De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FOD Sociale Zekerheid DG Beleidsondersteuning

Verwante presentaties


Presentatie over: "FOD Sociale Zekerheid DG Beleidsondersteuning"— Transcript van de presentatie:

1 FOD Sociale Zekerheid DG Beleidsondersteuning
Voorbeelden van management-contracten voor departementen Oktober 2007

2 Inhoud Hoofdstukken Pagina’s
1. Public Service Agreements & Service Delivery Agreements in de Verenigde Koninkrijk 3-9 2. Contrats de Performance bij de fiscale administratie in Frankrijk 10-17 3. Statement of Intents & Output Plans in Nieuw-Zeeland 18-32 Pagina 2 Pour plus d’informations : Tom Auwers : Amaury Legrain :

3 Directie-generaal Beleidsondersteuning
1 Directie-generaal Beleidsondersteuning Public Service Agreements & Service Delivery Agreements in de Verenigde Koninkrijk Pagina 3

4 Basisgegevens 1998 : besluit van de regering om input/kredieten te alloceren naar beleidsprioirteiten/outcomes Opmaak van de eerste Performance Service Agreements (PSA) tussen de centrale departementen en hun voogdijministers 2000 : parlementaire onderzoek betreurt de vermenging tussen output en outcomes bij de PSA Opmaak van nieuwe PSA Opmaak van de eerste Service Delivery Agreements (SDA) Pagina 4

5 Strategische boomstructuur
Pagina 5

6 Public Service Agreement
Inhoud ? Bevat beleidsprioriteiten en –doelstellingen Per doelstelling wordt 1 à 2 genormeerde outcome-indicator bepaald (PSA-Target) één per departement (18 beleidsdomeinen) + 5 cross-dptale Bevat Value for Money Target : nodige kredieten voor PSA Generaties : , , Wie ? Alle betrokken voogdijministers Voor ieder PSA-Targets wordt bepaald welke voogdijministers er voor de uitvoering van verantwoordelijk is Hoe ? Opgemaakt door Voogdijminister(s) Ondersteuning van centrale dpt bij opmaak Peer review bij dpt, agentschappen, lokale overheid & doelgroep door Treasury Goedgekeurd door Voogdijminister(s) en Treasury Minister na discussie met Cabinet Office en PM Aard Het is een contract tussen de betrokken minister(s) en het « publiek » (de Burger) Evaluatie Door centrale dpt : Performance report als onderdeel van het jaarrapport (departemental report) : mei/juni Autumn performance report (november) Methodologisch ondersteund door de Treasury Rapporten geïnterpreteerd en geäggregeerd door de Treasury en het NAO Structuur Structuur ondersteund door een Performance Unit bij de Treasury Pagina 6

7 Inhoud van een PSA Pagina 7
Outcome focused management in the United Kingdom, HM Treasury

8 Service Delivery Agreements
Inhoud ? Bevat manier hoe PSA-targets zullen worden verwezenlijkt Gemeenschappelijke hoofdthematieken : Delivering Key Results (uitvoering PSA), Improving Performance (interne modernisering), Consumer Focus (klantvriendelijkheid), Managing People (HRM), Electronic Government & Policy and Strategy (beleidsondersteuning) Wie ? Centrale departement Voogdijministers, verantwoordelijk voor PSA, blijven verantwoordelijk voor het parlement Hoe ? Opgemaakt door centrale departement Goedgekeurd door de voogdijministers Aard Het is een afgesproken plan van het department, gedragen en goedgekeurd door de functionele voogdijminister Evaluatie Door dpt Samenvatting bij het Performance report en het Autumn performance report : stand van zaken van projecten/key results ivm de PSA targets Interne rapporten : SDA progress report Structuur Performance Unit binnen het departement Pagina 8

