De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

College 7 Part 4 en 5, pp. 99-192.

Verwante presentaties


Presentatie over: "College 7 Part 4 en 5, pp. 99-192."— Transcript van de presentatie:

1 College 7 Part 4 en 5, pp

2 Hulp zal bottom billion niet redden
Drie andere instrumenten zijn belangrijker: 1. militaire interventie 2. laws and charters, geld dictator in Zwitserland <, bloediamanten < 3. trade policy for reversing marginalization, vb. African growth and opportunity act (AGOA), Afrikaanse produkten komen tariefvrij de Amerikaanse markt op

3 Hulp: hevig gepolitiseerd
Links: hulp is een boetedoening voor de koloniale overheersing: gaat om Westerse schuld niet om ontwikkeling Derde Wereld, bottom billion zijn slachtoffers van onze zonden Rechts: hulp stimuleert klaplopen Collier: aid for development

4 Hulp bevordert wel groei
Schatting laatste dertig jaar: heeft hulp jaarlijkse groei 1 percentage point verhoogd (dus plus 1 %) in bottom billion Werkelijke groei was 0%, dus hulp heeft gezorgd voor stagnatie in plaats van cumulatieve contractie Dus hulp heeft geleid tot handhaving van de status quo

5 Zou hulpbedrag verhoogd moeten worden?
Ook hulp heeft last van afnemende meeropbrengsten (diminishing returns), meer aid: less bang for a buck Volgens studie Center for Global Development: zodra hulp 16 % van BNP bedraagt stopt het effectief te zijn Afrika als geheel zit dicht bij dat percentage, dus pleidooi voor meer hulp kan niet geabsorbeerd worden We kunnen wel hulp verbeteren en daardoor absorptiecapaciteit >

6 Hulp kan verbeterd worden
Donoren vallen over elkaar heen: betere onderlinge coordinatie Gelijke accounting procedures voor ontvangende land Geen begrotingssteun aan landen met een irrationele begroting zoals in bottom billion

7 Begrotingssteun is zelfde als olie-inkomsten: black curse
Olie-inkomsten zijn veel groter dan OS Treurige is dat olie-landen niet sneller groeien dan niet olie-landen Olieinkomsten leiden niet tot extra groei Begrotingssteun maakt van hulp, olie Hetzelfde geldt voor schuldenverlichting, niet goed voor bottom billion landen

8 Hulp verhoogde groei, olie verlaagde het
Steun via hulporganisaties was wel effectiever dan directe begrotingssteun Je kunt wel begrotingssteun geven aan goed bestuurde landen Anders gaat geld naar leger: 11 % van totale hulp gaat naar leger, dat is wel 40% van Afrikaanse totale militaire uitgaven

9 Dilemma hulp Hulp aan de allerarmsten impliceert geld voor Tsjadische leger Hulp aan de landen die met dat geld het effectiefst omgaan qua groei betekent hulp aan mensen die minder hard hulp nodig hebben Dollar/Collier: poverty efficient: hulp zo alloceren dat meeste mensen uit armoede komen Veel geld gaat nu naar middle-income countries in plaats van bottom billion

10 Middle-income countries groter politiek en commercieel belang
Bottom billion kleine markt, weinig macht Wereld Bank wordt minder politiek beinvloed dan Europese Commissie, dus geeft meer hulp aan allerarmsten Echter Wereld Bank geeft leningen, Europese commissie geeft grants (schenkingen)

11 Aid and the Conflict Trap
Veel Hulp maakt coups waarschijnlijker Hulp is niet effectief in groeibevordering in landen met poor governance, dus hulp aan bottom billion is ook om veiligheidsreden niet zo belangrijk Jammer omdat lage groei en laag inkomen bevorderen opstand en coups Wel in postconflict situations, dan kan hulp wel groei verhogen en dan kan volgende burgeroorlog worden voorkomen Gedurende eerste decennium post-conflict big aid is needed

12 Aid and the natural resource trap
Hulp is hier impotent Regering krijgt hier automatisch geld Maar gebruikt het slecht Hulp kan wel rol spelen bij hervormingen die leiden tot een beginnende ommekeer

