De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Behandeling van het nieuwe voorstel bouw twee halve gemeentehuizen op 30 oktober 2013 Bijdrage van de fractie Westland Verstandig- LEO 2.0.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Behandeling van het nieuwe voorstel bouw twee halve gemeentehuizen op 30 oktober 2013 Bijdrage van de fractie Westland Verstandig- LEO 2.0."— Transcript van de presentatie:

1 1 Behandeling van het nieuwe voorstel bouw twee halve gemeentehuizen op 30 oktober 2013 Bijdrage van de fractie Westland Verstandig- LEO 2.0

2 Korte indeling:  Belangrijkste is wat de Westlandse burger wil en vindt. Ieder bouwplan voor een gemeentehuis moet op voldoende draagvlak bij de bevolking kunnen rekenen;  Waar gaat het vandaag om: Wat is er gebeurd vanaf maart 2010 tot heden in het gemeentehuisdossier;  Plan van twee halve gemeentehuizen;  Vergelijking met de bestaande gemeentehuizen;  Waarom beter in de bestaande gemeentehuizen door te gaan;  Reactie verantwoording College op WOC-plan;  Nadere reactie op schema uitvoering bouw twee halve gemeentehuizen;  Financiële gevolgen nieuwbouw;  Fouten in het nu liggende voorstel;  Betrokkenheid burgers en visie College daarop; 2

3 3  Voor u in de kruiwagen liggen 7.459 handtekeningen van Westlandse burgers. Actie is gevoerd in oktober en november 2012 toen we het nog over de bouw van één gemeentehuis hebben gehad. Daarna is geen actie meer gevoerd. We zullen dat wel weer in de komende tijd gaan doen maar dan op een andere wijze. Toch nog honderden reacties ook na 19 december 2012 binnengekomen.

4 4

5 5

6  Hier twee meldformulieren met daarop de tekst wat het standpunt van mijn fractie is. Deze formulieren zijn toevallig aangeleverd door fractievoorzitter GBW Rijneveen die daarover tijdens de Raadsvergadering van 19 december 2012 opmerkte: “Even een reactie op de 7.000 ten opzichte van de 93.000. Het zal u verbazen dat er bij die 7.000 reacties ook twee van mij waren omdat ik even wilde testen wat zou gebeuren. Er zit er eentje bij van de heer Jansen uit Maastricht en eentje van de heer Jansen uit IJmuiden.” Deze zijn bij binnenkomst al uit de telling gegooid door ons. Door dit gedrag bagatelliseert Rijneveen de Westlandse burger en daarmee toont hij aan dat hij Westlandse burgers niet serieus neemt. Daargelaten dat dit ook iets zegt over het niveau van handelen en denken van de betreffende fractievoorzitter, pleegt hij ook valsheid in geschrifte door zich uit te geven voor iemand anders. 6

7  De Westlandse burger is de gemeentehuiskwestie moe. Meerder keren per jaar vanaf 2011 vergaderen wij hier over dit onderwerp. De Westlandse politiek maakt zich belachelijk.  Ook politieke boegbeelden in Westland gaan af en beschadigen trouwens ook het imago van Westland. We denken daarbij aan de voorzitter van de Raad en het College met zijn volstrekt krankjorum WOC-idee. In het hele land is over dit soort “wel heel eenvoudig en dom denken” erg gelachen kan ik u verzekeren. Het imago van Westland en de Westlandse bedrijven is door het College wat lef wilde tonen, ernstig geschaad. Uiteraard het niet in acht nemen van Europese regels wordt wellicht als dapper ervaren op het eerste moment, maar is natuurlijk dom als je doet wat gewoon wettelijk niet kan. Voorts loop je enorme risico’s. Zie recent FreshQ.  Wij denken ook aan de fractievoorzitter GBW die in het programma “Kanniewaarzijn” Westland maar ook zichzelf volstrekt belachelijk maakte. Kijkt u nog maar eens even naar de beelden www.kanniewaarzijn.vara.nlwww.kanniewaarzijn.vara.nl  Ook nu weer wordt door Pianoo (expertisecentrum voor aanbesteding) smalend gedaan: blanco cheque voor DBFMO constructie voor maart 2015. 7

8  Vandaag hebben we het over het volgende vreemde het Westland schade toebrengende: het juridisch onhoudbare en in ieder geval niet verstandige voorstel van het College.  Het College van B&W heeft niets geleerd van het verleden en gaat door met het maken van onzinnige kosten over de ruggen van de inwoners/ondernemers en verenigingen. Los van het onzinnige plan (2 halve gemeentehuizen) gaat het vandaag over de DBFMO procedure en de bijzondere insteek door het College.  Meer dan €100,000,000 in 25 jaar zijn we als gemeente kwijt aan deze constructie. Wat kunnen we van die centen niet allemaal doen! De coalitie en het College willen blijkbaar persé een nieuw gemeentehuis. Zelfs als er dan twee halve gemeentehuizen moeten komen op anderhalve kilometer afstand van elkaar, dan nog gaat men als coalitiepartijen achter dat idee staan. 8

9 Korte historie:  Maart 2010 verkiezingen:  De voorzitter van het College heeft vanaf november 2012, toen de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 aandrong op een referendum als bleek dat doorgaan in de oude gebouwen duurder is dan nieuwbouw, medegedeeld dat in maart 2010 al bij de verkiezingen een referendum had plaatsgevonden.  Dit is natuurlijk niet juist en nergens op gebaseerd. Bekend is allereerst dat de verkiezingen geen referendum zijn. Behalve LPF en PW hadden alle partijen een draai van 180 graden gemaakt, hetgeen ook in het verkiezingsprogramma’s was geland. De bij de verkiezingen grootste partij GBW wilde in haar programma geen nieuwbouw maar doorgaan in de oude gebouwen. CDA koos voor volledige nieuwbouw aan de Tiendweg.  Het coalitieakkoord direct na de verkiezingen ging uit van doorgaan in de oude gebouwen en dat onderzocht zou worden of op termijn nieuwbouw goedkoper was dan doorgaan in de toen nog vijf bestaande gemeentehuizen. Hoe de voorzitter dan kan aangeven dat in maart 2010 al een referendum heeft plaatsgevonden is onduidelijk. 9

10 Na de verkiezingen  Na de verkiezingen draaiden, zoals te doen gebruikelijk is, de meeste partijen weer en werd weer koers gezet richting de bouw van één gemeentehuis. Vandaag weer een nieuwe poging.  In juni 2010 volgt dan de intrekking van het oude reeds door de Raad geaccordeerde en wel helemaal uitgewerkte bouwplan voor het gemeentehuis Verdilaan. 10

11  In september 2011 komt het rapport van de Rekenkamercommissie over het oude plan en dat liegt er niet om. Er zijn vele fouten gemaakt door het College en zelfs ook door de Raad. Zowel gebrekkige communicatie, intern/verkeerd informeren (verkeerde cijfers) door het College en gebrekkige communicatie met de Westlandse burgers worden als hoofdoorzaak van het falen aangewezen. 11

12 Vanaf begin 2012:  Nieuwe pogingen om te komen tot een plan. Er zou gebouwd moeten worden voor 650 fte’s ambtenaren. Toen bleek dat dat te duur was, werd snel het aantal ambtenaren teruggebracht naar 550 fte’s en in het huidige voorstel blijkt dat dat veel te weinig was. 12

13 13 Zomer 2012:  De DHV-rapporten komen waaruit bleek dat nieuwbouw een duur en wederom onzeker avontuur zou gaan worden.

14 14 September: De Raadsvergadering van 4 en 5 september: o Geen meerderheid was te krijgen voor het toen voorliggende plan om het geheel te bouwen op de zogenaamde ISW-locatie aan de Tiendweg. Uiteindelijk wordt door het College wel bereikt dat op 5 september het besluit genomen wordt dat in ieder geval één nieuw gemeentehuis gebouwd zou gaan worden. De meerderheid van de Raad beslist daarvoor.

