De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verkoop Maatschappij BV

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verkoop Maatschappij BV"— Transcript van de presentatie:

1 Verkoop Maatschappij BV
Ontwikkeling BV VBI JAARVERSLAG OR 2012 VBI Verkoop Maatschappij BV OR jaarverslag 2012

2 Inhoudsopgave Onderwerp Blz. Onderwerp Blz. Voorwoord 3 Colofon 4
Vergaderingen 5 Werkplan 6 Personeelswijzer 7 Werkkostenregeling 8 Klankbordgroep 9 Inloopuur 10 Nieuwsbrief 11 Begroting 12 OR-reglement 13 Nieuw OR lid 14 COR 15 Adviesaanvraag 16 Onderwerp Blz. Vitaliteitsregeling 17 Arbeidsomstandigheden 18/19 Functioneringsformulieren 20 ADV dagen 21 Communicatie 22 Cursus 23 Q-bus 24 Pensioenen 25 Tijdigheid notulen Gesprek ontslagen medewerkers 27 CAO 28 Wat heeft de OR verder bereikt? 29 Nawoord 30 OR jaarverslag 2012

3 Voorwoord Wat gaat de tijd toch snel; 2012 was een heftig jaar. Opnieuw komt er tegen het eind van het jaar het bericht dat er afscheid van VBI collega’s moet worden genomen. Dit bericht overschaduwt alles en is het belangrijkste onderwerp van Toch is het goed om even stil te staan en te kijken naar hetgeen de Ondernemingsraad het afgelopen jaar aan onderwerpen in behandeling heeft gehad. In dit jaarverslag wordt verder ingegaan op welke manier de medezeggenschap binnen VBI Verkoopmaatschappij / VBI Ontwikkeling zijn deel heeft kunnen bijdragen aan een goed functionerende organisatie. Immers je zou mogen zeggen: als het de medewerkers goed gaat, gaat het het bedrijf ook goed. Maar is dit ook zo? Goede vraag vinden wij. Ook nu is het weer goed om terug te kijken of we als Ondernemingsraad onze doelstellingen hebben gerealiseerd. Terugblikkend kunnen we concluderen, dat het jaar 2012 vooral in het teken stond van de verslechterende economische omstandigheden en de zware gevolgen die dit heeft in de bouwsector. De gevolgen die dit heeft worden steeds duidelijker zichtbaar. De onzekere tijden blijven en zijn nog niet voorbij. VBI blijft een beroep doen op het begrip van haar medewerkers en de flexibiliteit. Hoe lang kun je dit blijven vragen? Hierbij bedank ik alle leden van de Ondernemingsraad, klankbordgroepleden en iedereen die zich het afgelopen jaar, naast hun eigen werkzaamheden, hebben ingezet om de belangen van alle medewerkers van VBI naar beste kunnen en vermogen te behartigen. Directie en Ondernemingsraad zijn het niet altijd met elkaar eens, maar dat hoeft en moet ook niet. Juist door tegenstellingen bereik je een discussie en hierdoor kom je tot nieuwe of andere inzichten, maar steeds met respect voor elkaar en ieders standpunt. Ik hoop dat we deze samenwerking in 2013 weer op dezelfde manier kunnen voortzetten om samen met directie voor VBI en zijn medewerkers het beste te bereiken. Wij doen als Ondernemingsraad ons best. Lukt alles? Nee, helaas. Er wordt veel van hem gevraagd en er wordt ook veel van hem gevonden. We willen het graag goed doen, maar naar ieders tevredenheid lukt nooit. Lees het jaarverslag 2012 en kom zelf tot een oordeel. Hilda Schaeffer voorzitter OR jaarverslag 2012

4 In 2012 is de samenstelling van de OR als volgt: De OR vertegenwoordigt: VBI VERKOOP MAATSCHAPPIJ BV en VBI ONTWIKKELING BV Bezoekadres Looveer AJ HUISSEN Postadres : Postbus AA HUISSEN Telefoon : Telefax : De OR is ook via de mail te bereiken. Het adres is: Colofon voorzitter Hilda Schaeffer tst 7814 commerciële binnendienst secretaris / voorz. COR en lid EOR Jan Koenderink tst 7869 planning/expeditie lid (tot februari) Ernst van Zeggeren tst projectcoördinatie lid (vice voorz.) / voorz. COR Maarten Swinkels tst 7519 financiën&administratie lid Erik van der Krabben tst 7713 calculatie lid (2e secr.) Rinie Regterschot tst 7736 tekenkamer (noord) lid (vanaf februari) Gerard van Gijtenbeek tst 7761 tekenkamer (zuid) lid (t/m september) Wim de Rooij OR jaarverslag 2012

