De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

wa jakheel en verzamelde Gerard Wijtsma

Verwante presentaties


Presentatie over: "wa jakheel en verzamelde Gerard Wijtsma"— Transcript van de presentatie:

1 wa jakheel en verzamelde 22-02-14 Gerard Wijtsma
Llhqyv wa jakheel en verzamelde Gerard Wijtsma

2 Hebreeuws: Kehila, kehile
Llhqyv Hebreeuws: Kehila, kehile Grieks: Synagoge – samenbrengen, verzamelen, vergadering WIE RIEP HIJ BIJEEN?

3 lLarsy ynb [de-lk-[a Hhsm lhqyv
Exodus 35:1 lLarsy ynb [de-lk-[a Hhsm lhqyv wa jakheel mosjé et kal adat bené Jisraël En verzamelde Mozes heel de vergadering van de zonen van Israël hVj-rRsa Myrbdh Hhla Mhla rmayv wa jomer alehem eleh he devarim asjèr tsoeah en zei tot hen: Dit zijn de woorden die M[a [sel hvhy JHWH la’asot otam JHWH opdraagt te doen. WAT VOLGT ER DAN?

4 DAN VOLGEN DE WERKTIJDEN
Exodus 35:2 Zes dagen zal werk verricht worden, maar op de zevende dag zal het voor u een heilige tijd zijn, een volledige sabbat voor de HERE; Hhvhyl Nv[bs [bs sdq kodesj sjabbat sjabbatoon le JHWH heilige sjabbat rustdag voor JHWH

5 BEELDOVERDRACHT Ex.20:10 maar de zevende dag is de sabbat van de HERE,
uw God; dan zult gij geen werk doen, […] noch de vreemdeling die in uw steden woont.

6 DE GEZEGENDE & GEHEILIGDE SJABBAT Dit geldt voor alle mensen!
yeybsh Mvy [a Myhla Krbyv Wa’varek elohim et jom ha sjeviï waj qadesj En zegende Elohim dag zeven en heiligde  Genesis 2:2 Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had. 3 En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht.  WAT IS ZEGENEN?

7 DE NAAM IS VERBONDEN MET DE SJABBAT DAARDOOR IS ZE HEILIG
Mkrba ynav larsi ynb-le yms-[a Vmsv We’samoe et sjmi al bené jisraël we’ani avarechem Num.6:27 Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen, en Ik zal hen zegenen.

8 JHWH verbonden aan de Sjabbat
Wanneer JHWH de Sjabbat zegent en daardoor heiligt, kunnen wij daar dan aan voorbijgaan? Kunnnen wij het dan als onheilig aan de kant schuiven?  WAT GETUIGT DE SJABBAT?

9 DE SJABBAT IS EEN TEKEN Het zegt: JHWH heiligt
Exodus 31:12,13 De HERE zeide tot Mozes: Gij dan, spreek tot de Israëlieten: maar mijn sabbatten moet gij onderhouden, want dat is een teken tussen Mij en u, van geslacht tot geslacht, zodat gij weet, dat Ik de HERE ben, die u heilig.  

10 DE ZONDAG 1. Wordt nergens als speciale dag ingesteld.
2. De zondag wordt nergens gezegend en geheiligd. 3. De zondag wordt nergens in de Bijbel als speciale dag gevierd.  4. Wie de Kerk wil volgen viert de zondag, wie Jesjoea wil volgen viert de Sjabbat.  5. Heeft in de Bijbel geen speciale naam, maar gewoon dag 1  6. Wordt nergens benoemd als dag waarop een heilige samenkomst moet worden belegd. 

11 ZONDAG Volk van God Kerk

12 Ja maar, de eerste gemeente kwam bijeen op de zondag.
Handelingen 20 is de enige expliciete verwijzing naar een samenkomst van gelovigen op de eerste dag van de week.  Handelingen 20: 7 En toen wij op de eerste dag der week samengekomen waren om brood te breken, hield Paulus een toespraak tot hen en, daar hij van plan was de volgende dag te vertrekken, zette hij zijn rede voort tot middernacht. 8 En er waren verscheidene lampen in de bovenzaal, waar wij vergaderd waren. 9 En een zekere jonge man, genaamd Eutychus, zat in de vensterbank, en door een diepe slaap bevangen, viel hij, toen Paulus zo lang sprak, door de slaap overmand, van de derde verdieping naar beneden en werd dood opgenomen. 