15 Daarna belachelijke ontwikkelingen:  In de Raadsvergadering van 2 oktober 2012  Voorstel college Tiendweg Voorstel college Rabobanklocatie  Wens CDA + enkele Wens GBW plus enkele andere partijenandere partijen  Geen Raadsmeerderheid werd gevonden voor één van de twee. Daarmee leek de discussie van de bouw van één gemeentehuis voorbij. De Raad kon het niet eens worden over de plek. 15 Gemeentehuis

16 In november 2012:  Portefeuillewisseling; Voorzitter Raad en College gaat het klusje even klaren. Als burgemeester moet hem dat “even lukken”. Sindsdien als een olifant door de porseleinen kast. Eerst geen merkbare actie en is het maanden stil, dan WOC. Afgang! “Nu dit vreemde voorstel met blanco cheque voor contract in maart 2015. De Raad, vertegenwoordiger van het volk, komt er niet meer aan te pas. 16

17 December 2012: 17  Hoera dé oplossing is in de van dit College beruchte achterkamertjes bereikt tussen de coalitie partijen!  Compromis tussen CDA en GBW. Beiden zien af van één helft van hun voorkeur: gevolg 1.6 kilometer  Tiendweg  -------------------------------------------------------------------------------------  Rabobank  CDA stelt als harde voorwaarde dat de Rabobank wel verbouwd moet worden en geen nieuwbouw moet plaatsvinden. Daar zonder geen akkoord.  Curieus: dit is ook de oplossing ineens voor een aantal andere partijen in de Raad met uitzondering van LPF, VVD en WV-LEO 2.0.  College: alleen bij brede steun in de raad: 4 partijen tegen 14 stemmen van de 37. Alleen coalitie + ChristenUnie SGP +D66. CDAGBW

18  Dat de bouw van twee halve gemeentehuizen duurder wordt, wordt door alle voorstanders erkend; Alle voordelen die men eerder opsomde om tot één gemeentehuis komen ineens te vervallen.  Toch wordt niet ingestemd met het houden van een nieuw onderzoek naar de kosten van doorgaan in twee of drie bestaande gemeentehuizen. Een dergelijk onderzoek lag in de rede nu ook twee halve gemeentehuizen betekent dat naast de 7 gemeentehuizen die we al hebben er nog twee toegevoegd worden. 18

19  Beslissing wordt genomen, zij het dat ook tijdens het interpellatiedebat op 18 december 2012 door de voorzitter van de Raad en ook door de grote partijen steeds is aangegeven: “Aangetoond moet worden bij verdere uitwerking en opdracht verlening dat nieuwbouw goedkoper is dan doorgaan in de oude gebouwen.”  Ook in het Raadsvoorstel van vandaag is dat wederom terug te vinden maar men gaat er gewoon van uit dat doorgaan in de oude gebouwen € 4.4 miljoen kost. Onjuist! Dit is gebaseerd op het rapport van Osborne uit 2011 die overigens toen nieuwbouw begrootte op ruim € 62 miljoen. Dit zegt natuurlijk iets over de juistheid van de cijfers van Osborne. Alle fracties zijn later ook heen gevallen over Osborne. Daarna is ook een andere deskundige DHV gekomen. 19

20  Doorgaan in twee of drie bestaande gebouwen is goedkoper dan nieuwbouw. Simpele vergelijking: voor 550 fte’s benodigde 468 werkplekken of zoveel meer als nodig is.  Programma van eisen nu in het voorliggend plan vergt 527 werkplekken, op twee locaties gaat weer uit van 700 medewerkers 604 fte’s!  Conclusie: bij ieder plan wordt steeds weer uitgegaan van een ander uitgangspunt. Vreemd, onbetrouwbaar en lastig! 20

21 Vergelijking tussen oud en nieuw  In de twee halve gemeentehuizen worden gerealiseerd: Verdilaan 6.360 m2 BVO Tiendweg 5.900 m2 BVO Totaal12.260 m2 BVO Zie Arcadisrapport pagina 2 en 3. Op pagina 16 van hetzelfde rapport worden overigens weer andere meters genoemd. 21

22 22  Realisering hiervan zal volgens voorlopige inschatting € 3.5 miljoen + indexering vanaf 2013 per jaar gaan kosten aan exploitatiekosten en kapitaalslasten. Dit is een voorlopige inschatting van Arcadis.  Degenen die het rapport van Arcadis goed hebben doorgelezen, zien daarin een groot aantal slordigheden voorkomen. Wel blijkt daaruit dat Arcadis een voorlopige inschatting maakt. Men maakte allerlei voorbehouden.  Zie ook het Raadsvoorstel op pagina 7: “De uiteindelijke gunning van het DBFMO-contract zal deze exploitatielasten exact bepalen.”  En  Op pagina 7 van het Raadsvoorstel: “Het gaat om verwachtte (typefout = verwachte) exploitatielasten”  En  “Wordt verwacht dat het mogelijk is….binnen de € 3.7 miljoen exploitatielasten te blijven”.  En  “Uiteraard zal (typefout = zullen) de betreffende exploitatielasten gedurende de gebruiksperiode stijgen…”.  Arcadis maakt een memo: geen datum, geen naam; Spoedopdracht. Haastige spoed is zelden goed!

23  Duidelijk is dat ook nu weer, evenals dat in het verleden bij Osborne en bij DHV het geval was, uitgegaan wordt van één deskundige, te weten Arcadis. Cijfers zijn veel te rooskleurig. Arcadis heeft ook spoedwerk geleverd. Opdracht pas in augustus/september gegeven.  Het Arcadisrapport rammelt van alle kanten. Van zorgvuldigheid kan niet gesproken worden. 23

24  Volgens Arcadis zal oplevering ergens eind 2016 kunnen gebeuren, doch uit de brief van 25 oktober 2013 van het College blijkt dat uitgaande van de door Arcadis genoemde bouwtijd pas oplevering diep in 2017 kan plaatsvinden. 24

25 Voorbeeld:  Allemaal inschattingen waar de bedragen op gebaseerd zijn. Op aantoonbare punten is het rapport van Arcadis onjuist. Arcadis start de bouw in januari 2015, vergeet dat er nog omgevingsvergunningen gegeven moeten worden en ondertekening van het contract stellen zij in december 2014. Dan is de bouwtijd 21 maanden en komt men inderdaad uit eind 2016. Echter in de brief van het College van 25 oktober wordt aangegeven dat de bouw aanvangt in juli 2015 en dan komt men natuurlijk pas gereed diep in 2017, te weten het tweede kwartaal. Uitloop van de bouw betekent ook kostenverhoging. Daarmee wordt geen rekening gehouden. 25

26  De conclusie uit de Osborne- en de DHV- rapporten van deze Raad is dat er niets van klopte en volstrekt verkeerde cijfers gegeven werden. Waarom zouden de cijfers nu dan wel kloppen? Er is geen tweede bureau ingeschakeld om een en ander te verifiëren. 26

27  College presenteert trots dat de jaarlijkse kosten 3.5 miljoen + indexering zijn en baseert dat op het slordige rapport van Arcadis. Voorts houdt Arcadis duidelijk alle slagen om de arm. 27

28 Wat zit er niet bij in de schatting van € 3.5 miljoen: o.m.  voorbereidingskosten krediet € 3.5 miljoen plus alle extra kosten die nog gemaakt worden en zijn (het WOC-debacle); Alleen al de drie bureaus peuzelen het grootste deel op.  de afkoop Vestia claim € 200.000,-- (?);  afboeking Rabobank € 7.1 miljoen naar nu blijkbaar € 3 miljoen;  afboeking grond Tiendweg naar € 2 miljoen; Nodig is volgens Arcadis 7.000 m2, maar de vraag is of dat voldoende is en ook voldoende ruimte geeft voor de parkeerplaatsen; Wat gebeurt er nu met de resterende 8000 m².  aankoop deel inventaris nieuwe gebouwen (de zogenaamde actieve netwerkcomponenten) valt niet onder inrichting. 28