5 Pas een tijdsplanning toe en verlaat tijdig de vergadertafel!
Vergaderingen Ook in 2012 houdt de OR zich aan het vaste vergaderschema. Dit betekent dat er twaalf reguliere Ledenvergaderingen zijn. Maar ook dit jaar zijn er wederom een aantal extra OR-bijeenkomsten in verband met bijzondere omstandigheden en af te handelen zaken. Er zijn zes reguliere Overlegvergaderingen met de bestuurder. Daarnaast zijn er een paar extra (informele) overleggen. Bepaalde zaken kunnen nu eenmaal niet tot een volgende Overlegvergadering wachten en daarom loopt een OR- afvaardiging ook tussendoor bij de bestuurder binnen. Met de hele OR is er een extra informeel overleg om van gedachten te wisselen over de toekomst(verwachtingen). De notulen van de Overlegvergadering worden zoals gebruikelijk op het OR-publikatiebord gehangen in de gang, worden naar de medewerkers g d en zijn terug te vinden in de map van de OR op de V-schijf. De overlegvergaderingen worden ook dit jaar genotuleerd door een niet OR-lid, namelijk Susanna Verhagen. Voor komend jaar heeft de OR hetzelfde vergaderschema gepland, rekening houdend met het feit dat in een drukke periode of bij ad hoc zaken extra overleg noodzakelijk zal zijn. In 2012 krijgt de OR één adviesaanvraag, dit betreft de inkrimping van de organisatie. De OR brengt na uitgebreid intern en extern overleg een positief advies uit. KANS Pas een tijdsplanning toe en verlaat tijdig de vergadertafel! OR jaarverslag 2012

6 Werkplan actueel? Dan kun je direct aan de slag!
Het werkplan van 2012 is een goede leidraad voor de OR om mee te werken. Zoals dit jaarverslag laat zien, komen er diverse onderwerpen aan bod. De onderwerpen worden in vier hoofdgroepen verdeeld en er wordt een tijdsplanning aangehangen. De hoofdgroepen zijn: Economisch/organisatorisch beleid VBI Sociaal beleid Communicatie OR Interne organisatie OR In onze ledenvergaderingen wordt het werkplan diverse malen doorgenomen, om zo geen onderwerpen uit het oog te verliezen en om te kijken of we nog op schema lopen qua tijdsplanning. Daar waar nodig wordt het werkplan aangevuld en aangepast en werken we altijd vanuit de laatste versie. In 2013 zal het werkplan er op grote lijnen hetzelfde uitzien. Uiteraard zullen we onderwerpen vanuit de achterban ook meenemen. Concluderend kunnen we zeggen, dat we in 2012 ons werkplan grotendeels hebben afgerond, er zijn enkele onderwerpen die tussen het bekende “wal en schip” vallen en doorlopen in Mede ook door de onvermijdelijke inkrimping van ons personeelsbestand. Het werkplan 2013 staat klaar voor gebruik. Het jaarverslag 2012 is een van de eerste onderwerpen die we af kunnen vinken in 2013! ALGEMEEN FONDS Werkplan actueel? Dan kun je direct aan de slag! OR jaarverslag 2012

7 Personeelswijzer KANS Ga naar V:\Algemeen\Personeelswijzer
De personeelswijzer wordt weer ‘up-to-date’ gemaakt. Nu kunnen wij ons voorstellen, dat je daar niet dagelijks in kijkt, maar de personeelswijzer geeft een opsomming van de regelingen die gelden binnen ons bedrijf. Van assortiment tot organisatie, van medezeggenschap tot calamiteitenplan. Dus daarom is het ook van belang dat dit document zo actueel mogelijk is en blijft. Daarom besluiten wij om in overleg met P&O van tijd tot tijd dit document door te nemen en eventueel te wijzigen. Het moet een actueel, levend document zijn, aangepast aan de huidige tijd. De weg om tot een update te komen van de personeelswijzer is er een met hobbels. De eerste aangepaste personeelswijzer verschijnt en de achterban reageert terecht naar aanleiding van deze versie. Er staan zaken in die achterhaald zijn of niet meer correct. De OR heeft een aantal malen overleg met P&O wat betreft deze bevindingen, we zien graag een aantal correcties, aangezien de eerste aanpassingen niet volledig waren. Uiteindelijk komen we tot een compromis: een deel wordt aangepast en een deel blijft staan, aangezien er nog zaken in ontwikkeling zijn. Als OR halen we hier onze verbeterpunten uit, zodat het de volgende keer accurater en vollediger zal zijn. De Personeelswijzer kun je vinden op V:\Algemeen\Personeelswijzer Verkoop- en Ontwikkeling. Dus bij deze nodigen wij je uit eens een kijkje te nemen en je op de hoogte te laten stellen van de diverse regelingen binnen VBI. Vragen over de inhoud van de personeelswijzer kan je bij P&O stellen. KANS Maak nu kans op de juiste informatie. Ga naar V:\Algemeen\Personeelswijzer Verkoop- en Ontwikkeling OR jaarverslag 2012

