De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pandemie Inleiding Wat is een pandemie?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pandemie Inleiding Wat is een pandemie?"— Transcript van de presentatie:

1 Pandemie Wat is een pandemie, wat zijn de gevolgen voor België, hoe omgaan met een pandemie?

2 Pandemie Inleiding Wat is een pandemie?
De organisatie van de Belgische overheden Het operationeel draaiboek Pandemie Conclusie

3 Inleiding Eerste menselijke besmettingen met het vogelgriepvirus H5N1 reeds in december 2003 Gevaar: mutatie of aanpassing zodat mens-op-mens besmettingen mogelijk kunnen worden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de lidstaten aanbevolen pandemiedraaiboeken op te stellen op basis van WHO-richtlijnen Wetenschappers vragen zich al lang niet meer af of er al dan niet een pandemie zal uitbreken, maar wel wanneer die zal uitbreken en welk virus aan de basis zal liggen.

4 Wat is een pandemie, wat is een wereldwijde epidemie?
Nieuwe epidemie met ongekend virus Wereldwijd Duurt meerdere weken met een piek Kan in golven voorkomen Ongekende morbiditeit en mortaliteit Antivirale middelen kunnen helpen indien snel toegediend Geen vaccin beschikbaar (toch niet onmiddellijk) Een pandemie is vooral bedreigend voor reeds verzwakte mensen en voor hen die complicaties ontwikkelen. Gemiddeld om de 40 jaar is er een pandemie (de laatste dateert van 1969 (de Hong Kong griep)) Kortom: een pandemie onderscheidt zich van andere ziektes door haar onvoorspelbaarheid!

5 Seizoensgriep en vogelgriep versus grieppandemie?
Seizoensgriep (klassieke griep): komt elk jaar voor. Gemakkelijke besmetting, er zijn antivirale middelen en vaccins voor. Het virus is deels bekend en dus hebben veel mensen er al een resistentie tegen opgebouwd Vogelgriep: een ziekte die vogels besmet, maar besmetting van mensen (maar een 200-tal gevallen in de hele wereld!) gebeurt enkel bij nauw en herhaald contact met een besmet dier. Omdat het virus bij de mens onbekend is, ligt de mortaliteit bij de zieken hoog.

6 Pandemiedraaiboek Uitgangspunten
Basis = worst case scenario opgesteld door professor Van Ranst (KULeuven) Worst case scenario = duur van 59 dagen, waarbij ongeveer 33% van de bevolking ziek wordt, waarvan ongeveer 0,63% overlijdt (ongeveer doden) Gevolgen = overbelaste gezondheidszorgsystemen, sterk verhoogde ongerustheid bij bevolking, ziekte bij actieve bevolking en ook crisisbeheerders, sluiting van openbare plaatsen, logistieke problemen en economische terugval België maakt deel uit van een internationaal kader Communicatie speelt een grote rol

7 Berekeningsmodel: light en worst case scenario
Deze berekeningsmodellen zijn geen voorspellingen, maar wel middelen voor overheden, gezondheidszorgsystemen, organisaties en bedrijven om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op een mogelijke pandemie waarover heel wat niet geweten is: wanneer, duur, morbiditeit, mortaliteit, …

8 De Belgische aanpak: Het Interministerieel Commissariaat Influenza (ICI)
20 oktober 2005 = start Interministerieel Commissariaat Influenza (ICI) met als voornaamste taken: het opstellen van een nationaal draaiboek Pandemie tegen de zomer van 2006 en het coördineren van alle acties die ondernomen moesten worden. 12 stafleden geleid door een interministeriële commissaris Het ICI werd bijgestaan door een wetenschappelijk comité Influenza en een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van betrokken administraties en beleidscellen

9 Van ICI naar ICCI Na 21 juli 2006 en na een eerste nationale oefening werd het ICI het Interministerieel CoördinatieComité Influenza (ICCI) Op basis van de conclusies van de oefening zal het ICCI een tweede verbeterde versie van het operationeel draaiboek uitwerken tegen het einde van 2006 Minder stafleden maar zelfde omkaderingsstructuur en coördinatorfunctie

10 Waarom? – Volksgezondheid
Federaal Minister Volksgezondheid Gewestministers Gemeenschaps-ministers FOD Volksgezondheid Vlaanderen Vlaamse Gemeenschap WIV Franse Gemeenschap Brussel CODA HGR Duitstalige Gemeenschap FAVV Wallonië

11 Waarom? – Federaal niveau
CGCCR Informatiecel Beheerscomité Audit ECOSOC Evaluatie- en opvolgingscel Departementale crisiscellen Provinciale crisiscellen