29  de verdere infrastructuur Tiendweg;  Infrastructuur/parkeerplaatsen Verdilaan;  asbestverwijdering Verdilaan;  verkeersmaatregelen rondom de Tiendweg;  aanleg van de verlegde Tiendweg en de rotonde en de aankoop van gronden van Pieter van Foreest kost € 3 miljoen; Deze kosten worden volledig geboekt op plan Hoogeland, maar dat is ten onrechte. De ontwikkeling van woningen in Hoogeland stagneert en waarom wordt nu al die weg en rotonde aangelegd. Als het gemeentehuis er niet zou komen op die plaats, dan zou voorlopig afgezien zijn van aanleg; In het programma van eisen voor dit plan wordt ook als uitdrukkelijke voorwaarde gesteld dat die ontsluiting wel geregeld moet zijn. Hoogeland exploitatie geeft al een groot verlies. Dat verlies wordt nu alleen nog veel groter;  verhuiskosten;  3.5 miljoen is voorts een voorlopige aanname gebaseerd op een inhoudsloos programma van eisen.  Hoeveel bijkomende kosten wil of kan het College niet geven. Is wel naar gevraagd. Geen antwoord echter. 29 Vervolg vorige pagina

30 Wat er nu ligt:  een zeer summier programma van eisen is ook niet voldoende om de prijzen te gaan berekenen. Daarop is de 3.5 miljoen euro’s gebaseerd. Dit zijn algemene berekeningen die nergens op gebaseerd zijn en gewoon uitgaan van vaste vierkante meter prijzen. 30

31 Vergelijking met bestaande gebouwen en de kosten:  Inmiddels hebben we bij het College de meest recente gegevens opgevraagd van de kosten van de bestaande gebouwen. 31

32 Uit brief College 24-10-2013: RealisatieBegroting Locatie20112012 2013 t/m sept. 20142015 2016 Monster 3.812m2 bvo 175 195161211 Naaldwijk 6.234m2 bvo 9201.358653903720 956 ’s-Gravenzande 5.167m2 bvo 223 204146218 Wateringen 3.986m2 bvo 142153139208 Exploitatie- lasten 1.4601.9101.0991.5401.357 1.593 19.199m2 bvo Kapitaalslasten381322164335349 342 Totaal lasten1.8412.2321.2631.8751.7061.935 32 Vervolg vorige pagina

33 Conclusie: gemiddelde totale kosten €1,850.000  Is dan alles daarover gezegd: NEE!  We hebben geen 19.199m2 BVO nodig, maar 12.260m2 BVO of daaromtrent. Minstens één en mogelijkerwijs twee bestaande gemeentehuizen zullen dan niet meer nodig zijn.  Andere variant is: stadhuis van ’s-Gravenzande gering uitbreiden; Mogelijkheden zijn er: destijds gebouwd met mogelijkheid extra etage er bovenop te zetten, terwijl er voorts achter het gemeentehuis een groot terrein ligt wat eigendom is van de gemeente. Naaldwijk ofwel het huidige gemeentehuis blijven gebruiken ofwel afstoten en de Rabobank verbouwen. 33

34 Conclusie: kostenplaatje komt er dan heel anders uit te zien. De € 1.850.000,-- zakt dan ver naar beneden naar circa € 1 miljoen op jaarbasis. Dat bedrag afzetten tegen de € 3.5 miljoen. Is dan weer alles gezegd: weer nee. 34

35  De twee of drie bestaande gemeentehuizen zullen indien nodig voor 20 jaar geschikt gemaakt moeten worden.  Tempo en wat er gebeuren moet is afhankelijk van welk geld de gemeente er voor over heeft of over kan hebben. Dit is een financieel gezonde afweging. Doet een ondernemer in zijn bedrijf of de burger thuis ook.  Het College houdt vast voor de vier gebouwen aan de renovatiekosten zoals die destijds in 2011 door Osborne zijn berekend. Rapport absoluut nietszeggend. College laat wel los de € 62 miljoen die Osborne voor de nieuwe gemeentehuizen berekend heeft, maar houdt vast aan de renovatiekosten die varieerden voor de vijf toen nog bestaande gebouwen tussen € 22 miljoen en € 34 miljoen. Osborne ging uit van een belachelijk bedrag van € 1.750,-- per vierkante meter voor renovatie. De nieuwbouw was goedkoper dan dat bedrag. Volstrekte onzin!  De echt nodige renovatiekosten gebaseerd op de echt nodige vierkante meters zijn nooit bekeken. 35

36 36 Acties die WestlandVerstandig/LEO 2,0 heeft ondernomen om tot de juiste bedragen te komen voor de bestaande gebouwen:  we hebben gevraagd naar nieuwe berekeningen in 2012 en daar een rapport over te laten uitbrengen;  toelating om zelf met experts de gebouwen te bezoeken en die experts zelf berekeningen op onze kosten te laten maken;  in de Europese aanbesteding renovatie die nodig was mee te nemen en dan pas een keuze te maken tussen nieuwbouw en doorgaan in de bestaande gebouwen;  GEVOLG: Alles is door het College en de coalitiepartijen geweigerd.  Onze conclusie blijft: doorgaan in de oude gebouwen die nodig zijn is veel beter en goedkoper.  Kanttekening: We hebben gevraagd alle rekeningen van de exploitatielasten van €1.850.000 te mogen ontvangen. Het College houdt dat af maar daarover het laatste woord nog niet gezegd.

37  Inmiddels hebben we ook gekregen van het College de onderhoudskosten die verricht zijn aan de bestaande gebouwen. In 2011 en 2012 is achterstalligonderhoud verricht voor ruim €1.600.000. Als het College aangeeft dat er geen onderhoud verricht wordt, dan is dat onjuist. Juist is het met name in Monster veel onderhoud verricht is. Wrang is het om te constateren dat het College nu blijkbaar uitgaat van sloop van die oude gebouwen. Wederom kapitaalvernietiging. 37

38 38 Er staan drie gemeentehuizen waaronder de Rabobank leeg. Dat kost ook geld. Jaar Kosten- omschrijving Voormalige Rabobanklocatie Gemeentehuis De Lier Oude Raadhuis Wilhelminaplein 2011 Werkelijk€ 36.360,75€ 76.087,70 € 20.603,07 2011 Werkelijk€ 139.055,09€ 79.547,17 € 27.916,45 2012 Werkelijk€ 71.467,50€ 54.620,37 € 18.326,26 2013 Begroot€ 0,00€ 35.000,00 € 0,00 2014Begroot€ 0,00€ 35.000,--€ 0,00

39 Doorgaan in twee of drie bestaande gebouwen is vijfmaal beter dan nieuwbouw.  Beter voor de kernen waar de huidige gebouwen staan,  Beter voor Westland,  Beter voor draagvlak onder de Westlandse inwoners,  Beter voor de financiële situatie van Westland,  Beter ook voor de belastingbetaler.  Het argument dat medewerkers van de gemeente zich prettiger voelen in één nieuw gebouw gaat ook al niet meer op nu er twee halve gemeentehuizen gaan komen en dat blijkbaar er nu al strijd is wie waar moet gaan zitten. (Grffie)  Zo slecht toeven in de huidige huisvesting is het ook weer niet: zie pagina 100 van de begroting 2014-2017: “de ambtenaar van de toekomst werkt nu in Westland” Wat willen we nog meer!  Een eerlijke en transparante vergelijking tussen nieuwbouw en oudbouw ontbreekt. Het renovatiescenario heeft geen enkele eerlijke kans gehad. Nieuwbouw wordt te positief voorgesteld.  Het College heeft in het verleden nog gewezen op het synergievoordelen en dat overzicht is opnieuw afgegeven op 24 oktober 2013 als zou dat nog steeds gelden. Dat synergievoordeel gold voor één gemeentehuis en nu zijn er twee en zou je denken dat synergievoordeel vervalt grotendeels, maar het College houdt vast aan het in 2010 opgemaakte overzicht. De voordelen worden fors overschat. 39

