De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overwinnend leven, vandaag en morgen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overwinnend leven, vandaag en morgen"— Transcript van de presentatie:

1 Overwinnend leven, vandaag en morgen
Bijbelstudies over de Romeinenbrief

2 Dienen als rechtvaardigen
8 Overwinnend leven door te dienen Dienen als rechtvaardigen Romeinen 12-16:24

3 Doel van de Romeinenbrief
Inleiding Doel van de Romeinenbrief Dit doel wordt weergegeven in drie teksten: Romeinen 1:5: door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor zijn naam onder al de heidenen, Romeinen 16:25,26: Hem nu, die bij machte is u te versterken – naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang verzwegen, maar thans geopenbaard en door profetische schriften volgens bevel van de eeuwige God tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs bekendgemaakt onder alle volken Inleiding – Gehoorzaamheid – Kerntekst Romeinen 12:1,2 - De wil van God – Over verleiders en medearbeiders - Slotvraag

4 Doel van de Romeinenbrief
Inleiding Doel van de Romeinenbrief Ook Israël: Romeinen 11:30-32: Want evenals gij eertijds aan God ongehoorzaam waart, maar nu ontferming hebt gevonden door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geworden, opdat door de u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden. Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over hen allen te ontfermen. Inleiding – Gehoorzaamheid – Kerntekst Romeinen 12:1,2 - De wil van God – Over verleiders en medearbeiders - Slotvraag

5 Gevolg van gehoorzaamheid
Het gevolg van de gehoorzaamheid van het geloof is een dienend gedrag. De prikkeling van gehoorzaamheid is de barmhartigheid van God dat zich uit in Zijn genadebetoon. Inleiding – Gehoorzaamheid – Kerntekst Romeinen 12:1,2 - de wil van God – Over verleiders en medearbeiders - Slotvraag

6 Gevolg van gehoorzaamheid
Kerntekst tot bijbelse gehoorzaamheid is Romeinen 12:1,2: 1 Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. 2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Inleiding – Gehoorzaamheid – Kerntekst Romeinen 12:1,2 - de wil van God – Over verleiders en medearbeiders - Slotvraag

7 Gevolg van gehoorzaamheid
Relatie tot God (12:1-3) Relatie tussen Joodse en heidense gemeenteleden (14:1-15:7) Relatie tot leden van de gemeente (12:3-21) Romeinen 12:1,2 Relatie tussen Joodse en heidense gelovigen (15:8-33) Relaties tot overheid en medemens (13:1-14) Inleiding – Gehoorzaamheid – Kerntekst Romeinen 12:1,2- De wil van God – Over verleiders en medearbeiders - Slotvraag

8 1.Inleiding Kerntekst Rom.12:1,2
De praktijk van ons christen-zijn is gebaseerd op genade (voortkomend uit de barmhartigheid van God) En komt tot ontplooiing door overgave aan God (een levend, heilig en Gode welgevallig offer). Onder de wet bewerkten offers genade. Nu bewerkt genade ons offer. Inleiding – Gehoorzaamheid – Kerntekst Romeinen 12:1,2 - De wil van God – Over verleiders en medearbeiders - Slotvraag

9 2. Gedachten over barmhartigheid
Kerntekst Rom.12:1,2 D.m.v. de barmhartigheid van God kunnen we ons lichaam als een levend offer aanbieden. Barmhartigheid is afgeleid van het woord ‘ baarmoeder’. Zo totaal en intens als een moeder verbonden is met het kindje in haar, zo totaal en intens is God verbonden aan Zijn kinderen. Deze verbondenheid werkt het denken en voelen (gezindheid) van Christus in ons uit in relatie tot iedereen. Inleiding – Gehoorzaamheid – Kerntekst Romeinen 12:1,2 - De wil van God – Over verleiders en medearbeiders - Slotvraag