13 Wanneer vindt dit gedeelte plaats?
DE ZONDAG Wanneer vindt dit gedeelte plaats?  SJABBAT 1E DAG nacht dag Handelingen 20: 7 En toen wij op de eerste dag der week samengekomen waren om brood te breken, hield Paulus een toespraak tot hen en, daar hij van plan was de volgende dag te vertrekken, zette hij zijn rede voort tot middernacht. 8 En er waren verscheidene lampen in de bovenzaal, waar wij vergaderd waren. 9 En een zekere jonge man, genaamd Eutychus, zat in de vensterbank, en door een diepe slaap bevangen, viel hij, toen Paulus zo lang sprak, door de slaap overmand, van de derde verdieping naar beneden en werd dood opgenomen. 

14 DE ZONDAG OM BROOD TE BREKEN Door onze bril: avondmaal
Door de bril van die tijd: eten Handelingen 20: 7 En toen wij op de eerste dag der week samengekomen waren om brood te breken, hield Paulus een toespraak tot hen en, daar hij van plan was de volgende dag te vertrekken, zette hij zijn rede voort tot middernacht. 8 En er waren verscheidene lampen in de bovenzaal, waar wij vergaderd waren. 9 En een zekere jonge man, genaamd Eutychus, zat in de vensterbank, en door een diepe slaap bevangen, viel hij, toen Paulus zo lang sprak, door de slaap overmand, van de derde verdieping naar beneden en werd dood opgenomen. 

15 DE ZONDAG WANNEER VERTREKT PAULUS?
Op Sabbat vertrekt hij niet als Toragetrouwe Jood.   Hij vertrekt de dag erna. Handelingen 20: 7 En toen wij op de eerste dag der week samengekomen waren om brood te breken, hield Paulus een toespraak tot hen en, daar hij van plan was de volgende dag te vertrekken, zette hij zijn rede voort tot middernacht. 8 En er waren verscheidene lampen in de bovenzaal, waar wij vergaderd waren. 9 En een zekere jonge man, genaamd Eutychus, zat in de vensterbank, en door een diepe slaap bevangen, viel hij, toen Paulus zo lang sprak, door de slaap overmand, van de derde verdieping naar beneden en werd dood opgenomen.  Dit gedeelte zegt niets over de viering van de zondag

16 DE GEZEGENDE & GEHEILIGDE SJABBAT
Geldt voor alle volken en dus ook voor het volk der volken Israël. Exodus 20:8 Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; 9 zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; 10 maar de zevende dag is de sabbat van de HERE, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. 11 Want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de HERE de sabbatdag en heiligde die.

17 DAN VOLGEN DE WERKTIJDEN
Exodus 35:2 Zes dagen kan daaraan gewerkt worden, maar de zevende dag, de sabbat, moet een dag van volstrekte rust zijn, gewijd aan de HEER. Hhvhyl Nv[bs [bs sdq kodesj sjabbat sjabbatoon le JHWH heilige sjabbat rustdag voor JHWH WAT VOLGT ER DAN?

18 DAN VOLGT DE INSTRUCTIE VOOR DE BOUW VAN DE TABERNAKEL
DUS?

19 Bouw van de Tabernakel Bouw van de Tabernakel Bouw van de Tabernakel
Exodus 35: 1  Mozes riep de hele gemeenschap van Israël bijeen en zei: ‘De HEER heeft opdracht gegeven om deze voorwerpen voor hem te maken. 2 Zes dagen kan daaraan gewerkt worden, maar de zevende dag, de sabbat, moet een dag van volstrekte rust zijn, gewijd aan de HEER. Iedereen die dan werkt moet ter dood gebracht worden. 3 Niemand van u mag op sabbat een vuur aansteken, waar hij ook woont.’ Dit staat er niet bij in Genesis 2. Dit staat er niet bij in Exodus 20 Bouw van de Tabernakel Dit staat er alleen bij in het kader van de tabernakelbouw! Bouw van de Tabernakel Bouw van de Tabernakel