40 Doorgaan in de oude gebouwen betekent per jaar dat er bedragen overblijven die besteed kunnen worden aan de exploitatie van de gemeente. Dat betekent:  zwembaden openhouden;  meer investeren in woningbouw voor starters, ouderen en zorgwoningen;  meer geld voor onderhoud groen;  meer geld voor de verlevendiging van de kernen etc. etc.;  Conclusie:  De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 vindt dat het besluit van 18/19 december 2012 door een meerderheid van de Raad een verkeerd besluit is dat moet worden ingetrokken. Zeker nu we een paar maanden voor de verkiezingen zitten. In ieder geval dient de uitvoering van dat besluit opgeschort te worden. We komen straks met een amendement daarover. 40

41  Na het besluit van 18/19 december 2012 gaat het College aan de slag met de uitvoering: niet direct maar wacht tot 1 april 2013. Het College sluit de contracten af met Rebel, RGD eind augustus 2013 en met Icop eind juni 2013. Zie brief van 25 oktober 2013 van het College. Nu wordt ineens de zaak geforceerd. 41

42 Onjuiste voorstelling van zaken College: WOC  Het College tracht de gehele discussie te vervuilen door partijen die tegen het domme idee van omzeilen Europese regels waren neer te zetten als partijen die geen oog hebben voor Westlandse ondernemers en werkgelegenheid. De partijen die met oogkleppen op achter het College aanhobbelen waren de partijen die het goed voorhadden met de Westlandse ondernemers en de werkgelegenheid en werden door de voorzitter van de Raad daarover tijdens de Raadsvergadering zelfs geprezen. Ongehoord en niet gepast. 42

43  Voor een goed begrip: In ieder geval is Westland Verstandig-LEO 2.0 vóór de Westlandse werkgelegenheid en vóór de Westlandse ondernemers. Wij willen geen bedrijven voortrekken maar wel zoveel als mogelijk alle door de gemeente te investeren bedragen bij Westlandse bedrijven terecht laten komen. WOC was gewoon een dom idee dat de Gemeente enorm veel geld zou gaan kosten een claims.  Saillant is de constatering vorige week dat de in februari 2012 door de Raad aangenomen aanbestedingsnota door het College niet, althans niet is uitgevoerd voor zover het de Westlandse ondernemers in een goede positie kunnen brengen bij aanbesteding. De Westlandse ondernemers komen nog steeds niet aan bod omdat het College te laks is om een paar eenvoudige regels uit te voeren.  Daarbij is ook nu weer te zien dat de drie door het College al aangenomen adviseurs allen bedrijven zijn van buiten het Westland. Hier wordt met woord iets beleden, maar het College is slecht in de daden. 43

44 WOC verder:  Blunder om te denken dat geen Europese aanbesteding nodig was en de plannen gegund konden worden aan een willekeurig samengestelde groep ondernemers uit Westland. Nieuw dieptepunt in dit dossier: veel ambtelijke energie en geld verspild en meer dan € 120.000,-- aan kosten. Waarschijnlijk nog meer!  Het College heeft bij de persconferentie in augustus 2013 onwaarheid gesproken over de reden van het terugtrekken: de werkelijke reden was: negatief advies van de gemeenteadvocaat; Dat advies werd gewoon verzwegen. De uitwerking van de brief aan de minister waaruit bleek dat de zaak toch wat complexer was dan het College steeds had aangenomen. 44

45  Het gevolg:  de meerderheid Raad pikt het dat zij “in het ootje genomen zijn”. Westland had immense schadeclaims gekregen als deze constructie was doorgegaan. Ook al bij winst van het kort geding was dat gebeurd. Nogmaals willens en wetens werden de feiten zo verdraaid en dat allemaal tegen beter weten in. Onze fractie heeft dat vanaf het begin gezegd! 45

46 Het voorstel  Volgende vreemde stap College is vandaag. Blijkbaar zonder enige onderbouwing kiest het College nu weer plotseling voor de DBFMO Europese aanbesteding. Een afweging over de voor- en nadelen van twee wijzen van uitbestedingen is in deze Raad nooit gemaakt. Wel heeft de meerderheid van de Raad in 2012 al aangegeven absoluut niet het DBFMO-spoor op te willen gaan.Voor de aanleg van bruggen en tunnels wellicht ideaal, maar voor twee halve gemeentehuizen zeker niet. Zie ook artikel Cobouw: DBFMO is op zijn retour! Komen met een amdement. 46

47  De enige reden voor de DBFMO-keuze van het College is duidelijk. De voorzitter van de Raad heeft meerdere malen zowel in als buiten de Raad en de commissie kenbaar gemaakt dat de bouw van twee halve gemeentehuizen niet meer bij de komende verkiezingen in maart 2014 onderwerp mag zijn van die verkiezingen. Met andere woorden: de burgers moeten voor een fait accompli geplaatst worden. Het College en haar voorzitter denken dat deze arrogante houding zal slagen. Een gewone Europese aanbestedingsprocedure duurt in het begin veel langer en dan zou pas eind 2014 begonnen kunnen worden.  Dat zal zeker niet het geval zijn en uiteindelijk hebben de Westlandse burgers het voor het zeggen en deze zullen dit niet slikken. En terecht. Wat er nu gebeurt, is te gek voor woorden! 47

48  Ook nu zijn de eerste tekenen van slordige uitvoering alweer zichtbaar. Tijdens de commissievergadering van 14 oktober is de navolgende planning gegeven.  30 oktober 2013 : Besluit van de gemeenteraad dat het College zijn gang kan gaan en in feite een blanco cheque krijgt om zowel de architectuur, de inrichting van de gebouwen als wel de financiën zelf af te wikkelen; Daarbij wordt gekozen voor een zeer dure en ingewikkelde wijze van aanbesteden: de gemeente verbindt zich aan één partij om gedurende 25 jaar een gebruiksvergoeding te gaan betalen en in zijn totaliteit –kort gezegd- zal die gebruiksvergoeding in 2017 circa € 4 miljoen gaan bedragen. Dat bedrag wordt ieder jaar verhoogd met een index. Over 25 jaar is de gemeente derhalve tussen de € 100 miljoen en € 150 miljoen kwijt aan die ene contractspartij die alles bepaalt; 48

49  30 oktober 2013 - 1 april 2014 : Wordt Europees aanbesteed en de biedingen komen dan binnen en worden beoordeeld;  1 april 2014 tot en met december 2014 : Onderhandeld wordt met drie partijen die ingeschreven hebben; Dialoogfase;  Eind december 2014 : Ondertekening contract met de gelukkige uitgekozen aannemer;  Tweede helft 2015 en 2016 : Bouw van twee halve gemeentehuizen; 49

50 Conclusie:  In maart 2014 kan alles weer ingetrokken worden. Vóór 1 april gebeurt er niets dan alleen maar opgaves van bedrijven die interesse hebben. 50