12 Doel van de overheid De pandemie zo sereen mogelijk benaderen en aanpakken en zo de piek van de pandemie zo lang mogelijk uitstellen, om zo meer tijd te winnen De domeinen waarvoor de overheid bevoegd is, zo goed mogelijk voorbereiden en operationeel laten werken als er een pandemie zou uitbreken De gezondheidsimpact minimaliseren: mortaliteit, morbiditeit, de gezondheidszorgsystemen zo min mogelijk overbelasten De socio-economische impact van de pandemie minimaliseren Correcte informatie aan het grote publiek en aan de doelgroepen Zo mogelijk voldoende tijd hebben om de eerste vaccins te kunnen ontwikkelen en prioritaire risicogroepen voor vaccinatie te bepalen

13 MAAR De overheid zal de pandemie niet kunnen tegenhouden
De overheid kan de situatie niet alleen beheersen.

14 Het operationeel draaiboek Pandemie
7 hoofdstukken: algemene organisatie, preventie, bewaking, case management, logistiek, socio-economische maatregelen en communicatie Beschrijft de pre-pandemische periode en de crisisperiode Bestaat reeds in een eerste versie en is gepubliceerd op De tweede versie wordt verwacht eind 2006

15 Verschillende WHO pandemiefasen
Fase 1: Geen nieuwe influenzavirus-subtypes bij de mens ontdekt. Een influenza-subtype dat bij de mens infectie veroorzaakt heeft, kan bij het dier aanwezig zijn. Indien aanwezig bij de dieren wordt het risico voor een humane infectie of ziekte als laag beschouwd. Fase 2: Geen nieuwe influenzavirus-subtypes ontdekt bij de mens. Een circulerend dierlijk influenza-virus-subtype vormt wel een substantieel risico om de mens ziek te maken. Fase 3: Humane infectie(s) met een nieuw influenza-subtype, maar zonder overdracht van mens op mens, of in zeldzame gevallen verspreiding naar nauwe contacten. Fase 4: Kleine cluster(s) met een beperkte overdracht van mens op mens, maar de verspreiding is zeer lokaal, wat suggereert dat het virus niet goed aan de mens aangepast is. Fase 5:  Grotere cluster(s) maar overdracht van mens op mens nog steeds beperkt, wat suggereert dat het virus zich beter en beter aan de mens aanpast, maar nog steeds niet volledig overdraagbaar is. Fase 6: Grieppandemie: toegenomen en continue overdracht onder de gehele bevolking van de wereld.

16 Belgische organisatie // WHO-fasen
Geen gevallen in de Europese Unie Waakzaamheid Vooralarm Fase van nationale coördinatie Gevallen in de Europese Unie maar niet in België of aangrenzende gebieden Vermoedelijk of waarschijnlijk humaan geval in België of aangrenzende gebieden Bevestigd humaan geval in België of aangrenzende gebieden Uitbraak pandemische griep Niet van toepassing

17 Organisatie eerstelijnshulp: directe actoren en indirecte actoren
Huisartsen, thuisverpleegkundigen, gezinszorg, mantelzorg, woon- en zorgcentra + instellingen (gehandicapten, gevangenen, …), apothekers, dringend en niet-dringend ziekenvervoer EN Tandartsen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten…, arbeidsgeneesheren en verpleegkundigen, school-artsen en -verpleegkundigen, K&G-artsen en verpleegkundigen (+ kinderdagverblijven)

18 Organisatie van de eerstelijnsgezondheidzorg tijdens pandemie

19 Organisatie van de eerstelijnsgezondheidzorg tijdens pandemie
Patiënten met een griepaandoening raadplegen eerst een huisarts De huisarts dient gratis antivirale middelen toe en geeft gratis maskers Van zodra de gouverneur de lokale zorgmeldpunten activeert, komen de lokale zorgactoren naar dat zorgmeldpunt De patiënten met een griepaandoening worden verzorgd in het zorgmeldpunt Verdeling van gratis antivirale middelen en maskers Doorverwijzing naar een ziekenhuis enkel volgens strikte toelatingsvoorwaarden Koortswerende middelen te koop in de apotheek Sleutelrol van thuiszorg, mantelzorg en solidariteit De verhoogde uitbreiding van het virus zo lang mogelijk vertragen of vermijden door het dragen van maskers en door hygiëne (handen wassen)

20 Organisatie tweedelijn (ziekenhuizen) tijdens pandemie
Aanmelding enkel na doorverwijzing huisarts Triage: influenzapatiënten fysiek scheiden van andere patiënten tijdens opname Isolatie van opgenomen patiënten (cohortering) Diagnostische onderzoeken (anamnese en klinisch onderzoek) Behandeling: antivirale middelen enkel curatief toedienen Ondersteunende behandeling: zuurstof en antipyretica, antibiotica en immuunmodulerende behandeling Ontslagprocedure Bescherming zorgpersoneel

