De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ESF; een rijke bron die werkt Best Practices door Charles Simons.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ESF; een rijke bron die werkt Best Practices door Charles Simons."— Transcript van de presentatie:

1 ESF; een rijke bron die werkt Best Practices door Charles Simons

2 •Toelichting organisatie Gilde-BT •Resultaten ESF periode 1994 – 1999 •ESF: voor wie? •ESF: welke projecten? •ESF: van oriëntatie tot einddeclaratie •ESF: planning ESF-project •ESF: de projectorganisatie •ESF: beheerssystemen en administratieve organisatie •ESF: voorbeeldprojecten •ESF: vragen en info Programma

3 •Gilde-BT, i.s.m. uitvoeringsorganisatie ROC Gilde Opleidingen verzorgt: –Cursussen (aanbodgericht) –Bedrijfstrainingen (maatwerk) –BBL maatwerk opleidingsprogramma’s voor werkenden (BBL-bedrijfsgroepen) –Projectadministratie & -management –Softwaresystemen t.b.v. scholing (via Edu Office) •Regionale en landelijke klanten •Diverse sectoren: industrie, retail, zorg, zakelijke dienstverlening, bouw, etc. Gilde-BT; de organisatie

4 •25 ESF-projecten doelstelling 2, 3, 4 en 5B •Diverse sectoren; met name industrie / bouw •Diverse aanvragers: –Scholingsfonds A+O, OOM, SOG –Arbeidsvoorziening Limburg –Kamer van Koophandel Noord en Midden Limburg –Provincie Limburg •3695 werknemers opgeleid met ondersteuning vanuit ESF •Gerealiseerde ESF-projectkosten € 6,5 milj. •Gerealiseerde ESF-middelen € 2,0 milj. Resultaten, periode 1994-1999

5 •Brancheorganisaties •Bedrijven •Instellingen •Samenwerkingsverbanden •Stichtingen ESF: voor wie?

6 •Scholingsprojecten, ontwikkelingsprojecten voor deelnemers van niveau 1 tot 4 in het kader van de WEB •Scholingstrajecten moeten aansluiten bij de kwalificatiestructuur van de WEB (branche- erkenning) •Aantonen dat geschoold wordt naar een volgend kwalificatieniveau ESF: welke projecten?

7 ESF: van oriëntatie tot implementatie Oriëntatiefase Oriëntatie• Uitleg ESF3-systematiek • Positionering Gilde-BT • Globale inventarisatie wensen Quick scan/Analyse• Analyse globale gegevens bedrijf • Analyse subsidiabiliteit • Analyse kosten en baten Primair Advies• Haalbaarheid en geraamde omvang • Organisatie en administratie • Controle en positionering accountancy

8 Voorbereidingsfase Inventarisatie• Exacte scholingswensen bedrijf • Realistische kosten • Opties voor AO/IC door bedrijf + accountancy 1 e concept programma • Aanzetten (beleid, omvang, inhoud, begroting, controlesysteem) • 1 e toetsing door bedrijf / Gilde-BT / registeraccountant • 1 e bespreking met O&O-fonds 2 e concept programma • Verfijning / concretisering 1 e concept • primaire beschrijving adm. organisatie (AO) • 1 e informele toetsing door Agentschap SZW/ESF3 ESF: van oriëntatie tot implementatie

9 Implementatiefase Implementatie AO• Realiseren ontwikkelde projectadministratie • Introductie gebruik van formulieren voor bewijslastvorming • Introductie controle en correctiesysteem (stuurgroep / coördinator) Definitief projectplan • Formeel vastleggen projectplan door bedrijf • Formeel toetsen en accorderen AO door registeraccountant • Formeel voorleggen projectplan aan O&O-fonds Project implementatie • 1 e bijeenkomst stuurgroep • Benoemen ESF3-projectmedewerkers • Opstarten (project-, financiële- en deelnemers-) administratie ESF: van oriëntatie tot implementatie

10 Planning ESF-project De subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF 3) vereist een strak geregisseerd proces. Doel is optimaal nut te hebben van de financiële middelen met een minimaal risico. Onderstaand proces geeft de optimale procedure hieromtrent weer. Planning ESF Subsidie Project