8 Werkkostenregeling Vanaf 2011 volgen we dit onderwerp, zo ook in 2012 en het zal je niet verrassen dat we dit onderwerp ook in 2013 zullen volgen/behandelen. Wat houdt dit ook al weer in? De werkkosten regeling is een wettelijke regeling, waarbij werkgevers hun huidige regelingen zoals de thuiswerkplek, fietsenplan, jubilea, kerstpakket en dergelijke, belastingtechnisch dienen samen te voegen. Deze regeling gaat voor alle werkgevers gelden en dient uiterlijk op 1 januari 2014 ingevoerd te worden. In 2012 wordt de werkkostenregeling diverse malen in de overlegvergaderingen besproken. Aangezien het een wettelijke regeling is, ben je ook afhankelijk wat de regering doet. Maar ook in de politiek is het een roerige tijd geweest met de verkiezingen in september. VBI wilde afwachten waar de regering mee komt, maar tot op heden is nog niet geheel duidelijk hoe sommige vergoedingen/verstrekkingen er uit komen te zien. Dit alles maakt dat er in 2012 nog niets concreets wijzigt en dat VBI nog niet is overgestapt naar de werkkostenregeling. Dit kan en mag ook. Als OR zullen we dit onderwerp in 2013 afronden. Vooralsnog gaan we er vanuit, dat er in 99% van de gevallen niets zal veranderen voor de medewerkers, omdat de regelingen ‘an sich’ niet veranderen. Veranderen er wel zaken, is de instemming van de OR nodig. OR jaarverslag 2012

9 klankbordgroep Als OR zijn wij er om iedereen binnen VBI een ‘stem’ te geven bij de bestuurder. Om zo goed mogelijk te weten wat er speelt op de verschillende afdelingen en bij de mensen persoonlijk (en iedereen dus nog beter te vertegenwoordigen), gaan we ook in 2012 verder met de klankbordgroep. Deze groep bestaat nu, na het weg vallen van tekenkamer Drachten en de wisseling van andere personen, uit acht medewerkers uit diverse disciplines binnen VBI. Er zijn in 2012 twee half-jaarlijkse vergaderingen tussen de OR en de klankbordgroep. Vooraf vragen we de leden van de klankbordgroep op zijn/haar afdeling te informeren welke punten er spelen en/of we moeten behandelen. Hierdoor krijgt de OR een nog betere feedback van de achterban en indirect de bestuurder van zijn medewerkers. De ingebrachte punten worden besproken en zo nodig door de OR behandeld. Indien nodig worden ook onderwerpen uit deze bijeenkomsten meegenomen naar de Overlegvergadering met de bestuurder. Er is altijd terugkoppeling naar de klankbordgroep of de desbetreffende personen. Mocht je dus ergens mee zitten en niet naar een inloopuur willen/kunnen/durven, kan je dus ook altijd een klankbordgroeplid aanspreken. Op diverse afdelingen zit wel iemand. Eind 2012 zitten in de klankbordgroep: Ellis Messelink, Wim Bleijenberg, André de Boer, Erik Dorland, Jim Linders, Henry Pelgrim, Wim Polman en Arend Jan Spijker. OR jaarverslag 2012

10 Om je stem te laten horen!
Inloopuur Een andere manier om onze voelsprieten in de organisatie te hebben, is de mogelijkheid van het inloopuur. Als je ergens tegen aanloopt wat wij als Ondernemingsraad volgens jou moeten weten of waar wij iets aan zouden kunnen doen, kan je ook in 2012 een afspraak maken voor het inloopuur. Wij beoordelen het ingebrachte punt en indien binnen onze mogelijkheden en taken als OR, wordt dit punt opgepakt en meegenomen naar de Overlegvergaderingen en anders geven we adviezen wat de eventuele vervolgstappen kunnen zijn. Vanzelfsprekend is er altijd een terugkoppeling. In 2012 houdt de OR elke maand een inloopuur en hebben diverse mensen gebruik van gemaakt. Wij blijven deze vorm van communicatie aanbieden, omdat wij zien dat er langzaamaan steeds meer gebruik van wordt gemaakt. KANS Om je stem te laten horen! OR jaarverslag 2012

11 Nieuwsbrief Met enige regelmaat proberen wij als OR, via een nieuwsbrief, jullie als achterban op de hoogte te houden van bepaalde zaken. Vooral als er iets nieuws te melden is of er zaken spelen waarvan de OR vindt dat dit met de achterban gedeeld moet worden. Nu heeft de OR als standpunt, dat er ook wel iets zinnigs te melden moet zijn. Je moet geen nieuwsbrief maken om de nieuwsbrief. Daarom worden in 2012 maar twee nieuwsbrieven gemaakt. In 2013 zal de OR volgens hetzelfde principe werken. OR jaarverslag 2012 11

