De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FOD Sociale Zekerheid DG Beleidsondersteuning Voorbeelden van management- contracten voor departementen Oktober 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FOD Sociale Zekerheid DG Beleidsondersteuning Voorbeelden van management- contracten voor departementen Oktober 2007."— Transcript van de presentatie:

1 FOD Sociale Zekerheid DG Beleidsondersteuning Voorbeelden van management- contracten voor departementen Oktober 2007

2 Voorbeelden van management- contracten voor departementen Pagina 2 Inhoud Pour plus d’informations : –Tom Auwers : tom.auwers@minsoc.fed.betom.auwers@minsoc.fed.be –Amaury Legrain : amaury.legrain@minsoc.fed.beamaury.legrain@minsoc.fed.be HoofdstukkenPagina’s 1. Public Service Agreements & Service Delivery Agreements in de Verenigde Koninkrijk3-9 2. Contrats de Performance bij de fiscale administratie in Frankrijk10-17 3. Statement of Intents & Output Plans in Nieuw-Zeeland18-32

3 Voorbeelden van management- contracten voor departementen Pagina 3 Public Service Agreements & Service Delivery Agreements in de Verenigde Koninkrijk Directie-generaal Beleidsondersteuning 1

4 Voorbeelden van management- contracten voor departementen Pagina 4 Basisgegevens •1998 : besluit van de regering om input/kredieten te alloceren naar beleidsprioirteiten/outcomes –Opmaak van de eerste Performance Service Agreements (PSA) tussen de centrale departementen en hun voogdijministers •2000 : parlementaire onderzoek betreurt de vermenging tussen output en outcomes bij de PSA –Opmaak van nieuwe PSA –Opmaak van de eerste Service Delivery Agreements (SDA)

5 Voorbeelden van management- contracten voor departementen Pagina 5 Strategische boomstructuur

6 Voorbeelden van management- contracten voor departementen Pagina 6 Public Service Agreement Inhoud ? • Bevat beleidsprioriteiten en –doelstellingen • Per doelstelling wordt 1 à 2 genormeerde outcome-indicator bepaald (PSA-Target) • één per departement (18 beleidsdomeinen) + 5 cross-dptale • Bevat Value for Money Target : nodige kredieten voor PSA • Generaties : 1998-2000, 2001-2004, 2005-2008 Wie ? Alle betrokken voogdijministers Voor ieder PSA-Targets wordt bepaald welke voogdijministers er voor de uitvoering van verantwoordelijk is Hoe ? •Opgemaakt door Voogdijminister(s) •Ondersteuning van centrale dpt bij opmaak •Peer review bij dpt, agentschappen, lokale overheid & doelgroep door Treasury •Goedgekeurd door Voogdijminister(s) en Treasury Minister na discussie met Cabinet Office en PM AardHet is een contract tussen de betrokken minister(s) en het « publiek » (de Burger) Evaluatie Door centrale dpt : Performance report als onderdeel van het jaarrapport (departemental report) : mei/juni Autumn performance report (november) Methodologisch ondersteund door de Treasury Rapporten geïnterpreteerd en geäggregeerd door de Treasury en het NAO StructuurStructuur ondersteund door een Performance Unit bij de Treasury

7 Voorbeelden van management- contracten voor departementen Pagina 7 Inhoud van een PSA Outcome focused management in the United Kingdom, HM Treasury

8 Voorbeelden van management- contracten voor departementen Pagina 8 Service Delivery Agreements Inhoud ? • Bevat manier hoe PSA-targets zullen worden verwezenlijkt • Gemeenschappelijke hoofdthematieken : Delivering Key Results (uitvoering PSA), Improving Performance (interne modernisering), Consumer Focus (klantvriendelijkheid), Managing People (HRM), Electronic Government & Policy and Strategy (beleidsondersteuning) Wie ? •Centrale departement •Voogdijministers, verantwoordelijk voor PSA, blijven verantwoordelijk voor het parlement Hoe ? •Opgemaakt door centrale departement •Goedgekeurd door de voogdijministers Aard Het is een afgesproken plan van het department, gedragen en goedgekeurd door de functionele voogdijminister Evaluatie Door dpt Samenvatting bij het Performance report en het Autumn performance report : stand van zaken van projecten/key results ivm de PSA targets Interne rapporten : SDA progress report StructuurPerformance Unit binnen het departement