20 om geen vuur aan te steken
Bouw van de Tabernakel De opdracht om geen vuur aan te steken moet je lezen in de context van de bouw van de tabernakel Bouw van de Tabernakel Bouw van de Tabernakel Bouw van de Tabernakel

21 [bsh Mvyb Mky[vsm lkb sa Vreb[-al
Exodus 35:3 [bsh Mvyb Mky[vsm lkb sa Vreb[-al Lo te’varoe esj be’kol mosjvotechem be jom ha sjabbat Niet aansteken vuur in heel jullie nederzettingen op de dag van de Sjabbat “een vuur aansteken” is Vreb[ tevaroe De stam van tevaroe is ba’ar – aansteken, verbranden, afbranden, uitbranden, verteren, in brand steken, opruimen, afgrazen, verwoesten, wegvagen Deze vorm wijst op een intensieve actieve actie B.v.: Qal stam – katal = hij doodde Piel stam – keytayl = hij vernietigde

22 QAL PIËL schrijven ingriffen beven bibberen jagen jakkeren branden verteren

23 [bsh Mvyb Mky[vsm lkb sa Vreb[-al
Exodus 35:3 [bsh Mvyb Mky[vsm lkb sa Vreb[-al Lo te’varoe esj be’kol mosjvotechem be jom ha sjabbat Niet aansteken vuur in heel jullie nederzettingen op de dag van de Sjabbat Het vuur van een smeltoven aansteken Een olielamp aansteken

24 [bsh Mvyb Mky[vsm lkb sa Vreb[-al
Exodus 35:3 [bsh Mvyb Mky[vsm lkb sa Vreb[-al Lo te’vaaroe esj be’kol mosjvotechem be jom ha sjabbat Niet aansteken vuur in heel jullie nederzettingen op de dag van de Sjabbat Mosjav van jashav (gaan zitten, blijven, wonen) verblijf (duur of plaats) standplaats woonplaats plek kring

25 De moshav Nahalkal in Israël

26 [bsh Mvyb Mky[vsm lkb sa Vreb[-al
Exodus 35:3 [bsh Mvyb Mky[vsm lkb sa Vreb[-al Lo te’vaaroe esj be’kol mosjvotechem be jom ha sjabbat Niet aansteken vuur in heel jullie nederzettingen op de dag van de Sjabbat woning nederzetting

27 Stel je voor Geen vuur op Sjabbat

28 Ex.35:3 Gij zult in geen van uw woningen
vuur ontsteken op de sabbatdag. moshav Jesaja 58:13 Indien gij niet over de sabbat heenloopt door uw zaken te doen op mijn heilige dag, maar de sabbat een verlustiging noemt

29 Ultra Orthodoxe Joden & Orthodoxe Joden:
Verboden: een auto te starten, een lichtknopje in te drukken een lamp aan te steken, een kandelaar aan te steken

30 ONDERSCHEID Takanot Torah
Rabbijnse geboden Torah Het onderwijs van JHWH Matth.15:2  Waarom overtreden uw discipelen de overlevering der ouden?  Immers, zij wassen hun handen niet, wanneer zij brood eten. Hij antwoordde hun en zeide: Waarom overtreedt ook gij ter wille van uw overlevering (zelfs) het gebod Gods?

31 Myje ssqm mekosjesj etziem
Num.15:32 Terwijl de Israëlieten in de woestijn waren, betrapten zij iemand, die op de sabbatdag aan het houtsprokkelen was, 33 en zij, die hem betrapt hadden, terwijl hij aan het houtsprokkelen was, brachten hem tot Mozes en Aäron en de gehele vergadering;34 dezen stelden hem in bewaring omdat nog niet bepaald was wat met hem gedaan moest worden. 35 Toen zeide de HERE tot Mozes: Die man zal zeker ter dood gebracht worden; de gehele vergadering zal hem buiten de legerplaats stenigen. Myje ssqm mekosjesj etziem

