De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitwerking Megaworkshop 13 juni

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitwerking Megaworkshop 13 juni"— Transcript van de presentatie:

1 Uitwerking Megaworkshop 13 juni
3 thema’s: Voorveld Specialistische zorg Continueren en vernieuwen, het systeem/financiering Sturingskader en schaalkeuzes Hoofdconclusies megaworkshop

2 Thema 1: Voorveld

3 Onderwijs voorschoolse situatie mist als vindplaats en doorgeven van problematiek zorgteam in scholen benutten en samenwerking met jeugdteam: aansluiten bij leefomgeving kind (=school) als docent kun je weinig: signaleren, maar aankaarten heeft als risico dat je wordt aangeklaagd

4 Eigen kracht cliënt en professionals
meer empowerment/zeggenschap van de cliënt benadrukken in ontwerp professionals moeten budgetzeggenschap krijgen  financiën dicht bij de cliënt brengen

5 Samenwerking andere partners
rol vrijwilligers/verenigingen: hoe weten zij wat de weg is op de sociale kaart? welzijnswerk kan de schakel zijn tussen zorg en onderwijs! rol van jongerenwerk? woningbouw als vindplaats kinderopvang mist kerk relatie met huisarts, wijkverpleegkundige, consultatiebureau en jeugdarts CJG is ook al een team! Rol van het CJG in dit jeugdteam? CJG als loketfunctie? samenwerking tussen bestuurders van organisaties kan beter verhouding tot sociale wijkteams/AWBZ/WMO (klein houden & verbinden): maak gebruik van wat er al is!

6 Rol gemeente voorwaarden scheppen voor Civil Society
uitvoering lokaal beleid gelden  prestaties gevraagd vormgeving financiering

7 Route van de zorg cultuuromslag nodig: minder problematiseren van gedrag nieuwe woorden voor cultuurverandering nodig informele netwerk zoveel mogelijk problemen laten oplossen er moet kennis zijn van de hele sociale kaart in het voorveld (hoe krijg je dit voor elkaar?) hoe breng je kennis naar de voorkant en weet de generalist wanneer specialistische zorg nodig is? niet vanuit aanbod van zorg denken, maar vanuit de vraag niet na 18 jaar stoppen met integraal team proactief aan de slag: zorgmijders opzoeken! Aanpak hiervoor mist nog!  positie van bijv. AMK kan je ook langdurig in jeugdteam blijven? hoe terugschakelen vanaf specialisten naar jeugdteams? waar zit de case-manager, waar haal je die vandaan? 2 soorten case-managers? Voor ‘enkelvoudige’ en ‘specialistische’ zorg

8 Inrichting jeugdteams
op basis van competentieprofiel inzetten, iedereen gelijke functie, niet vanuit organisaties denken cliënt zelf laten bepalen wie ze willen voor hulp flexibel netwerk, dus geen vast team huisarts betrekken in het team klein/fijn netwerkteam specialist moet flexibel zijn niet alleen maar professionals die coördineren, maar ook uitvoeren! beperk overlegtijd!

9 Geografische spreiding
in landelijke gebieden is school vaak in ander gebied dan wonen, hoe samenwerken? regionale verbinding  digitaal kunnen uitwisselen dossier bij de cliënt (maar hoe werkt het dan met privacy wetgeving?)

10 Overig andere wijkteams van WMO/AWBZ, hoe samen optrekken?
definiëring en visualisering van de begrippen, bijv. specialistisch en jeugdteam

11 Thema 2: specialistische zorg

12 Algemeen leeftijdscategorie bepalen (tot 23?)
voorkom nieuwe schakels (van teams) gebiedsgericht crisisteam? investeren op nieuw/anders haaks op bezuinigingen. Geen tijd/geld om af te bouwen kanteling = uitgaan van het ‘normale’

13 Tegenkracht ouders als ervaringsdeskundigen in jeugdteam
consultatienetwerk van ervaringsdeskundigen op een groter schaalniveau reconstructies maken om te blijven leren budget bij cliënt leggen ruimte voor gesprek als zaken misgaan

14 Verantwoorden doorlooptijd als meetinstrument kan, voorwaarden:
goede diagnostiek en snelheid in toeleiding naar passende hulp. Is ook goedkoper! verschillen in cliënten(groepen) benut interne kwaliteitseisen instellingen

15 Specialisme visie op functionaliteiten in teams?
niveau van zorg aandachtsgebieden crisis is een specialisme AMK onderzoek ook generalist met een specialisme aanvullend, intensief, specialistisch, verplicht kleed specialist niet uit! maatschappelijke opvang alle leefgebieden afdekken? casemanagement alleen bij complexe situatie JB en JR in consultering

16 Randvoorwaarden 1 budget (zorgverzekering, gemeente, onderwijs)
inzet van zorg garanderen voor cliënt én jeugdteam én passend op vraag en gemeentegrens overschrijdend ICT, 1 systeem voor registratie (Rotterdam) afstemming eigen kracht – zorg faciliteren door overheid

17 Competenties kennis consulteert om scherp te blijven
weet taak af te bakenen zorgt dat met elk gezin ‘klikt’ (keuzevrijheid cliënt ‘proeven’ aan elkaars werk SNS methodiek hanteren ‘spelen’ tussen gedwongen en vrije kader

18 Jeugdteam leden: regievoerder doorzettingsmacht van professional
FNB Sociale dienst regievoerder doorzettingsmacht van professional niet alles via team! mix van formele en informele zorg mandaat beheersbaarheid

