De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Synthese Doorlichtingsverslagen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Synthese Doorlichtingsverslagen"— Transcript van de presentatie:

1 Synthese Doorlichtingsverslagen
3 april 2017 Synthese Doorlichtingsverslagen september 2010 Ivan Demeyer

2 Synthese doorlichtingsverslagen
3 april 2017 Synthese doorlichtingsverslagen Overeenkomsten Bouw Hout Schilderwerk & Decoratie

3 Synthese doorlichtingsverslagen
3 april 2017 Synthese doorlichtingsverslagen LEERPLANDOELSTELLINGEN PROJECTEN / OEFENINGEN HEDENDAAGSE TECHNIEKEN ICT - CNC / CAD-CAM MINIMALE VEREISTEN VAKWERKGROEP NASCHOLINGEN CURSUSSEN PREVENTIE EVALUATIE STAGE GIP

4 Synthese doorlichtingsverslagen
3 april 2017 Synthese doorlichtingsverslagen LEERPLANDOELSTELLINGEN Leerplandoelstellingen worden in de clusters …… in onvoldoende mate gerealiseerd; Leerplanstudies, leerplandoelstellingen niet gelinkt aan jaarplannen noch aan projecten en/of opdrachten. De logische lijn wordt niet bewaakt. De geclusterde doelen worden getransformeerd in een verouderde vakkenstructuur, waar integratie nauwelijks aan bod komt. De bereikte competenties / doelstellingen kunnen per leerling niet worden aangetoond. Technologisch proces te vaag gekend bij de lln; Leerplanrealisatie voor verbetering vatbaar Nadruk ligt te weinig op hedendaagse technieken, materialen, vormgeving VOET Aan het nastreven van de ‘voeten’ wordt expliciet weinig aandacht besteed. Uit de jaarplannen blijkt niet dat de leraren hier een inspanning voor doen. bepaalde doelstellingen worden nauwelijks gerealiseerd, zoals werkopdrachten, uitvoeringstekeningen en schetsen lezen. In team en zelfstandig het opgedragen werk plannen De praktische benadering van het vak toegepaste elektriciteit en mechanica kan beter

5 Synthese doorlichtingsverslagen
3 april 2017 Synthese doorlichtingsverslagen PROJECTEN / OEFENINGEN Gerealiseerde oefeningen en projecten bevatten onvoldoende diepgang en missen accenten die eigen zijn aan het niveau van een technische kwalificatierichting. Stimuleren van inzichten,creatief vormgeven, hanteren van kwaliteitsvoorwaarden onvoldoende aan bod. Bij onderzoek ligt het zwaartepunt te weinig op bestuderen, analyseren en proefondervindelijk vaststellen. Opdrachten zijn veeleer traditioneel…. Modern design wordt niet of nauwelijks toegepast. de realisaties zijn voornamelijk constructies in massief hout, het uitvoeren van opmetings- ,en plaatsingstechnieken gebeurt nauwelijks Leerlingen bouwen een project, maar… het planlezen, schetsen uitvoeringsdetails, studie van bouwtechnieken, kostprijsbereking en planning staan veelal los van het project. Dit is een gemiste kans. De verticale leerlijn wordt voor de praktische realisaties bewaakt.

6 Synthese doorlichtingsverslagen
3 april 2017 Synthese doorlichtingsverslagen HEDENDAAGSE TECHNIEKEN Hedendaagse technieken worden nauwelijks aangereikt, ….zoals houtbouwsystemen, planningsmethodieken en ecologische aspecten van duurzaambouwen en wonen. Voor de technische vakken blijft het frontaal lesgeven primeren. Er is relatief weinig interactie en weinig afwisseling in de werkvormen. De theoretische lessen worden afzonderlijk van de praktische lessen georganiseerd

7 Synthese doorlichtingsverslagen
3 april 2017 Synthese doorlichtingsverslagen ICT CAD CAM Overige ICT-vaardigheden worden eerder beperkt aangewend De computers zijn niet krachtig genoeg voor CAD-toepassingen