9 Link PSA – SDA : Department of Health
PSA Target 1. Reduce substantially the mortality rates from major killers by 2010: from heart disease by at least 40% in people under 75; from cancer by at least 20% from people under 75; and from suicide and undetermined injury by at least 20%. Key to the delivery of this target will be implementing the National Service Frameworks for Coronary Heart Disease, and Mental Health and the National Cancer Plan. SDA Target Mental Health (all actions are by end 2003/04, unless otherwise stated) • Development of services for dangerous people with severe personality disorder beds and 75 hostel places. • Early intervention – 50 teams will be developed across the country to enable all young people who develop a psychosis eg. Schizophrenia will receive the intensive support during the critical early years. • Primary care mental health – additional 1000 staff will be recruited. • Community mental health – an additional 500 staff will be Recruited …. SDA Target Prison Healthcare • Prison inreach staff will be recruited into prison inreach teams and will ensure that no person with a serious mental illness is without a care plan. • In line with the commitment to raise standards of healthcare for prisoners, local activity to improve the delivery of health services to prisoners based on joint needs assessments, which will have been completed by all Prisons and their local HAs Pagina 9

10 2 Directie-generaal Beleidsondersteuning
Contrats de Performance bij de fiscale administratie in Frankrijk Pagina 10

11 Basisgegevens Ministeries omgevormd naargelang de politieke bevoegdheid (altijd één op één relatie) Omwille van de structurele onstabiliteit van de ministeries, contractualisering met de stabiele grote DG’s : Direction-générale des Impôts (DGI), belast met het bepalen van de belastingen, de inning van de bedrijfsbelastingen en van de specifieke belastingen, de inning van de BTW en het fiscale controle; Direction-générale de la Comptabilité publique (DGCP), belast met de inning van de persoonsbelastingen, van de boeten en van de regionale belastingen, met het houden van de staatsboekhouding, het betalen van de staatsuitgaven en het beheer van de staatspatrimonium Contractualisering komt uit een interne ervaring van contracten tussen de directeur-generaal van de DGI en zijn buitendiensten Werd uitgebreid naar de relatie met het ministerie en de minister Werd uitgebreid aan de DGCP omwille van gemeenschappelijke doelstellingen Pagina 11

12 Hoofdkenmerken van de contracten
Inhoud ? Tussen 20 en 30 indicatoren per contract Type indicatoren : prestaties/resultaat – outcomes over gedrag van burger(fiscale burgerzin) – value for money (kosten organisatie-opdracht in vgl met fiscale ontvangsten) Generaties : DGI : , , DGCP : , Wie ? Agent : directeur van de DG Principal : directeur ministerie van Financiën, namens de Minister van Financiën / directeur van de Begrotingsadministratie, namens de Minister van Begroting Hoe ? Opgemaakt door de DG Afgesproken met Minister van Financiën Getekend door hoofd van de DG Aard Het is een contract tussen de betrokken ministers en de DG Evaluatie Jaarrapport door de DG (analyse van de doelbereiking uitgevoerd door een interne auditdienst) Rapprot gevalideerd door het Inspectie van Financiën Financiële sanctie gebaseerd op enkele hoofdindicatoren Structuur Structuur ondersteund door het IvF Pagina 12

13 Outcomes indicatoren - voorbeelden
Communicatie (DGCP 1) Aantal bezoekers van de website Fiscale burgerzin % burger/bedrijven die hun belastingen/BTW op tijd betalen (DGCP 1-DGI 2) % belastingverklaringen die op tijd zijn (DGCP 1-DGI 2) Aantal on-line verklaringen (DGCP 1-DGI 1) - % « gedematerialiseerde » betalingen (DGCP 2) Andere doelgropep Verhogingsmarge % geautomatiseerde belastingen door lokale overheden (DGCP 1-2) Het zijn contractuele verbinte-nissen ! Pagina 13 (rapport DGI 2005)