10 3. Gedachten over het stellen van ons lichaam als offer
Kerntekst Rom.12:1,2 Stellen is ‘toewijden aan’ (Rom. 6:13,16,19) Uit genade leven uit zich in de daden die met het lichaam worden verricht. Het uit zich dus in daden, niet in filosofieën of vrome overdenkingen. Genadebetoon (van God) komt tot uiting in dienstbetoon (aan God). Volgt dit dienstbetoon niet op het onderwijs van genade, dan schiet de prediking van genade tekort en wordt de genade misbruikt. Inleiding – Gehoorzaamheid – Kerntekst Romeinen 12:1,2 - De wil van God – Over verleiders en medearbeiders - Slotvraag

11 3. Gedachten over het stellen van ons lichaam als offer
Kerntekst Rom.12:1,2 De tijdsvorm van het stellen van ons lichaam geeft aan dat onze overgave een blijvend gebeuren is. Het is iets dat lett. eens voor altijd gebeurt! Een levend offer is zich voortdurend bewust, in elke facet van zijn praktische leven, dat het dood is voor zichzelf, maar levend voor God in Christus Jezus. God gaat aan het werk in ons door onze overgave. Fil.2:12,13 wordt werkelijkheid. Inleiding – Gehoorzaamheid – Kerntekst Romeinen 12:1,2 - De wil van God – Over verleiders en medearbeiders - Slotvraag

12 4. Twee citaten over eredienst
Kerntekst Rom.12:1,2 “In tal van godsdiensten is het zo, dat je allerlei cultische, religieuze regels in acht moet nemen. Op diverse momenten van de dag bijvoorbeeld bidden. Of het brengen van offers, in wat voor vorm ook maar. Of een pelgrimage. En dat zijn dan stukjes ‘eredienst’. Paulus maakt hier een geweldige ommezwaai, een enorme verdieping en uitbreiding. Want wat is nu ‘eredienst’? … Je hele leven! Jij bent het in jouw leven als gelovige, u in uw bestaan als christen. Een verdieping en een uitbreiding, zei ik. Kijk, het grote gevaar in alle religies, ook in het christelijk geloof, is dat je de rituelen die erbij horen, zoals bijvoorbeeld bidden, of het lezen uit het heilige boek of wat ook maar, dat je die rituelen eigenlijk verzelfstandigt. Dat ze vervolgens geen middel zijn, maar doel en dat je dus het gevoel krijgt dat het om die dingen gaat in het geloof. En schijnbaar sta je er zelf dan langzaam maar zeker buiten. En het leven van alledag, het eigenlijke leven, dat komt dan los te staan van je geloof. Inleiding – Gehoorzaamheid – Kerntekst Romeinen 12:1,2 - De wil van God – Over verleiders en medearbeiders - Slotvraag

13 4. Twee citaten over eredienst
Kerntekst Rom.12:1,2 Wel, daartegen komt Paulus in het geweer. Onze eredienst is niet een kwestie van je rituelen onderhouden –hoe belangrijk die ook zijn, dat is het punt niet! Onze eredienst is niet iets van voldoen aan een aantal verplichtingen, maar het is je hele leven, het in alles leven naar Gods goede wil. Om het maar eens zo te zeggen: Gods wil en daarmee onze eredienst, die is bepalend in de gemeente en bij het winkelen, op school en bij de sport, in je tv.-gedrag en je bidden, bij je Bijbellezen en bij je krant-lezen. Jezelf stellen in Gods dienst, het is echt willen leven, willen zijn zoals hij het je wil geven, zoals Gods Geest het in je leven wil maken”. Inleiding – Gehoorzaamheid – Kerntekst Romeinen 12:1,2 - De wil van God – Over verleiders en medearbeiders - Slotvraag