32 Exodus 16: 19 En Mozes zeide tot hen: Niemand late ervan over tot de morgen. 20 Maar sommigen luisterden niet naar Mozes en lieten ervan over tot de morgen, maar toen was het bedorven van de wormen en stonk. En Mozes werd toornig op hen.21 Zij nu verzamelden het elke morgen ieder naar zijn behoefte; maar als de zon heet werd, smolt het. 22 En op de zesde dag verzamelden zij tweemaal zoveel brood, twee gomer voor ieder; en al de vorsten der vergadering kwamen het Mozes berichten.23 Toen zeide hij tot hen: Dit is wat de HERE gezegd heeft: een rustdag, een heilige sabbat is het morgen voor de HERE; bakt wat gij bakken wilt en kookt wat gij koken wilt; laat al wat overblijft liggen om het tot de volgende morgen te bewaren. 24 Zij lieten het dan tot de volgende morgen liggen, zoals Mozes bevolen had; toen stonk het niet, en er waren geen maden in. 25 Voorts zeide Mozes: Eet dit vandaag, want heden is het sabbat voor de HERE, vandaag zult gij het niet vinden op het veld.26 Zes dagen zult gij het verzamelen, maar op de zevende dag is het sabbat; dan is het er niet. 27 Toen er dan ook van het volk op de zevende dag heengingen om wat te verzamelen, vonden zij het niet. 28 Daarom zeide de HERE tot Mozes: Hoelang weigert gij mijn geboden en wetten te onderhouden? 29 Bedenkt, dat de HERE u de sabbat gegeven heeft; daarom geeft Hij u op de zesde dag brood voor twee dagen. Ieder moet op zijn plaats blijven; niemand mag zijn plaats op de zevende dag verlaten. 30 Toen rustte het volk op de zevende dag. 31 Het huis Israëls noemde het: manna; en het was wit als korianderzaad en de smaak ervan was als die van een honigkoek.

33 Een kleermaker mag op Sjabbat geen speld dragen
hoeft niet meer Een kleermaker mag op Sjabbat geen speld dragen CHRISTENDOM Neemt af van Torah JODENDOM Voegt toe aan Torah Deut.12:32 Al wat ik u gebied, zult gij naarstig onderhouden; gij zult daaraan niet toedoen, noch daarvan afdoen.

34 (le hakien sjabbat sjabbat)
1 Kron.9:32 Enkelen van de nakomelingen van de Kahathieten, van hun broeders, gingen over het uitgestalde brood, om dat sabbat na sabbat klaar te maken. (le hakien sjabbat sjabbat) TOONBRODEN BAKKEN OP SJABBAT 

35 De eerste en de zevende dag van Pesach zijn Sjabbatten
Ex.12: 16 Zowel op de eerste als op de zevende dag zult gij een heilige samenkomst hebben; generlei arbeid zal daarop verricht worden; slechts wat door ieder gegeten wordt, alleen dat mag door u bereid worden. De eerste en de zevende dag van Pesach zijn Sjabbatten 

36 DE VERZAMELDE RAUWE MANNAH BEDIERF
1. Ex.16: 19 En Mozes zeide tot hen: Niemand late ervan over tot de morgen. 20 Maar sommigen luisterden niet naar Mozes en lieten ervan over tot de morgen, maar toen was het bedorven van de wormen en stonk. En Mozes werd toornig op hen. Conclusie? DE VERZAMELDE RAUWE MANNAH BEDIERF

37 DE RAUWE MANNAH DIE NOG OP DE GROND LAG SMOLT
2. Ex.16: 21 Zij nu verzamelden het elke morgen ieder naar zijn behoefte; maar als de zon heet werd, smolt het.  Conclusie? DE RAUWE MANNAH DIE NOG OP DE GROND LAG SMOLT

38 DE RAUWE MANNAH BEDIERF EN SMOLT
Ex.16:22 En op de zesde dag verzamelden zij tweemaal zoveel brood, twee gomer voor ieder; en al de vorsten der vergadering kwamen het Mozes berichten.23 Toen zeide hij tot hen: Dit is wat de HERE gezegd heeft: een rustdag, een heilige sabbat is het morgen voor de HERE; bakt wat gij bakken wilt en kookt wat gij koken wilt; laat al wat overblijft liggen om het tot de volgende morgen te bewaren. 24 Zij lieten het dan tot de volgende morgen liggen, zoals Mozes bevolen had; toen stonk het niet, en er waren geen maden in. DE RAUWE MANNAH BEDIERF EN SMOLT

