De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schooljaar 2013 - 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schooljaar 2013 - 2014."— Transcript van de presentatie:

1 schooljaar

2 2013 2014 De Pijler School voor Praktijkonderwijs
Behalve algemene gegevens vindt u in dit boekje ook een aantal gegevens, die speciaal gelden voor het schooljaar We verzoeken de ouders/ verzorgers van onze leerlingen daarom dit boekje goed te bewaren. ALGEMENE INFORMATIE/ORGANISATIE 2.1 Het Bestuur De Pijler valt onder: 2013 2014 DE STICHTING SAMENWERKINGSSCHOOL Drs. F. Bijlweg 3 1784 MC Den Helder 1

3 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 2 ALGEMENE INFORMATIE/ORGANISATIE 1
Het bestuur Grondslag van de school 4 De dagelijkse praktijk 4 Wat is de Pijler precies voor school? 4 Waar staan de scholen? 4 PRAKTIJKONDERWIJS 5 Voor welke leerlingen is het praktijkonderwijs bestemd? 5 Aanmeldingsprocedure 5 Na aanmelding 5 HET ONDERWIJSPROGRAMMA 6 Leerjaren Het projecthuis AKA Lestijden Het Competentiemodel 9 Lessentabel schooljaar STICHTING VOORWERK Opbouw stage De opbrengsten ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR 14 De leerlingenzorg Zorgcoördinator Psycholoog Maatschappelijk deskundige Schoolarts Schoolverpleegkundige Stagebegeleiding Nazorg Schoolagent Convenant veilige school Optimaal speciaal Rookbeleid STUDIEKOSTEN Tegemoetkoming studiekosten Tegemoetkoming studiekosten VO jaar 17 Tegemoetkoming studiekosten VO 2

4 SCHOOLBENODIGDHEDEN Algemeen Leskleding Sportles Fietsen CONTACT SCHOOL / OUDERS 20 Medezeggenschapraad (MR) Ouderraad Ouderparticipatie Huisbezoek Oudergesprekken / rapportgesprekken Telefonisch contact Adres- en telefoonwijzigingen REGELINGEN Vrijwillige ouderbijdrage Sport Schoolkamp Vervoer Eten en drinken Te laat komen Afwezig melden/ Absentie Aanvraag extra schoolverlof Kluisjes Schoolreglement MEDEWERKERS Directie Zorgteam Stageteam Docententeam Onderwijsondersteunend personeel 23 Schoolarts Stagiaires Scholing Klachtencommissie VAKANTIEROOSTER 2013 – 3

5 Scholen aan Zee Dependance De Pijler 2.2 Grondslag van de school 2.5
Waar staan de scholen? De Pijler is een samenwerkingsschool. Dit betekent dat het onderwijs wordt gegeven, rekening houdend met de levensbeschouwelijke achtergrond van de Scholen aan Zee ouders/verzorgers en van de leerlingen. Dependance De Pijler 2.3 De dagelijkse praktijk De Pijler wil een school zijn, waar je je thuis kunt voelen. Door algemeen vormend, maar vooral ook door beroepsgericht onderwijs worden de leerlingen voorbereid op hun plaats in werk en maatschappij. Daarbij wordt rekening gehouden met de individuele mogelijkheden van de leerlingen. De Pijler 2.4 Wat is De Pijler precies voor school? De Pijler is een zesjarige school voor praktijkonderwijs, d.w.z. onderwijs gericht op wonen, werken en vrije tijd. We streven ernaar dat onze leerlingen als ze de school verlaten, gaan werken in een bedrijf of instelling. Hetzij in een voltijd baan of nog gedeeltelijk leerplichtig, waarbij dan nog één of twee dagen per week een beroepsgerichte (MBO) opleiding gevolgd wordt. De Pijler werkt gericht aan de zelfstandigheid van de leerlingen, niet alleen op het terrein van toekomstig werk, maar ook voor wat betreft de zelfredzaamheid in het dagelijks volwassen leven. De adressen van de scholen zijn: De Pijler Drs. F. Bijlweg 232, telefoon 1784 MC Den Helder Voorwerk Alle locaties van De Pijler zijn bereikbaar met het openbaar vervoer via buslijn 30 en 32. 4

6 speciaal basisonderwijs, die bij aanmelding
3 PRAKTIJKONDERWIJS 3.1 Voor welke leerlingen is het praktijkonderwijs bestemd? onderzoek, geeft de PCL eenVO-schooladvies af voor de leerling. Dit kan zijnVMBO-regulier, LWOO of PRO. Het gaat om leerlingen voor wie de (andere)VMBO- leerwegen niet goed aansluiten bij de mogelijkheden van de leerling. • Leerlingen, afkomstig uit het basisonderwijs of speciaal basisonderwijs, die bij aanmelding voor hetVoortgezet Onderwijs het advies Praktijkonderwijs krijgen. • Leerlingen, die enige tijd in één van de andere leerwegen van hetVMBO hebben gezeten en voor wie dat onderwijs niet geschikt blijkt te zijn. • Leerlingen, die elders al een school voor Als na bespreking ook de ouders met dit advies akkoord gaan, volgt aanmelding en inschrijving bij de school voor voortgezet onderwijs. De ouders/ verzorgers moeten zelf de leerling aanmelden bij de school van hun keuze. Na aanmelding wordt een aanvraag gedaan bij de RegionaleVerwijzings Commissie (RVC) en indien deze akkoord gaat wordt er overgegaan tot plaatsing. praktijkonderwijs hebben bezocht. 3.3 Na aanmelding U kunt uw zoon/dochter aanmelden bij de administratie van De Pijler. Mevr. Kloos of mevr. de Wijn- Warbout zal daarna contact met u opnemen om een afspraak te maken voor een intake. Onze administratie is op alle schooldagen van uur tot uur bereikbaar op telefoonnummer Bij de aanmelding komen de ouders/ verzorgers samen met de leerling kennismaken op De Pijler. Voor de ouders/ verzorgers is er een aparte voorlichtings- avond, terwijl er voor de nieuwe leerlingen een kijkdag is waarop ze hun nieuwe school “in bedrijf” kunnen zien en al wat leren kennen. 3.2 Aanmeldingsprocedure Alle leerlingen die bij de overstap naar het Voortgezet Onderwijs (VO) van hun reguliere of speciale basis- school het advies leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) of Praktijkonderwijs (PRO) krijgen, worden besproken vóór toelating tot het VO. Dit gebeurt in de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). Hierin zitten vertegenwoordigers van Scholen aan Zee, OSG de Hogeberg, De Pijler, De Pionier en REC 4.5. Op grond van de gegevens van de leerling, afkomstig van de ouders/verzorgers en de gegevens van de (speciale) basisschool, eventueel aangevuld met extra In de zomervakantie ontvangen ouders/ verzorgers en de leerling alle nodige informatie om na de vakantie te kunnen starten. 5