14 4. Twee citaten over eredienst
Kerntekst Rom.12:1,2 Er wordt geen enkele nieuwe geografische plek op aarde aangewezen waar voortaan de eredienst zal plaatsvinden. Er is tegenwoordig alleen een aanbidding in geest en in waarheid. Waar een leven volkomen is toegewijd aan de Heer, daar is de eredienst. Natuurlijk kunnen we dat in een kerkgebouw beleven evenals we dat op de markt of in de bioscoop of gewoon thuis kunnen beleven. Wanneer we het kerkgebouw meer waarde, een geestelijke waarde, toekennen keren we feitelijk weer terug naar de schaduwen en herkennen we dus blijkbaar niet de aanbidding in geest en waarheid. De Heer wenst een gemeente, waarin Hij werken kan, waar Hij zijn genade doorheen kan laten stromen. Onze logische eredienst is dus Hem onze lichamen te geven als een levend, heilig en God welgevallig offer.” Inleiding – Gehoorzaamheid – Kerntekst Romeinen 12:1,2 - De wil van God – Over verleiders en medearbeiders - Slotvraag

15 1. Inleidende vraag De wil van God
Waarom lijkt Paulus zoveel leefregels door te geven in deze hoofdstukken als het toch God is die Zijn wil uitwerkt in ons leven. Moeten wij dan toch niet zelf een serie inspanningen verrichten. Hoe zit het nu met de wil van God doen, die Hij uitwerkt? Het antwoord is: Alle aansporingen in Romeinen werken als een spiegel waaraan we het werk van Gods Geest herkennen in ons of het werk van onze eigen ik-gerichtheid (ons vlees…). Inleiding – Gehoorzaamheid – Kerntekst Romeinen 12:1,2 - De wil van God – Over verleiders en medearbeiders - Slotvraag

16 2. In relatie tot de leden van de Gemeente
De wil van God Kerntekst Romeinen 12:4,5: Want, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, 5 zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander. Inleiding – Gehoorzaamheid – Kerntekst Romeinen 12:1,2 - De wil van God – Over verleiders en medearbeiders - Slotvraag

17 3. In relatie tot de overheid De wil van God
Kerntekst Romeinen 13:1: Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld. Enkele gedachten over de verhouding christen tot de overheid Onderwerpen is niet hetzelfde als blindelings gehoorzamen Onderwerpen is je voegen naar de wetten van het land. Inleiding – Gehoorzaamheid – Kerntekst Romeinen 12:1,2 - De wil van God – Over verleiders en medearbeiders - Slotvraag

18 3. In relatie tot de overheid De wil van God
Enkele gedachten over de verhouding christen tot de overheid De overheid staat in dienst van God omdat Hij de overheden heeft aangesteld. De overheid is een principiële instelling Gods om de samenleving te regelen totdat Hij zichtbaar zal regeren over heel de aarde! We zijn echter God meer gehoorzaamheid verschuldigd dan aan de overheid. Inleiding – Gehoorzaamheid – Kerntekst Romeinen 12:1,2 - De wil van God – Over verleiders en medearbeiders - Slotvraag

19 4. In relatie tot de medemens
De wil van God Kerntekst Romeinen 13:10: De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet. Inleiding – Gehoorzaamheid – Kerntekst Romeinen 12:1,2 - De wil van God – Over verleiders en medearbeiders - Slotvraag

20 5. In relatie tussen Joodse en heidense leden
De wil van God Kerntekst: Romeinen 14:20: Zo laten wij dan najagen hetgeen de vrede en de onderlinge opbouwing bevordert. Drie kernwoorden: aanvaarden, niet oordelen en verdragen Inleiding – Gehoorzaamheid – Kerntekst Romeinen 12:1,2 - De wil van God – Over verleiders en medearbeiders - Slotvraag

21 5. In relatie tussen Joodse en heidense leden
De wil van God Aanvaarden: Romeinen 14:1: Aanvaardt de zwakke in het geloof, maar niet om overwegingen te beoordelen. Niet oordelen: Romeinen 14:13: Laten wij dan niet langer elkander oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven. Verdragen: Romeinen 15:1: Wij, die sterk zijn, moeten de gevoeligheden der zwakken verdragen en niet onszelf behagen. Ieder onzer trachte zijn naaste te behagen, ten goede, tot opbouwing. Inleiding – Gehoorzaamheid – Kerntekst Romeinen 12:1,2 - De wil van God – Over verleiders en medearbeiders - Slotvraag