9 Voorbeelden van management- contracten voor departementen Pagina 9 Link PSA – SDA : Department of Health PSA Target 1. Reduce substantially the mortality rates from major killers by 2010: from heart disease by at least 40% in people under 75; from cancer by at least 20% from people under 75; and from suicide and undetermined injury by at least 20%. Key to the delivery of this target will be implementing the National Service Frameworks for Coronary Heart Disease, and Mental Health and the National Cancer Plan. SDA Target Mental Health (all actions are by end 2003/04, unless otherwise stated) • Development of services for dangerous people with severe personality disorder - 140 beds and 75 hostel places. • Early intervention – 50 teams will be developed across the country to enable all young people who develop a psychosis eg. Schizophrenia will receive the intensive support during the critical early years. • Primary care mental health – additional 1000 staff will be recruited. • Community mental health – an additional 500 staff will be Recruited …. SDA Target Prison Healthcare • Prison inreach - 300 staff will be recruited into prison inreach teams and will ensure that no person with a serious mental illness is without a care plan. • In line with the commitment to raise standards of healthcare for prisoners, local activity to improve the delivery of health services to prisoners based on joint needs assessments, which will have been completed by all Prisons and their local HAs …

10 Voorbeelden van management- contracten voor departementen Pagina 10 Directie-generaal Beleidsondersteuning Contrats de Performance bij de fiscale administratie in Frankrijk 2

11 Voorbeelden van management- contracten voor departementen Pagina 11 Basisgegevens •Ministeries omgevormd naargelang de politieke bevoegdheid (altijd één op één relatie) •Omwille van de structurele onstabiliteit van de ministeries, contractualisering met de stabiele grote DG’s : –Direction-générale des Impôts (DGI), belast met het bepalen van de belastingen, de inning van de bedrijfsbelastingen en van de specifieke belastingen, de inning van de BTW en het fiscale controle; –Direction-générale de la Comptabilité publique (DGCP), belast met de inning van de persoonsbelastingen, van de boeten en van de regionale belastingen, met het houden van de staatsboekhouding, het betalen van de staatsuitgaven en het beheer van de staatspatrimonium •Contractualisering komt uit een interne ervaring van contracten tussen de directeur-generaal van de DGI en zijn buitendiensten –Werd uitgebreid naar de relatie met het ministerie en de minister –Werd uitgebreid aan de DGCP omwille van gemeenschappelijke doelstellingen

12 Voorbeelden van management- contracten voor departementen Pagina 12 Hoofdkenmerken van de contracten Inhoud ? • Tussen 20 en 30 indicatoren per contract • Type indicatoren : prestaties/resultaat – outcomes over gedrag van burger(fiscale burgerzin) – value for money (kosten organisatie-opdracht in vgl met fiscale ontvangsten) • Generaties : – DGI : 1999-2002, 2003-2005, 2006-2008 – DGCP : 2003-2005, 2006-2008 Wie ? Agent : directeur van de DG Principal : directeur ministerie van Financiën, namens de Minister van Financiën / directeur van de Begrotingsadministratie, namens de Minister van Begroting Hoe ? Opgemaakt door de DG Afgesproken met Minister van Financiën Getekend door hoofd van de DG AardHet is een contract tussen de betrokken ministers en de DG Evaluatie Jaarrapport door de DG (analyse van de doelbereiking uitgevoerd door een interne auditdienst) Rapprot gevalideerd door het Inspectie van Financiën Financiële sanctie gebaseerd op enkele hoofdindicatoren StructuurStructuur ondersteund door het IvF

13 Voorbeelden van management- contracten voor departementen Pagina 13 Outcomes indicatoren - voorbeelden •Communicatie (DGCP 1) –Aantal bezoekers van de website •Fiscale burgerzin –% burger/bedrijven die hun belastingen/BTW op tijd betalen (DGCP 1- DGI 2) –% belastingverklaringen die op tijd zijn (DGCP 1-DGI 2) –Aantal on-line verklaringen (DGCP 1-DGI 1) - % « gedematerialiseerde » betalingen (DGCP 2) •Andere doelgropep –Verhogingsmarge % geautomatiseerde belastingen door lokale overheden (DGCP 1-2) Het zijn contractuele verbinte- nissen ! (rapport DGI 2005)

14 Voorbeelden van management- contracten voor departementen Pagina 14 Value for Money – voorbeelden (rapport DGI 2005) •Beheerskost van de belasting : beheerskosten voor ieder fiscale opdracht van de DGI/DGCP op fiscale ontvangsten  •Productiviteit per opdracht : aantal dossiers per agent (ondersteunende diensten/personen inbegrepen)  (rapport DGI 2005)