13 Aid and the trap of being landlocked
Sommige landen zijn economisch niet levensvatbaar Hulp is hier nodig om consumptie >, helaas leidt dat niet tot groei Hulp inzetten om transport naar kust > Helaas is infrastructuur verwaarloost door accent op milieu, gezondheid, onderwijs en de landenaanpak

14 Aid and the trap of bad governance
1. hulp als prikkel voor beleidsverbetering, ex ante conditionaliteit (beloften) werkte niet, ex post werkt beter maar niet in bottom billion Collier stelt voor governance conditionaliteit maar dan van regeringen naar burgers: dus democratisering: wat hebben we met hulp gedaan? Collier: Ex ante governance conditionaliteit: regering weet dan precies wat het moet doen om meer hulp te krijgen

15 2. Aid as skills Militaire coups: goede ambtenaren worden vervangen door slechte Hulp gebruiken om kwaliteit ambtenaren > In vroege fase hervorming kun je beter skills importeren want ze zijn er niet en zijn slechts tijdelijk nodig Hulp is effectief indien turnaround al begonnen is, niet als nog moet plaatsvinden Costs of failing state zijn hoog! Dus technical assistance moet omhoog in de eerste vier jaar na conflict Maar dan moet ex post conditionaliteit op helling Technical assistance moet georganiseerd worden als noodhulp Kan zelfs werken in resource rich failing states

16 Aid as reinforcement Geld early in reform is contraproductief
Sudden extra money (oil or aid) leidt af van de moeilijke keuzes Hulp helpt niet om turn around te stimuleren Helpt wel als de politieke opportuniteit er is: als de hervorming is ingezet

17 Aid prior to reform Gaat traditioneel via projecten
Maar die falen vaak in landen met weak governance Alternatief: independent servicing authorities: regering, civil society en donoren alternatieve publiekesector Constante evaluatie, constante concurrentie service channels (publiek, privaat en NGO’s) Niet alleen bouwen van scholen maar ook day-to-day operation Voorbeeld Tsjaad-Kameroen olie-pijplijn We deden het al met tax revenues

18 Aid and marginalization
Hulp leidt tot Dutch disease: andere exportprodukten (dus niet hulp of grondstoffen worden niet meer concurrerend. Raghuram Rajan; hulp verlaagt de groei van arbeidsintensieve export Oplossing: 1. infrastructuur >, 2. niet gaan voor incrementele (diminishing returns) maar voor structurele verandering, 3. Hulp geven aan items met hoge import content, 4. handelspolitiek

19 Aid is part of the solution
Hulp vermindert kapitaalvlucht Want hulp maakt prive investering aantrekkelijker Hulp alleen is echter niet voldoende

20 Military intervention
Leger van bottom billion zijn onderdeel van het probleem Externe militaire interventie is nodig in bottom billion Taken: wegjagen agressor (Koeweit) , orde herstellen, postconflict vrede bewaren, coups voorkomen

21 Orde herstellen Falen in Somalie 1993: 18 Amerikaanse slachtoffers, body bag syndrom Leger kan niet zero risk opereren Somalie nog steeds geen functionerende regering, Les was niet intervenieren Ruanda 1994: geen tweede Somalie, dus geen interventie: doden Kosten westen: immigratie, terrorisme, drugs

22 Bewaren post-conflict vrede
Na Ruanda wel interventies maar hit-and-miss Oost-Timor was safe dus veel soldaten die 1000 dollar per maand verdienen DRC is niet safe Of soldaten play it safe: Nl in Srebrenica Of NL fregat in Liberia 2004 Of UN missie Sierra Leone 2000, rebellen gijzelde 500 UN soldaten en stalen uitrusting Paar maanden later versloegen paar honderd Britse soldaten de rebellen met gemak Operation Palliser was groot succes en goedkoop en bevolking was dankbaar Kosten waren 30 x lager dan opbrengsten

23 Protectie tegen coups Fransen hebben groot aantal troepen in Afrika maar gebruiken ze niet Coup ivoorkust werd toegestaan, Frankrijk accepteert en beschermt de landverdeling EU rapid reaction force zal ook niet gebruikt worden Treurig in Darfur en Mauretanie coup 2005 Ideaal: AU geeft politieke autoriteit voor interventie (regionale belang) en de Eu de soldaten, dit model lukte bijna in Togo