51  Na de commissievergadering van 14 oktober 2013 gaat het College met haar “deskundige” staf weer in overleg en komt met de volgende nieuwe tijdsplanning zoals die wordt aangegeven in de brief van 25 oktober 2013:  1 april 2014 wordt snel gewijzigd in eind februari 2014; Tja wat verkiezingen op 19-3-2014 kunnen meebrengen.  Datum ondertekening gunningscontract wordt vreemd genoeg verschoven naar maart 2015 (eind december 2014 in het aanvankelijke voorstel); 51

52 Planning in hoofdlijnen brief College 25-10-2013: Planning op hoofdlijnen Omschrijving Van Tot Pre-opstart 1 april 2013 30 september 2013 Voorbereiding aanbesteding 1 oktober 2013 31 december 2013 Aanbesteding Vooraankondiging Half november 2013 Aankondiging Begin januari 2014 Half februari 2014 Selectie kandidaten Half februari 2014 Eind februari 2014 Formele uitnodiging 3 consortia (van 10 naar 3) Eind februari 2014 Alcatel termijn (wettelijke bezwaartermijn) Eind februari 2014 Eind maart 2014 Start dialoogfaseEind maart 2014 52

53 53 Vervolg vorige pagina Uitnodiging tot inschrijvingEind oktober 2014 Inschrijving Begin december 2014 Beoordeling inschrijvingen Begin december 2014 Eind januari 2015 Gunning Eind januari 2015 Contract + Financial close Eind januari 2015 Eind maart 2015 Voorbereiding realisatiefase o.a. planuitwerking, bouwrijp maken, aanvraag vergunning door gecontracteerd consortium Eind maart 2015 Eind juli 2015 Realisatiefase Eind juli 2015 Voltooiing 4 e kwartaal 2016 Verhuizen 4 e kwartaal 2016 Operationeel, start exploitatiefaseHalf december 2016

54 54  Hiervoor heb ik al aangegeven dat het Arcadis-rapport weer niet aansluit op de realisatiefase. De bouw is 1 en driekwart jaar, zodat voltooiing in het vierde kwartaal 2016 zeker niet mogelijk is volgens het Arcadis-rapport.  Voorts valt op dat de omgevingsvergunningen in acht weken tijd worden verleend en ook onherroepelijk zijn. Een paar weken geleden in het ’s-Gravenzandse winkelcentrum heeft de wethouder nog met droge ogen verteld dat als er bezwaren gaan komen, dat het plan tussen zes maanden en een jaar zal doen opschuiven. Blijkbaar gelden dan de acht weken niet en nu wel.

55 Conclusie:  Men zit er fors naast qua inschatting en uiteraard komen er bezwaren tegen één van de twee halve gemeentehuizen omdat de burgers in Westland dat niet pikken. Er hoeft maar één bezwaar binnen te komen en dit zal er ongetwijfeld komen. 55

56  De DBFMO-constructie en het bijgestelde tijdschema zijn enkel gemaakt met het oog op de verkiezingen. Toegewerkt wordt naar 19 maart 2014. Dit wordt zelfs door de voorzitter van het College, de burgemeester nota bene, erkend en meerdere malen toegelicht. Hij probeert daarmee de coalitiepartijen en met name ook zijn eigen partij in te dekken tegen nadelige gevolgen tijdens de verkiezingen van hun standpunt tot nog toe. Dit is verwerpelijk en kunnen wij niet accepteren. Het College en zeker de voorzitter van de Raad kan dit niet maken, noch ten opzichte van de burgers noch ten opzichte van de politieke partijen. 56

57 Er is meer:  In onze open brief van twee weken geleden hebben we uitvoerig beschreven wat er goed fout is aan de benadering van het College/burgemeester en de burgemeester als portefeuillehouder.  Bewust zonder dat dat nodig is, wordt toegewerkt naar een situatie dat afhaken van de gemeente tot een forse schadeplichtigheid leidt. Zie Raadsvoorstel.  Bewust wordt risico gelopen door direct na het afsluiten van het Europese avontuur van WOC een nieuwe aanbesteding te doen voor dezelfde twee halve gemeentehuizen met hetzelfde programma van eisen. Nota bene de WOC voorman heeft tijdens een commissievergadering aangegeven dat het huidige programma van eisen samen met het College werd gemaakt. Zeker als WOC meedoet, en dat doen ze hebben ze verklaard, zal één van de andere deelnemers met succes een beroep kunnen doen op ongelijke behandeling. De gemeente loopt dan tegen een schadeclaim aan; 57

58  Het College heeft de WOC-plannen al omarmd zowel het ontwerp als financieel;  Het College heeft openlijk voorkeur uitgesproken voor WOC zowel tijdens persconferenties als daarbuiten; Wij hebben inmiddels een artikel 26-vraag gesteld en hebben gevraagd welke afspraken er zijn;  Wij willen van het College de expliciete toezegging dat er geen sideletters met WOC of iemand anders wordt of is opgemaakt; 58

59  Bewust worden de Raad en de burgers buitenspel gezet; Voorbehouden van Raadsgoedkeuring in de diverse stadia is gewenst, gebruikelijk en ook wettelijk geregeld. Zeker bij een dossier als dit moet dat echt gebeuren. Door deze voorbehouden die voor alle inschrijvers gelden, blijft de gemeente vrij. Bewust en moedwillig gaat het College hier allemaal aan voorbij en wenst een blanco cheque van de Raad te ontvangen met alle nodige gevolgen van dien; Motie  Bewust worden nu al toezeggingen gedaan aan de laatste drie uitverkoren partijen om hun werk te betalen (tussen € 0.9 en 1.8 miljoen); Hoe wordt dit bedrag eigenlijk gedekt? 59

60 Betalingen aan deelnemers:  Dit alles is nergens voor nodig. De Rijksgebouwendienst doet dat overigens wel, maar daar hebben we natuurlijk weinig mee van doen. Alles wat daarover in de brief van 25 oktober 2013 wordt aangegeven is theorie en niet op de gemeente van toepassing;  Ook de dreiging dat bij afhaken nadat de drie zijn uitgekozen, alle daadwerkelijke kosten betaald moeten worden is onheus en is nergens voor nodig. Overigens zullen de kosten meevallen als direct na de verkiezingen “de stekker” eruit getrokken wordt door de nieuwe Raad; 60

61  Bewust wordt het tijdschema omgegooid en de indruk wordt gewekt dat enkele dagen voor de verkiezingen de drie zijn uitgekozen. Bewust wordt ook eind 2016 als opleverdatum aangehouden, terwijl duidelijk is dat dat diep in 2017 zal zijn, nog los van allerlei incidenten die zich in het betreffende traject kunnen voordoen.  Kort en goed: slechte poging College en voorzitter! 61

62 Invloed van de Alcateltermijn:  Het schema zoals dat nu op 25 oktober is toegestuurd is wederom niet compleet en de waarheid wordt niet gesproken. Eind februari zou dan weliswaar de stap van de tien naar de drie gemaakt kunnen worden, maar dan volgt de Alcateltermijn van 15/20 dagen. Dan wil het toeval dat nou net de verkiezingen daartussen zitten. Die wachttermijn is er en dan kan er een kort geding aanhangig gemaakt worden. Inmiddels heeft de gemeente wel ervaring hoe het met zo’n kort geding loopt c.q. kan lopen. De duur daarvan is twee of drie maanden en dan zal de opzet van de burgemeester überhaupt niet slagen. Die slaagt sowieso niet. 62

63  Taakverwaarlozing College/burgemeester en mogelijk Raad als dit besluit genomen wordt. Waar zit dat in: de burgemeester/College.  Bekend is dat de bouw van twee halve gemeentehuizen voor de politiek en de burgers een gevoelig onderwerp is.  Bekend is ook dat het draagvlak bij de Westlandse burgers zeer gering is. Bekend is dat de burgemeester diverse keren namens zichzelf als voorzitter Raad en B&W heeft gezegd dat zijn hoofddoel is het voor de verkiezingen van maart 2014 een onomkeerbare situatie te creëren zodat de Westlandse burger buitenspel gezet wordt. 63