7 HET ONDERWIJSPROGRAMMA
4 HET ONDERWIJSPROGRAMMA Individueel ontwikkelingsplan(IOP) Leerlingen op De Pijler hebben een eigen individuele leerroute. In de samenwerking met de leerlingen vinden wij het belangrijk om leerlingen bewust te maken van “Eigenaarschap” , d.w.z. dat leerlingen hun eigen keuzes maken en daar ook verantwoordelijk voor zijn. De leerroute wordt vastgesteld samen met de leerling en ouders en beschreven in het Individuele Ontwikkelings Plan (IOP). In het IOP worden de leerdoelen omschreven en wordt het uitstroomperspectief benoemd. Het uitstroomperspectief is een verwachting over het niveau waarop en de richting waarin de leerling De Pijler gaat verlaten. Het IOP wordt twee keer per jaar geëvalueerd en eventueel bijgesteld of herschreven. Portfolio Het is belangrijk om te kunnen aantonen of bewijzen wat je hebt geleerd. In het portfolio worden alle bewijzen van de leeropbrengsten verzameld. Daarin vindt je de certificaten, getuigschriften, werkstukken, verslagen en andere documenten waarmee de leerontwikkeling is aangetoond. Het portfolio is een groeidocument waarin je gedurende de gehele Pijlerperiode je eigen ontwikkeling aantoont. Zoals u op de eerste bladzijden van dit boekje heeft kunnen lezen, richt het onderwijs van De Pijler zich erop dat leerlingen een eigen plaats kunnen vinden in de maatschappij. Een belangrijk onderdeel daarvan is het vinden van werk. Een groot deel van het onderwijs is dan ook daar op gericht. Het onderwijs kenmerkt zich door een kleine school met kleine klassen en door een persoonlijke benadering van de leerlingen. De Pijler biedt praktijkonderwijs aan in zes uitstroomrichtingen te weten: horeca, detail & logistiek, bloem & plant, techniek - hout - bouw, techniek - metaal en zorg & welzijn. In het eerste leerjaar volgen alle leerlingen alle praktijkvakken. Aan het eind van ieder leerjaar maakt elke leerling een keuze om zo te komen tot een meer specifieke vakrichting. Diplomering Bij het doorlopen van onze school verwerven leerlingen een diploma praktijkonderwijs. Verder zijn verschillende certificaten te behalen o.a. het bosmaaier- en motorkettingzaagcertificaat, het heftruckcertificaat, VCA (veiligheidscertificaat) en branchegerichte SVH/KPC-certificaten. Pro-diploma In het studiejaar zullen de eerste schoolverlaters de school verlaten met een pro-diploma. Vanaf leerjaar 3 wordt het portfolio aangevuld met het examendossier. 6

8 Leerjaar 3 4.1 De leerjaren Leerjaar 1 Leerjaar 4 Leerjaar 5
Afhankelijk van de gekozen richting wordt er een maatwerkprogramma samengesteld, waarbij de leerling twee dagen per week stage loopt bij een bedrijf. Hierbij wordt de leerling in de gelegenheid gesteld om bij een drietal bedrijven te kijken en mee te draaien. Voorwaarde voor deelname aan de externe stage is, dat de leerling 14 jaar of ouder is. Dit heeft te maken met de ARBO-regelgeving.Verder wordt er nog steeds les gegeven in de leer- en praktijkvakken. Vanaf leerjaar 3 wordt het portfolio aangevuld met het examendossier Leerjaar 4 In het vierde leerjaar neemt de externe stage toe tot drie of meer dagen in de week. De leer- en praktijkvakken worden ingevuld naar aanleiding van de gekozen uitstroomrichting. De vormgeving van het onderwijs in het vierde jaar wordt steeds individueler van aard. In het vierde jaar kunnen de leerlingen de school verlaten met het pro-diploma Leerjaar 5 In het vijfde leerjaar is een leerling 3 dagen per week op zijn/ haar stage. De leer- en praktijkvakken zijn nog meer toegespitst op de gekozen uitstroomrichting en vormen dus een maatwerktraject.. In het 5de jaar kunnen de leerlingen de school verlaten met het pro-diploma Leerjaar 6 In onderling overleg met ouders/ verzorgers en de leerling kan besloten worden een zesde leerjaar aan te bieden. Dit zal vooral gebeuren als blijkt dat een leerling nog onvoldoende is toegerust voor een plaats op de arbeidsmarkt. In het zesde jaar kunnen de leerlingen de school verlaten met het pro-diploma. 4.1 De leerjaren Leerjaar 1 Het eerste leerjaar is een overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. De leerlingen krijgen les van een beperkt aantal leerkrachten. Hierdoor is het mogelijk om het beeld vanuit het startdocument zo snel mogelijk te verfijnen. Gedurende het eerste leerjaar wordt een individueel ontwikkelingsplan opgesteld voor iedere leerling. Dit plan wordt samen met de leerling gemaakt. Daarbij wordt niet alleen naar de leervorderingen gekeken, maar ook naar de persoonlijke en sociale ontwikkeling. Ook worden er doelen in opgesteld waar de leerling de komende periode naar toe gaat werken. Het IOP wordt minimaal 2 keer per jaar geëvalueerd en bijgesteld samen met leerlingen en ouders. Voor de leer- en praktijkvakken wordt gebruik gemaakt van de methode PrOmotie. Deze methode is speciaal ontwikkeld voor het praktijkonderwijs. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van o.a.VMBO methodes voor Engels en Nederlands. Het eerste en tweede leerjaar krijgen de leerlingen de laatste twee uur op vrijdag VTB (vrijetijdsbesteding). Dan worden er workshops gegeven waar leerlingen zich voor in kunnen schrijven. Leerjaar 2 Het tweede leerjaar staat in het teken van de voor- bereidende stage, dit is ook terug te zien in het IOP. Naast de leer- en praktijkvakken vindt er steeds meer oriëntatie plaats op de stage.Dit gebeurt door op roulatiebasis stage te lopen in de school, maar ook door deel te nemen aan de arbeidstraining, waarbij kleine groepjes leerlingen onder begeleiding buiten de school werk verrichten. Hierbij wordt met name gekeken naar de werkhouding van de leerlingen en er wordt gekeken waar de interesses van de leerlingen liggen. 7