21 Stocks van antivirale medicatie
Tamiflu® (Roche) Caps. Tamiflu® (Roche) Poeder voor orale suspensie Bulk grondstof: oseltamivirfosfaat Relenza® (GSK): Poeder voor inhalatie (zanamivir) Zanamivir wordt gebruikt via inhalatie voor de behandeling van een infectie door influenzavirussen A en B Oseltamivir wordt oraal gebruikt bij de behandeling en preventie van een infectie door influenzavirussen A en B Totaal: een capaciteit aanleggen om 30% van de Belgische bevolking te kunnen behandelen. Dit doel werd vooropgesteld door de Hoge Gezondheidsraad

22 Stock van antivirale geneesmiddelen: kenmerken
De behandeling maakt het mogelijk om de voornaamste symptomen van influenza in te korten met 1 tot 1,5 dag(en) bij patiënten met koorts die binnen 48u na het optreden van de symptomen worden behandeld. Antivirale middelen verhinderen de infectie niet, maar verminderen de duur van de ziekte, de vermenigvuldiging van het virus en bijgevolg de mogelijke verspreiding ervan. Enkel therapeutisch gebruik Organisatie van de verdeling van antivirale middelen Dito voor de FFP2-maskers en mondmaskers

23 Socio-economische impact
ECOSOC: Vertegenwoordigers van de FOD Economie, KCE, FOD Begroting, FOD Financiën, Federaal Planbureau, Hoge Raad voor de Economische Beroepen, Nationale Bank, Interministerieel Comité Doel: Schatting van de impact van de niet-medische aspecten van de ziekte op de maatschappij Strategische beslissingen formuleren die de regering dient te nemen Kosten-batenanalyse Drie grote thema’s: kritische basisdiensten openbare ruimten Business continuity

24 Openbare plaatsen Een pandemie kan ons dagdagelijks leven ernstig verstoren. Een diepgaande voorbereiding en een analyse van de potentiële risico’s kunnen helpen om de crisissituatie beter te beheren. Doel Lijst van alle openbare plaatsen die beter gesloten worden die open moeten blijven die gesloten mogen worden Een beslissingsboom opstellen met de voorwaarden die nodig zijn om die plaatsen te kunnen sluiten Procedures voor sluiting en opening Communicatieplan voor die beslissingen Analyse van de impact Strategische nota voor de maatschappij, de administratie en de regering Het ICCI staat in voor de operationalisering

25 Business Continuity Bedrijven hebben wel een groot aanpassingsvermogen, maar veel bedrijven kunnen een vermindering van 30% tot 50% van hun personeel niet aan. Dit is vooral het geval voor eerder kleine bedrijven. Doel: De bedrijven informeren Oefeningen om in de bedrijven te bepalen welke de vitale en niet-vitale diensten zijn om de goede werking te garanderen (vb.: stockbeheer tegenover ontwikkeling van producten) De vitale taken vervullen wanneer 30% tot 50% van het personeel ziek wordt, zonder dat een beroep kan worden gedaan op flexibele arbeid (interim, studenten…) Analyse van de wijzigingen van de vraag van de maatschappij bij een crisis (de vraag aan een apotheker is anders dan aan een reisbureau) Akkoorden met groothandelaars voor levering bij een crisis.

26 Belangrijke rol van voldoende communicatie
Hoofdstuk 7 : “Communicatie en opleiding” bestaat uit: Basisboodschappen en templates Communicatiestrategieën Doelgroepencommunicatie Samenwerking met partners (binnen en buiten overheid – nationaal en internationaal) Tweewegscommunicatie (callcenter bevraging van de bevolking) Minderheidsdoelgroepen Aansporen tot opnemen van de eigen verantwoordelijkheid en burgers ideeën aanreiken voor eigen voorbereiding Het ultieme doel: De crisis tot de juiste proportie herleiden en duidelijke richtlijnen geven aan iedereen: de professionele doelgroepen en de burgers

27 Besluit De perceptie van een mogelijke pandemie en van andere crisissen strookt vaak niet met de realiteit. Toch is het belangrijk dat we ons grondig voorbereiden, omdat een pandemie en andere crisissen kunnen zorgen voor een overbelasting van de gezondheidszorgsystemen en tal van andere maatschappelijke problemen Iedereen moet zijn eigen verantwoordelijkheid opnemen

28 Voor verdere informatie


Download ppt "Pandemie Inleiding Wat is een pandemie?"

Verwante presentaties


Ads door Google