12 We wachten de dag af dat………
begroting Dit jaar is het niet makkelijk hier (voldoende) tijd aan te besteden. De geconsolideerde jaarcijfers komen met de nodige vertraging bij de Centrale Ondernemingsraad binnen. In de Overlegvergadering van 10 mei 2012 vragen we als lokale OR naar financiële gegevens en we doen dit ook schriftelijk. De bestuurder geeft hierin aan, dat de COR jaarlijks wordt geïnformeerd over de cijfers van het totale concern en dat hij het daarbij wil laten. Er wordt vastgesteld, dat de bestuurder en de OR over dit onderwerp van mening verschillen. We zullen vooralsnog moeten volstaan met de algemene informatie zoals we die nu krijgen! . KANS We wachten de dag af dat……… OR jaarverslag 2012

13 OR-reglement Zoals iedere Ondernemingsraad, hebben wij ook een Reglement waar wij als OR ons aan dienen te houden. Aan de orde komen onderwerpen als: samenstelling en de zittingsduur van de OR kandidaatstelling en verkiezingen wijze van stemmen bij verkiezingen kiesstelsel bezwaarregeling werkwijze secretariaat Ook staat er in aangegeven, dat wij als OR jaarlijks een Jaarverslag dienen uit te brengen met de werkzaamheden van de OR in het afgelopen jaar. Afgelopen jaar zijn we begonnen met het updaten van dit reglement en de bedoeling is dat dit in 2013 afgerond wordt. OR jaarverslag 2012

14 Neem de WOR mee op weg naar…
Nieuw OR lid In september krijgen we, helaas, opnieuw een tegenvaller als het gaat om voltallige bezetting van onze OR. Wim de Rooij besluit uit de OR te stappen aangezien hij het OR-lidmaatschap niet meer weet te combineren met zijn reguliere werkzaamheden. We besluiten geen verkiezingen te organiseren en in ieder geval de huidige zittingsperiode (tot einde 2014) met de overige 6 leden verder te gaan. Gerard van Gijtenbeek neemt (opnieuw) plaats in de OR. Nadat Ernst van Zeggeren besluit afscheid te nemen van VBI, en dus van de OR, moeten we op zoek naar een vervanger. En dat valt niet mee! Ondanks de hectiek van deze tijd en dus de noodzaak voor een goede, stabiele en voltallige OR, staan medewerkers niet te springen. Bewijs hiervoor was er al in 2011 tijdens de verkiezingen: er was toen ook geen animo voor de OR. Geen enkele kandidaat diende zich aan en dus moest de OR zelf gaan werven. Dat hebben wij in 2012 ook gedaan in verband met het vertrek van Ernst. We hebben een aantal mensen benaderd voor een lidmaatschap in de OR, zonder resultaat. Uiteindelijk pakt het toch goed uit, kennelijk kruipt het bloed waar het niet gaan kan………Gerard dient zich aan: iemand met jarenlange OR-ervaring zien we natuurlijk graag terug! Maar dit gaat niet zonder slag of stoot. Niet iedereen is gelukkig met onze keuze en de OR moet zich nadrukkelijk inspannen om Gerard ‘binnen te slepen’, dit terwijl iedere medewerker zich moet kunnen en mag aanmelden. De bestuurder biedt uiteindelijk de helpende hand en ondersteunt ons. ALGEMEEN FONDS Neem de WOR mee op weg naar… OR jaarverslag 2012

15 cor Niet alleen op het hoofdkantoor gaat veel aandacht uit naar alles wat de huidige crisis in de bouw met zich meebrengt. Op COR-niveau komen de geluiden van alle VBI-vestigingen, Leenstra en Bouwstoffenindustrie Weurt binnen. Maar besparing van bedrijfs-/productiekosten en efficiencyslagen volstaan ‘slechts’ ten dele. De (oud-)medewerkers van Weert verlaten VBI, na gedetacheerd te zijn geweest in Oss. En ook in Weurt volgt, helaas, een ontslagronde. Gezien de kleine bezetting van de plaatselijke OR, ondersteunen een aantal COR-leden de afwikkeling van de adviesaanvraag aldaar. Met andere woorden….personele consequenties komen dit jaar nadrukkelijk naar voren. Al met al dus ook voor de COR een bewogen jaar. In 2012 zal ook COR voorzitter Ernst van Zeggeren VBI verlaten. Hierdoor vervalt, naast zijn OR en COR lidmaatschap, ook zijn zetel in de EWC (European Works Council), oftewel de Europese Ondernemingsraad. Vanuit de OR neemt Jan zijn plaats in en wordt samen met Maarten voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad. Jolanda neemt in de EWC de plaats in het dagelijks bestuur van Ernst over en Jan de plaats van Jolanda als lid van de Europese OR. Jullie OR levert dus twee COR-leden. De OR heeft een nauwe band met de COR en wil dit zeker in 2013 voortzetten. OR jaarverslag 2012

