De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Full Service Concept PPS: uitbesteden van ontwerp, bouw, beheer en financiering van het gebouw en (eventueel) facilitaire diensten aan een marktpartij;

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Full Service Concept PPS: uitbesteden van ontwerp, bouw, beheer en financiering van het gebouw en (eventueel) facilitaire diensten aan een marktpartij;"— Transcript van de presentatie:

1 Het Full Service Concept PPS: uitbesteden van ontwerp, bouw, beheer en financiering van het gebouw en (eventueel) facilitaire diensten aan een marktpartij; toepassing daarvan in de zorgsector mr Marjolein J. Pesch

2 PPS en marktwerking / deregulering  Doel PPS: - behalen van efficiëncy-winsten - “ meer zorg voor hetzelfde geld” of “ dezelfde zorg voor minder geld”

3 PPS in de zorg: Full Service Concept  PPS= Publiek Private Samenwerking  PPS in de Zorg: - combineren wonen, zorg, welzijn en dienstverlening - geïntegreerde contracten: overdragen van ontwerp, bouw, onderhoud van het gebouw, financiering en (desgewenst) facilitaire diensten aan één marktpartij

4 PPS in de Zorg: Full Service Concept  Geïntegreerde contracten = “privaat-private” samenwerking : Full Service Concept  DBFM (Design Build Finance Maintain)

5 Kenmerken  Integrale aanpak  Taakverdeling / Risicoverdeling “Iedereen doet waar hij het beste in is”  Dienstverlening - inkoop “dienst” in plaats van “product” - kern: “beschikbaarheid” van het gebouw

6 Kenmerken (vervolg)  Contractduur: 15-30 jaar - economische levensduur project  Financiering door marktpartij - marktpartij sluit zelf apart contract met financiers

7 Kenmerken (vervolg)  Zorginstelling betaalt op basis van prestatie  “Outputkarakter” Programma van Eisen - Zorginstelling: “ wat” - Marktpartij : “ hoe”

8 Vragen en aandachtspunten  Contractduur en wijzigingen: botst dat?  Invloed zorginstelling op bouwproces  Hogere rentekosten  BTW  Eigendomssituatie  Transactiekosten  FSC revolutionair?  Contract ´sui-generis´

9 Waarom kiezen voor FSC  Meer kwaliteit (zorg) voor hetzelfde geld - synergievoordelen  Risico “raakvlakken” vervalt - marktpartij verantwoordelijk - concentratie op core-business

10 Waarom kiezen voor FSC (vervolg)  Voorspelbaarheid huisvestingslasten en kwaliteit - huisvestingslasten onderdeel zorgproduct  Tijdige oplevering / afgesproken kwaliteit - via betalingsmechanisme  Additionele (commerciële) functies, waardoor lagere huisvestingskosten zorginstelling

11 Contract  Contract “sui generis” - kenmerken aanneming, opdracht tot ontwerp en (onderhouds)dienstverlening - géén financieringsovereenkomst (marktpartij sluit zelf contract met financiers) - maatwerk

12 Contract  Geen op zichzelf staand contract - gerelateerde contracten (o.a.): * marktpartij met onderaannemers (aannemers, adviseurs, schoonmaakbedrijven) * marktpartij met financiers * financiers met onderaannemers

13 Contract  Toezicht en controle door opdrachtgever - door “output”-gericht karakter, meer afstand tussen opdrachtgever en bouwproces - zekere mate van toezicht gewenst, met name ingeval van wettelijke regels Let op: meer toezicht, meer verantwoordelijkheid Dus: balans tussen vrijheid marktpartij en toezicht opdrachtgever

14 Contract  Beschikbaarheidseisen - betaling beschikbaarheidsvergoeding zodra sprake van “beschikbaarheid” - wanneer sprake van “beschikbaarheid”; aansluiten bij standaardopleveringsprocedures in de bouw - “beschikbaarheidscertificaat”

15 Contract  Beschikbaarheidsbetalingen / boetes en kortingen - prikkel tot nakoming door marktpartij - boetes of kortingen indien dienstverlening “onder de maat” (niet tijdig of kwalitatief onvoldoende) - prikkels mogen niet disproportioneel zijn - systeem van “boetepunten”

16 Contract  Indexering beschikbaarheidsvergoeding - mechanismen afspreken voor aanpassing: * algemene kostenstijgingen: index * bij contractswijzigingen: “benchmarking” of “market-testing”

17 Contract  Contractswijzigingen - wijzigingen van feitelijke aard (uitbreiding gebouw of uitbreiding diensten) - wijzigingen van juridische aard (wetswijzigingen) Voor wiens rekening zijn de financiele consequenties: - wijzigingen feitelijke aard: geringe of ingrijpende wijziging, op wiens verzoek, voor wiens risico?

18 Contract  Contractswijzigingen (vervolg) - wetswijzigingen: * algemeen geldende wetgeving: wijziging voor risico marktpartij * specifieke wetgeving: eerder compensatie voor marktpartij, tenzij wetswijziging voorzienbaar

19 Contract  Beeindiging contract - tussentijdse beeindiging - redenen voor opdrachtgever: wanprestatie marktpartij, faillissement, oplopen boetes, overdracht rechten en plichten zonder toestemming opdrachtgever - reden opdrachtnemer: uitblijven betalingen, frustreren uitvoering van de dienst van marktpartij, ongeoorloofde overdracht van verplichtingen.

20 Contract  Beeindiging contract (vervolg) - belangen over en weer vergen uitvoerige regeling consequenties beeindiging - altijd eerst herstelmogelijkheid bieden, voor zover mogelijk - bij dreigende beeindiging: reddingsactie financiers (step-in)

21 Contract  Step-in rechten / directe overeenkomsten - problemen tijdens contract en beeindiging vanuit maatschappelijk oogpunt ongewenst - “step-in rechten” voor opdrachtgever: opdrachtgever voert tijdelijk zelf verplichtingen van marktpartij uit;(tijdelijke) opschorting verplichtingen marktpartij - ingrijpend middel; nauwkeurige omschrijving voor wiens rekening

22 Contract  Step-in rechten / directe overeenkomsten (vervolg) - Step-in rechten voor banken - directe overeenkomsten met onderaannemers

23 Full Service Concept?  Marktwerking en deregulering: Full Service Concept “het overwegen waard!” mr Marjolein J. Pesch


Download ppt "Het Full Service Concept PPS: uitbesteden van ontwerp, bouw, beheer en financiering van het gebouw en (eventueel) facilitaire diensten aan een marktpartij;"

Verwante presentaties


Ads door Google