8 Synthese doorlichtingsverslagen
3 april 2017 Synthese doorlichtingsverslagen MINIMALE VEREISTEN De afdeling beschikt niet over een labo De afdeling beschikt niet over een stofvrije spuitcabine De afdeling beschikt niet over een vaklokaal dat ingericht is als een krachtige leeromgeving. Risicoanalyses en indienststellingsverslagen ontbreken. De kleine machines in de montage ruimte staan niet in een gecompartimenteerde ruimte Voor onderzoek ontbreken stereomicroscoop, viscositeitsmeter, precisiebalans, droogoven, materiaalmonsters, luchtvochtigheidsmeter De werkplaatsklas is ondermaats ingericht en uitgerust. Het geheel oogt slordig en getuigt niet van een rijke en attractieve leeromgeving. De infrastructuur en de uitrusting zijn ondermaats Het magazijn voor snijgereedschappen, kleine handgereedschappen en verbruiksmateriaal is slordig ingericht, nauwelijks onderhouden en wordt niet structureel beheerd.

9 Synthese doorlichtingsverslagen
3 april 2017 Synthese doorlichtingsverslagen VAKWERKGROEP Slecht functionerende vakgroepwerking In de vakwerkgroep worden vooral atelierorganisatorische afspraken gemaakt. Het pedagogische luik schiet tekort; De aanzet ontbreekt om de leerplandoelstellingen op niveau creatief te ordenen in geïntegreerde projecten en/of volwaardige opdrachten Technische ondersteuning die aanleunt bij de hout- bouwsector wordt als een gemis ervaren De vakgroepwerking uitbouwen tot een dynamisch en innoverend team. De focus van de vakwerkgroep ligt vooral op praktische afspraken voor opendeurdag, geplande bouwprojecten en eigen infrastructuur. Leerplanstudie komt nauwelijks ter sprake. Vaklokalen verder uitrusten met hedendaagse didactische leermiddelen

10 Synthese doorlichtingsverslagen
3 april 2017 Synthese doorlichtingsverslagen NASCHOLINGEN Eenzijdig en vaktechnisch ingevuld en de frequentie is leraarafhankelijk. Buiten een aantal bedrijfsbezoeken en behalve in het kader van de stage, de geïntegreerde proef en het basisconvenant met de bouwsector, zijn er relatief weinig contacten met de bedrijfswereld De leerkrachten worden hiertoe weinig aangespoord en daar de mogelijkheid tot nascholing beperkt wordt om de aanwezigheid te garanderen, blijven de initiatieven uit. Op het vlak van de nascholing werden de laatste jaren weinig inspanningen geleverd, nochtans leeft een behoefte aan professionalisering , o.a. ICT en pedagogische aanpak De aansluiting en afstemming op de arbeidsmarkt krijgt gestalte via bedrijfsbezoeken, de organisatie van demo’s door leveranciers of bedrijven, de organisatie van de stages en de geïntegreerde proef.

11 Synthese doorlichtingsverslagen
3 april 2017 Synthese doorlichtingsverslagen CURSUSSEN Leerboeken worden ingenomen door zelfgemaakte cursussen. Uniformiteit van de cursussen ontbreekt.

12 Synthese doorlichtingsverslagen
3 april 2017 Synthese doorlichtingsverslagen PREVENTIE Veiligheidsinstructiekaarten en onderhoudsinstructies zijn beschikbaar en veiligheidspictogrammen zijn meestal op de gepaste plaatsen aangebracht. In de machinezaal ontbreekt op de meeste plaatsen de afbakening tussen loop- en werkzones. Buitendienstgestelde machines moeten dringend verwijderd worden. Materiaal wordt gestapeld rond de machines Losliggende kabels zijn risicofactoren die best vermeden worden De leerlingen beschikken over PBM en gebruiken die. De veiligheidsinstructiekaarten en de onderhoudsfiches - die een opfrisbeurt verdienen - zijn niet overal beschikbaar in de onmiddellijke nabijheid van de machine. De veiligheidspictogrammen zijn niet altijd op de gepaste plaatsen aangebracht. Bij een aantal werkposten is het oogcontact met de machinezaal niet verzekerd, zodat tijdens het machinaal werk soms een aantal leerlingen zonder toezicht dient te werken. De infrastructuur en de uitrusting dagelijks onderhouden.