16 adviesaanvraag Ook in 2012 krijgen we helaas te maken met een adviesaanvraag. Ondanks het feit dat we door het traject uit 2011 nu wat meer ervaring hebben: het is toch even schrikken. Er komt toch het nodige op je af en het is zware ‘kost’. En eerlijkheidshalve: wie ziet het niet aankomen dat het zou gebeuren? De OR krijgt vragen hoe zo’n traject nu in zijn werk gaat. Een adviesaanvraag is een officieel stuk waarin een voorgenomen besluit (dus een voorgenomen plan) wordt aangekondigd. Ook moet dit worden onderbouwd. Waarom komt men tot het voorgenomen besluit en welke argumenten en feiten spelen mee? De adviesaanvraag wordt ons overhandigd in de Overlegvergadering. Vervolgens zal de OR de gepresenteerde argumenten en feiten toetsen, omdat het voorgenomen besluit gevolgen heeft voor onze achterban. Daar willen we ons voor inzetten, maar zeker ook een weloverwogen advies kunnen afgeven. Want als OR moet je wel achter de goedkeuring staan die je geeft. Dit noemt men het uitbrengen van een positief advies. Wat volgt is een intensief traject. We schrijven brieven, er komen extra OR bijeenkomsten, waaronder een met een externe deskundige en we hebben gesprekken met de bestuurder. In het bijzonder letten we op de afvloeiingscondities voor mensen die hun baan gaan verliezen. Natuurlijk stellen we kritische vragen die van belang zijn om een en ander in een goed perspectief te plaatsen. Voor een buitenstaander lijkt het voor een OR misschien een ‘makkie’, maar het wordt toch onderschat. Het wordt voor de OR een zeer hectische en (in)spannende tijd. Uiteindelijk brengt de OR een weloverwogen advies uit en worden afspraken gemaakt met de bestuurder over het te volgen traject. Met onze leermomenten uit dit traject zijn we weer beter gewapend voor de toekomst. In 2013 zal de OR de vinger aan de pols houden en de (markt)situatie opnieuw nauw volgen. Net zoals iedereen waarschijnlijk. Het wordt ook nu een spannend jaar en is het op dit moment onzeker waar de ingeslagen weg zal eindigen en hoe onze toekomst er uit zal zien. OR jaarverslag 2012

17 Vitaliteitsregeling ALGEMEEN FONDS VBI stimuleert bewegen
In januari 2012 vervalt de bedrijfsfitness-regeling bij VBI. Hiervoor in de plaats komt de “Vitaliteits”-regeling”. Er ontstaat een discussie, omdat het een regeling genoemd wordt, maar niet als zodanig in de VBI-Regelingen wordt opgenomen en Regelingen dienen nu eenmaal de OR-revue te passeren. In het begin geeft het onderwerp problemen rond de communicatie. De informatie die gestuurd wordt via de mail is voor de meeste werknemers van VBI niet duidelijk. Ook zijn er veel ontevreden gezichten over “de handelswijze” van P&O. De OR pakt deze geluiden op en onderneemt actie. Dit resulteert in een ommekeer na de bouwvak. De medewerkers worden door hun leidinggevende nogmaals op deze Vitaliteitsregeling geattendeerd. In 2013 gaan we de Vitaliteitsregeling zeker evalueren met P&O. ALGEMEEN FONDS VBI stimuleert bewegen OR jaarverslag 2012

18 Arbeidsomstandigheden
Een bedrijfsongeval…wat is dat dan?...hoor ik iedere kantoormedewerker al zeggen. Zonder de discussie op te starten wat “volgens de letter” een bedrijfsongeval is: begin 2012 hebben we een ongeval, (mede) veroorzaakt door gladheid op ons terras. De OR gaat in gesprek met de ARBO-coördinator wat te doen aan gladheid in zijn algemeenheid. Op het parkeerterrein (en dus ook het terras) loopt de medewerker – in geval van winterse neerslag en vorst – kans een vervelende uitglijder te maken. We bekijken diverse mogelijkheden en, naast het gebruikelijke strooien, besluiten we om de medewerker extra te waarschuwen. Bij gladheid staat er nu een bord bij de ingang van de parkeergelegenheid (personeelsingang) en in de bocht bij de repro ruimte…een gewaarschuwd mens telt voor twee! Begin 2012 maakt de OR kennis met de nieuwe bedrijfsarts, Stefan van Houtum. Gezamenlijk spreken we af, om twee keer per jaar arbo-gerelateerde zaken met elkaar door te spreken. Dit om een indruk te krijgen hoe de bedrijfsarts het ervaart om met VBI (het hoofdkantoor) te werken. Daarnaast kan de OR in zijn functie van vertegenwoordiger van de medewerkers ook signalen aan de bedrijfsarts doorgeven…een win-win situatie dus. Wat in ieder geval geconstateerd wordt, is dat het ziekteverzuim binnen VBI Verkoopmaatschappij en Ontwikkeling relatief laag is. OR jaarverslag 2012