14 Value for Money – voorbeelden (rapport DGI 2005)
Beheerskost van de belasting : beheerskosten voor ieder fiscale opdracht van de DGI/DGCP op fiscale ontvangsten  Productiviteit per opdracht : aantal dossiers per agent (ondersteunende diensten/personen inbegrepen)  (rapport DGI 2005) Pagina 14

15 Klantvriendelijkheid – globale indicator
Gewogen gemiddelde in % % omgezet in punten Methode gemeenschappelijk aan beide DG Pagina 15

16 Eerste generatie (DGI 99-02, 03-05;DGCP 03-05)
Beloning Eerste generatie (DGI 99-02, 03-05;DGCP 03-05) 6 hoofdindicatoren (3 outcomes over fiscale burgerzin) € als forfaitaire bedrag voor DG 2 normen per indicator (de contractuele norm + één hogere norm) Als een norm wordt bereikt krijgt de DG één punt Beloning = ((# punten)*beloning)/12 Tweede generatie (DGI/DGCP 06-09) 12 hoofdindicatoren (meer outputgericht) Één norm per indicator (de contractuele norm) Netto bedrag per agent : 150 € voor 11 of 12 bereikte normen 100 € voor 9 of 10 bereikte normen 50 € voor 8 bereikten normen Pagina 16

17 Interne contractualisering binnen de DGI
Minister van Financiën / Directeur van Financiën Contrat de performance Directeur-generaal DGI Lettre d’orientation interrégionale Interregionale coördinator 1 Interregionale coördinator 2 Interregionale coördinator 7 Lettre de cadrage Departe-mentale directie 1 Departe-mentale directie 2 Departe-mentale directie 106 Departe-mentale directie 107 Interne sturing Pagina 17 Diesnt belastingbbeheer Inning-dienst Kadaster Analyse-diensten Fiascale contrôle-dienst

18 3 Directie-generaal Beleidsondersteuning
Statement of Intents & Output Plans in Nieuw-Zeeland Pagina 18

19 Departement beschouwd als een « beleidsagentschap »
Basisgegevens Gebaseerd op succes van de sturing van overheidsbedrijven (State-Owned Enterprises) Departement beschouwd als een « beleidsagentschap » Twee modellen ondervonden Gescheiden model : twee aparte documenten worden afgesproken met de Voogdijminister : Statement of Intents : strategische afspraken (3 à 5 jaren) Output Plan : jaarlijks te bereiken resultaten Geïntegreerde model : een document (Statement of Intents) werd afgesproken met de Voogdijminister en ieder jaar geactualiseerd : Bijkomende bijlaag met te bereiken prestaties en resultaten wordt ieder jaar opgesteld : Statement of Forecast Service Performance Rest van document aangepast aan evolutie van de prestaties/resultaten en aan de evolutie van de beleidsomgeving Voor departementen met meer operationele taken/afspraken en/of met vele output class Pagina 19

20 Verantwoordelijkheid CEO
Pagina 20 Easterbrook S., Public sector performance contracting in New Zealand, OECD, 1999

21 Model I : gescheiden model
Pagina 21

22 Statement of Intents Inhoud ?
Informatie over gedekte beleidsdoelstellingen, beleidsomgeving en grootste risicofactoren Algemene verbintenissen van het departement over de te leveren producten (outpt class : purchasing output) het beheer van het department (capacity & capability) de bijdrage van het department aan de beleidsdoelstellingen Statement of Forecast Periode : 3 à 5 jaren (SOI ) Wie ? Tussen de Voogdijminister en de CEO van het departement Hoe ? Opgemaakt door de CEO Afgesproken met Voogdijminister Draft voorgelegd aan het parlement voor begrotingsdiscussie Gecheckt door the Treasury voor ondertekening Aard Interne akkoord met een sterke commerciële visie (aankoper-verkoper) Evaluatie Zie rapportering Outputplan Structuur Structuur ondersteund door het State Service Commission en de Treasury Pagina 22