64  Bekend is dat het College drie jaar en acht maanden bij voortduring blunders begaan heeft in dit dossier en nu goed vier maanden voor de verkiezingen een onomkeerbare situatie wenst te doen ontstaan.  Bekend is dat daardoor voorbereidingskosten en schadeclaims voor Westland veroorzaakt worden;  Bekend is dat een onzeker traject zowel financieel als qua organisatie wordt opgestart (wie schrijven in, wat zijn de condities, waar komt het uiteindelijk op uit financieel en ook qua bebouwing). Alles is niet bekend. 64

65  Door de gunningsovereenkomst niet door de Raad te laten goedkeuren wordt niet alleen in strijd gehandeld met de gemeentewet –artikel 147 en volgende- maar worden grote risico’s gelopen.  Door de Raad buitenspel te zetten komt de Raad niet meer toe aan haar budgetrecht. Ook het gecompliceerde contract in maart 2015 vereist instemming Raad. 65

66 66  In de brief van 25 oktober wordt gesteld: B&W zal “tijdens het aanbestedingstraject samen met de externe adviseurs het contractbeheer in de exploitatiefase regelen”.  En  Zie pagina 4. “Het betreft een intensief aanbestedingstraject voordat het contract gesloten wordt… Goed nagedacht moet worden over het programma van eisen, de diensten, de contractsvoorwaarden, de risico’s, het geld en de in te bouwen flexibiliteit.”  En  “Wijzigingen zijn altijd mogelijk” op pagina 5. Het opstellen van een volledig bestek kost veel tijd.

67 67  Mochten de verkiezingen 2014 ertoe leiden dat partijen die voorlopig geen twee halve gemeentehuizen willen winnen dan is niet alleen een gemiste kans maar zou partijen dwingen uitvoering te geven aan het proces waar ze zelf niet achter staan. “Dit wordt hem niet”.  Blijkbaar wil het College over zijn graf regeren en wil nu al op alle punten voor wat betreft het gemeentehuis een onomkeerbare situatie creëren. Dit is zeker niet toegestaan en zelfs slecht te noemen. Overigens zal die poging niet lukken omdat in maart 2014 er geen onomkeerbare situatie is. Alleen het College gaat nu door met voorbereidingskosten maken en gaat mogelijkerwijs de voorwaarden zo inkleden dat het terugkomen de Westlandse burgers weer geld gaat kosten. Dit mag niet gebeuren! Motie/amendement

68 Berekening van dit voorstel klopt niet:  De financiering van de nieuwe twee halve gemeentehuizen wordt gedaan door de begrote lasten voor de bestaande gemeentehuizen te nemen en die te vermeerderen met de € 1.5 miljoen afkomstig uit de reserve. De reserve wordt eerst afgebouwd met € 20.7 miljoen en de voorbereidingskosten die ongetwijfeld hoger zullen gaan worden dan € 3.5 miljoen. Stel dat die totaal € 6 miljoen zijn, dan blijft er dus nog over € 35 miljoen - € 26 miljoen = 9 miljoen. De bijkomen de zaken moeten ook betaald worden. College kan geen bedrag noemen: Stel 10 miljoen dan blijft er niets meer over. Een groot te kort dreigt.  Vast staat wel dat de nieuwbouw duurder is dan de bestaande gebouwen gezien deze financiële opzet waarbij de lasten van de bestaande gebouwen lang niet voldoende zijn om het nieuwe te dekken. 68

69 Vandaar de open brief en dat onze fractie zich zo druk maakt over dit gevaar. 69

70 70  Besluit is autonome taak en wellicht een stukje medebewind. In het dualistisch systeem is aan de Raad de bevoegdheid toegekend om met name de gunningsovereenkomst te sluiten en ook op cruciale punten haar goedkeuring te geven.  Voorts heeft de gunningsovereenkomst allerlei vergaande consequenties: allerlei zaken moeten geregeld worden zoals eventueel personele gevolge, de gebruiksvergoeding: hoe hoog?, welk onderhoud wel of niet geregeld wordt in de overeenkomst, welke diensten wel normaal zijn en welke als meerwerk later moeten worden beschouwd, wat wel valt onder de overeenkomst met name de inventaris en installaties en wat niet.

71 71  Één van de nadelen van de DBFMO-constructie is dat er één contractspartij is die alles bepaalt gedurende 25 jaar, er voortdurend onenigheid kan ontstaan bij eventuele aanpassingen van het gebouw, bijvoorbeeld dat er meer of minder ambtenaren zijn, eventueel aanpassing aan de installaties of vervanging van de installaties etc. etc. Ook dat zijn zaken waar de Raad een beslissende invloed op moet kunnen hebben en dat is het natuurlijk noodzaak dat de gunningsovereenkomst niet door het College wordt gesloten, maar door de Raad wordt goedgekeurd. Als het College het aangaat, dan weten we wel wat er gaat gebeuren uitgaande van de WOC-blunder.

72 72  Alle stappen in dit dossier hebben voor de gemeente vergaande financiële gevolgen. Dit wordt ook door Arcadis en ook in het Raadsvoorstel onderschreven.  Als nu het besluit genomen wordt, dan heeft het College de vrije hand en komt de Raad er niet meer aan te pas. Dit is wat het College wil. Dit is niet goed en gaat ook niet gebeuren. Zoals eerder aangegeven zal mijn fractie als de Raad dit besluit toch neemt, verdere stappen gaan ondernemen daar ook de Raad dan zich door onjuiste argumenten laat leiden op een verkeerd pad.

73 73  Overigens vinden wij de positie van de burgemeester/voorzitter van de Raad en het College, een hachelijke. De portefeuillehouder op dit politiek beladen dossier dient politieke verantwoording af te leggen. Zeker op de wijze waarop de voorzitter thans invulling geeft aan zijn rol en dat in het verleden ook gedaan heeft bij in ieder geval twee persconferenties, doet de wenkbrauwen fronsen.

74 Artikel 170 Gemeentewet:  Taken en zorgplicht van de burgemeester: hij controleert hoe het gemeentebestuur functioneert, bewaakt de procedures over burgerparticipatie, draagt zorg voor zorgvuldige behandeling van dossiers. Met andere woorden de burgemeester bewaakt en behoedt. Door het zijn van portefeuillehouder en de wijze waarop hij daar invulling aan geeft, vinden wij dat hij direct van dit dossier afgehaald moet worden. 74

75 Dit kan echt niet meer langer zo. Waarom:  Bouwer van het vreemde compromis van twee halve gemeentehuizen;  Uitlatingen over het “ontduiken” van de verkiezingen;  Uitlatingen dat geen referendum nodig is omdat de verkiezingen in 2010 al zo’n referendum was, daarbij zijn gezag als burgemeester gebruikend om dat als logische stelling erdoorheen te krijgen;  Openlijk de coalitiepartijen steunend bij de werkgelegenheidsaspecten van de WOC; 75

76 76  Het niet communiceren met de burger;  Het in 2011 aangenomen communicatieplan volledig negeren;  Volstrekte miskleun bij de WOC;  Het bewust niet geven van juiste reden waarom het WOC-avontuur gestopt wordt;  Het meerdere malen verkeerd voorstellen van zaken; Ook nu weer de keuze van de bijzondere wijze van aanbesteden afdoen op een hautaine wijze terwijl de enige grond is snelheid maken voor de verkiezingen; Vervolg vorige pagina

77 77  Het maken van een bestek bij een normale aanbesteding duurt te lang en zal over de verkiezingen heen gaan, vandaar deze noodsprong;  Het op de burgers volstrekt belachelijk overkomend gedrocht om de heer Arkesteijn voorzitter van de Raad te laten zijn en daarnaast te gaan zitten om formeel juist te handelen, maar wel in feite de vergadering te blijven leiden  Het aantrekken van adviseurs die blijkbaar alleen maar DBFMO willen en daar ook alleen maar getraind in zijn;  Het direct weer inzetten van een nieuwe aanbesteding na het WOC-debacle; Exact hetzelfde plan: opgesteld door WOC; We komen nog met een motie om het dossier van het gemeentehuis bij de voorzitter weg te halen. Vervolg vorige pagina

78 78  De constructie: Deze is ons nog steeds niet duidelijk. De gemeente is eigenaar van de gronden en daarop wordt gebouwd. De gemeente doet vervolgens een piekbetaling van € 13.3 miljoen en dan wordt in het voorstel aangegeven dat het risico voor de gemeente beperkt is omdat er een onderpand is. Maar het gebouw is al van de gemeente zodat die opmerking niet begrepen wordt. Ook de opmerking dat in het kadaster de eigendom van de gemeente alsnog wordt geregistreerd van het gebouw, is niet duidelijk. Dat gebouw is toch al eigendom.