9 4.3 AKA, doorlopende leerlijn MBO
4.2 Het Projecthuis Voor sommige leerlingen van de Pijler is het gewone lesprogramma niet toereikend. Omdat de Pijler er naar streeft iedere leerling optimaal voor te bereiden op wonen, werken, vrije tijd en burgerschap zijn wij dit schooljaar gestart met het ‘projecthuis’ Het projecthuis is een echt woonhuis en bevindt zich in het centrum van Den Helder. In het projecthuis worden deze leerlingen voorbereid op zelfstandig functioneren binnen onze maatschappij onder leiding van twee docenten van de Pijler. Uiteraard komen de gewone schoolvakken ook daar aan bod. 4.4 Lestijden Start schooldag Mentorles (soc.com. vaardigheden) Lesuur Lesuur Actieve rust I met coaching op gedrag Lesuur Lesuur Actieve rust II met coaching op gedrag Lesuur Lesuur Mentorles (soc. com. vaardigheden) Lesuur Lesuur 4.3 AKA, doorlopende leerlijn MBO Om de kansen op succes te vergroten m.n. op doorstroming naar MBO-niveau II, is het mogelijk om op de Pijler de opleiding AKA (arbeidsmarkt gekwalificeerd assistant) te volgen op MBO-niveau I i.s.m. ROC Kop van Noord-Holland. *Alleen Horeca 4e en 5e jaars hebben een andere indeling. Zij kunnen later beginnen en daardoor later eindigen. **AKA leerlingen beginnen het 3e lesuur (10.30) met hun praktijklessen. Dit volgen zij gedurende 3 lesuren. Om uur starten zij met hun AVO-lessen en ze eindigen om 8

10 4.5 Het Competentiemodel In het studiejaar 2011 – 2012 is het team van De Pijler gestart met de implementatie van het Competentiemodel. Gedurende deze periode zijn er belangrijke successen behaald in dit traject. In dit model staat het gedrag en de betrekking op de voorgrond in de samenwerking met leerlingen. Veiligheid, voorspelbaarheid en structuur zijn als opbrengsten verbonden aan werken met het Competentiemodel. Gedragsinstructie De gedragsinstructie is positief geformuleerd en richt zich op het gewenste gedrag. De gedragsinstructie is helpend, maar biedt de leerling ook een keuzemogelijkheid. De keuzemogelijkheid versterkt eigenaarschap, de leerling voert regie in samenwerking met docenten e.a. Leerlingstatuut In de kern is het statuut nadrukkelijk verbonden aan het Competentiemodel. De gedragsregels beschrijven het gewenste gedrag, het wordt regelmatig behandeld in de lessen. In 2012 – 2013 worden de eerstejaars leerlingen geïnaugureerd. In deze sessie krijgen de leerlingen het statuut uitgereikt als onderdeel voor hun portfolio. Omgaan met elkaar, dat kan zo… -Samen vormen we een school waar we trots op zijn, we zijn we een team en daar hoor ik bij. -Ik ben uniek en dat wordt gezien. -Ik geef graag een compliment , ik ontvang ook graag een compliment. -Ik vind het belangrijk om anderen te helpen, zelf word ik ook graag geholpen. -De woorden die ik gebruik zijn respectvol, zelfs als ik boos ben. -Boos zijn mag. De docent helpt, indien nodig, bij het oplossen van problemen. -Samen zijn we verantwoordelijk voor het gebouw en de veiligheid. Ik help daarbij. -Iedereen voelt zich welkom op school. Vol continuerooster, coaching/ scholing op gedrag Coaching/scholing op gedrag is doorlopend en pro-interactief. Docenten starten het contact, bij voorkeur door het stellen van een open vraag. Dit continue karakter is zichtbaar in het proces, ook voor en na schooltijd en tijdens de “actieve rust” (pauze). Leerlingen worden geholpen bij hun woordkeuze, omgaan met spanning, meningsverschillen en spelgedrag. Een deel van deze tijd (actieve rust I, 15 min) wordt gerekend tot effectieve onderwijsleertijd. In het studiejaar is de docentenkamer opgeheven. Docenten en andere medewerkers zijn voortdurend in een sturend/coachend contact met leerlingen. Dit draagt in belangrijke mate bij aan de structuur, voorspelbaarheid en veiligheid. Wederkerigheid in de samenwerking met leerlingen is essentieel. Complimententeam Het complimententeam is samengesteld uit leerlingen van verschillende jaren. Ze benoemen en belonen het gewenste gedrag tijdens de actieve rust. 9

11 3e leerjaar 1e leerjaar 4e, 5e en 6e leerjaar 2e leerjaar
4.6 Lessentabel schooljaar 2013/2014 Vakken: Nederlands Engels Wiskunde Maatschappijleer VTB Crea ICT Projectuur IOP/Portfolio Gym Horeca Bloem & Plant Techniek Zorg & Welzijn Detail & Logistiek Totaal: 320 min. x 5 dagen x 39 weken = uren per jaar. In week 40 vinden de 2e evaluatiegesprekken IOP plaats. Mentorles Praktijkles In week 40 vinden de 2e evaluatiegesprekken IOP plaats. Vakken: Nederlands Engels Wiskunde Maatschappijleer Gym Praktijkles Stage Examendossier Totaal: 320 min. x 3 dagen x 39 weken + stage (7 uur per dag) = 624 uren les uren stage = 1170 uren per jaar In week 40 vinden de 2e evaluatiegesprekken IOP plaats. Totaal: 320 min. x 2 dagen x 39 weken + stage (8 uur per dag) = 416 uren les uren stage = uren per jaar. 1e leerjaar 3e leerjaar 4e, 5e en 6e leerjaar 2e leerjaar N.B. In vier jaar maken leerlingen gemiddeld 1150 uur per jaar. In vijf jaar 1190 uur en in zes jaar 1217 uur. 10