13 Synthese doorlichtingsverslagen
3 april 2017 Synthese doorlichtingsverslagen EVALUATIE De evaluatie is te klassiek opgevat De te bereiken doelstellingen staan zelden centraal bij de toetsen en examens Innoverende evaluatiemethoden worden niet toegepast Zelfevaluatie komt sporadisch voor De verworven competenties van de leerlingen voor alle leerplandelen registreren en rapporteren. De rapportering afstemmen op de vakkenclusters uit de lessentabel en hanteren om de verworven competenties in kaart te brengen en te voorzien van procesbegeleidende commentaren. Het evaluatiesysteem brengt voor iedere individuele leerling nog onvoldoende in kaart welke doelstellingen wel en welke niet werden gerealiseerd Uit de toetsen en de examens (vooral weetvragen) en uit het dossier van de gip kan echter niet worden afgeleid dat het niveau voldoet. De eisen liggen relatief laag en het niveau van de geformuleerde leerplandoelstellingen wordt niet altijd bereikt. Het evaluatieconcept meer procesgericht en de rapportering meer competentiegericht opvatten De leerlingendossier voor begeleiding en remediëring daarentegen bevatten weinig informatie en er zijn nagenoeg geen remediërende voorstellen terug te vinden.

14 Synthese doorlichtingsverslagen
3 april 2017 Synthese doorlichtingsverslagen STAGE De stage conform de regelgeving organiseren De school verzamelt niet systematisch informatie m.b.t. de tewerkstelling van de afgestudeerde leerlingen. Stage beter afstemmen op het profiel van de studierichting Stageplaatsen gekozen volgens kwaliteitscriteria. Uit een steekproef blijkt dat de verrichte stageactiviteiten aansluiten bij de genoten opleiding. De stage gebeurde tot op heden niet volledig conform de regelgeving. (SO 2002 /09 ) In de lln dossiers ontbreken de stageactiviteitenlijst, werkpostfiche, risicoanalyse. Stagedossiers bevatten slordigheden; ontbreken van begin- en einduur en de stageovereenkomst is niet altijd door alle partijen ondertekend. de stageschriften van de leerlingen worden niet steeds geviseerd en gesigneerd en ontbreekt op een aantal documenten de naam van de stagebegeleider.

15 Synthese doorlichtingsverslagen
3 april 2017 Synthese doorlichtingsverslagen GIP De evaluatiecriteria van de geïntegreerde proef beter afstemmen op het profiel van de studierichting. De evaluatie enerzijds opvatten als procesbegeleidend instrument en uitwerken in functie van het in kaart brengen van de verworven doelstellingen voor elke leerling. Bij de beoordeling van de geïntegreerde proef gaat een te klein aandeel (20 à 25 %) naar de praktische realisatie; dit strookt niet met het profiel van de studierichting. (bso) De beoordeling van de stage wordt meegerekend met de geïntegreerde proef die een relatief groot gewicht krijgt toebedeeld bij de eindbeoordeling. De opvatting van de gip – losse opdrachten zonder samengang – kan beter. De koppeling met de praktijk ontbreekt

16 Synthese doorlichtingsverslagen
3 april 2017 Synthese doorlichtingsverslagen Oproep… Constante bewaking van de werkpunten Kwaliteitsbewaking * les * proces * eindproduct * niveauverhogend


Download ppt "Synthese Doorlichtingsverslagen"

Verwante presentaties


Ads door Google