39 1. bakt wat gij bakken wilt
2. en kookt wat gij koken wilt; 3. laat al wat overblijft liggen om het tot de volgende morgen te bewaren.  mannah rauwe mannah klaargemaakte mannah

40 Gebakken of gekookt en goed afgesloten zouden er geen maden in zitten!
Ex.16:22 En op de zesde dag verzamelden zij tweemaal zoveel brood, twee gomer voor ieder; en al de vorsten der vergadering kwamen het Mozes berichten.23 Toen zeide hij tot hen: Dit is wat de HERE gezegd heeft: een rustdag, een heilige sabbat is het morgen voor de HERE; bakt wat gij bakken wilt en kookt wat gij koken wilt; laat al wat overblijft liggen om het tot de volgende morgen te bewaren. 24 Zij lieten het dan tot de volgende morgen liggen, zoals Mozes bevolen had; toen stonk het niet, en er waren geen maden in. Gebakken of gekookt en goed afgesloten zouden er geen maden in zitten! DUS: het wonder zat in het feit dat rauwe mannah niet bedierf op de Sjabbat WAT moet je doen met rauwe mannah op de Sjabbat?

41 1 Kron.9: 31 En Mattitja, een van de Levieten, – hij was de eerstgeborene van de Korachiet Sallum – had ambtshalve het toezicht op de bereiding van het bakwerk, 32 en enige van de Kehatieten, hun broeders, hadden tot taak, elke sabbat het toonbrood neer te leggen. [bs [bs Nykhl Le’hakien sjabbat sjabbat To prepare it every Sabbath (KJ) Om die alle sabbatten te bereiden (SV)

42 Num.28: 9 En op de sabbatdag twee gave, éénjarige schapen en twee tienden fijn meel als spijsoffer, aangemaakt met olie, en het bijbehorend plengoffer. 10 Het is het brandoffer van de sabbat op elke sabbat boven het dagelijks brandoffer en het bijbehorend plengoffer. Geen vuur?

43 Jesaja 58:13 Indien gij niet over de sabbat heenloopt door uw zaken te doen op mijn heilige dag, maar de sabbat een verlustiging noemt, de heilige dag des HEREN van gewicht, en die eert door noch uw gewone bezigheden te doen, noch uw zaken te behartigen, of ijdele taal uit te slaan, 14 dan zult gij u verlustigen in de HERE en Ik zal u doen rijden over de hoogten der aarde en u doen genieten het erfdeel van uw vader Jakob, want de mond des HEREN heeft het gesproken.

44 Sabbat omdat Hij bevrijdt van het slavenjuk
3 argumenten van de Allerhoogste WANT in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de HERE de sabbatdag en heiligde die. Ex.20:11 WANT gij zult gedenken, dat gij dienstknechten in het land Egypte geweest zijt, en dat de HERE, uw God, u vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand en met een uitgestrekte arm; daarom heeft u de HERE, uw God, geboden de sabbatdag te houden. Deut.5:15 Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God.  Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne. Hebr.4:9,10 Sabbat omdat Hij rust. Sabbat omdat Hij bevrijdt van het slavenjuk Sabbat als hoop op de eeuwige Sabbat

45 Hebr.4: 8 Want indien Jozua hen in de rust gebracht had, zou Hij niet (meer) over een andere, latere dag gesproken hebben. 9 Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God. 10 Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne. 11 Laten wij er dus ernst mede maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand ten val kome door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. 12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; 13 en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. 14 Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. 15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. 16 Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.

46 geen rust, “Wie het beest en zijn beeld aanbidden,
of wie het merkteken van zijn naam draagt, ze krijgen geen rust, overdag niet en ’s nachts niet.’ Hier komt het aan op de standvastigheid van de heiligen, die zich houden aan Gods geboden en aan de trouw van Jezus.” Openbaring 14:11,12


Download ppt "wa jakheel en verzamelde Gerard Wijtsma"

Verwante presentaties


Ads door Google