 2 juli 201429

30 6. Ziekteverlof A.2. Ziektecontingent •666 werkdagen afwezigheid wegens ziekte of ongeval waarop: –alle ziekteafwezigheden vanaf de start van de statutaire proeftijd worden aangerekend –de ziekteafwezigheden als contractueel personeelslid niet worden aangerekend 2 juli 201430

31 6. Ziekteverlof •worden niet aangerekend op het contingent: –arbeidsongeval –ongeval op de weg van en naar het werk –ongeval van gemeen recht met schuldige derde –beroepsziekte –vrijstelling van arbeid van de zwangere ambtenaar –ziekteverlof in de 6 weken voor de bevalling •bij langdurige ziekte wordt het jaarlijks verlof in mindering gebracht op het contingent 2 juli 201431

32 6. Ziekteverlof •wat bij uitputting van het ziektecontingent? –de ambtenaar kan naar Medex worden doorgestuurd –beslissing tot doorsturen: bevoegdheid van het controleorgaan na overleg met de lijnmanager •bij doorsturing neemt Medex één van de volgende beslissingen: –A beslissing  leidt niet tot pensionering –B beslissing  leidt tot een tijdelijke pensionering –C beslissing  leidt tot een definitieve pensionering 2 juli 201432

33 6. Ziekteverlof A.3. Deeltijds werken wegens ziekte •doel: voltijdse re-integratie in het arbeidscircuit na een lange/zware ziekte •controleorgaan beslist over: –de toekenning van het verlof –de duur van het verlof  max 3 maanden –het prestatieregime  min. 50% –de mogelijkheid tot verlenging 2 juli 201433

34 6. Ziekteverlof B. Contractueel personeel B.1. Algemeen •geen ziektecontingent •vooralsnog verschillende regeling voor arbeiders en bedienden 2 juli 201434

35 6. Ziekteverlof B.2. Bediende •recht op gewaarborgd loon gedurende de eerste dertig kalenderdagen •wat bij een nieuwe ziekteperiode na een hervatting? –is de nieuwe ziekteperiode te wijten aan een andere aandoening? –is de nieuwe ziekteperiode binnen de 14 KD na de ziekteperiode die GL voor gevolg had? 2 juli 201435

36 6. Ziekteverlof B.3. Arbeiders •bediende op proef of met contract minder dan 3 maanden  systeem arbeider •anciënniteitsconditie •carenzdag: geneutraliseerd in VPS •specifieke gewaarborgdloonregeling 2 juli 201436

37 2 juli 201437 7. Verlof voor deeltijdse prestaties A. Statutair - contractueel •verlofvorm: enkel toegankelijk voor statutair personeel •contractueel: tijdelijke of definitieve verdeeltijdsing arbeidsovereenkomst

38 7. Verlof voor deeltijdse prestaties B. Recht – gunst •gunst, tenzij de ambtenaar behoort tot één van de volgende categorieën dan is het een recht: –ouder dan 50 j –twee kinderen jonger dan 15j ten laste –gehandicapt kind ten laste –als 1 oudergezin 1 kind jonger dan 15j te laste –mantelzorg: inwonend familielid 1 ste of 2 graad 2 juli 201438

39 7. Verlof voor deeltijdse prestaties •weigering van verlof dat een gunst is  beroep bij derde kamer RVB mogelijk •ziekteverlof maakt geen einde aan VDP •VDP op feestdag  geen recht op compensatie •opschorting bij bevalling, adoptie 2 juli 201439

40 7. Verlof voor deeltijdse prestaties C. Ergens anders werken tijdens verlof •kan als de lijnmanager de cumulatie toestaat D. Gevolgen opname VDP •pro rata verloning •pro rata jaarlijks verlof •volle dag VDP: geen MC 2 juli 201440

41 7. Verlof voor deeltijdse prestaties Eerste 60 maandenVanaf de 61 ste maand VDP gelijkgesteld met dienstactiviteitDVO gelijkgesteld met non-activiteit administratieve anciënniteit: opbouw aan normale snelheid administratieve anciënniteit: pro rata opbouw geldelijke anciënniteit: opbouw aan normale snelheid 2 juli 201441

42 8. Verlof voor loopbaanonderbreking 8.1. ALGEMEEN STELSEL A.Duur •mogelijkheid om de loopbaan gedurende 60 maanden voltijds en 60 maanden deeltijds (1/2, ¼ of 1/5) te onderbreken •Verlof opgenomen bij andere werkgevers wordt in mindering gebracht 2 juli 201442

