De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het eindeloopbaandebat getoetst aan de realiteit Kick-off i-Age 14 november 2012 Ignace Chanterie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het eindeloopbaandebat getoetst aan de realiteit Kick-off i-Age 14 november 2012 Ignace Chanterie."— Transcript van de presentatie:

1 Het eindeloopbaandebat getoetst aan de realiteit Kick-off i-Age 14 november 2012 Ignace Chanterie

2 Demografie en de wetten van de natuur Iedereen wordt elke dag 1 dag ouder

3 Demografie en de wetten van de natuur: Leeftijd en cognitieve vaardigheden

4 Demografie en de wetten van de natuur

5 • Relatie gemiddelde leeftijd personeel en arbeidsproductiviteit (toegevoegde waarde per VE) • Over alle sectoren heen (1200 ondernemingen): optimum leeftijd 38 jaar (bron prof Sels KUL) Arbeidsmarkt

6 Geen probleem voor de doorsnee 38-jarige op de arbeidsmarkt, maar wel voor de kansengroepen: - Ouderen - Laaggeschoolden - Langdurig werklozen - Arbeidsgehandicapten - Allochtonen

7 Arbeidsmarkt Maatregelen ter bevordering instroom kansengroepen: (reeds 10 jaar op kruissnelheid) -VDAB: nauwere begeleiding/opvolging werkzoekende -Vakbonden: bijblijf- en diversiteitsconsulenten -VOKA: Jobkanaal -Sectoren: sectorconsulenten -Resoc/Serr: consulenten EAD -RSZ-verminderingen en subsidies doelgroepen: activa, sine, 50 +ers, art 60-ers, enz…

8 Arbeidsmarkt Remedies beleid in het kader van einde loopbaan (politiek-sociale partners-europa): - afschaffing brugpensioen - verlenging pensioenleeftijd - morrelen aan werkloosheidsvergoedingen - activering en activering plus - verhogen werkzaamheidsgraad, vooral van 55+ers = aantal werkenden tov bevolking op beroepsactieve leeftijd (EU 15-64 j)

9 Arbeidsmarkt Remedies beleid in het kader van einde loopbaan (politiek-sociale partners-europa): - Heeft enkel te maken met: wij kunnen de rekening niet meer betalen. Nochtans: 1950 + 60 of 65 = 2010 of 2015 - Heeft niets te maken met (pro)actieve visie op het globale arbeidsmarktgebeuren: - van alle nieuwe aanwervingen wordt slechts 5 à 7 % ingenomen door 50+ers; - kan in een geglobaliseerde economie een 66-jarige concurreren met een 33-jarige? Wat is de effectiviteit van al deze maatregelen ? Is er resultaat zichtbaar in de structuur van de werkloosheid ?

10 Arbeidsmarkt – structuur werkloosheid* Maar: 121.476 ouderen (58+ en vrijgestelden brugpensioen) niet in de werkzoekendencijfers opgenomen = 60 % van globale aantal nwwz * Bron Arvastat VDAB en RVA

11 Arbeidsmarkt – structuur werkloosheid Maar: 121.476 ouderen (58+ en vrijgestelden brugpensioen) niet in de werkzoekendencijfers opgenomen

12 Arbeidsmarkt – structuur werkloosheid Conclusie effectiviteit: ??

13 Arbeidsmarkt Vooruitzichten: economische groei + vervanging babyboomers  500.000 vacatures Uitgangspunt beleid (sociale partners-VDAB-politiek): Door de krapte op de arbeidsmarkt wordt men verplicht de kansengroepen aan te werven

14 Arbeidsmarkt Hanteert beleid de juiste uitgangspunten? Vanuit realiteit werkvloer: werknemers -Veel werkzoekenden hebben beperkte opleidbaarheid, capaciteiten, vaardigheden (tempo, planmatig handelen, zelfstandig kunnen werken, werk zien, … ) -Kansengroepen die niet 100 % meedraaien, worden niet geduld op de werkvloer

15 Arbeidsmarkt Hanteert beleid de juiste uitgangspunten? Vanuit realiteit werkvloer: werknemers - Zelfs roldoorbrekende opleidingen met goed opgeleide vrouwen die 100 % presteren: geen integratie op de werkvloer (lassen/schilderen voor vrouwen)