15 Voorbeelden van management- contracten voor departementen Pagina 15 Klantvriendelijkheid – globale indicator •Gewogen gemiddelde in % •% omgezet in punten •Methode gemeenschappelijk aan beide DG http://www.minefi.gouv.fr/performance/performance/politique/2007/TSOBJIND_OBJ414.htm

16 Voorbeelden van management- contracten voor departementen Pagina 16 Beloning •Eerste generatie (DGI 99-02, 03-05;DGCP 03-05) –6 hoofdindicatoren (3 outcomes over fiscale burgerzin) –10.000.000 € als forfaitaire bedrag voor DG –2 normen per indicator (de contractuele norm + één hogere norm) –Als een norm wordt bereikt krijgt de DG één punt –Beloning = ((# punten)*beloning)/12 •Tweede generatie (DGI/DGCP 06-09) –12 hoofdindicatoren (meer outputgericht) –Één norm per indicator (de contractuele norm) –Netto bedrag per agent : •150 € voor 11 of 12 bereikte normen •100 € voor 9 of 10 bereikte normen •50 € voor 8 bereikten normen

17 Voorbeelden van management- contracten voor departementen Pagina 17 Interne contractualisering binnen de DGI Minister van Financiën / Directeur van Financiën Directeur- generaal DGI Interregionale coördinator 1 Departe- mentale directie 1 Departe- mentale directie 2 Departe- mentale directie 106 Diesnt belastingbbeheer Interregionale coördinator 2 Interregionale coördinator 7 Inning-dienst Kadaster Analyse-diensten Fiascale contrôle- dienst Contrat de performance Departe- mentale directie 107 Lettre d’orientation interrégionale Lettre de cadrage Interne sturing

18 Voorbeelden van management- contracten voor departementen Pagina 18 Directie-generaal Beleidsondersteuning Statement of Intents & Output Plans in Nieuw- Zeeland 3

19 Voorbeelden van management- contracten voor departementen Pagina 19 Basisgegevens •Gebaseerd op succes van de sturing van overheidsbedrijven (State-Owned Enterprises) •Departement beschouwd als een « beleidsagentschap » •Twee modellen ondervonden –Gescheiden model : twee aparte documenten worden afgesproken met de Voogdijminister : •Statement of Intents : strategische afspraken (3 à 5 jaren) •Output Plan : jaarlijks te bereiken resultaten –Geïntegreerde model : een document (Statement of Intents) werd afgesproken met de Voogdijminister en ieder jaar geactualiseerd : •Bijkomende bijlaag met te bereiken prestaties en resultaten wordt ieder jaar opgesteld : Statement of Forecast Service Performance •Rest van document aangepast aan evolutie van de prestaties/resultaten en aan de evolutie van de beleidsomgeving •Voor departementen met meer operationele taken/afspraken en/of met vele output class

20 Voorbeelden van management- contracten voor departementen Pagina 20 Verantwoordelijkheid CEO Easterbrook S., Public sector performance contracting in New Zealand, OECD, 1999

21 Voorbeelden van management- contracten voor departementen Pagina 21 Model I : gescheiden model

22 Voorbeelden van management- contracten voor departementen Pagina 22 Statement of Intents Inhoud ? •Informatie over gedekte beleidsdoelstellingen, beleidsomgeving en grootste risicofactoren •Algemene verbintenissen van het departement over – de te leveren producten (outpt class : purchasing output) – het beheer van het department (capacity & capability) – de bijdrage van het department aan de beleidsdoelstellingen • Statement of Forecast • Periode : 3 à 5 jaren (SOI 2006-2009) Wie ?Tussen de Voogdijminister en de CEO van het departement Hoe ? Opgemaakt door de CEO Afgesproken met Voogdijminister Draft voorgelegd aan het parlement voor begrotingsdiscussie Gecheckt door the Treasury voor ondertekening AardInterne akkoord met een sterke commerciële visie (aankoper-verkoper) EvaluatieZie rapportering Outputplan StructuurStructuur ondersteund door het State Service Commission en de Treasury

