De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aansprakelijkheid werkgever voor psychische ziekte Vereniging ambtenaar & recht Marlies Vegter Bosch Advocaten 8 november 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aansprakelijkheid werkgever voor psychische ziekte Vereniging ambtenaar & recht Marlies Vegter Bosch Advocaten 8 november 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Aansprakelijkheid werkgever voor psychische ziekte Vereniging ambtenaar & recht
Marlies Vegter Bosch Advocaten 8 november 2011

2 Onderwerpen Oorzaken werkgerelateerde psychische ziekten Rechtspraak
Dienstongeval en beroepsziekte Aansprakelijkheid en zorgplicht (7:658) Beroepsincident

3 Oorzaken werkgerelateerd psychisch letsel
Schokkende gebeurtenis (agressie, ongeval) Angst(schade) voor ernstige ziekte Werkdruk, overbelasting Seksuele intimidatie, pesten, discriminatie Personeelsbeslissingen Bejegening

4 Voorbeelden uit de rechtspraak
Agressie: CRvB 28 april 2011, LJN: BQ4125, TAR 2011/123 – mishandeling piw’er door gedetineerde Overval: Hof Den Haag, 23 december 2005, LJN: AU9629 – overval op geldautomaat

5 Angstschade: Hof ‘s-Hertogenbosch, 6 mei 2008, LJN: BD5666 – blootstelling aan asbeststof Werkdruk/overbelasting: Hof ‘s-Hertogenbosch, 9 november 2010, LJN: BO4408 – 40-urige werkweek als norm

6 Seksuele intimidatie/pesten/discriminatie:
Hoge Raad 27 mei 2011, LJN: BP9991 – discriminatie Koerdische medewerker Personeelsbeslissingen & bejegening: Ktr Boxmeer, 9 augustus 2011, JAR 2011/247 – lang dienstverband, plotselinge verwijten, wisselende standpunten over wel/geen ontslag

7 Dienstongeval of beroepsziekte
Als ziekte/ongeval in overwegende mate zijn oorzaak vindt in de aan de ambtenaar opgedragen werkzaamheden of de bijzondere omstandigheden waaronder deze moesten worden verricht En niet is te wijten aan eigen schuld of onvoorzichtigheid

8 Psychische ziekte Bij psychische ziekten eist de CRvB dat de werkzaamheden of de werkomstandigheden objectief een buitensporig karakter hadden Daarna wordt naar causaal verband gekeken Achtergrond: zeker stellen dat ziekte door het werk komt, ook omdat niet aan zorgplicht wordt getoetst

9 Buitensporig CRvB 28 april 2011, LJN: BQ4125, TAR 2011/123 – mishandeling piw’er door gedetineerde CRvB 23 maart 2006, TAR 2006/90, LJN: AX1651 – gepeste politieman CRvB 14 oktober 2010, LJN: BO vliegsensatie

10 Toetsing aan buitensporigheid komt in feite neer op toetsing aan de zorgplicht. Erkent de CRvB ook met zoveel woorden Terecht in zaken over doorbetaling loon, maar niet bij toetsing aan de norm van 7:658 BW In de praktijk waarschijnlijk vergelijkbaar resultaat als civiele rechter

11 Vereisten (fout)aansprakelijkheid
Schending zorgplicht door werkgever Schade, d.w.z. letsel/arbeidsongeschiktheid Causaal verband schade en schending zorgplicht Geen eigen schuld werknemer

12 Bewijslastverdeling Werknemer moet bewijzen dat hij schade heeft geleden door het werk Daarna moet de werkgever bewijzen dat hij zijn zorgplicht heeft nageleefd. Soms omkering bewijslast als werknemer schending zorgplicht kan bewijzen + dat verband tussen klachten en werk aannemelijk is

13 Eigen schuld Opzet of bewuste roekeloosheid Alles-of-niets systeem
Strikte invulling: zie Pollemans/Hoondert

14 Proportionele aansprakelijkheid
Als causaal verband tussen werk en letsel niet volledig vastgesteld kan worden Omstandigheden die voor rekening van werknemer kunnen komen: roken, bepaalde genetische aanleg, burn-out door prive-omstandigheden e.d. (Isala klinieken)

15 Zorgplicht algemeen Geschreven verplichtingen (Arboregelgeving, Arbeidstijdenwet) Ongeschreven verplichtingen: - onderzoeksplicht - optimaal veiligheidsniveau - Kelderluikcriteria

16 Zorgplicht werkgever bij psychische ziekten
Artikel 3 lid 2 Arbowet => beleid gericht op voorkoming en, indien dat niet mogelijk is, beperking van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) PSA = de factoren seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie, pesten en werkdruk die stress teweeg brengen

17 Algemene preventieve maatregelen
Technische voorzieningen (noodknop, camera’s) Voorlichting geven Beleid ontwikkelen en uitdragen RI&E en Plan van Aanpak Training en instructie werknemers, bijv. op het gebied van agressie/geweld

18 Aanstellen van een vertrouwenspersoon
Klachtenregeling Opvangprotocol Toezien op naleving regelingen Functioneringsgesprekken

19 Maatregelen in concrete situatie: wanneer?
Als het risico op ziekte kenbaar is of hoort te zijn Dus als iemand een reële klacht heeft en/of risico uit de omstandigheden blijkt Vgl. Hof Den Haag, 27 sept , JAR 2011/276 (Rivas); Hof Amsterdam, 20 sept JAR 2011/274 (Abn Amro)

20 Welke maatregelen? Op het individu gericht (bijv. cognitieve therapie)
of organisatorische maatregelen

21 Beter maatregelen die niet blijken te werken dan geheel geen maatregelen
Beleid bijstellen Opvang & nazorg

22 Uitgangspunten opvang & nazorg
Eerste opvang: koffie en aandacht Opvang door deskundige? Vrijwillige of verplichte opvang? Contact houden door leidinggevende Tijdelijk verlof Zo nodig doorverwijzen naar professionele hulp

23 Rechtspraak Is er een protocol, dan dat minutieus volgen. Vgl. Hof A’dam 28 juni 2011, LJN: BR4836 (NS) Regelmatig contact, traumabegeleiding: Ktr Boxmeer, 2 aug. 2005, JAR 2005/194 (speelhal) Idem: CRvB 1 juli 2004, TAR 2004/141 (mishandelde medewerker Sociale Dienst)

24 Beroepsincident Volledige schadevergoeding
Een dienstongeval of beroepsziekte voortvloeiend uit een gevaarzettende situatie die rechtstreeks verband houdt met de uitvoering van een taak waaraan de ambtenaar zich vanwege zijn specifieke functie niet kan onttrekken Rechtspraak?

25 Vondelstraat 54 1054 GE Amsterdam Telefoon +31 (0) Mobiel +31 (0) Fax +31 (0) Website


Download ppt "Aansprakelijkheid werkgever voor psychische ziekte Vereniging ambtenaar & recht Marlies Vegter Bosch Advocaten 8 november 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google