11 Planning ESF-project Inventarisatie processen Doel: inrichting administratieve organisatie Koppelen ESF processen met bedrijfsprocessen zoals scholingsplanning en urenregistratie. Resultaat: Model Administratieve Organisatie (AO). Verantwoordelijkheden Administratieve Organisatie Vaststellen Short en Long Protocol Inspanning organisatie: Leveren van informatie, interviews Uitvoering: ESF Procesconsultant Aanbesteding Doel: Verkrijgen uitvoerende diensten conform Europese regels. Resultaat: Zeker stellen subsidiabiliteit van diensten Sterke vereenvoudiging van de ESF administratie ten opzichte van modellen als werkelijke kosten Inspanning organisatie: Feitelijke aanvrager Uitvoering: Aanbestedingsexpert Communicatie Doel: Communiceren administratieve processen. Resultaat: Eenduidig en consistent toepassen ESF administratie Juiste brondocumenten Snel centraal beschikbaar Inspanning organisatie: marketing materiaal, tijd van medewerkers om zich hierin te verdiepen Uitvoering: ESF procesconsulent Inventarisatie opleidingen Doel: Analyse huidig opleidingsaanbod Vaststellen gewenst opleidingsaanbod Resultaat: Basis voor aanbesteding Basis voor central onderwijs beleid Inrichten POP/COP Inspanning organisatie: Leveren van informatie, interviews Uitvoering: Onderwijsexpert Administratieve organisatie Doel: Kunnen verwerken van de ESF administratie Resultaat: Tussentijdse en eindrapportages Management informatie Management letter (noodzakelijk voor ESF) Inspanning organisatie: Leveren van informatie, Uitvoering: ESF Procesconsultant / Accountant Aanvraag Resultaat: Formeel indienen van de aanvraag voor subsidie Uitvoering: ESF Administratiebureau Voorbereiding

12 Planning ESF-project Scholing Beheer ESF Doel: Leveren van brondocumenten Opbouwen administratie lopende trajecten en reeds lopende trajecten (reconstructie ESF administratie lopende trajecten) Resultaat: Basis informatie voor tussentijdse en eindrapportages Management informatie Inspanning organisatie: Uitvoerders, deelnemers en begeleiders, Uitvoering: ESF Administratiekantoor Eindrapportage Doel: Eindrapport met accountantsverklaring Resultaat: Basis voor het uitbetalen van de subsidie Inspanning organisatie: projectbegeleiding Uitvoering: ESF Administratiekantoor / Accountant UitvoeringVerslaglegging

13 ESF: de projectorganisatie a)Deelnemersadministratie b)Financiële administratie c)Verantwoordelijkheid voor beleid en organisatie Bedrijf / klantorganisatie Voorzitter met vetorecht Registeraccountant Gilde-BT Directie Gilde-BT Projectleider Bedrijf / klantorganisatie ESF projectleider Gilde-BT ESF projectadminitratie

14 ESF: beheersystemen en administratieve organisatie Inrichten administratieve organisatie •Tijdsregistratie en urenverdeling •Salarisadministratie •Deelnemersadministratie •Financiële administratie •Projectadministratie (zie handleiding Agentschap SZW)

15 ESF: beheersystemen en administratieve organisatie Systemen van Edu Office (onderdeel GBT) •Inschrijfproces •Planning •Registratie en verwerking •Leerling- / cursistvolgsysteem •Managementinformatie •Evaluatie

16 Voorbeelden ESF-projecten 1) Project Uitvalpreventie TOC ProbleemstellingVoorkomen van uitval in technisch onderwijs Doelgroep45 VMBO leerlingen (zonder startkwalificatie niveau 2) Programma1-jarig geïntegreerd praktijk / theorie scholingsprogramma Uitstroom doelstelling >75% instroom niveau 2 BBL/BOL UitvoerdersVMBO regio Noord en Midden Limburg / ROC Gilde Opleidingen / TOC Noord en Midden Limburg Projectmanagement & administratie Gilde-BT ProjectfinanceringGemeente Venlo en Venray / VMBO NML / ROC Gilde Opleidingen / Provincie Limburg / TOC NML / ESF - CERES

17 Voorbeelden ESF-projecten 2) BBL-scholingsproject voor werkenden ProbleemstellingUpgraden van kennis en vaardigheden van de interne organisatie d.m.v. gekwalificeerde MBO- BBL scholingsprogramma’s (WEB niveau 1 t/m 4) ProgrammaDiverse BBL-scholingsprogramma’s, bedrijfstrainingen en cursussen Doelgroep250 medewerkers van klantorganisatie Projectkosten Projectfinanciering

18 Bedankt voor uw aandacht Voor meer informatie: Gilde-BT Contracting Venraysweg 32, Venlo-Blerick Postbus 3189, 5902 RD Venlo T: 077-3202000 F: 077-3202001 I: www.gilde-bt.nl E: info@gilde-bt.nl


Download ppt "ESF; een rijke bron die werkt Best Practices door Charles Simons."

Verwante presentaties


Ads door Google