19 Pilot ervaringen van lopende pilots benutten en op aansluiten

20 Thema 3: continueren en vernieuwen, het systeem/financiering

21 Stelselwijziging we lossen het niet op met stelselwijziging, anders denken en werken is nodig niet nog meer overhead en management: bouw voort op wat er is 3 jaar doen over saneren is te lang, zo veel tijd is er niet!  Reactie organisatie: we willen nu al veranderen maar geen middelen en ruimte. zorg voor goede verdeling grote organisaties en kleine/zzp’ers aandachtspunt: bestuurlijke betrokkenheid vs. professionele betrokkenheid instellingen passen zich aan de identiteit van gemeenten aan protocol vs. vrije markt ruimte voor nieuwe aanbieders het is een lerend model, planning is ambitieus!

22 Financiering hoe bezuinig je?
reacties: minder zorg, goed is goed genoeg. maar wie bepaalt dat? Consequentie is dat er mensen tussen wal en schip gaan vallen. risico's aan cliëntenbonden financiering: cliënt vasthouden kwaliteit, werkgelegenheid vs. prijs uitdaging gemeente: geld moet gaan naar diegene die het echt nodig heeft

23 Jeugdteam zorg voor flexibel aanbod om wachtlijstproblematiek op te lossen manager in het wijkteam? of zelfsturende teams? organiseer ook tegenkracht in het wijkteam het ontwerp geeft nog geen aandacht voor gedwongen kader alles gaat om 90% van de vragen, maar de kosten zitten juist in de rest

24 Overig hoe leg je verantwoording af naar de raad? We willen wel iets te kiezen hebben. reactie  iedereen moet nieuw denken, ook raadsleden. Geef de professionals het vertrouwen. betrek het AMK hebben nieuwe aanbieders wel een reële kans?

25 Uitwerking sturingskader en schaalkeuzes

26 Solidariteit zorg voor interne samenhang tussen gemeente: maak duidelijke afspraken over wat je van elkaar verwacht: wat verwacht je op preventief gebied van elkaar (eisen stellen aan gemeenten) houd reservepot voor als geld op is, voor kind dat tussen wal en schip valt vanwege verhuizing buiten regio pot onvoorzien in opstartfase verzekering obv gewicht van problematiek in elk gebied? Of volledig solidair naar rato aantal kinderen? Jeugdzorg is niet te voorspellen! verdeling postcodegebied, inwoners, opgave? niet pervers (sparen)

27 Poortwachter poortwachtersrol ligt bij de professional, maar zorg voor slim samenspel in de driehoek client-professional en gemeente bewaak dat professional solo-functie krijgt in het gezin waar blijft toegang? (BJZ)

28 Cliënt cliënt niet budgettair verantwoordelijk maken, denk aan negatieve voorbeelden rondom PGB (tegengeluid: zorg voor stevig samenspel cliënt en professional) woonplaats of leefroute bepalend? Jeugdteam moet in verbinding staan met hele leefroute, geografische grenzen mag geen belemmering zijn voor hulp

29 Opschalen opschalen samen met cliënt, niet alleen door professional of gemeente, het kind is leidend! opschalen door jeugdteam, controleer steekproefsgewijs. Vermijd bureaucratisering protocol bij problemen nodig: geeft ‘rust’ gemeente voorkomen situatie geld = op bij opschalen 1 lijn, niet 17 lijnen

30 Schaalkeuze residentieel lukt niet subregionaal
schaalkeuze: subtaken specificeren. Concurrentie ‘beperken’, zorg dat niet 2 of meer verantwoordelijkheden zijn voor 1 subtaak, om afschuiven te voorkomen voorkom ‘in de wijk’ denken (postcode overstijgend): ‘wat heeft onze regio nodig?’ moet de focus zijn

31 Uitwerking hoofdconclusies

32 Wat vind je goed ouders dragen zelf meer verantwoordelijkheid
omslag voor professionals naar ‘wat gaat er goed?’: oplossingsgericht werken betrokkenheid bij professionals ervaren: goede grondhouding/energie  nu vertaalslag maken als professional! integrale teams goede werkwijze goed dat je elkaar veel beter gaat vinden. Uitdaging om met elkaar uit te zoeken waar je eigen en andermans grenzen liggen er is nog veel open, biedt ook kansen (maar werk aan de winkel!)

33 Kritiekpunten goed omgaan met financiën vanuit een team, hoe?
verhouding kwaliteit/kwantiteit kennisborging waar gaat de burger zijn probleem neerleggen? de uitwerking  hoe gaat deze vormgegeven worden?

34 Tips betrekken alle spelers in het veld (met name huisarts)
vindplaatsen jeugdteam voor alle aspecten van het sociale domein problemen normaliseren: uitgaan van eigen kracht in preventieve hoek voelsprieten organiseren veel goede dingen lopen al inzet van hulpverlening moet kunnen plaatsvinden daar waar de cliënt het wil alles staat of valt met financiering (en bureaucratie)! oog voor kleinere organisaties rol van het WMO-loket? link naar volwassenen goede definiëring nodig van begrippen + visualisering  moet begrijpelijk zijn voor de inwoners! aanbieders die goed zijn blijven bestaan waar laten we vrijwilligers? voortborduren op ontwikkelingen in de regio communicatie over doelstellingen transitie


Download ppt "Uitwerking Megaworkshop 13 juni"

Verwante presentaties


Ads door Google