24 Togo lukte het bijna Togo dictator Eyadema 38 jaar, politiek en economisch een ramp 2005 sterft hij en zijn zoon volgt hem op Gnassingbe Au zag dat als een coup, eist verkiezingen Gnassingbe corrumpeert de verkiezingen Kwam geen interventie, had wel gekund ook in het geval van Ivoorkust

25 Is nationaal leger een substituut?
Leger is onderdeel van het probleem In postconflict situatie zijn militaire uitgaven hoog vanwege risico Rebellen gaan door omdat zij hoge militaire uitgaven zien als bewijs dat er geen deal mogelijk is In post-conflict situatie is dus externe militaire hulp noodzakelijk voor lange tijd Regeringen worden afgeperst door leger, dus ze betalen met hulpgelden Externe militaire steun zou afpersing < en dus ook hulpgelden effectiever worden besteed aan ontwikkeling

26 Laws and Charters Westerse banken bewaren geld dictators
Steekpenningen waren in Frankrijk aftrekbaar belastingen Naleving vereist klokkenluiders Problemen in bouw en extractie Die corruptie belemmert ontwikkeling Hulp voor infrastructuur is dus link

27 Normen voor bottom billion
Aangepast aan hun ontwikkelingsgraad Charter voor grondstoffen: Britten 2002 Extractive Industries Transparency Initiative Stap 1 extractiecontracten transparant Stap 2 risico niet alleen voor regering maar ook voor bedrijf Stap 3 alle betalingen transparant Stap 4 transparantie publieke uitgaven Stap 5 regels om publieke uitgaven te garanderen in geval van revenue shocks

28 Internationale standaard
Peer pressure Ook vanuit civil society De Beers en Kimberley Process voor certificatie diamanten China moet wel meedoen

29 Charter voor democratie
Verkiezingen is niet voldoende: patronage wint Checks en balances nodig, mediaregels Controle op gelden verkiezingscampagne

30 Charter voor Budget transparancy
Verbetert controle bottom up en top down African Peer Review Mechanism, vrijwillige selfevaluation zoals OECD

31 Charter voor postconflict situaties
Regels voor gedrag donoren en internationaal veiligheidsregime Regeringen moeten militaire uitgaven < Transparant begroting Oppositie erbij betrekken, decentralisatie Oplossen property claims Waarheids en verzoeningscommissies Verkiezingen leiden niet tot veiligheid

32 Charter voor investment
Zelfde regels voor nationale en buitenlandse investeerders Voorkomen dat regering confisceert Internationale arbitrage Investeringsverzekering OECD Multilateral Agreement on investment werd helaas door dictators en NGO’s getorpedeerd Treurig want bottom billion heeft investeringen nodig

33 Handelspolitiek om marginalisering te voorkomen
Armoede is niet de schuld van het Westen maar van economisch disfunctioneren They know it is crap but it sells the t-shirts Landbouwprotectie Westen < Tariefescalatie, tarieven op bewerkte produkten zijn > grondstoffen Er is helaas ook protectie in bottom billion: bron voor corruptie Schande dat NGO’s de protectie in bottom billion goed praat

34 Hulp verergert handelsbelemmeringen
Hulp leidt appreciatie lokale munt en vermindert dus export Handelsliberalisatie verhoogt vraag import omdat goedkoper wordt, dus geen appreciatie lokale munt Dus extra hulp maar ook Afrikaanse handelsliberalisering

35 Probleem met Fair Trade
Hogere prijzen voor koffie is mooi Maar het stimuleert koffieproductie en dus niet exportdiversificatie Van grondstoffen wordt men niet rijk

36 Regionale integratie Veel overlappende regimes
Regionale integratie tussen arme landen verhoogt divergentie tussen rijkere arme landen en niet rijke Vereist laag buitentarief Afrikaanse export verhoogt produktiviteit

37 Hoe export diversificatie?
Tijdelijke bescherming voor Azie Dus preferentiele behandeling Afrikaanse produkten in Eu en VS Tarieven voor Aziatische produkten zijn tijdelijk USA: African growth and opportunity act EU: everything but arms Rules of origin te restrictief Nodig is simpel schema: generous origine regel, pan-Afrikaans en 2015 phase out WTO: eenzijdige liberalisering toegang bottom billion tot rijke markten

38 An Agenda for action Gaat niet goed met bottom billion door de conflict trap, natural resources trap, being landlocked en bad governance Globalisering helpt niet: handel maakt hen afhankelijk van grondstoffen en internationale kapitaal en arbeidsmarkt leidt waarschijnlijk meer tot arbeids en kapitaalsverlies dan economische groei Kritiek: hoe werden landen in verleden dan rijk?