12 11 5 STICHTING VOORWERK Arbeidstraining
StichtingVOORWERK is het arbeidstoeleidingskantoor en stagekantoor van praktijkschool De Pijler en is gevestigd in de school. Praktijkschool De Pijler bereidt leerlingen voor om zo zelfstandig mogelijk in de maat- schappij te kunnen functioneren. Naast wonen en vrije tijd is voorbereiden op werk en uitstroom naar werk een belangrijk uitgangspunt bij het vormgeven van het onderwijsaanbod van Praktijkschool De Pijler. Wij willen dat zo veel mogelijk leerlingen de school verlaten met een baan.Voor sommige leerlingen is praktijkonderwijs eindonderwijs, anderen stromen uit naar een MBO-opleiding. Stagebegeleiding Zowel de groepsstages als de individuele stages worden intensief begeleid door het stageteam, bestaande uit werkmeesters, stagebegeleiders en de stagecoördinator. Dit betekent dat zij de ontwikkelingen van elke leerling nauwlettend volgen door ze te bespreken met de stagegever en de bevindingen te registreren, zodat goed kan worden ingespeeld op vragen en knelpunten. Ook de leerlingen zijn verplicht een stagerapportage in te vullen. Deze rapportage en de bevindingen van de werkmeesters/stagebegeleiders vormen het uitgangspunt voor de begeleidingsgesprekken. Arbeidstraining Arbeidstraining is noodzakelijk voor leerlingen om met succes in de stage en op de arbeidsmarkt te kunnen functioneren. Door middel van arbeidssimulatie proberen wij leerlingen optimaal voor te bereiden op de stage. Leerlingen worden getraind op verschillende arbeids- vaardigheden, die in de stage/ het bedrijfsleven van hen worden verwacht. Arbeidstraining kan tevens worden ingezet voor die leerlingen, die (nog) niet stagerijp zijn. Assessment /stagegeschiktheidsonderzoek De keuze van een stageplek voor een leerling wordt niet zomaar gemaakt.Voordat een leerling gaat stagelopen, moet er een stagegeschiktheidsonderzoek (assessment) afgenomen worden om te bepalen op welk gebied de voorkeur van de leerling ligt en wat realistische mogelijkheden zijn. Stageorganisatie Voor de opbouw van de stage wordt verwezen naar het stroomschema van hoofdstuk 5.1. Naast stage- begeleiding verzorgt VOORWERK arbeidstraining en het stage- assessment/ stage-geschiktheidsonderzoek. 11

13 Bijzondere indicatie voor begeleid werken of scholing
Het CWI kan een bijzondere indicatie geven voor ‘begeleid werken’ De arbeidsgehandicapte jongere komt in dienst bij een werkgever met persoonlijke ondersteuning vanuit de WSW. De werkgever ontvangt subsidie ter compensatie van de mindere loonwaarde. Werk in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) Wie vanwege zijn arbeidshandicap is aangewezen op aangepast werk in een beschutte werksfeer, kan een beroep doen op de WSW. De WSW wordt uitgevoerd door de gemeente. Eerst moet worden vastgesteld of iemand tot deze doelgroep behoort, in welke mate hij arbeidsgehandicapt is en voor welk werk hij in aanmerking komt. De arbeidsgehandicapte vraagt daarvoor een indicatie aan bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). De school kan de leerling daarbij ondersteunen. Jobcoaching Jobcoaching is een vorm van intensieve begeleiding van (ex)leerlingen van het praktijkonderwijs, die een arbeidscontract krijgen bij een werkgever, maar waarvan men verwacht dat hij/zij toch nog wat extra onder- steuning nodig heeft. Doel is het versterken van het functioneren van de (ex) leerling, waardoor duurzaam behoud van werk mogelijk wordt. Het is mogelijk hiervoor de stagebegeleider vanVOORWERK in te zetten, omdat hij/zij de leerling en zijn specifieke vragen goed kent. Arbeidsintegratie Niet iedere ‘arbeidsgehandicapte’ leerling zal aan werk geholpen kunnen worden. Er zijn dan extra activiteiten nodig om deze leerling alsnog aan werk te helpen. Als in het laatste halfjaar op school blijkt, dat de leerling zonder werk van school dreigt te gaan, kan met deze activiteiten al een begin worden gemaakt. Inschakeling reïntegratiebedrijf Bij dreigende werkloosheid doet de school - namens de leerling - een beroep op het UWV of de Gemeente om een reïntegratiebedrijf in te schakelen. Dit bedrijf gaat vervolgens aan de slag om de leerling in kwestie alsnog aan werk te helpen. 12

14 Leerjaar 4/5/6: meerdaagse plaatsingsstages
5.1 Opbouw stage Leerjaar 4/5/6: meerdaagse plaatsingsstages In de eigen gekozen beroepsrichting Leerjaar 3: tweedaagse oriëntatiestages Bij productiebedrijf/instelling/winkel/magazijn etc. 38 WEKEN bij één bedrijf 13 weken 13 weken 13 weken Leerjaar 2: interne stages Individueel in de school zelf Arbeidstraining (AT): Snuffelstage van een week Receptie (roulerend, gedurende 1 dag) Groepsstages o.l.v. een docent in en buiten de school. Stageassesment Groepsstages in en buiten de school Leerjaar 1 en 2: interne stage Individueel in de school zelf. Project in het kader van maatschappelijke stage. 5.2 De opbrengsten 13

15 ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR
6 ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR Regelmatig vinden er begeleidingsonderzoeken/ rapportages/ besprekingen plaats om na te gaan of de leerling vorderingen maakt. De gegevens worden met de ouders/ verzorgers besproken de schoolarts van de GGD, bureau leer- plicht, de jeugdcoördinator politie, MEE Noordwest-Holland en de zorgcoördinator. Speciale leerlingzorg op school (onder schooltijd) kan o.a. bestaan uit: Werken aan schrijfmotoriek, gesprekken met de maatschappelijk deskundige en o.a. training “Sociale Vaardigheden”. Daarnaast kan de zorgcoördinator adviseren bij eventuele vervolgstappen. 6.1 De leerlingenzorg Alle leerlingen op De Pijler hebben zorg nodig. Deze zorg krijgen ze zoveel mogelijk in de klas. Elke mentor en elke docent benadert de leerling op zijn/ haar eigen niveau en probeert, samen met de leerling, de verworven kennis en vaardigheden uit te bouwen en toe te passen. Zowel de leervorderingen als de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling wordt gevolgd en vastgelegd in een leerlingvolgsysteem. 6.2 Zorgcoördinator De zorgcoördinator houdt zich bezig met het realiseren van de randvoorwaarden die van belang zijn voor individuele leerlingen m.b.t. zorgvragen. Dit houdt in dat er regelmatig overleg is met externe instanties. De zorgcoördinator is voorzitter van het zorgteam (ZOT) en het zorgadviesteam (ZAT). Voorts houdt de zorgcoördinator zich bezig met de intake van nieuwe leerlingen en de daarbij behorende procedures. Daarom is de zorgcoördinator lid van de Permanente Commissie Leerlingzorg (PCL) en onderhoudt tevens de contacten met de RegionaleVerwijzings Commissie (RVC). De zorgcoördinator is de hele week te bereiken via Worden er echter bij een individuele leerling problemen gesignaleerd, die niet direct in de klas of thuis kunnen worden opgelost, dan kan de mentor een beroep doen op de zorgcoördinator. Deze zal proberen de hulpvraag duidelijk te formuleren en actie ondernemen om te werken aan een oplossing. Dit gaat altijd in overleg met de ouders/ verzorgers. Daarnaast zijn er leerlingen, die recht hebben op geïndiceerde zorg vanuit een Regionaal Expertise Centrum (REC). De aanvraag voor deze zorg wordt in overleg met ouders en school ingediend door de zorgcoördinator. De zorgcoördinator overlegt 1 keer in de twee weken met het zorgteam (ZOT), dat bestaat uit de psycholoog, de schoolmaatschappelijk deskundige en de adjunct-directeur. Daarnaast kan de zorgcoördinator een beroep doen op deskundigen van het externe zorgadviesteam. Het zorgadviesteam (ZAT) bestaat uit 14