43 8. Verlof voor loopbaanonderbreking B. Recht – gunst •de ambtenaar kan in beroep gaan tegen de weigering van een gunst 2 juli 201443 StatutairContractueel Voltijdsrechtgunst personeelsleden op proef uitgesloten van dit verlof ½rechtgunst ¼jonger 50: gunst ouder 50: recht gunst 1/5jonger 50: gunst ouder 50: recht Gunst

44 8. Verlof voor loopbaanonderbreking 8.2. DEELTIJDSE LOOPBAANONDERBREKING TOT AAN HET PENSIOEN •onderbreking met ½, ¼ of 1/5 •voor ambtenaren een recht; voor contractuelen een gunst •algemeen: vanaf de leeftijd van 55 jaar 2 juli 201444

45 8. Verlof voor loopbaanonderbreking •uitzondering: vanaf de leeftijd van 50 jaar : – in de 5 van de 10 of 7 van de 15 die ½, ¼ of 1/5 LO voorafgaan een zwaar beroep hebben uitgeoefend: •bij ½ en ¼ LO moet zwaar beroep voorkomen op een federale knelpuntenlijst –in geval van 1/5 LO: een beroepsloopbaan van 28 jaar hebben doorlopen 2 juli 201445

46 8. Verlof voor loopbaanonderbreking 8.3. PALLIATIEF VERLOF •voor het verstrekken van palliatieve zorgen •recht voor zowel het statutair als contractueel personeel •opname met ofwel voltijdse of ½ LO 2 juli 201446

47 8. Verlof voor loopbaanonderbreking •gedurende één maand, verlengbaar met één maand •opgenomen verlof telt niet mee voor de berekening van de 60 maanden voltijds en 60 maanden deeltijdse LO 2 juli 201447

48 8. Verlof voor loopbaanonderbreking 8.4. BIJSTANDSVERLOF •voor de bijstand aan en zwaar ziek familie- of gezinslid •maximumduur / patiënt: –voltijdse LO: 12 maanden –halftijdse LO: 24 maanden 2 juli 201448

49 8. Verlof voor loopbaanonderbreking •opname met min 1 maand en max 3 maanden •mogelijkheid om bij nieuwe periode te veranderen van opnamevorm •opgenomen verlof telt niet mee voor de berekening van de 60 maanden voltijds en 60 maanden deeltijdse LO 2 juli 201449

50 8. Verlof voor loopbaanonderbreking 8.5. OUDERSCHAPSVERLOF •recht voor zowel statutair, als contractueel personeel •max periode per kind 2 juli 201450 VORMMAXOPNAME MET voltijdse LO4 maanden1 maand of een veelvoud ½ LO8 maanden2 maanden of een veelvoud 1/5 LO20 maanden5 maanden of een veelvoud

51 8. Verlof voor loopbaanonderbreking •leeftijdsgrens: ouderschapsverlof moet ten laatste voor de 12 de verjaardag van het kind aanvangen •leeftijdsgrens gehandicapt kind: 21 ste verjaardag •ouderschapsverlof telt niet mee voor de berekening van de 60 maanden voltijdse en 60 maanden deeltijdse LO 2 juli 201451

52 8. Verlof voor loopbaanonderbreking 8.6. ERGENS ANDERS WERKEN TIJDENS LO •mogelijk op voorwaarde dat: –de lijnmanager een cumulatietoestemming verleent; –het inkomen cumuleerbaar is met onderbrekingsuitkeringen 2 juli 201452

53 8. Verlof voor loopbaanonderbreking 8.7. GEVOLGEN OPNAME LO A.Loon •tijdens LO geen recht op loon, wel op : –onderbrekingsuitkeringen – een aanmoedigingspremie gedurende twee jaar •LO zonder onderbrekingsuitkeringen: kan niet tenzij in twee gevallen 2 juli 201453

54 8. Verlof voor loopbaanonderbreking B. Anciënniteit •LO = dienstactiviteit 2 juli 201454 voltijdse LOdeeltijdse LO geldelijkenormale snelheid dienstnormale snelheid niveaunormale snelheid graadnormale snelheid schaalgeennormale snelheid

55 8. Verlof voor loopbaanonderbreking C. Maaltijdcheque •geen recht op MC bij volledige dag afwezigheid D. Jaarlijks verlof •pro rata vermindering van het jaarlijks verlof 2 juli 201455

56 8. Verlof voor loopbaanonderbreking E. Andere gevolgen •ziekteverlof en moederschapsrust maken geen einde aan LO •deeltijdse LO en VDP kunnen niet worden gecombineerd 2 juli 201456

57 9. Vormingsverlof •vormingsverlof kan enkel worden toegekend als de vorming een meerwaarde is voor de dienst •de lijnmanager: –de beoordeelt de meerwaarde van de vorming –kent het verlof toe –bepaalt het aantal uren/dagen verlof 2 juli 201457

