De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidsplan Erasmus Trustfonds Rotterdam Voorjaar 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidsplan Erasmus Trustfonds Rotterdam Voorjaar 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Beleidsplan Erasmus Trustfonds Rotterdam Voorjaar 2012

2 Inhoudsopgave Beleidsplan Erasmus Trustfonds 2009-2012 1.Historie 2.Doelstelling 3.Positionering 4.Financiën 4.1 Vermogensbeleid 4.2 Inkomstenbeleid 4.3 Uitgavenbeleid 4.4 Subsidiebeleid 5. Samenwerking Erasmus Universiteit Rotterdam 6.Ledenbeleid

3 1. Historie Erasmus Trustfonds • 29 april 1913: Oprichting van de Vereeniging tot Oprichting eener Nederlandsche Handels- Hoogeschool (voorganger van het Trustfonds); • 1920: Oprichting Hoogeschool-Fonds; • 1956: Oprichting van de Vereeniging tot bevordering van de belangen der Nederlandsche Economische Hoogeschool (het Trustfonds); • Met de komst van de Erasmus Universiteit op 1 februari 1973 was het Trustfonds niet langer betrokken als bestuurder. Het Trustfonds kenmerkte zich primair als “vermogensfonds”. • Op 8 november 1977 is door het samengaan van de Stichting Fonds Medische Faculteit Rotterdam en de Vereniging Trustfonds voor Maatschappijwetenschappen, de Stichting Universiteitsfonds Rotterdam opgericht • 1991: De Vereniging krijgt een nieuwe naam: nadat het vermogen(Stichting Universiteitsfonds Rotterdam) en de voordrachtsrechten (Vereniging Trustfonds) werden ondergebracht bij een vereniging te weten de Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam; • 8 november 2005: Fusie tussen de Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit en de Stichting Hoogeschool-Fonds 1920.

4 2. Doelstelling Trustfonds De doelstelling van het Trustfonds is het bevorderen van de groei en bloei van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het Erasmus Trustfonds tracht dit onder meer te bereiken door: 1.het bevorderen van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, mede door het aanstellen van bijzonder hoogleraren,het aantrekken van gastdocenten en het initiëren van projecten. 2.het versterken van wetenschappelijke verzamelingen en inrichtingen. 3.het bevorderen van betrokkenheid van oud-studenten en promovendi van de Erasmus Universiteit en andere personen die tot de Erasmus Universiteit in enige betrekking staan; en het bevorderen van ondersteuning door hen van daarvoor in aanmerking komende activiteiten ten behoeve van de Erasmus Universiteit. 4.het ondersteunen van voorzieningen voor studenten,het ondersteunen van talentvolle of minvermogende studenten, het ondersteunen van studenten en (studenten)-organisaties die zich inzetten voor activiteiten welke zijn verbonden aan de Erasmus Universiteit alsmede het bevorderen van studiereizen door talentvolle studenten en door andere aan de Erasmus Universiteit verbonden personen. 5.het bevorderen van contacten tussen de Erasmus Universiteit en de maatschappij. Financiering vanuit het Erasmus Trustfonds vindt plaats wanneer dit regulier niet of niet volledig mogelijk is, de financiering vanuit het Trustfonds is een dikwijls aanvullend en extra alternatief om een project te kunnen realiseren.

5 Het Erasmus Trustfonds is een zelfstandige, onafhankelijke,vereniging die zich ten doel stelt de groei en bloei van de Erasmus Universiteit te bevorderen. Historische redenen, bescherming van het opgebouwde vermogen én een belangrijk onderscheidend vermogen ten opzichte van de Erasmus Universiteit liggen ten grondslag aan het onafhankelijk karakter van het Trustfonds. Het Erasmus Trustfonds biedt continuïteit met betrekking tot de financiering van projecten en uitvoering op maat ten aanzien van de wensen van een schenker, passend binnen de statuten en het beleid van het fonds. Voor de leden is het Erasmus Trustfonds een exclusieve vereniging, het lidmaatschap is een voorrecht. Het Trustfonds bevordert de contacten tussen haar leden en werkt samen met alumniverenigingen, in het bijzonder de Erasmus Alumni Vereniging. 3. Positionering

6 4.1 Vermogensbeleid Kern van het vermogensbeleid van het Trustfonds is het realiseren van een redelijk rendement met in achtname van een aanvaardbaar beleggingsrisico – Aanvaardbaar risicoprofiel, op basis van de volgende asset allocatie: • Zakelijke waarden 30% • Risicomijdende beleggingen 70% • Bandbreedte 30% – Welvaartvast vermogen op lange termijn. Het beleggingsbeleid voorziet in de mogelijkheid van beheer door derden. Het bestuur heeft in 2009 daartoe besloten en twee vermogensbeheerders. In verband met risicospreiding heeft het bestuur besloten om voor het onderbrengen van een deel van de liquide middelen een tweede bankrelatie aan te gaan. Het Trustfonds streeft naar beleggingen waarbij mens en natuur gerespecteerd worden en naar duurzaam beleggen. Het beheer en het beleid zijn er op gericht om op lange termijn het vermogen tenminste in stand te laten. 4. Financiën Erasmus Trustfonds

7 4.2 Inkomstenbeleid • Het Trustfonds verkrijgt haar inkomsten uit vermogen, schenkingen, erfstellingen, legaten en uit bijdragen van leden en donateurs. • Het Trustfonds biedt de mogelijkheid tot het vestigen van een ‘fonds op naam’ binnen de structuur van het Erasmus Trustfonds. • Het Trustfonds zal haar ANBI status verder uitdragen en zorgen dat dit op zoveel mogelijk plekken tot uiting komt. • Het Trustfonds beoogt actief samen te werken met de Erasmus Universiteit en de alumniverenigingen teneinde gezamenlijk meer gelden te werven bij alumni,instellingen en het bedrijfsleven. Hiertoe drie mogelijkheden aan de gevers aangeboden: 1. Schenking aan een faculteit voor een specifiek project/onderzoek. 2. Schenking aan de Universiteit voor een specifiek project/onderzoek. 3. Schenking aan het Trustfonds voor een (in de toekomst te bepalen) project/onderzoek. 4. Financiën Erasmus Trustfonds