19 Midden juli van 2012 krijgt de OR van P&O het door de ARBO-coördinator opgestelde definitieve ARBO
aspectenoverzicht/jaarplan. Dit is een overzicht voor ‘het hoofdkantoor, waarbij de Arbo-aspecten op basis van de Arbobeleidsverklaring zijn gedefinieerd. Het Arbobeleid is gericht op het bevorderen van verantwoord en veilig werken in alle functies en op alle niveaus. Het ARBO aspectenoverzicht/jaarplan bevat aandachtspunten/thema’s gerubriceerd in welzijn en psychosociale arbeidsbelasting, veiligheid, gereedschappen, inventaris, gebouw, veiligheidsopleidingen, terrein en documentatie. De OR streeft op ARBO-gebied naar een meer meedenkende rol, mede vanuit ideeën/opmerkingen uit de achterban. Net zoals in 2011 gaan we hier in 2012 volop mee door: het blijft per slot van rekening een belangrijk en continue terugkerend thema voor iedere medewerker van VBI. De OR geeft richting bestuurder aan, zowel schriftelijk als mondeling, ontevreden te zijn over de communicatie met betrekking tot het ARBO-jaarplan. We spreken met bestuurder een nieuwe werkwijze af, om van beide kanten de juiste aandacht aan dit onderwerp te geven…zowel door OR als óók door VBI. Hier wordt in januari 2013 verder over gesproken. OR jaarverslag 2012

20 functioneringsformulieren
In 2011 is er in overleg met P&O een nieuw functioneringsformulier geïntroduceerd. En na de introductie van iets nieuws hoort altijd een evaluatie. Hebben we het doel dat we voor ogen hadden hiermee wel bereikt? Zijn we niet te ver doorgeschoten, of zijn er nog tekortkomingen? Het doel van het nieuwe formulier is om een gesprek tussen jou en je leidinggevende op gang te krijgen. En afspraken die daaruit volgen vast te leggen en concreet te maken, opdat ze ook binnen een gestelde tijd gerealiseerd kunnen worden. Na veel gesprekken van P&O met de verschillende mensen op de afdelingen is de conclusie, dat er geen klachten zijn over de opzet van het formulier en dat het merendeel er wel tevreden mee is. Daarom wordt het formulier in 2012 ook breder in de organisatie ingevoerd. Dat is altijd goed om te horen, dus wij zien dit dan ook als een geslaagd, afgerond, project. KANS Op betere functioneringsgesprekken OR jaarverslag 2012

21 adv dagen Ook in 2012 zet de OR samen met de bestuurder de ADV-dagen vast. Anders dan andere jaren komt dit nu wat later tot stand. Het Ministerie van OCW is bezig met een wetswijziging per 1 augustus Deze wijziging heeft gevolgen voor de kerst-, voorjaars- en zomervakantie. Hierdoor komt de vaststelling pas na de bouwvak tot stand. Zeven ADV-dagen worden rond de Kerst ingepland, daarnaast wordt er een ADV-dag voor Koninginnedag gepland en de gebruikelijke ADV-dag na Hemelvaart. De drie overgebleven ADV-dagen worden later ingepland. Normaal gaan deze dagen naar de vrije snipperdagen, maar door de tegenvallende markt wil de directie deze dagen zo efficiënt mogelijk benutten. Deze invulling zal in overleg met de OR gaan. In verband met de genoemde tegenvallende markt besluit de directie in overleg en na instemming met de COR om ook vijf (extra) collectieve snipperdagen in te plannen. Dit geldt voor geheel VBI en is daarom op COR niveau besloten, maar de uitvoering zal besproken worden met de lokale OR en zijn bestuurder. De bestuurder zet de grote lijnen uit, waarna de invulling tussen de medewerker en zijn/haar leidinggevende wordt besproken. En eerlijk is eerlijk: de wijze waarop dit met de medewerkers van VBI wordt besproken en opgepakt daar is de OR niet gelukkig mee. Reden voor een gesprek met de bestuurder. We geven aan wat er speelt en dat er veel vragen van de achterban komen. Er is een verschil in uitvoering en uitleg binnen de Verkoopmij en Ontwikkeling. Eind 2012 is dit onderwerp niet naar tevredenheid afgerond. OR jaarverslag 2012

