De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Structureer Boek VLL Gedigitaliseerd door Mia Peeters en van menustructuur voorzien door Jac Dirkx Hoofdmenu.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Structureer Boek VLL Gedigitaliseerd door Mia Peeters en van menustructuur voorzien door Jac Dirkx Hoofdmenu."— Transcript van de presentatie:

1 Structureer Boek VLL Gedigitaliseerd door Mia Peeters en van menustructuur voorzien door Jac Dirkx Hoofdmenu

2 mkm wissel eerste medeklinker mkm wissel laatste medeklinker mkm wissel middelste klinker woorden met 2 medeklinkers op het eind woorden met 2 medeklinkers vooraan woorden met 3 medeklinkers op het eind woorden met 3 medeklinkers vooraan woorden met ou en au aai -aait ooi oei – oeit leeuw geeuw meeuw schrijf schroef schrift woorden met ch erin woorden met op eind b of d einde

3 mkm wissel eerste medeklinker 1.-im -ief -aam –ool 2.-uis -ijl -eeg -oop 3.-ook -oor –aam –iek 4.-ij –it 5.-as –am 6.-ak –oek 7.-aap –ies 8.-aas –et Hoofdmenu

4 pim wim tim lief dief bief raam naam saam school kool zool mkm menu

5 huis buis muis pijl bijl vijl weeg leeg veeg loop joop koop mkm menu

6 kees hees lees gaat laat maat boog hoog woog weg zeg leg mkm menu

7 rook pook kook voor hoor boor paam raam naam riek ziek wiek mkm menu

8 hij rij jij mij zij bij zit dit pit wit rit hit mkm menu

9 jas gas das tas pas was sam kam lam tam ham bam mkm menu

10 tak lak zak bak hak dak boek doek hoek koek zoek loek mkm menu

11 aap raap gaap jaap schaap nies kies lies vies mies mkm menu

12 haas kaas baas vaas gaas raas pet met net jet zet vet mkm menu

13 mkm wissel laatste medeklinker vi- mu- nie- bu- sa- zi- ne- we- moe- wie- wee- mie- ja- oo- hui- ta- hij- pij- roo- schoo- pe- rie- loo- lie- do- doo- boo- pi- be- boe- Hoofdmenu

14 vis vin mus mug nies niet bus buk sam sap zit zin mkm menu

15 net nek nel weg wel wek moe moet moes wieg wiek wiel mkm menu

16 weeg week weet miep mies mien jas jan jap oom oog oor mkm menu

17 huis huil huif tak tas tam hij hijg hijs pijl pijp pijn mkm menu

18 roos rook room school schoon schoot pet pen pel riem riep riet mkm menu

19 loop loot loon lief liep lieg dop dom dol doos doof dook mkm menu

20 boom boog boot boon boos boor pim pit pin pik pil pip mkm menu

21 bel bek bes ben bep ber boek boef boen boem boel boer mkm menu

22 mkm wissel middelste klinker v—r b—k k—s b—s r—k k—k l—s d—k z—t h—s d—r b—l g—t r—m m—s p—t p—p z—n Hoofdmenu

23 vuur vaar voor voer veer vier boek buik bak bek buk bok mkm menu

24 kaas kous kees koos kies kus boos baas buis bus bos bes mkm menu

25 rook raak riek ruik rek rijk kook kaak keek koek kok kijk mkm menu

26 lees loes los les lus las doek deuk duik dak dek dik mkm menu

27 zout zoet ziet zat zet zit haas hees hoes heus huis hijs mkm menu

28 duur door deur daar dier dor boel buil brl bijl bal bol mkm menu

29 gaat goot geit guit giet gat raam room ruim riem rem rijm mkm menu

30 moes muis mes mus mos mis poot piet pet put pot pit mkm menu

31 piep pep pap pop pijp pip zoon zoen zien zon zijn zin mkm menu

32 mkmm woorden (2 medeklinkers op eind) -- lt --st --nt --nd --mt --rt --rd –ld --ft --gt --kt --pt --lp --mp Hoofdmenu