16 Maatschappelijk deskundige
De zorgcoördinator kan worden geconsulteerd door alle medewerkers betreffende het onderwijs-leerproces en hun eigen professionele handelen. Daarnaast richt de zorgcoördinator zich op de pedagogische en/of didactische aanpak van docenten m.b.t. individuele leerlingen en/of groepen. Bij toekenning van zorg vanuit het REC (“rugzakje”) kan de school een beroep doen op de expertise van een ambulant begeleider van het desbetreffende REC. Dit traject wordt gecoördineerd door de zorgcoördinator. Voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte wordt, indien nodig, naast het IOP een individueel handelingsplan opgesteld in overleg met de mentor, de vakdocent en de zorgcoördinator. De zorgcoördinator bewaakt dit proces middels evaluatiegesprekken, oudergesprekken, leerlingenbesprekingen etc.. 6.4 Maatschappelijk deskundige De maatschappelijk deskundige bezoekt de ouders/verzorgers van onze leerlingen op verzoek van de school of op verzoek van de ouders/verzorgers zelf. Waar dat nodig is kan hij/zij adviseren en/of begeleiden. Op school heeft de maatschappelijk deskundige wekelijks spreekuur met leerlingen die dat willen, om met hen over vertrouwelijke zaken/problemen te praten. 6.5 Schoolarts De schoolarts heeft een adviesfunctie voor de leerling, de ouders en de zorgcoördinator van de school in het geval van verzuim en/ of medische problematiek. De schoolarts is te consulteren via de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD en bereikbaar via 6.3 Psycholoog Uw zoon of dochter is psychologisch getest voordat hij/ zij op het praktijkonderwijs geplaatst werd. Soms vindt er nogmaals een onderzoek plaats als er speciale vragen of problemen zijn. Dit onderzoek kan zowel door de leerkracht, de school als door de ouders worden gewenst. 6.6 Schoolverpleegkundige De schoolverpleegkundige is ook verbonden aan de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD en voert conform de door de overheid vastgestelde richtlijnen een beperkt gezondheidsonderzoek uit bij leerlingen uit klas 1 en klas 3. De zorgcoördinator bespreekt met grote regelmaat leerlingen waarover zorg bestaat met de psycholoog/ orthopedagoog. U kunt ook altijd met de psycholoog/ orthopedagoog praten over vragen die u heeft, bijvoor- beeld over het moeilijke gedrag van uw kind thuis, verdere schoolmogelijkheden, enz. De schoolpsycholoog/ orthopedagoog praat ook met de leerlingen zelf.Voor de schoolverlaters kan de psycholoog/orthopedagoog een z.g. "eindonderzoek" instellen.Voor afspraken kunt u de school bellen. 15

17 6.10 Convenant Veilige School
6.7 Stagebegeleiding Leerlingen die stage lopen (3/4/5/6), krijgen vanuit de school door de Stichting VOORWERK* als vanuit het bedrijf begeleiding. Leerlingen die in 4, 5 of 6 zitten, worden vroegtijdig aangemeld bij het Netwerk Arbeidsintegratie, waarin diverse disciplines zijn vertegenwoordigd (het UWV (Uitvoerings- Instituut Werknemersverzekeringen), MEE , de Sociale Werkvoorziening en diverse onderwijsinstellingen). Zij gaan gezamenlijk op zoek naar een baan of een leerwerkplek.Verlaten de leerlingen onze school, dan worden ze vanuit het Netwerk Arbeidsintegratie zeker nog een jaar gevolgd en zo nodig begeleid. 6.8 Nazorg Zijn onze leerlingen eenmaal zover gekomen dat ze onze school gaan verruilen voor een baan of een vervolgopleiding op het Middelbaar Beroeps Onderwijs, dan is het soms gewenst nog enige “nazorg” te bieden. Gedurende het eerste jaar bij het werk of op de nieuwe school houdt de “oude” stagebegeleider van de StichtingVOORWERK contact met het werk, de nieuwe school, de leerling en de ouders. Hij/zij informeert en bemiddelt. Dit vergemakkelijkt een succesvolle overstap bij leerlingen die dit nodig hebben. Deze ambulante begeleiding is kostenloos. Uiteraard blijven we altijd een aanspreekpunt voor onze oud-leerlingen. 6.9 Schoolagent Zoals alleVO-scholen in Den Helder kent De Pijler een schoolagent. Dit is een speciaal daarvoor opgeleide politiefunctionaris, die het eerste aanspreekpunt is voor leerlingen, schoolmedewerkers en directie. Hij is wekelijks op een vast tijdstip in de school aanwezig. Iedereen kan bij hem terecht met politie gerelateerde vragen/zorgen/problemen. . Hij wordt – op verzoek van de directie van de school - ook wel eens ingezet bij conflictbemiddeling binnen de school. De schoolagent is tevens de politievertegenwoordiger in het zorgadvies- team (ZAT) van de school. 6.10 Convenant Veilige School De Pijler is medeondertekenaar van het Convenant Veilige School. In dit convenant staan alle werk- afspraken die zijn gemaakt door o.a. de gezamenlijke scholen voor Voortgezet Onderwijs in Den Helder, politie, brandweer, justitie, gemeente Den Helder, teneinde de schoolveiligheid zo optimaal mogelijk te waarborgen. Voor de complete tekst van het protocol wordt u verwezen naar de link op de website van de school: 6.11 Optimaal Speciaal De optimaal-speciaalcoach van gedragpunt (REC 4.5) vormt samen met de zorgcoördinator en docenten een team dat effectief de begeleiding van leerkrachten en LGF (Leerling gebonden financiering) leerlingen op zich neemt. De kwaliteit van de begeleiding wordt gecontroleerd en geëvalueerd door het REC. 6.12 Rookbeleid Er komen dit schooljaar rookvrije zones op het schoolplein en er wordt een ontmoedigingsbeleid gevolgd. 16