23 Voorbeelden van management- contracten voor departementen Pagina 23 Output Plan Inhoud ? • Concrete prestaties/resultaten voor ieder output class / beheer (capacity & capability) • Beooredlingscriteria voor beleidsadvisering • Interne verantwoordelijkheden (DG’s) over ouput class & ieder resultaat • Output class kostanalytisch gebudgetteerd • Periode : jaarlijks (OA 2006-2007, OA 2007-2008)) Wie ?Tussen de Voogdijminister en de CEO van het departement Hoe ? Opgemaakt door de CEO Afgesproken met Voogdijminister AardOperationele afspraken ter uitvoering van de Statement of Intents Evaluatie Jaarrapport door departement Gecheckt door State Service commission StructuurStructuur ondersteund door het State Service Commission en de Treasury

24 Voorbeelden van management- contracten voor departementen Pagina 24 Verdeling verantwoordelijkheden binnen het department Name of Departmental Output Expense Responsible Deputy Director-General (Output Manager) Clinical ServicesDeputy Director-General, Clinical Services Directorate DHB Funding and PerformanceDeputy Director-General, DHB Funding and Performance Disability IssuesDeputy Director-General, Disability Services Directorate Information ServicesDeputy Director-General, Corporate and Information Directorate Management of National Screening Programmes Deputy Director-General, Public Health Directorate Māori HealthDeputy Director-General, Māori Health Directorate Mental HealthDeputy Director-General, Mental Health Directorate Ministerial Support ServicesDeputy Director-General, Corporate and Information Directorate Public HealthDeputy Director-General, Public Health Directorate Sector PolicyDeputy Director-General, Sector Policy Directorate Ministry of Health Output Plan 2006-2007

25 Voorbeelden van management- contracten voor departementen Pagina 25 Criteria beleidsadviesering Quality (typfout) Ministry of Health Output Plan 2006-2007

26 Voorbeelden van management- contracten voor departementen Pagina 26 Criteria beleidsadviesering (2) Ministry of Health Output Plan 2006-2007

27 Voorbeelden van management- contracten voor departementen Pagina 27 Model II : geïntegreerde model

28 Voorbeelden van management- contracten voor departementen Pagina 28 Statement of Intents Inhoud ? •Informatie over gedekte beleidsdoelstellingen, beleidsomgeving en grootste risicofactoren •Algemene verbintenissen van het departement over – de te leveren producten (output class : purchasing output) – het beheer van het department (capacity & capability) – de bijdrage van het department aan de beleidsdoelstellingen • Statement of Forecast Service Performance • Forecast Financial Statement • Periode : geäctualiseerd ieder jaar (SOI 04-07, SOI 05-08, SOI 06-09, SOI 07-10) Wie ?Tussen de Voogdijminister en de CEO van het departement Hoe ? Opgemaakt door de CEO Afgesproken met Voogdijminister Draft voorgelegd aan het parlement voor begrotingsdiscussie Gecheckt door the Treasury voor ondertekening AardInterne akkoord met een sterke commerciële visie (aankoper-verkoper) EvaluatieZie rapportering Outputplan StructuurStructuur ondersteund door het State Service Commission en de Treasury

29 Voorbeelden van management- contracten voor departementen Pagina 29 Statement of Forecast Service Performance Inhoud ? •Per output class – Beschrijving van de output – Performantie informatie (met onderscheid activiteit- / resultatenverbintenissen) – Financiële informatie (uitgaven en inkomen) • Periode : opgesteld ieder jaar Wie ?Tussen de Voogdijminister en de CEO van het departement Hoe ? Opgemaakt door de CEO Afgesproken met Voogdijminister Draft voorgelegd aan het parlement voor begrotingsdiscussie Gecheckt door the Treasury voor ondertekening AardBijlage over de beloofde performantie in de uitvoering van de basisactiviteiten EvaluatieDeel bij jaarrapport over realisatie van prestatie- en financiële indicatoren uit de SFSP StructuurStructuur ondersteund door het State Service Commission en de Treasury

30 Voorbeelden van management- contracten voor departementen Pagina 30 SOI 2006-2009 : bijdrage tot outcomes Output class Relatie met SFSP - output Department of Internal Affairs, Statemet of Intens 2006-2009

31 Voorbeelden van management- contracten voor departementen Pagina 31 Statement of Forecast Performance Service Output naargelang de beleidsthematiek Department of Internal Affairs, Statemet of Intens 2006-2009


Download ppt "FOD Sociale Zekerheid DG Beleidsondersteuning Voorbeelden van management- contracten voor departementen Oktober 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google