22 communicatie In 2011 hebben we tijdens de Overlegvergaderingen aangegeven, dat de communicatie binnen VBI niet vlekkeloos verloopt. Er worden ook diverse voorbeelden gegeven. We pakken dit verder op in 2012 en ook dit jaar kan de communicatie binnen VBI beter. Regelmatig blijkt er een verschil te zitten tussen de Verkoopmij en Ontwikkeling. Dus informatie die eigenlijk ‘hoofdkantoor breed’ (lees Verkoopmij èn Ontwikkeling) uitgedragen moet worden. En zaken waarover de medewerkers überhaupt geïnformeerd dienen te worden. In overleg met de bestuurder zijn er al diverse verbeterslagen gemaakt. In 2013 gaat de OR er voor, dat de communicatie uniform zal zijn. OR jaarverslag 2012

23 Vergroot je kennis en ga drie dagen terug naar de schoolbanken
Cursus Ook dit jaar gaan we als OR weer op cursus en wel op 15 en 16 februari. Een dag korter dan andere jaren, maar nog steeds met een volle agenda. Volgens de WOR heeft een OR het recht op vijf scholingsdagen per kalenderjaar, maar dat doet de OR van VBI al sinds jaar en dag niet. We passen voor 2012 de cursus duur aan van drie naar twee dagen. Twee dagen is stevig aanpoten, er zijn genoeg onderwerpen. Eerst terug kijken en evalueren op wat er in 2011 gebeurd is, adviesaanvraag en afscheid van tekenkamer Drachten. Hoe kijkt iedereen op dat gelopen traject terug en waar kunnen we als OR nog in groeien? Tevens wordt een deel van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) behandeld. In dit geval het informatierecht. Met als kernvraag ‘waarom wil je als OR informatie hebben?’ En wat wil je met eventuele gekregen antwoorden bereiken. Niet vragen om alleen maar vragen te stellen, maar ook hiermee weer verder gaan. Tot slot wordt er van iedereen nog een Sterkte-Zwakte-analyse (SWOT) gemaakt. Wat zijn je sterke en minder sterke punten en hoe kun je die het best in het groepsproces gebruiken? Al met al veel onderwerpen in een te korte periode. De conclusie is, dat twee dagen echt te kort is voor zoveel zware thema’s. Voor een OR is (bij) scholing van essentieel belang. Daarom is de OR voornemens om in het voorjaar van 2013 weer op cursus te gaan. ALGEMEEN FONDS Vergroot je kennis en ga drie dagen terug naar de schoolbanken OR jaarverslag 2012

24 Efficiency is besparing!
Q-bus In 2011 is al opgemerkt, dat de successen vanuit Q-bus niet adequaat worden gecommuniceerd, dit wordt in 2012 verder opgepakt. De diverse lopende projecten worden in de Overlegvergaderingen besproken. Enkelen daarvan zijn: EPS passtroken, de appartementenvloer en de renovatieligger. Maar ook dit jaar vraagt onze achterban naar meer informatie. Op de V-schijf is deze te halen, echter veel duidelijkheid geeft dit niet. De OR bespreekt de communicatie andermaal met de bestuurder, mede ook omdat het lopende jaar duidelijk wordt dat er weinig tot geen informatie meer op de borden hangt en dat de lichtkrant in het bedrijfsrestaurant uit staat. De bestuurder onderneemt hierop actie. Peter Jacobs wordt er bij betrokken om de communicatie rond Q-bus meer vaart te gaan geven, zodat de medewerkers weten wat er speelt. De borden worden in het vierde kwartaal van 2012 weer gevuld en we ontvangen digitale nieuwsflitsen in november en december. Daarnaast bezoekt onze bestuurder Eduard Van der Meer samen met Herre Elsenga diverse afdelingen en geeft daar verder uitleg over de projecten. Kortom: point taken! In 2013 zal deze positieve insteek worden voortgezet en wij hopen dat iedereen zijn/haar bijdrage aan Q-bus zal leveren. KANS Efficiency is besparing! OR jaarverslag 2012

25 tijdigheid notulen Pensioenen
Ook in 2012 lukt het lang niet altijd om de notulen van de Overlegvergaderingen binnen de afgesproken termijn van 14 dagen ‘op de borden’ te hebben hangen. Hierdoor is de kans groot, dat bepaalde zaken al achterhaald zijn. Feit blijft dat wij de notulen van de Overlegvergadering niet maken. Aan de OR zal het ook in 2013 niet liggen dat de notulen niet tijdig op het bord hangen. Pensioenen Een onderwerp dat telkens weer in de media opduikt en niet altijd op een positieve manier. Wij hebben een pensioenverzekering en dit contract loopt in 2013 af. Om op de hoogte te blijven van de voortgang, spreken we diverse malen met Ted Vonk. Verder is er nu dus niets over te melden. In 2013 is dit anders, want dan zullen er contractbesprekingen zijn en dan komt de OR weer in beeld. OR jaarverslag 2012

