De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 29 november 2007 RBW Verdronken Land van Saeftinghe Cyclische verjonging natuur m.b.v. ONDERZUIGEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 29 november 2007 RBW Verdronken Land van Saeftinghe Cyclische verjonging natuur m.b.v. ONDERZUIGEN."— Transcript van de presentatie:

1 1 29 november 2007 RBW Verdronken Land van Saeftinghe Cyclische verjonging natuur m.b.v. ONDERZUIGEN

2 Verdronken Land van Saeftinghe 2 Introductie  Toegankelijkheid, Veiligheid en Natuurlijkheid  Toegankelijkheid, Veiligheid en Natuurlijkheid door innovatieve bodemverlaging van hoog aangeslibde schorren. cyclische verjonging  Onderzuiging maakt cyclische verjonging mogelijk, waarmee laagwaardige natuur getransformeerd kan worden naar hoogwaardige natuur.

3 Verdronken Land van Saeftinghe 3 Westerschelde ~ Verdronken Land van Saeftinghe

4 Verdronken Land van Saeftinghe 4 Morfologie  Verlaging leidt tot natuurlijke groei (nieuwe) schorren  Door verlaging zal sedimentatie-tempo weer toenemen  Geulverdieping is vanuit dynamisch evenwicht niet nodig  Afhankelijk van de lokaties van verlaging moet goed naar de hoogwaterkering gekeken worden  Getijberging neemt toe  waterstand- verlagend effect voor Antwerpen

5 Verdronken Land van Saeftinghe 5

6 6 Natuur: Schorveroudering  Het Verdronken Land van Saeftinghe: schorgebied van bijna 4000 ha. Ruim 2500 ha is staatseigendom, het overige deel is in bezit van de Stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL). HZL beheert het gehele gebied.  Het schorgebied is hoog aangeslibd, tot ruim 3 m boven NAP  De geulen verzanden eveneens door aanslibbing, daardoor:  vermindert de functie van het gebied als ‘slibvang’.  is er nauwelijks meer sprake van komberging  is de natuur laagwaardig door een sterke dominantie van slechts enkele soorten:  riet (in de verzoete en vernatte kommen);  heen (=zeebies);  Strandkweek.

7 Verdronken Land van Saeftinghe 7 Natuur: Cyclische verjonging  Natuurlijke schorontwikkeling is een cyclisch zelforganiserend proces.  Direct voor het landwaarts verplaatsende erosiefront van een oud schor vindt dan weer nieuwe schorvorming plaats.  Voor deze natuurlijke schorverjonging is echter nauwelijks ruimte, door het starre keurslijf van de zeedijken langs de Westerschelde.  Voor de meeste eroderende schorren geldt daardoor: ‘weg is weg’.  Alleen in Saeftinghe is er voldoende ruimte voor het weer op gang krijgen van cyclische schorverjonging.

8 Verdronken Land van Saeftinghe 8 Natuur: Kunstmatige schorverjonging  Remedie, en dus wenselijk, voor natuurherstel en – kwaliteitswinst; ook door terreinbeheerders als HZL.  Huidige methode van afplaggen oppervlaktekleilaag is slechts beperkt effectief (geringe maaivelddaling, geen herstel slibvang en geen komberging) en heeft nare bijeffecten (vervuilde grond, maaiveldverstoring).  Ondergrondse zandwinning kan het maaiveld tot enkele meters verlagen en daardoor het verouderde schor veel sterker ‘verjongen’.  Ook slibvang en komberging worden hersteld.  Bovendien zijn er weinig bijeffecten: vervuilde grond blijft gewoon liggen en wordt begraven door nieuwe opslibbing, en de maaiveldverstoring is gering.

9 Verdronken Land van Saeftinghe 9 Innovatieve bodemverlaging  Innovatieve bodemverlaging (bijv BeauDredge ® ) is een nieuwe methode die bruikbaar materiaal (meestal zand) wegzuigt onder een laag onbruikbaar materiaal of materiaal waarvan het bijvoorbeeld vanwege flora en/of fauna en/of verontreiniging gewenst is, dat dit blijft liggen.  Flora en fauna wordt nauwelijks verstoord.  Bodem blijft bodem.  Vrijkomend zand kan vermarkt worden of binnen het project worden ingezet voor bijv. de aanleg en het herstel van strandjes en oevers.  De methode kan zowel op het land als op het water worden toegepast

10 Verdronken Land van Saeftinghe 10 Proefproject Herfterwetering (Zwolle)

11 Verdronken Land van Saeftinghe 11 Prototype-proef vaargeul Hanzerak-West

12 Verdronken Land van Saeftinghe 12 BeauDredge ® voor VLvS  Hoog maaiveldniveau  landmethode het meest geschikt. Berijdbaarheid van het gebied is voorwaarde, incidenteel hoog water is te voorzien.  Verdieping/verbreding van kreken  watermethode het meest geschikt. Zowel productie als werkbaarheid neemt toe.  Aan- en afvoer van water en zand  primair via pijpleidingen.  Aangenomen bovenlaagdikte van 3 meter en bodemverlaging van 3 meter lijken geen beperkingen op te leveren.  Obstakels in het grondlichaam zoals puin, grote houtresten en stoorlagen van klei en/of veen kunnen het proces verstoren, maar worden in dit gebied niet verwacht.  Mogelijkheid tot vooraf aanbrengen van zand (leef) laag, indien gewenst.  De kwaliteit van het vrijkomende zand is (sterk) bepalend voor de productie en opbrengsten/zandafzet.  De werkmethode moet passen in het kader van wet- en regelgeving.

13 Verdronken Land van Saeftinghe 13 Kosten en baten  Kosten  Stel 400ha verlagen  12 mln m 3  Onderzuigen, eenmalige kosten, Uitvoering / AK / W&R  Totale kosten 74 mln euro excl BTW  Opbrengsten  Marktwaarde voor vrijkomend zand  Planning  3 Sets zijn 133 wkn bezig

14 Verdronken Land van Saeftinghe 14 Conclusie  Toegankelijkheid  Gebied (geen probleem) en vaarweg (aandacht voor ontwerp)  Natuurlijkheid  Enorme meerwaarde mogelijk door cyclische verjonging  Veiligheid  In principe geen probleem, maar wel aandacht schenken aan dijken


Download ppt "1 29 november 2007 RBW Verdronken Land van Saeftinghe Cyclische verjonging natuur m.b.v. ONDERZUIGEN."

Verwante presentaties


Ads door Google