58 9. Vormingsverlof •gevolgen opname vormingsverlof: –dienstactiviteit –doorbetaling van loon –normale opbouw van anciënniteiten –recht op MC –geen pro rata vermindering van het jaarlijks verlof 2 juli 201458

59 10. Omstandigheidsverlof A.Statutair – contractueel •dezelfde regeling •recht op verlof n.a.v. welbepaalde levensgebeurtenissen •partner van het personeelslid is de persoon met het personeelslid ofwel: –gehuwd is –wettelijk samenwoont –feitelijk samenwoont 2 juli 201459

60 10. Omstandigheidsverlof B. Levensgebeurtenissen 2 juli 201460 GebeurtenisWerkdagen huwelijk of afleggen verklaring wettelijke samenwoning door PL4 overlijden echtgenote/samenwonende PT of bloed-aanverwant van PL of PR in 1 ste gr 4 huwelijk van kind PL of PR2 overlijden bloed/aanverwant van PL of PR die onder hetzelfde dak als PL woont 2 overlijden bloed/aanverwant van PL of PR in de 2 de graad, overgrootouder, achterkleinkind 1 Huwelijk bloed/aanverwant PL of PR in de 1 ste gr die geen kind is of 2 de grdag van het huwelijk

61 10. Omstandigheidsverlof C. Opnamemodaliteiten •verlof moet onmiddellijk of zo dicht mogelijk aansluitend bij de gebeurtenis worden opgenomen •beoordeling van het begrip “onmiddellijk of zo dicht mogelijk aansluitend bij” is de bevoegdheid van de lijnmanager 2 juli 201461

62 10. Omstandigheidsverlof D. Gevolgen opname omstandigheidsverlof •dienstactiviteit •doorbetaling van salaris •normale opbouw van anciënniteiten •geen recht op MC •geen pro rata vermindering van jaarlijks verlof 2 juli 201462

63 11. Vaderschapsverlof 2 juli 201463 StatutairContractueel VPSarbeidsovereenkomstenwet 10 dagen, op te nemen met volle dagen10 dagen op te nemen met volle dagen n.a.v. de bevalling van de echtgenote of samenwonende partner n.a.v. de geboorte van een kind met de afstamming langs de zijde van het personeelslid vaststaat neemt niemand vaderschapsverlof p.b.v. afstamming op  recht op verlof voor: -de persoon die gehuwd is met de persoon van wie het kind afstamt -de persoon die wettelijk samenwoont met de persoon van wie het kind afstamt -de persoon die al drie jaar samenwoont met de persoon van wie het kind afstamt

64 11. Vaderschapsverlof StatutairContractueel verlof op te nemen onmiddellijk of zo dicht mogelijk aansluitend bij de bevalling verlof op te nemen binnen de vier maanden na de geboorte dienstactiviteit doorbetaling van het salaris gedurende het volledige verlof doorbetaling van het salaris gedurende de eerste drie dagen en recht op een uitkering gedurende de zeven resterende geen recht op MC normale opbouw van anciënniteiten geen pro rata vermindering van het jaarlijks verlof 2 juli 201464

65 12. Meemoederschapsverlof StatutairContractueel VPS 10 dagen, op te nemen met volle dagen10 dagen op te nemen met volle dagen n.a.v. de bevalling van de echtgenote of samenwonende partner n.a.v. de bevalling van de biologische moeder met wie de meemoeder samenwoont verlof op te nemen onmiddellijk of zo dicht mogelijk aansluitend bij de bevalling dienstactiviteit doorbetaling van het salaris gedurende het volledige verlof doorbetaling van het salaris gedurende de eerste drie dagen en recht op 82% van het brutoloon gedurende de zeven resterende geen recht op MC normale opbouw van anciënniteiten geen pro rata vermindering van het jaarlijks verlof 2 juli 201465

66 13. Onbetaald verlof A.Statutair personeel •drie vormen: –recht op 20 dagen/jaar op te nemen met volle of halve dagen –5 jaar onbetaald verlof op te nemen met volle maanden; 1 jaar een recht, overige 4 gunst –ambtshalve onbetaald verlof bij opname statutaire proeftijd, tijdelijke aanstelling, mandaat, of contractueel functie binnen de DVO of bij een Vl ad rc 2 juli 201466

67 13. Onbetaald verlof B. Gevolgen opname onbetaald verlof 2 juli 201467 20 dagen5 jaarambtshalve adm. standdienstactiviteit1 j dienstactiviteit 4 j non-activiteit dienstactiviteit recht op loonnee opbouw anciënniteiten jaDA: ja NA: nee ja recht op MCnee Impact jaarlijks verlof ja