26 OR jaarverslag 2012

27 Gesprek ontslagen medewerkers
Net zoals in 2011 kiezen we er ook voor om een gesprek met de medewerkers te plannen die ontslagen zijn. Het belangrijkste punt voor ons is na te gaan of de toezeggingen en dergelijke vanuit VBI ook zijn nagekomen. Dit is ook de enige manier voor de OR om te verifiëren of aan de voorwaarden van de OR is voldaan. Natuurlijk proberen we ook een algemene indruk te krijgen hoe de gesprekken met deze mensen zijn verlopen en hoe men het bericht heeft ervaren. We gaan niet op de regeling zelf in, dit is voor een ieder verschillend en ook niet voor de medezeggenschap. Over het algemeen kunnen we concluderen, dat men positief is hoe P&O met deze mensen omgaat en begeleidt. Op het moment dat dit jaarverslag gemaakt wordt, hebben we nog niet iedereen kunnen spreken. Men moet dit overigens wel op prijs stellen en het is een vrijblijvend gesprek. Wij waarderen het, dat de betreffende medewerkers met ons hierover willen praten. De op- en aanmerkingen nemen we als leermoment mee. OR jaarverslag 2012

28 U ontvangt 10.000 euro in ruil voor loonsverhoging
CAO Na de moeizame overleggen van 2011, is 2012 een rustig CAO jaar. In 2011 is er een goedkeuring gekomen van een aantal bonden voor een CAO, die loopt van 1 april 2011 tot 1 april Ook al hebben wij er als OR indirect niet mee te maken, zullen wij de ontwikkelingen in 2013 zeker weer volgen. ALGEMEEN FONDS U ontvangt euro in ruil voor loonsverhoging OR jaarverslag 2012

29 Wat heeft de OR verder bereikt?
Vanzelfsprekend staat dit jaarverslag vol met zaken waar wij als OR in 2012 veel tijd aan besteden. Maar naast dit alles, zijn er nog legio onderwerpen die besproken en geregeld worden, maar voor de medewerkers ogenschijnlijk ongemerkt de revue passeren. We willen er een paar noemen. Er wordt een telefoonlijst gerealiseerd met noodnummers. Mocht er onverhoopt iets met een medewerker hier gebeuren, dan heeft P&O in ieder geval de mogelijkheid om mensen thuis te bereiken. Ook verschijnt er een memo op het publicatiebord met wijzigingen op je salarisstrook, niet onbelangrijk! Hierdoor hoef je zelf niet uit te vogelen wat er nu precies gewijzigd is. Meerdere keren in 2012 worden medewerkers op kantoor gebeld in het kader van een ‘bereikbaarheidsonderzoek’. De OR stelt vragen aan de bestuurder over de nut en noodzaak en wat met de uitkomsten gebeurt. Het antwoord komt in 2013. De OR krijgt reacties, dat de bezoekersparkeerplaatsen gebruikt worden door VBI-medewerkers. Dit wordt aan de bestuurder gemeld, die daar actie op onderneemt. De tekenkamer wordt voor de bouwvak verplicht extra over te werken, maar de communicatie over de voorwaarden is slecht. De OR pakt dit met succes op. Er komen vragen bij de OR, dat er tussen de medewerkers per afdeling veel verschil zit in het aantal snipperdagen. De OR bespreekt dit met de bestuurder, die toezegt dit met betrekking tot de excessen op te pakken. Tot slot krijgt de OR eind 2012 het verzoek of er een kleedgelegenheid is voor de fietsers. Dit nemen we op en in 2013 zal blijken met succes! Ook in 2013 zal de OR aandacht houden voor dergelijke zaken. OR jaarverslag 2012

30 EINDE JAARVERSLAG Nawoord
Voor de ondernemingsraad is 2012 een moeilijk jaar. We kijken terug met gemengde gevoelens is een jaar waarin niet alles vlekkeloos verliep. Niet alle onderwerpen hebben het gewenste resultaat opgeleverd. Hier ligt een focus. Maar wij realiseren ons ook, dat we in de hoek zitten waar de klappen vallen. We moeten rekening houden met bedrijfsbelang en het personeelsbelang. Daar zit een flink spanningsveld. Hoe moeten we hier mee omgaan? Wanneer doen we het goed? In 2013 blijven we een actieve rol ‘opeisen’ binnen de beleidsvorming. Op deze manier blijven we met de bestuurder in overleg en hopen zo tot het beste resultaat te komen. We gaan nog meer ons best doen om de belangen van onze achterban zo goed als mogelijk te behartigen. Wat vragen wij van de onderneming: dat er oog blijft voor de sociale aspecten binnen het bedrijf en dat er in 2013 (nog) meer gekozen wordt voor een open, eenduidige en transparante communicatie! Tot slot kunnen wij dan alleen maar zeggen: dat wij hopen dat wij er in 2013 in slagen onze verkregen ‘kansen’ om te kunnen zetten in resultaten. OR jaarverslag 2012


Download ppt "Verkoop Maatschappij BV"

Verwante presentaties


Ads door Google