De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De laatste waarschuwing

Verwante presentaties


Presentatie over: "De laatste waarschuwing"— Transcript van de presentatie:

1 De laatste waarschuwing
De Grote Strijd in onze tijd!

2 Openbaring 18:1,2,4 Hierna zag ik een andere engel uit de hemel neerdalen Hij had groot gezag en zijn luister verlichtte de aarde Met een krachtige stem riep hij: ‘Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad! Ze is een woonplaats voor demonen geworden, ze biedt onderdak aan elke onreine geest, elke onreine vogel en elk onrein, afschuwelijk dier… Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel zeggen: ‘Ga weg uit die stad, mijn volk, zodat je geen deel hebt aan haar zonden en ontkomt aan de plagen die haar zullen treffen.

3 Visioen in 1858

4 Huis waar Ellen.G.White De Grote Strijd schreef

5 Litho Grote Strijd James en Ellen White

6 Kaart van Miller met gebruikte symbolen

7 Verdorvenheid godsdienstige wereld
Tien geboden worden overtreden, wie ze wel houdt zal worden vervolgd Minachting voor wie Jezus wel volgt Spiritisme aanvaard door kerken Godsdienst dekmantel voor ongerechtigheid Boze engelen doen zich gelden in kerken

8 Openbaring 18:5 Want haar zonden reiken tot aan de hemel en God zal haar onrecht vergelden

9 Openbaring 13:11-18 Toen zag ik een tweede beest, dat opkwam uit de aarde. Het had twee horens, net als een lam, en het sprak als een draak. Voor de ogen van het eerste beest oefende het heel diens macht uit. Het dwong de aarde en alle mensen die erop leefden het eerste beest, dat van zijn dodelijke verwonding genezen was, te aanbidden. Het verrichtte indrukwekkende tekenen, het liet voor de ogen van de mensen zelfs vuur uit de hemel neerdalen op de aarde. Het wist de mensen die op aarde leven te misleiden door de tekenen die het voor de ogen van het eerste beest kon verrichten. Het droeg hun op een beeld te maken voor het beest dat ondanks zijn steekwond toch leefde. Het kreeg de macht om dat beeld leven in te blazen, zodat het beeld van het beest ook kon spreken en ervoor kon zorgen dat iedereen die het beeld niet aanbad, gedood zou worden. Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen. Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is zeshonderdzesenzestig.

10 Samenvatting EGW Iedereen die Gods wet overtreedt om een menselijke inzetting te gehoorzamen zal het merkteken van het beest ontvangen. Men aanvaardt het teken van trouw aan de macht die men verkiest te gehoorzamen in plaats van God.

11 Waarschuwing uit de hemel
Openbaring 14:8-10 Hij werd gevolgd door een tweede engel, die uitriep: ‘Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad, die door haar ontucht alle volken de wijn van haar wellust heeft laten drinken.’ Zij werden gevolgd door een derde engel, die met luide stem riep: ‘Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand krijgt, zal hij de wijn van Gods woede moeten drinken, die onverdund in de beker van zijn toorn is geschonken. Hij zal in vuur en zwavel worden gepijnigd, onder de ogen van de heilige engelen en van het lam.

12 Iedereen krijgt een kans
Sabbat toets der getrouwheid Sabbat vormt scheidslijn tussen wie God wel en niet gehoorzamen Vieren valse sabbat bewijs van trouw aan tegenmacht Sabbat bewijs van trouw aan de schepper

13 Ofwel men verkiest trouw aan Gods gezag en ontvangt het zegel Gods.
Tweedeling in kaart Ofwel men aanvaard onderwerping aan aardse machten en ontvangt merkteken beest. Ofwel men verkiest trouw aan Gods gezag en ontvangt het zegel Gods.

14 Verkondigers 3e engelenboodschap…
Werden tot dan toe als onheilsprofeten gezien Waarschuwing samengaan kerk en staat werd als absurd gezien Zondagswet zal hierin omslag markeren

15 Boodschap zal met grote kracht aan de wereld verkondigd worden
God zal nederige boodschappers gebruiken Eerder door zalving van zijn geest dan door opleiding daartoe in staat gesteld worden Zonden van Babylon zullen aan het licht worden gebracht Verplichte zondagsviering door burgerlijke overheden Rampzalige invloed spiritisme Snelle opmars Pauselijke macht

16 Alom verbazing over kerk als Babylon
Kracht van de boodschap maakt tegenstanders razend Geestelijkheid doet alles om licht buiten te houden Discussie wordt onderdrukt Kerk doet beroep op sterke hand Staat RK en protestanten werken hierin eendrachtig samen Wet zal worden ingezet tegen hen die Gods geboden bewaren

17 2 tim. 3:12 Allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd. Gevangenis, verbanning en slavernij voor wie niet buigt

18 Binnen hen die de 3e engelenboodschap zeggen te hebben aangenomen:
Zullen “niet geheiligden” zich aansluiten bij de tegenstanders Begaafde mannen die eerst de waarheid aanhingen zullen voor de rechtbank getuigen tegen sabbatvierders Ze zullen valse verklaringen en verdachtmakingen afgeven

19 Verkondigers zullen met vernietiging bedreigd worden
Ze zullen roepen: “hadden we onze grote mond maar gehouden Satan benaderd hen met vreselijke verleidingen Ze zullen zich niet in staat achten hun werk tot een goed einde te brengen Ze zullen tot de Almachtige gaan om kracht

20 Een weg tegen haat en tegenstand
Als er een crisis heerst, geeft God een bijzondere waarheid aan de mensen. Wie kan dan weigeren die boodschap te verkondigen? God geeft zijn dienstknechten nu de opdracht de laatste genadeboodschap aan de wereld te brengen Als ze dat niet doen lopen ze zelf gevaar De boodschappers van Christus mogen zich niet bekommeren om de gevolgen. Ze moeten hun plicht doen en de rest aan God overlaten.

21 Geloof en moed groeien naarmate toestand erger wordt.
Geen mens kan God dienen zonder zich de vijandschap van Satan op de hals te halen Boze engelen zullen aanvallen Maar zolang Jezus de Middelaar van de mens is zal de remmende invloed van de Heilige Geest door overheden en burgers worden gevoeld. Enkele leidinggevenden zullen de boodschap aannemen en aan de kant van Gods volk staan.

22 Ongekend grote verkondiging
Vergelijkbaar met uitstorting HG pinksteren Late regen zal verkondiging spectaculair afsluiten Er zullen wonderen gebeuren, zieken worden genezen, gelovigen zullen tekenen en wonderen meemaken Satan zal ook “vuur uit de hemel doen regenen”en aardbewoners zullen een finale keuze moeten maken. Zeer velen zullen Christus volgen.


Download ppt "De laatste waarschuwing"

Verwante presentaties


Ads door Google