23 Output Plan Inhoud ? Concrete prestaties/resultaten voor ieder output class / beheer (capacity & capability) Beooredlingscriteria voor beleidsadvisering Interne verantwoordelijkheden (DG’s) over ouput class & ieder resultaat Output class kostanalytisch gebudgetteerd Periode : jaarlijks (OA , OA )) Wie ? Tussen de Voogdijminister en de CEO van het departement Hoe ? Opgemaakt door de CEO Afgesproken met Voogdijminister Aard Operationele afspraken ter uitvoering van de Statement of Intents Evaluatie Jaarrapport door departement Gecheckt door State Service commission Structuur Structuur ondersteund door het State Service Commission en de Treasury Pagina 23

24 Verdeling verantwoordelijkheden binnen het department
Name of Departmental Output Expense Responsible Deputy Director-General (Output Manager) Clinical Services Deputy Director-General, Clinical Services Directorate DHB Funding and Performance Deputy Director-General, DHB Funding and Performance Disability Issues Deputy Director-General, Disability Services Directorate Information Services Deputy Director-General, Corporate and Information Directorate Management of National Screening Programmes Deputy Director-General, Public Health Directorate Māori Health Deputy Director-General, Māori Health Directorate Mental Health Deputy Director-General, Mental Health Directorate Ministerial Support Services Public Health Sector Policy Deputy Director-General, Sector Policy Directorate Pagina 24 Ministry of Health Output Plan

25 Criteria beleidsadviesering
Pagina 25 Quality (typfout) Ministry of Health Output Plan

26 Criteria beleidsadviesering (2)
Pagina 26 Ministry of Health Output Plan

27 Model II : geïntegreerde model
Pagina 27

28 Statement of Intents Inhoud ?
Informatie over gedekte beleidsdoelstellingen, beleidsomgeving en grootste risicofactoren Algemene verbintenissen van het departement over de te leveren producten (output class : purchasing output) het beheer van het department (capacity & capability) de bijdrage van het department aan de beleidsdoelstellingen Statement of Forecast Service Performance Forecast Financial Statement Periode : geäctualiseerd ieder jaar (SOI 04-07, SOI 05-08, SOI 06-09, SOI 07-10) Wie ? Tussen de Voogdijminister en de CEO van het departement Hoe ? Opgemaakt door de CEO Afgesproken met Voogdijminister Draft voorgelegd aan het parlement voor begrotingsdiscussie Gecheckt door the Treasury voor ondertekening Aard Interne akkoord met een sterke commerciële visie (aankoper-verkoper) Evaluatie Zie rapportering Outputplan Structuur Structuur ondersteund door het State Service Commission en de Treasury Pagina 28

29 Statement of Forecast Service Performance
Inhoud ? Per output class Beschrijving van de output Performantie informatie (met onderscheid activiteit- / resultatenverbintenissen) Financiële informatie (uitgaven en inkomen) Periode : opgesteld ieder jaar Wie ? Tussen de Voogdijminister en de CEO van het departement Hoe ? Opgemaakt door de CEO Afgesproken met Voogdijminister Draft voorgelegd aan het parlement voor begrotingsdiscussie Gecheckt door the Treasury voor ondertekening Aard Bijlage over de beloofde performantie in de uitvoering van de basisactiviteiten Evaluatie Deel bij jaarrapport over realisatie van prestatie- en financiële indicatoren uit de SFSP Structuur Structuur ondersteund door het State Service Commission en de Treasury Pagina 29

30 SOI 2006-2009 : bijdrage tot outcomes
Output class Pagina 30 Relatie met SFSP - output Department of Internal Affairs, Statemet of Intens

31 Statement of Forecast Performance Service
Output naargelang de beleidsthematiek Pagina 31 Department of Internal Affairs, Statemet of Intens


Download ppt "FOD Sociale Zekerheid DG Beleidsondersteuning"

Verwante presentaties


Ads door Google