68 13. Onbetaald verlof C. Contractueel personeel •drie vormen: –recht op 20 dagen/jaar op te nemen met volle of halve dagen –recht op 1 jaar onbetaald verlof op te nemen met een aaneensluitende periode –recht op één maand verlof ter voorbereiding van de kandidatuur voor de verkiezingen 2 juli 201468

69 13. Onbetaald verlof D. Gevolgen opname onbetaald verlof 2 juli 201469 20 dagen1 jaaréén maand n.a.v. de verkiezingen adm. standdienstactiviteit recht op loonnee opbouw anciënniteiten ja recht op MCnee Impact jaarlijks verlof ja

70 14. Politiek verlof A.Statutair – contractueel •recht, op voorwaarde dat het personeelslid voltijds werkt •ook een recht voor ambtenaren die minimaal 80% werken via verlof voor deeltijdse prestaties •drie vormen, die cumuleerbaar zijn 2 juli 201470

71 14. Politiek verlof B. Dienstvrijstelling 2 juli 201471 DagenPersoneelslid isPersoneelslid is geen 2 dagen per maandgemeenteraadslidschepen of burgemeester 2 dagen per maandOCMW-raadslidvoorzitter vd raad 2 dagen per maanddistrictsraadslidVoorzitter van het college 2 dagen per maandprovincieraadslidgeen lid van de deputatie

72 14. Politiek verlof •moet niet verplicht worden opgenomen, maar kan niet worden overgedragen •dienstactiviteit •recht op loon •geen recht op MC bij volle dag afwezig •geen impact op anciënniteiten •geen pro rata vermindering van jaarlijks verlof 2 juli 201472

73 14. Politiek verlof C. Facultatief verlof •aantal dagen: –afhankelijk van de soort politieke functie •bvb. schepen heeft recht op meer verlof dan een gemeenteraadslid –inwonersaantal van de gemeente •moet niet verplicht worden opgenomen, maar kan niet worden overgedragen 2 juli 201473

74 14. Politiek verlof •dienstactiviteit •geen recht op loon •geen recht op MC bij volle dag afwezig •geen impact op anciënniteiten •pro rata vermindering van jaarlijks verlof 2 juli 201474

75 14. Politiek verlof D. Verlof van ambtswege •aantal dagen: –afhankelijk van de soort politieke functie •bvb. schepen heeft recht op meer verlof dan een gemeenteraadslid –inwonersaantal van de gemeente •moet verplicht worden opgenomen 2 juli 201475

76 14. Politiek verlof •dienstactiviteit, non-activiteit als het verlof wordt genomen om te zetelen in een parlement of regering •geen recht op loon •geen recht op MC bij volle dag afwezig •geen impact op anciënniteiten, wel als het verlof wordt gelijkgesteld met non-activiteit •pro rata vermindering van jaarlijks verlof 2 juli 201476

77 15. Verlof voor opdracht •verlof om een ambt uit te oefenen op een kabinet: –zowel voor statutaire, als contractuele PL –PL op proef enkel verlof voor ambt op Vlaams kabinet –na akkoord van de functioneel bevoegde minister en advies lijnmanager –na kabinetsperiode: verlof  min 3d – max 15d –dienstactiviteit 2 juli 201477

78 15. Verlof voor opdracht •enkel voor ambtenaren (op proef uitgesloten) •verlof om een opdracht van algemeen belang uit te oefenen –toekenning op voorwaarde dat functioneel bevoegde minister het algemeen belang vd opdracht erkent –toegekend voor een periode van max. 4 jaar –dienstactiviteit 2 juli 201478

79 15. Verlof voor opdracht •ambtshalve verlof voor: –een opdracht bij een supra- of internationale instelling –een internationale opdracht in het kader van wetenschappelijk onderzoek, ontwikkelingssamenwerking of humanitaire hulp •geen beperking in de tijd 2 juli 201479

80 15. Verlof voor opdracht •ter beschikkingstelling aan de koning: –enkel voor ambtenaren (op proef uitgesloten) •verlof om een ambt uit te oefenen bij een erkende politieke groep –zowel voor statutairen, als contractuelen (op proef uitgesloten) –toegestaan door minister –erkende politieke groep = fractie in parlement –dienstactiviteit 2 juli 201480

81 16. Dienstvrijstellingen •zowel voor statutairen, contractuelen •generieke dienstvrijstellingen: –opgenomen in het VPS –recht of gunst •niet generieke dienstvrijstellingen: –niet opgenomen in VPS –ad hoc toekenning door lijnmanager •dienstactiviteit en recht op salaris 2 juli 201481


Download ppt "Verlofstelsels bij de diensten van de Vlaamse overheid."

Verwante presentaties


Ads door Google