18 VO 12-18 jaar 17 7 STUDIEKOSTEN 7.1 Tegemoetkoming studiekosten 7.3
Tegemoetkoming studiekosten VO 18 + De overheid heeft besloten om aan alle scholen voor voortgezet onderwijs een bedrag per leerling toe te kennen ter bekostiging van het boekengeld. Dit geld wordt direct overgemaakt op de rekening van de school. Voorzover nu bekend blijvende huidige regelingen rondom de tegemoetkoming studiekosten bestaan, met dien verstande dat het bedrag voor schoolboeken in mindering zal worden gebracht op het totaal uit te keren bedrag. Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs vallen onder de WetTegemoetkoming Studiekosten. Ruim voor de 18e verjaardag van de jongere wordt door de overheid een aanvraag toegezonden, betreffende de tegemoet- koming in de studiekosten (de zgn. studiefinanciering). Deze bestaat uit een basistoelage en een eventuele aanvullende toelage. De basistoelage is niet afhankelijk van het inkomen van ouders/verzorgers. Meer informatie is te vinden op de website 7.2 Tegemoetkoming studiekosten VO jaar Leerlingen van de praktijkschool kunnen vanaf 12 jaar, in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten, aanschaf van schoolbenodigdheden, reiskosten enz. (zie ook H. 7.1). Deze tegemoetkoming is afhankelijk van het gezamenlijk belastbaar inkomen van de ouders/verzorgers. Als het gezamenlijk inkomen boven een wettelijk bepaalde grens ligt, dan komen ouders/verzorgers niet in aanmerking voor een tegemoetkoming in de studiekosten (WTS 18- (Wet tegemoetkoming Studiekosten)). Aanvraagformulieren zijn te downloaden via de website 17

19 8 SCHOOLBENODIGDHEDEN 8.1 Algemeen 8.2 Leskleding
Leerlingen die Techniek (hout of metaal) of Bloem en Plant volgen, dienen in het bezit te zijn van een overall en werkschoenen in het kader van veiligheid en ARBO. Deze kleding en schoenen dienen door ouders/verzorgers zelf aangeschaft te worden Alleen leerlingen die veiligheidskleding en veiligheidsschoenen dragen, worden toegelaten in het technieklokaal. Leerlingen kunnen voor een gereduceerde prijs werkkleding aanschaffen bij de afdeling Detail op school. Overall € 15,00 Schoenen € 35,00 Indien voorradig zijn er ook tweedehands overalls en schoenen te koop bij de afdeling Detail. Overall € 7, 50 Schoenen € 15,00 De school biedt leerlingen waarvan Techniek (hout of metaal) en Bloem en Plant geen keuzevak of uitstroomrichting is, de mogelijkheid om hun schoenen en overall tegen een vergoeding in te leveren. Een voorwaarde is dat de kleding in verkoopbare staat verkeert. Dit is ter beoordeling aan de school. Leerlingen kunnen dan €5,00 voor een overall en €15,00 voor schoenen terugkrijgen. De school biedt leerlingen waarvan de werkkleding te klein wordt de mogelijkheid tot ruilen, mits de overall en de schoenen er goed uit zien. De nieuwe eerstejaars leerlingen gaan tijdens de kennismakingsdag overalls passen en geven hun maat schoenen door. Levering en betaling in de introductieweek van het nieuwe schooljaar. l schoolagenda (moet elke dag mee naar school) l stevige liniaal (doorzichtig, 30 cm.) l 1 potlood 1 HB l potlood 2H of 4H l vlakgom l ballpoints (blauwschrijvend) l multoband 23-rings l voldoende reken-/schrijfpapier l 2 sets tabbladen l etui l plakstift l een kleine schaar l doos kleurpotloden l usb-stick l schriften Rekenmachine Schrijfpapier/ mappen Ten behoeve van het leerprogramma is het aan te bevelen dat alle leerlingen lid zijn van de openbare bibliotheek. Dit is tot 18 jaar gratis. Alleen moet éénmalig bij aanmelding in de bibliotheek een identiteitsbewijs van de ouders getoond worden. 18

20 8.3 Sportles 8.4 Fietsen Onderstaande sportkleding is verplicht tijdens de sportlessen: l sportshirt l sportbroek (geen zwem- of strandbroek), legging l aparte (binnen) gymschoenen (geen afgevende zolen) l eventueel een handdoek voor wie na de gymles wil douchen. Indien een leerling hieraan niet voldoet tijdens de sportles, wordt de leerling naar school gestuurd en wordt dit aangemerkt als ongeoorloofd verzuim. Het verdient aanbeveling om fietsen te voorzien van een goede standaard, zodat elke fiets zelfstandig neer- gezet kan worden, om schade te voorkomen. Tevens kan er gebruik worden gemaakt van de fietsen- stalling. Natuurlijk hoort iedere fiets ook van een goed slot voorzien te zijn. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden bij schade of vermissing. N.B. In het kader van de (bedrijfs)veiligheid is het correct dragen van de voorgeschreven leskleding voor elke leerling voor alle praktijkvakken verplicht. HET VERDIENT AANBEVELING DE EIGEN SPULLEN ZOVEEL MOGELIJK TE MERKEN OF VAN NAAM TE VOORZIEN 19

21 CONTACT SCHOOL/ OUDERS
9 CONTACT SCHOOL/ OUDERS Op diverse manieren is er contact tussen de school en de ouders/verzorgers. Het is zeer belangrijk dat het contact tussen de school en ouders goed verloopt. Wij zien liever dat u vijfmaal teveel dan eenmaal te weinig belt of naar school komt. Oudergesprekken/rapportgesprekken In de eerste schoolweek worden de ouders/verzorgers van alle leerlingen uitgenodigd voor een kennismakings- gesprek met de nieuwe mentoren. Het kennismakingsgesprek is van groot belang voor alle partijen, aangezien hierbij een aantal werkafspraken gemaakt worden voor het gehele schooljaar. Bij de uitgifte van de voortgangsrapporten zullen de ouders/ verzorgers uitgenodigd worden om de vorderingen vande leerling te bespreken. Daarnaast bestaat altijd de mogelijkheid om een afspraak te maken met de zorgcoördinator, de mentor of de directie 9.1 Medezeggenschapsraad (MR) De MR bestaat uit een vertegenwoordiging van deouders/verzorgers en een vertegenwoordiging van teamleden. De MR behartigt de belangen van de school en de leerlingen. Zij adviseert het bestuur van de school en is betrokken bij belangrijke beslissingen . 9.2 Ouderraad Telefonisch contact Aan onze school is ook een ouderraad verbonden. Deze raad verricht ondersteunende activiteiten tijdens het jaarprogramma en is daarnaast spreekbuis voor de ouders en toetssteen voor de school. U kunt de school van tot bellen als u vragen heeft of verzuim (graag vooraf) wilt melden. De leerkrachten zijn echter alleen vóór of na de lesuren telefonisch bereikbaar. U kunt ook vragen of de leerkracht u terugbelt zodra hij/zij daarvoor in de gelegenheid is Ouderparticipatie Op De Pijler vinden we het zeer belangrijk om met de ouders samen te werken. Er zijn immers meerdere belangen die we samen delen. Ouders zijn vier keer per jaar van harte welkom op de inloopochtenden. Op de ochtenden verwelkomen we de ouders met koffie, thee en wat lekkers en gaan we aan de hand van een thema met elkaar in gesprek. De leerlingen organiseren deze ochtenden voor een groot gedeelte. 9.7 Adres-/ telefoonwijzigingen Als u gaat verhuizen of u krijgt een ander telefoon- nummer geeft u dat dan zo spoedig mogelijk door aan de school 9.4 Huisbezoek Indien nodig geacht vanuit school of op verzoek van de ouders wordt een huisbezoek door de mentor afgesproken. 20