39 Hoe kunnen we verbeteren?
Hulp, veiligheid, laws and charters en trade Hulp is nu slecht georganiseerd, en andere drie nauwelijks Stoppen met oude controverses

40 Oude controverses They need more money versus aid feeds corruption
They need democracy versus they are locked in ethnic hatreds Go back to empire versus respect their sovereignty Support their armed struggles versus prop up our allies

41 What needs to be done? Trap by trap what combination of instruments is most effective? Who is going to do this?

42 Breaking the conflict trap
Postconflict situation: forget about trade Aid postconflict: too little and too soon Alternatief: plannen decennium Independent service authority model in plaats van begrotingssteun Herstel infrastructuur, beware corruption Externe militaire presentie voor lange tijd met robuust mandaat en acceptatie slachtoffers Nationale leger <, politie > Charter for postconflict governance, internationale norm

43 Breaking the natural resource trap
Hulp en handel werken niet Militaire steun wel Charter for resource wealth Dus Kimberley Process en the Extractive Industries Transparency Initiative De hervormers steunen niet de crooks

44 Lifelines for the landlocked
Veel hulp Malawi, Burkina Faso en Oeganda mogen begrotingssteun omdat governance beter is dan in Tsjaad of de Centraal Afrikaanse Republiek Kritiek Oeganda? In Tsjaad: governance conditionality en independent service authorities Hulp aan buren voor transport corridors Externe militaire garantie tegen coups maar alleen als regering democracy and budget transparency inwilligt

45 Breaking the reform impasse in failing states
Steun de helden: Soludo in Nigeria, Githongo in Kenia, Botchwey in Ghana Credible promise of export diversification based on successes in neighboring countries International charters

46 Breaking out of limbo Hoe kunnen landen aansluiting vinden op wereldmarkt? Veel maar tijdelijke hulp om export infrastructuur > Misschien militaire interventie (Madagascar voorbeeld) Investment charter en trade policy, effectieve tijdelijke bescherming tegen Aziatische reuzen

47 Who should make it happen?
Er is geen wereldregering Publieke opinie is cruciaal: constituency for aid is suspicious of growth en the constituency for growth is suspicious of aid Aid agencies concentreren op moeilijke gebieden en meer falen accepteren Financieren big push export diversification en governance conditionality DTSL/Japan en Afrikaanse landen meer doen aan militaire interventie

48 International Charters
Alliance NGO’s en OECD Hervormers steunen Charter for postconflict governance: Peace-building Commission of UN Political standards campaign finance en checks and balances: European Commission, British Common Wealth, clubs like Mercosur, niet Afrikaanse unie maar clubs van gelijkgestemden

49 Trade policy NGO’s begrijpen niets van handel en de notie van comparative voordeel Seatle gingen de anti-globalisten samen met de protectionisten de straat op In WTO gaat het te veel om belangen niet om ontwikkeling

50 coordinatie Alleen Ministerie OS is geinteresseerd in ontwikkeling
En het enige instrument dat zij controleren is hulp Dus worden zij lobbies for aid in plaats van development Zelfs Bush omarmt alleen MDG’s Oplossing: G8 moet niet alleen gaan over hulp maar ook over veiligheid, handel en standaarden MDG’s niet alleen inputs maar vooral outputs

51 coordinatie Growth is not a cure-all maar lack of growth is a kill-all
Doel moet niet hulp zijn maar groei Links moet van groei gaan houden Schuld voor armoede is niet het rijke westen of het kapitalisme maar boeven in bottom billion Hervormers steunen


Download ppt "College 7 Part 4 en 5, pp. 99-192."

Verwante presentaties


Ads door Google