8 4.3 Uitgavenbeleid • Het Trustfonds is voorstander van een voorspelbaar uitgavenbeleid. Het doel blijft echter om op langere termijn tenminste het huidige vermogen in stand te houden en bij voorkeur te laten groeien door fondsenwerving. • Om uitputting van de financiële middelen in de eerste helft van een kalender jaar te voorkomen, wordt met een voorzichtige systematiek en over het jaar gespreide subsidieverdeling gewerkt. • Het uitgavenbudget voor het nieuwe jaar zal in de laatste vergadering van het voorafgaande kalenderjaar door het bestuur worden goedgekeurd. • De grens voor projecten waarover de secretaris zelfstandig kan beslissen bedraagt € 5.000. 4. Financiën Erasmus Trustfonds

9 4.4 Subsidiebeleid • Voor subsidie van het Trustfonds komen die projecten in aanmerking die een doel hebben dat valt binnen de doelstelling van bevordering van groei en bloei van de Erasmus Universiteit. In principe valt buiten de doelstelling van het Trustfonds: – De subsidiëring van salariskosten : projecten voor onderwijs dan wel onderzoek kunnen hierop een uitzondering vormen; – De kosten van promoties en promotieonderzoek worden niet gesubsidieerd; – Individuele aanvragen door studenten *. • Het Trustfonds financiert doorgaans niet exclusief maar verlangt dat tenminste 50% vanuit andere bron wordt gefinancierd (eigen bijdrage of door universiteit/faculteit/derden). • Het Trustfonds financiert doorgaans niet door middel van het direct beschikbaar stellen van gelden maar door het verstrekken van een ‘garantie’ waarop aanspraak gemaakt kan worden indien onvoldoende middelen uit andere bronnen zijn gerealiseerd * Aanvragen voor ondersteuning in de vorm van een renteloze lening van minvermogende talentvolle studenten aan het R. Mees & Zoonen Fonds 1920 worden alleen in behandeling genomen wanneer deze aanvraag wordt begeleid door schriftelijke aanbevelingen van tenminste twee aan de Erasmus Universiteit Rotterdam verbonden functionarissen, bij voorkeur de betrokken hoogleraar en studentendecaan. 4. Financiën Erasmus Trustfonds

10 Bij het uitoefenen van haar functie werkt het Trustfonds intensief samen met de Erasmus Universiteit : • Het bestuur van het Trustfonds laat zich, indien gewenst, adviseren door de Rector Magnificus. • Het bestuur van het Trustfonds heeft ten minste 1x per jaar overleg met het College van Bestuur over de strategie van de Erasmus Universiteit en van het Erasmus Trustfonds. • Het Trustfonds werkt zoveel mogelijk actief samen met de Erasmus Universiteit en haar faculteiten op het gebied van fondsenwerving onder alumni. • Het Trustfonds kan een actieve rol spelen bij het beheer van extra geldmiddelen, verkregen uit oa. schenkingen en legaten aan de Erasmus Universiteit of haar faculteiten. Doelstelling is om de contacten met de Erasmus Universiteit op het huidige niveau te houden en samen de fondsenwerving onder alumni te intensiveren waarbij de operationele verantwoordelijkheid hiervoor bij de universiteit zal liggen. 5. Samenwerking met de Erasmus Universiteit

11 • Het Trustfonds is een vereniging met leden die zich betrokken voelen bij het Trustfonds en bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. • Leden kunnen zijn oud-studenten en promovendi van de Erasmus Universiteit en andere personen die tot deze Universiteit in enige betrekking staan,bij voorkeur, personen die vanuit hun maatschappelijke positie een rol van betekenis voor de Universiteit kunnen (gaan) spelen. • Lidmaatschap van het Trustfonds is een voorrecht voor de leden. Van de leden wordt betrokkenheid bij de vereniging en de Erasmus Universiteit verwacht. • Het bestuur heeft besloten meer leden en met name jongere leden te werven. Daarom is besloten een Commissie Ledenwerving aan te stellen. 6. Ledenbeleid Trustfonds (1/2)

12 • Bij de benadering van nieuwe leden zal zowel mondeling als in de uitnodigingsbrief meer nadruk komen te liggen op het exclusieve karakter van het lidmaatschap; • Het Trustfonds streeft, bij het aannemen van nieuwe leden, naar meer diversiteit. • Het Trustfonds organiseert, passend binnen de overige alumni activiteiten van de Erasmus Universiteit en haar faculteiten, één keer per jaar een bijeenkomst die de leden massaal naar de Erasmus Universiteit brengt. Doelstelling van deze bijeenkomst is tweeledig: manifestatie van het Trustfonds en een plezierig samenzijn voor de leden van het Trustfonds; • Het Trustfonds blijft actief betrokken bij de Opening van het Academisch Jaar, de Diesviering en de Mandeville lezing. • Om meer betrokkenheid van de leden van het Erasmus Trustfonds te creëren worden een aantal nieuwe commissies geïnstalleerd: • een commissie jaaractiviteit • commissie 100 jarig bestaan in 2013 • commissie ledenwerving 6. Ledenbeleid Trustfonds (2/2)


Download ppt "Beleidsplan Erasmus Trustfonds Rotterdam Voorjaar 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google