22 10 REGELINGEN 10.1 Vrijwillige ouderbijdrage 10.2 Sport
De vrijwillige ouderbijdrage is voor het schooljaar vastgesteld op 50 euro. Hiermee worden verschillende activiteiten betaald zoals: schoolreis, introductiedagen, Sinterklaas en Kerst, excursies en culturele activiteiten, sportdagen. De bijdrage is voor alle leerlingen gelijk. Het niet betalen kan betekenen dat de leerling niet aan de activiteiten kan deelnemen. Gespreide betaling is mogelijk in overleg met de directeur. 10.2 Sport Onze school schrijft elk jaar teams in voor de sportdag voor PRO-scholen in Noord- Holland.Voor alle leerlingen wordt er een sportdag georganiseerd. 10.3 Schoolkamp Voor alle leerlingen wordt aan het einde van het schooljaar een verplichte (meerdaagse) schoolreis/ schoolkamp georganiseerd. 10.4 Vervoer Alle leerlingen komen, in principe, op eigen gelegenheid of per openbaar vervoer naar school. In specifieke gevallen bestaat de mogelijkheid van aangepast vervoer gebruik te maken. Nadere informatie hierover kunt u op school verkrijgen. In sommige gevallen is het noodzakelijk om gebruik te maken van ouders/verzorgers bij het vervoeren van leerlingen. Dit is alleen toegestaan indien een inzittendenverzekering is afgesloten voor de betreffende auto. Daarnaast dienen alle leerlingen een gordel om te hebben. 10.5 Eten en drinken tijdens de actieve rust Vanuit onze horecakeuken worden in de ochtendpauze en in de middagpauze gezonde en dagverse versnaperingen verkocht. Met nadruk wordt er op gewezen, dat het gebruik van zgn. ‘energy-drinks’ op onze school niet is toegestaan. 10.6 Te laat komen De leerling die te laat komt wordt door de administratie in het systeem gezet. Bij een geldige reden vult de conciërge of de administratie de bijbehorende reden in en heeft het te laat komen geen gevolgen. Bij een ongeldige reden wordt het te laat komen als ongeoorloofde absentie gezien en moet de leerling zich de volgende dag om 8.00 uur bij de conciërge melden. Veelvuldig te laten komen is ook verzuim. Komt een leerling 16 x te laat in een aaneengesloten periode van 4 weken, dan volgt melding bij DUO en worden leerling en ouders/ verzorgers uitgenodigd voor een gesprek met de leerplichtambtenaar. 10.7 Afwezig melden/Absentie De ouder/ verzorger meldt tussen 8.00 uur en 8.30 uur de leerling telefonisch absent. Indien de ouder/ verzorger nalaat de leerling absent te melden, dan wordt de ongeoorloofde absentie gezien als spijbelen. Is een leerling 16 uur ongeoorloofd afwezig in een aaneengesloten periode van 4 weken, dan volgt melding bij DUO en worden leerling en ouders/ verzorgers uitgenodigd voor een gesprek met de leerplichtambtenaar. 10.8 Aanvraag extra schoolverlof Voor extra schoolverlof dient een aanvraag ingevuld te worden. De aanvraag is te verkrijgen via de administratie en wordt beoordeeld door de directie. Voor vakantie- verlof geldt dat er een werkgeversverklaring bijgevoegd dient te worden. Indien deze ontbreekt zal het extra verlof niet toegekend worden. 10.9 Kluisjes Een kluisje is verplicht voor alle leerlingen. De directie behoudt zich het recht voor om de kluisjes te openen. Schoolreglement In het begin van het schooljaar ontvangen de leerlingen een uitgebreid schoolreglement. Zie 21

23 bereikbaar via de school 0223 61 35 36
11 MEDEWERKERS bereikbaar via de school 11.1 DIRECTIE/MT Dhr. M. Paragsingh (directeur) 11.3 STAGETEAM VOORWERK Dhr. P. van der Mark (stagecoördinator) Dhr. P van der Mark Mevr. B.Kloos 11.2 ZORGTEAM Mevr. B. Kloos (zorgcoördinator) Dhr. A. Pérez y Pérez (psycholoog NIP) Mevr. A. Nienkemper (schoolmaatschappelijk deskundige) Dhr. E. Hogervorst (stagebegeleider) Mevr. D. Peeman (stagebegeleider) Mevr. B.Visscher (stagebegeleider) Mevr. M. Meeldijk (stagebegeleider) 22