79 79  Voorts wordt de 50 jaar termijn niet begrepen. Na 25 jaar eindigt de overeenkomst en daarna zal er toch weer het nodige aan de gebouwen moeten gebeuren. Zie gemeentehuis Wateringen.

80 80  Ook vreemd vinden wij de tekst over de 40 werkplekken van Werkplein. Laat Werkplein die mensen behouden omdat daarover nou eenmaal afspraken gemaakt zijn. Haal die niet meer terug naar het gemeentehuis.

81 81  Wat gebeurt er als de bouw pas in 2017 of 2018 gerealiseerd kan gaan worden? Dit is zeer aannemelijk. Hogere kosten.  Voorts vinden wij dat bij de eerste uitnodiging in januari 2014 er een termijn genomen moet worden van drie maanden. Inschrijvers hebben er belang bij dat zij de plannen goed kunnen bekijken. Waarschijnlijk wordt nu gewerkt met de minimum termijn van 30 dagen.

82 82  Wat Westland Verstandig-LEO 2.0 betreft blijft de gemeentehuiskwestie inzet van de verkiezingen en de burger heeft wel degelijk nog wat te kiezen. Wij zullen niet accepteren dat het College andere geluiden laat horen omdat die volstrekt onjuist zijn en de burger op het verkeerde been trachten te zetten. Nogmaals zeker vier maanden voor de verkiezingen door het opstarten van een Europese aanbestedingsprocedure en in de voorwaarden dan vervolgens proberen schadeclaims te veroorzaken, is onbehoorlijk en zal niet geaccepteerd worden.

83 Betrokkenheid burgers  Totnogtoe is de Westlandse burger overal buitengehouden. Geen enkele communicatie, inspraak of betrokkenheid vond plaats. Er wordt weer beslist over de hoofden van de Westlandse burgers heen. SLECHTE ZAAK!  Niets geleerd van het verleden, rekenkamer rapport. Naleven van het door de Raad aangenomen communicatieplan. 83

84 Raadsvoorstel van gisteravond  Gisterenmiddag te 15.56 uur is binnengekomen het Raadsvoorstel. In het weekend heeft naarstig overleg plaatsgevonden en heeft de griffie een Raadsvoorstel gemaakt met daarin opgenomen een aantal duidelijke beslismomenten van de Raad. De griffie heeft erop gewezen dat het wettelijk de enige mogelijkheid is om te voorkomen dat de Raad in strijd handelt met wat van haar verwacht mag worden en wellicht ook met de wettelijke bepalingen over verdeling van posities in het dualistisch systeem. Het College legt dat advies naast zich neer en komt toch weer met het voorstel om een blanco cheque te krijgen om de aanbestedingsprocedure “te volbrengen”. Weliswaar aan de hand van uitgangspunten, doch die uitgangspunten zijn een lege huls. 84

85 85  Als een meerderheid van de Raad dit besluit steunt, dan doen zij verkeerde dingen en mijn fractie heeft al aangekondigd zich niet neer te zullen leggen bij een dergelijk Raadsbesluit. In het belang van Westland en haar burgers zullen wij verder actie ondernemen, alhoewel wij niet bang zijn dat de burgers niet meer aan zet zullen komen tijdens de verkiezingen. Het College is nou eenmaal veel te laat met dit voorstel en de Raad is veel te laat met het besluit en dit alles kan de verkiezingen niet meer beïnvloeden. Ook de tijdsschema’s wijzen dat uit, zelfs na aanscherping. Wij zien dat als een nieuwe poging van het College om de burgers van Westland voor te zijn. Dat zal echt niet lukken. Vervolg vorige pagina

86 86 Vervolg vorige pagina De uitgangspunten: A.Opvallend is het woord “in principe”. Wat betekent dat? B.Krediet in maart 2015 pas beschikbaar. Waarom dan nu al beslissen? C.De exploitatielasten en kapitaalslasten van de bijkomende kosten worden vergeten. Die zitten niet in de beschikbaarheidsvergoeding. De bouw zal ongetwijfeld uitlopen volgens de brief van 25 oktober 2013. D.De prijs van € 3.5 miljoen is exclusief indexering. Die bedraagt thans tussen de 2 en 3% per jaar. Het bedrag van € 3.5 miljoen dient derhalve tot en met 2017 geïndexeerd te worden. E.Onduidelijk is waar het bedrag van € 1.457.000,-- op gebaseerd is. Dat bedrag klopt niet. In de begroting staan de bestaande panden in ieder geval voor een lager bedrag dan ruim € 2 miljoen, terwijl voorts dat bedrag niet meer in de pot van de € 35 miljoen zit nadat alle uitgaven gedaan zijn. De pot is leeg als alles betaald is. Dan gaan we bovendien nog uit van de juistheid van de berekeningen van Arcadis die echter veel te positief zijn. F.Dit is wel heel schrijnend. Blijkbaar mogen we alleen maar over de eigen ruimtes van de fractie en de Raad iets vertellen.

87 87 Vervolg vorige pagina G.Alleen wordt gesproken over informatie. Dus geen beslissingen meer nemen en we mogen niets wat vertraging oplevert ten opzichte van de planning van 25 oktober 2013; Als er dus een vraag komt die uitgezocht moet worden, dan kan dat al niet. Dit is een wassen neus. H.Vertegenwoordiging uit de Raad betrokken bij het gaan van de tien naar de drie. Ook dat is een inhoudsloze exercitie. I.Hoort vanzelfsprekend al bij het dualisme. J.Burgers: Deze zouden actief geïnformeerd worden. Hebben die burgers dan niets in te brengen of te zeggen. Alleen maar onderdeel uitmaken van de propagandamachine van dit College is toch niet voldoende. Dat wil de Westlandse burger toch zeker niet.