16 Arbeidsmarkt Hanteert beleid de juiste uitgangspunten? Vanuit realiteit werkvloer: werkgevers - subsidies voor productiviteitsverlies vormen geen motivatie tot aanwervingen (vb Tofam, 50+, invoegbedrijven); - werkgevers aanvaarden enkel werknemers die de capaciteit tot 100 % inzetbaarheid in zich hebben (Noordfransen, Oostblok); - werkgevers vermijden liever allerhande fricties/onrust op de werkvloer dan bijkomend kansengroepen aan te werven; - werkgevers moeten orders weigeren wegens onvoldoende geschikt personeel (impact op groei);

17 Arbeidsmarkt Huidige concrete vaststellingen: - uitgangspunt werkgevers: flexibiliteit  geglobaliseerde economie vraagt constant inspelen op snel veranderende markt; - uitgangspunt werknemers: flexibiliteit  zelf loopbaan en werktijden in handen kunnen nemen, evoluerend volgens de levensfase: combinatie arbeid – gezin - vrije tijd; - de krapte op de arbeidsmarkt wordt alleen maar acuter; - de kansengroepen raken quasi niet opgenomen in het NEC;

18 Arbeidsmarkt Conclusies: We remediëren op basis van verkeerd gebleken uitgangspunten: - Krapte op de arbeidsmarkt zal verder toenemen: spanningsindicator: in 2002: 7 in 2012: 3,8 - Aandeel kansengroepen in de werkloosheidstructuur: relevant hoger We moeten de moed hebben om: - Initiatieven met weinig resultaat af te schaffen - wetgevingen die bij hun conceptie waardevol waren, maar hun oorzaak verloren hebben, herwerken of in vraag stellen:

19 Arbeidsmarkt wetgevingen die bij hun conceptie waardevol waren, maar hun oorzaak verloren hebben, herwerken of in vraag stellen: - overuren: achterliggende filosofie: beter een inzetbare werkzoekende aan werk helpen dan werknemers overuren te laten presteren; overloon=sanctie;  maar zijn er nog onmdl inzetbare werkzoekenden?  RSZ-lasten en fiscaliteit zorgen voor zwartwerk - opzegregeling: periode overbruggen tot nieuw werk + vergoeding ‘moreel leed’; huidige situatie: wie vlugst inschakelbaar is, krijgt hoogste opzegvergoeding;  wederinschakelingsvergoeding; - wetgeving deeltijdse arbeid: min. 13 u met min. 3 u ononderbroken arbeid per prestatie  verhindert kleinere deeltijdse arbeid;

20 Arbeidsmarkt Wetgevingen die bij hun conceptie waardevol waren, maar hun oorzaak verloren hebben, herwerken of in vraag stellen: - Brugpensioen : oudere verplicht te vervangen door jongere met neutrale overheidskost (bestrijding jeugdwerkloosheid); vervangingsplicht weggevallen  is supplementaire kost geworden - Loopbaanonderbreking (tijdskrediet): vervangingsplicht door werkloze met neutrale overheidskost; vervangingsplicht weggevallen  is supplementaire kost geworden - Vlaamse aanmoedigingspremies ter herverdeling arbeidstijd: som van stukjes deeltijdse arbeid leiden tot aanwerving werkloze,  maar tekort aan geschoolde werknemers

21 Arbeidsmarkt Nieuwe uitgangspunten Nieuwe arbeidsorganisatie: Systeem IGNACIO Uitgangspunt: er is een collectieve consensus over: - volledige loopbaan= 40 jaar werk (nu gemiddelde loopbaan 28,7j) - voltijds = 38 uur/week = op jaarbasis 1976 uur (  2.000u) Conclusie: volledige arbeidsloopbaan= 2.000 x 40 = 80.000 uur, vrij te presteren volgens de levenskeuzes en levensnoodwendigheden (soms 55 uur, soms 10 uur, enz…)

22 Arbeidsmarkt Nieuwe uitgangspunten Systeem IGNACIO = 80.000 uren Essentiële bijkomende voorwaarden: • Bepaalde soorten arbeid verhogen met een bepaalde coëfficiënt per gepresteerd uur • Bepaalde periodes van arbeidsonderbreking gelijkstellen met gepresteerde uren; uitgangspunt: maatschappelijke kost • 80.000 uren geven recht op basispensioen • Overdraagbaarheid van gepresteerde uren naar partner; • Wie 90.000 uren gewerkt heeft, ontvangt 90/80sten enz….