33 valt belt holt rilt rolt telt voelt daalt ruilt haalt deelt gilt mkmm menu

34 vuist feest leest moest hoest haast kost best kist last rust rijst mkmm menu

35 tent rent wint lint kant punt woont leunt boent meent bont munt mkmm menu

36 mond hond rond vond eind eend zand tand hand bind wind kind mkmm menu

37 kamt remt lijmt gomt temt damt neemt zoemt noemt zeemt rijmt ruimt mkmm menu

38 kort hart fort hert viert leert roert buurt taart poort kaart zeurt mkmm menu

39 paard haard koord hard woord bord geld veld beeld naald wild schuld mkmm menu

40 beeft geeft zeeft heeft wuift rooft leeft lift kaft boft heft tuft mkmm menu

41 veegt weegt jaagt zaagt liegt deugt buigt zuigt ligt zegt hijgt rijgt mkmm menu

42 zoekt rookt maakt raakt ruikt kijkt bukt rukt likt tikt bakt dekt mkmm menu

43 piept loopt koopt raapt roept gaapt wipt hapt kapt sopt kopt tapt mkmm menu

44 hulp help hielp tulp schelp welp lamp kamp damp ramp pomp homp mkmm menu

45 Hoofdmenu mmkm woorden (2 medeklinkers vooraan) bl— br— dr— tr— kl— vl— kn— kr— pr— pl— sp— sn—

46 bloem bloed blaas bleek bloes bloot blij blijf blik blad blok blaf mmkm menu

47 brief broek breed bruin brood brug brok brak bril brul brei mmkm menu

48 droom droog draad droeg dreun draai drie drop druk draf drijf druif mmkm menu

49 troon traan troep truus trein trom trui trekn trok tros tril trap mmkm menu

50 klaar kleed klaag kleur kluif klein klas klap klei klok klop klim mmkm menu

51 vlees vlieg vloer vloog vloei vlam vla vlag vlug vlok vlek vlot mmkm menu

52 knoop knoei knaag kniel knijp knal knop knap knip knor knie knik mmkm menu

53 kroon kraag kraal kraai kreeg kraan kras krul kruik kruis krak krom mmkm menu

54 praat pruim proef pruik proest proost prop prik prijs prul pret prei mmkm menu

55 plaag plein pluim plaat ploef pluis plat plek plak pluk plas plof mmkm menu

56 speel spoel spui speer spaar spool spin spel spek spier span spijt mmkm menu

57 snoek snuit snoer snoep sneed snoei snel snik snee snor snap snijd mmkm menu

58 mkmmm woorden (3 medeklinkers op eind) --rst --tst --nkr --ngt Hoofdmenu

59 dorst worst korst borst barst perst fietst poetst botst kaatst laatst roetst mkmmm menu

60 drinkt hinkt denkt zinkt vonkt dankt zingt hangt vangt mengt dringt brengt mkmmm menu

61 Speciale lettercombinaties str ou au aai ooi oei eeuw schr ch cht cht b (eind) d (eind) Hoofdmenu

62 straat strooi streep stroop streek streel straf strik strak strijk struik strip speciaal menu

63 kous fout hout zout kou koud mouw touw vouw bouw jouw jou speciaal menu

64 au auto paul saus gauw pauw rauw nauw lauw blauw flauw klauw speciaal menu

65 taai saai maai naai waai zaai kraai kraait maait naait waait zaait speciaal menu

66 mooi kooi hooi dooi gooi fooi roei loei bloei foei loeit boeit speciaal menu

67 leeuw geeuw meeuw sneeuw spreeuw schreeuw speciaal menu

68 schrijf schroef schrift schrei schram schrik speciaal menu

69 och toch ach lach zich kuch acht nacht zacht vacht lacht dacht speciaal menu

70 licht dicht nicht bocht mocht tocht echt recht vecht hecht lucht zucht speciaal menu

71 web heb rib schub job bob speciaal menu

72 hoed goed rood dood lied huid goud koud oud wijd bad tijd speciaal menu


Download ppt "Structureer Boek VLL Gedigitaliseerd door Mia Peeters en van menustructuur voorzien door Jac Dirkx Hoofdmenu."

Verwante presentaties


Ads door Google