88 Amendement 1  De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 30 oktober 2013;  Overwegende :  dat de Raad op 18/19 december 2012 een besluit genomen heeft tot de bouw van twee gemeentehuizen op twee plaatsen;  dat inmiddels er bijna een jaar voorbij is zonder dat noemenswaardige stappen gezet zijn;  dat deze Raad vier maanden voor de verkiezingen de Nieuwe Raad niet voor de voeten moet lopen;  Besluit :  Schort op de uitvoering van het Raadsbesluit van 18/19 december 2012 tot een van de eerste vergaderingen van de nieuwe Raad. De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 88

89 Amendement 2  De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 30 oktober 2013;  In het Raadsbesluit in ieder geval op te nemen:  Draagt het College op in de aanbestedingsvoorwaarden op te nemen:  Tot het moment van ondertekening van de overeenkomst in de eerste helft van 2015 het recht op te nemen van de gemeente dat de aanbesteding geheel, gedeeltelijk, tijdelijk of definitief gestopt kan worden. Inschrijvers in een dergelijke situatie geen recht op vergoeding hebben van enigerlei kosten gemaakt in het kader van de aanbesteding. Door het indienen van een inschrijving de inschrijver zich akkoord verklaart met deze voorwaarden. 89

90  De gemeente vergoedt geen kosten voor het opstellen en uitbrengen van een inschrijving met inbegrip van eventueel te verstrekken nadere inlichtingen. Eventuele kosten en/of schade welke (kunnen) ontstaan door het niet gunnen van deze aanbesteding (aan inschrijver) zijn voor risico van inschrijver.  Uitgangspunt is gelijkheid en transparantie. Bij de aanbesteding behoudt de gemeente Westland zich volledige vrijheid van handelen voor.  Met geen enkele partij die als inschrijver optreedt, worden noch vooraf noch tijdens de aanbestedingsprocedure afspraken hoe dan ook gemaakt. De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 90 Vervolg vorige pagina

91 Amendement 3  De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 30 oktober 2013;  Overwegende :  dat het huidige Raadsvoorstel wijziging en aanvulling behoeft;  Besluit :  Dat het College bij iedere de gemeente bindende afspraak met derden de goedkeuring van de Raad zal vragen en in ieder geval dat zal doen bij:  de formulering van de aanbesteding;  de definitieve vaststelling van het plan programma van eisen;  de keuze van alle inschrijvers om van tien naar drie te gaan;  de beoordeling van de drie aangeleverde definitieve plannen;  de gunningsovereenkomst met alle daarbij behorende documenten; De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 91

92 Amendement 4  De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 30 oktober 2013;  Het huidige voorstel vervangen:  De Raad het College opdraagt een Europese aanbesteding voor te bereiden voor de vier bestaande gemeentehuizen en de Rabobank en inschrijvers de gelegenheid geeft om met een plan te komen op welke wijze de vijf gebouwen danwel een deel daarvan, in gebruik kunnen blijven als gemeentehuis, uitgaande van de oppervlaktes zoals deze in het programma van eisen gesteld zijn.  De Raad het College opdraagt om in de laatste vergadering voor de Raadsverkiezingen een uitgewerkt voorstel aan te leveren aan de Raad waarbij een normale Europese aanbesteding en de effecten daarvan en de mogelijke prijsconsequenties worden vergeleken met de DBFMO Europese aanbesteding  En aan de Raad op dat punt keuzemogelijkheid te geven aan de hand van een Raadsvoorstel waarin uitvoerig op de voor- en nadelen van ieder van de aanbestedingsvormen wordt ingegaan. De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 92

93 Motie 1:  De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 30 oktober 2013;  In overweging nemende :  dat de burgemeester het dossier gemeentehuis als portefeuillehouder behartigt;  dat het gewenst is dat één van de wethouders het dossier ter hand gaat nemen;  Verzoekt:  Spreekt de wens uit dat binnen het College het gemeentehuisdossier van de burgemeester naar één van de wethouders wordt overgedragen.  Gaat over tot de orde van de dag. Namens de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 P.J.L.J. Duijsens 93

94 Motie 2:  De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 30 oktober 2013;  Verzoekt:  Het College van B&W van Westland te verbieden om de Europese aanbesteding zo in te richten en te formuleren dat bij het stopzetten van de aanbestedingsprocedure door de nieuwe Raad in maart 2014 er financiële verplichtingen zullen zijn aan één of meerdere inschrijvers en met name het College te verbieden al bij de aanbesteding aan de inschrijvers toe te zeggen dat de “drie uitverkorenen” schadeloos gesteld zullen worden.  Gaat over tot de orde van de dag. Fractie Westland Verstandig-LEO 2.0 94

95 Motie 3:  De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 30 oktober 2013;  Overwegende :  dat in de overeenkomst met RGD, Rebel en ICOP bedragen genoemd worden van respectievelijk: RGB € 257.000,-- + BTW, € 183.618 + BTW en € 64.000,-- + BTW.  dat dit echter geen vaste bedragen zijn maar indicaties en dat in feite door de bureaus op uurbasis gewerkt wordt. Voorbeeld RGD uurtarieven van € 248,-- en € 176,--;  dat in de contracten ruime mogelijkheden gelaten worden om externe adviezen in te winnen en hogere bedragen in rekening te brengen;  dat dit ongewenst is gezien de onzekerheid van de verkiezingen;  Verzoekt en draagt op:  Het College van B&W om de kosten van de externe bureaus, totdat duidelijkheid bestaat over het doorgaan van het plan van de twee halve gemeentehuizen na april 2014, te beperken en in ieder geval te voorkomen dat er nog meer wellicht onnodige kosten gemaakt worden dan hiervoor is vermeld.  Gaat over tot de orde van de dag. Fractie Westland Verstandig-LEO 2.0 95

96 Nog enkele opmerkingen over DBFMO:  Wat maakt een DBFMO interessant voor het bedrijfsleven? Een DBFMO-project is een langlopende investering met een redelijk rendement en een aanzienlijke mate van zekerheid. Het verdienmodel is grosso modo: indien nodig laag instappen en lager de verdienste realiseren door bij de contractwijzigingen een maximale prijs te bedingen vanuit de omstandigheid dat je als leverancier een de facto monopolie hebt gekregen. 96

97 Conclusies van diverse deskundigen over DBFMO  Niet aangetoond is tot op heden dat DBFMO inderdaad kosteneffectief is. Het zijn altijd theoretische exercities, terwijl het beeld uit de praktijk is dat er geen voordeel is. Tot nog toe zijn er geen evaluaties van projecten waarbij onderbouwd is dat DBFMO- projecten aan de gestelde verwachtingen c.q. doelen voldoen;  De informatievoorziening bij het Rijk is niet zodanig ingericht dat gemeten kan worden aan de efficiency van de DBFMO-projecten. Uit de evaluatie PPS blijkt dat afwezigheid van adequate informatie evaluatie moeilijk maakt, maar het tevens niet mogelijk maakt de efficiencyclaims te onderbouwen; 97

98 98 Nadelen:  Bij een PPS moet vanwege de procedures en bouwtijd alles 3-5 jaar van te voren uitgevraagd worden. Het blijkt buitengewoon lastig danwel niet mogelijk om de eisen te stellen aan een gebouw en aan de facilitaire diensten a. vijf jaar van te voren en b. in outputtermen te specificeren. Gedurende de bouwfase bijsturen is een moeizame en kostbare aangelegenheid. Innovatie lastig.

99 99 Knelpunten die zich in meer of mindere mate voordoen bij bouwprocessen zijn:  langdurig aanbestedingsproces;  probleem om de eisen aan het gebouw gedefinieerd en vastgesteld te krijgen;  doelen van het project en de daaruit volgende te stellen eisen zijn (deels) meer of minder tegenstrijdig;  niet duidelijk is wat het budget is danwel zou mogen zijn, wat leidt tot allerlei iteraties in het proces;  vaak geen duidelijke eindverantwoordelijke en verantwoordelijkheidsverdeling;

100 100  veel factoren met veel verschillende danwel strijdige belangen;  ad hoc inhuur van externe partijen in het opdracht gevende proces met eigen methoden en belangen;  onduidelijk proces en procedure;  schuivende panelen in de omgeving, bijna onvermijdelijk gegeven de doorlooptijd van bouwprojecten. Met alle iteraties van dien.  25 jaar vast aan één partij. Niet flexibel. Kortom traditionele aanbestedingen kunnen veel beter worden georganiseerd. Vervolg vorige pagina


Download ppt "1 Behandeling van het nieuwe voorstel bouw twee halve gemeentehuizen op 30 oktober 2013 Bijdrage van de fractie Westland Verstandig- LEO 2.0."

Verwante presentaties


Ads door Google