23 Arbeidsmarkt Nieuwe uitgangspunten Systeem IGNACIO = 80.000 uren Essentiële bijkomende voorwaarden: • Herdenken van de fiscaliteit (op arbeid) wat inhoudt:  Iedereen betaalt een gelijke belasting (15%) ongeacht welke bron voor inkomsten zorgt: zo wordt je niet gestraft omdat je een bepaalde periode meer uren werkt  Zelfde aanslagvoet van belastingen voor zelfstandigen en bedrijven (vlaktaks): wegnemen oorzaken schijnzelfstandigheid

24 Arbeidsmarkt Nieuwe uitgangspunten Systeem IGNACIO = 80.000 uren Positieve effecten: • Eenvoudige, transparante, rechtvaardige en coherente visie • Actief nadenken rond loopbaan werknemer • Iedereen heeft zijn eigen loopbaan in handen + via informatica op ieder moment raadpleegbaar • Onmiddellijk toepasbaar op de arbeidsloopbaan

25 Arbeidsmarkt Nieuwe uitgangspunten Systeem IGNACIO = 80.000 uren Positieve effecten: • Gevoelige en spontane vermindering zwartwerk:  werkgevers: geen loonsupplementen meer voor overuren  werknemers hebben belang bij registratie van alle gewerkte uren • Gevoelige groei van BBP na invoering: 5 à 7 % • Element tot eenheidstatuut arbeiders – bedienden (moet gerealiseerd tegen 9 juli 2013 cfr Arrest Grondwettelijk Hof).

26 Arbeidsmarkt Nieuwe uitgangspunten Systeem IGNACIO = 80.000 uren Aandacht voor mogelijke knelpunten: • Enkel werknemers die veel willen werken worden nog aangeworven • Veel onderbroken periodes zodat dit neerkomt op permanente beschikbaarheid; • Wantrouwen tegenover of onwil om flexibele arbeidsorganisatie mogelijk te maken. Gezamenlijke opdracht om een doordachte flexibele werkorganisatie uit te werken

27 Arbeidsmarkt Nieuwe uitgangspunten Passende flexibele werkorganisatie uittekenen op vlak van: -arbeidsvormen: thuiswerk, zelfsturende teams, … -takenpakketten: rotatiesystemen, verloning cfr aantal competenties, poolvorming over bedrijven heen,…

28 Arbeidsmarkt Nieuwe uitgangspunten Passende flexibele werkorganisatie uittekenen op vlak van loopbaanplanning: • Duidelijke screening van potentieel, ambities en welbevinden van werknemers (ergolab) + opmaak van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP):  Bepaling van doorgroeimogelijkheden werknemers  Uitzoeken concrete mogelijkheden tot vorming op maat van het bedrijf, dit i.s.m. sectorfondsen, VDAB, Syntra, ….

29 Arbeidsmarkt Nieuwe uitgangspunten Multiproblematiek (langdurig) werkzoekenden vraagt specifieke aanpak: • Duidelijke screening van werkzoekenden (ergolab) • Bij > 2j werkzoekend: aanbieden van begeleide arbeid op maat • Sterke vereenvoudiging en harmonisering van de gesubsidieerde tewerkstellingsprogramma’s Fonds voor Sociale Economie • Huidige overheidssubsidiëringen, RSZ- verminderingen, allerhande tewerkstellingsmaatregelen • Bijdrage van bedrijven à rato van personeelsbestand of omzet (cfr Duitsland ) • Werken voor personen die geen beroep kunnen doen op normale marktwerking = niet-concurrentieel maar versterkend voor private sector.

30 Arbeidsmarkt : uitsmijter • Als je een eindeloopbaandebat moet voeren, dan betekent dit dat je geen loopbaandebat gevoerd hebt • Optie Europa = pensioenleeftijd koppelen aan de levensverwachting: – Wordt het eindeloopbaandebat een debat over de loopbaan zonder einde ? – hoe ervaar je als klant langer werken gekoppeld aan de levensverwachting? • http://www.youtube.com/watch?v=97N1Wpddkec http://www.youtube.com/watch?v=97N1Wpddkec

31 Arbeidsmarkt Systeem IGNACIO Coördinaten: Ignace Chanterie GSM: 0499/948 906 ignace.chanterie@wse.vlaanderen.be


Download ppt "Het eindeloopbaandebat getoetst aan de realiteit Kick-off i-Age 14 november 2012 Ignace Chanterie."

Verwante presentaties


Ads door Google