24 23 11.4 DOCENTENTEAM 11.5 Onderwijsondersteunend personeel
Dhr. B. Beers (docentTechniek) Mevr. S. Benita (docentAVO) Dhr. A. van der Berg (docentAVO/Lichamelijke opvoeding) Mevr. D. Brink (docent Zorg & Welzijn/ Detail en Logistiek) Mevr. F. Buyvoets (docent Zorg &Welzijn) Mevr. S. Dekker (docent AVO/Detail en Logistiek) Mevr. R. Jacobs (docent AVO) Mevr. A. Kraakman (docent Bloem & Plant) Mevr. A. Kunst (docent Projecthuis) Dhr. B. Mulder (docent Techniek) Mevr. L. van Ravenzwaaij (docent AVO/Detail en Logistiek) Dhr. H. Schouten (docent Horeca) Mevr. M. Spigt (docent AVO) Mevr. S.Troost (docent AVO) Mevr.T.Vos (docent AVO) Dhr. J. van Wees (docent Horeca) Dhr. M. Beens (docent Gym) Dhr. T de Haan (docent AVO) 11.5 Onderwijsondersteunend personeel Dhr. M. Barneveld (conciërge) Mevr. E. Daalder (huishoudelijke dienst) Mevr. D. Hoeve (administratief medewerker) Mevr. L. Menke (psychologisch assistente) Dhr. H. Lamens (onderwijsassistent) Mevr. A. van de Steen (roostermaker) 11.6 Schoolarts Mevr K. Dijkstra (bereikbaar via de GGD) Grotewallerweg 1 1742 NM Schagen telefoon 11.7 Stagiaires De Pijler werkt samen met MBO- en HBO- instellingen. Studenten uit het derde en vierde leerjaar geven we graag de kans om te leren en ervaring op te doen in het werkveld. In iedere klas zijn 1 of meerdere studenten betrokken bij het leerproces. Op deze wijze blijft de lijn met de actuele ontwikkelingen en de wetenschap kort. 11.8 Scholing Om een goed onderwijs-/ zorgproduct te kunnen garanderen wordt het team van De Pijler permanent geschoold. De actuele thema’s zijn: handelingsgericht werken, IOP en het Pro-diploma. Individuele medewerkers hebben zich verdiept in het speciaal onderwijs en zijn SEN gekwalificeerd. Leraarondersteuner Dhr. R. van Beckhoven Mevr. P. Gruys Dhr. H. de Reuver 23

25 Vergeet hierin a.u.b. niet uw telefoonnummer te
11.9 Klachtencommissie Algemeen Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Klachten kunnen in de meeste gevallen opgelost worden door ze op school te bespreken met de leer- kracht of directie of de speciaal daarvoor aangewezen contactpersoon (algemene klachten) of vertrouwens- contactpersoon (klachten over machtsmisbruik). Algemene klacht Bij een klacht van algemene aard is de contactpersoon van de school de aangewezen functionaris voor de eerste opvang van leerlingen en/of ouders/verzorgers. De contactpersoon voor klachten van algemene aard op onze school is mevrouw E. Schrieken (bestuurslid). Klacht machtsmisbruik Bij klachten op het gebied van machtsmisbruik kunt u contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van onze school.Van machtsmisbruik is sprake in geval van pesten, discriminatie, agressie, geweld, seksuele intimidatie en seksueel misbruik. Indien er intern geen oplossing wordt gevonden, verwijst de vertrouwens- contactpersoon u naar de externe vertrouwenspersoon en helpt eventueel het eerste contact te leggen. De vertrouwenscontactpersonen op onze school zijn leerlingen onderling. De externe vertrouwenspersoon is er niet voor klachten die in de thuissituatie spelen. Indien een medewerker van school advies en begeleiding nodig heeft, wordt verwezen naar de arbodienst van de school. Indien u (ouder/verzorger, leerling of medewerker van een school) een klacht aangaande machtsmisbruik heeft, kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. In eerste instantie zal er altijd geprobeerd worden een oplossing te zoeken tussen ouders/verzorgers, leerlingen en school. Indien dit niet lukt, kan overwogen worden een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon kan de kla(a)g(st)er eventueel begeleiden bij alle stappen. De externe vertrouwenspersoon van onze school, mevrouwT. Geerdes-Maas, is ondergebracht bij de GGD Hollands Noorden. Zij levert ook een bijdrage aan activiteiten gericht op het voorkomen van machtsmisbruik door het geven van voorlichting en presentaties voor bijvoorbeeld ouders/verzorgers, vertrouwenscontactpersonen en leerkrachten. Bereikbaarheid externe vertrouwenspersoon De externe vertrouwenspersoon kunt u schriftelijk en telefonisch bereiken. U kunt een brief sturen waarin u uw klacht vermeldt. mevr. P. Gruys en dhr. R. van Beckhoven. Vergeet hierin a.u.b. niet uw telefoonnummer te Externe vertrouwenspersoon De externe vertrouwenspersoon is er voor klachten van ouders/verzorgers en leerlingen tegen medewerkers van een school en voor klachten die ontstaan tussen vermelden, zodat mevrouw Geerdes- Maas u terug kan bellen. 24

26 Klachtencommissie algemene aard en machtsmisbruik
Het adres:Vertrouwenspersoon GGD Hollands Noorden, locatie Hoorn Afdeling Jeugdgezondheidszorg Antwoordnummer 528 1740VB Schagen Bij het gebruik van dit adres geldt binnen de GGD een speciaal protocol voor behandeling van post en archivering ter bescherming van de privacy van betrokkenen. U kunt de externe vertrouwenspersoon op werkdagen ook bellen. Het telefoonnummer is In de schoolvakanties kan het voorkomen dat de bereikbaarheid minder is. Klachtencommissie algemene aard en machtsmisbruik Als u er bij een algemene klacht niet uitkomt met de contactpersoon, dan kan de klacht doorgegeven worden aan de klachtencommissie algemene aard. Deze klachtencommissie bestaat uit een jurist en twee leden van aangesloten schoolbesturen (niet van de school waar de klacht van komt). Als klachten over machtsmisbruik uiteindelijk via de externe vertrouwenspersoon leiden tot een formele klacht, dan is hiervoor een deskundige klachten- commissie machtsmisbruik. Deze bestaat uit een jurist, een gezondheidszorgpsycholoog, een jeugdpsycholoog, een jeugdmaatschappelijk werker en (eventueel) een deskundige op het gebied dat van toepassing is. De klachtencommissie handelt uw klachten af overeenkomstig de ‘Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs in Den Helder en omstreken’ waarbij onze school aangesloten is. Deze klachtenregeling ligt ter inzage bij de directie en is te downloaden van onze website Het adres is: Secretariaat Klachtencommissie Onderwijs T.a.v. Mevr.T. van derVeer- Koning Drs. F. Bijlweg 3 1784 MC Den Helder Het secretariaat van de klachtencommissie is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer op werkdagen tijdens kantooruren. In de schoolvakanties kan het voorkomen dat de bereikbaarheid beperkt is. U kunt ook contact opnemen met het landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs 25

27 Herfstvakantie 21-10 t/m 25-10 Kerstvakantie 23-12 t/m 03-01
Voorjaarsvak. 24-02 t/m 28-02 Pasen 21-04 Meivakantie 21-04 t/m 05-05 Hemelvaart 29-05 t/m 30-05 Pinksteren 09-06 t/m 09-06 Zomer 07-07 t/m 15-08 Vakantierooster 26

28


Download ppt "Schooljaar 2013 - 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google