22 5. In relatie tussen Joodse en heidense leden
De wil van God Twee principes liggen ten grondslag aan deze onderlinge verhouding. Principe van vrijheid (14:1-12) Wanneer mijn vrijheid in zaken die niet uitdrukkelijk verboden zijn in de Bijbel een aanleiding wordt voor het verzwakken van het geloof van een medebroeder of zuster, voeg ik mij vrijwillig naar mijn geloofsgenoot om niet mijzelf te behagen maar God te eren. Inleiding – Gehoorzaamheid – Kerntekst Romeinen 12:1,2 - De wil van God – Over verleiders en medearbeiders - Slotvraag

23 5. In relatie tussen Joodse en heidense leden
De wil van God Twee principes liggen ten grondslag aan deze onderlinge verhouding. Principe van liefde (14:13-23) Wanner ik mijn broeder of zuster liefheb dan zal ik niet mijn vrijheid in zaken die niet uitdrukkelijk in de Bijbel verboden worden, niet als norm neerleggen. Want mijn norm kan aanleiding zijn tot vallen van een geloofsgenoot. En dan zal ik God bedroeven. Inleiding – Gehoorzaamheid – Kerntekst Romeinen 12:1,2 - De wil van God – Over verleiders en medearbeiders - Slotvraag

24 6. In relatie tussen Joodse en heidense gelovigen
De wil van God Enkele gedachten Christus volbracht Gods wil in Zijn dienstbaarheid aan ‘besnedenen’ (Rom.15:8) Paulus volbracht Gods wil in het verkondigen van Christus boodschap van het Koninkrijk in zijn dienstbaarheid aan Christus voor de heidenen (Rom.15:16) Inleiding – Gehoorzaamheid – Kerntekst Romeinen 12:1,2 - De wil van God – Over verleiders en medearbeiders - Slotvraag

25 6. In relatie tussen Joodse en heidense gelovigen
De wil van God Enkele gedachten De gelovigen die zijn voortgekomen uit deze twee groepen, gedurende de tijd van het boek Handelingen vervulden de profetie dat Israël als volk tot jaloersheid zou worden gewekt (Deut.32:18-21) Daarom moesten zij ook eensgezind zijn in het aanvaarden, niet oordelen en verdragen van elkaar! Inleiding – Gehoorzaamheid – Kerntekst Romeinen 12:1,2 - De wil van God – Over verleiders en medearbeiders - Slotvraag

26 Enkele gedachten over verleiders
Over verleiders en medearbeiders Enkele gedachten over verleiders 17Maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het oog houdt, die, in afwijking van het onderwijs, dat gij hebt ontvangen, de onenigheden en de verleidingen veroorzaken, en mijdt hen. 18 Want zulke lieden dienen niet onze Here Christus, maar hun eigen buik, en misleiden door hun schoonklinkende en vrome taal de harten der argelozen. 19 Want uw gehoorzaamheid is bij allen bekend geworden. Over u verblijd ik mij dus, doch ik wil, dat gij niet alleen wijs zijt tot het goede, maar ook onbesmet van het kwade. 20 De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden. De genade van onze Here Jezus zij met u! Romeinen 16:17-20 Inleiding – Gehoorzaamheid – Kerntekst Romeinen 12:1,2 - de wil van God – Over verleiders en medearbeiders - Slotvraag

27 Enkele gedachten over verleiders
Over verleiders en medearbeiders Enkele gedachten over verleiders I.t.t. medearbeiders binden ze gelovigen niet aan Christus maar aan zichzelf I.t.t. medearbeiders zoeken zij niet Gods eer, maar bevrediging van eigen behoeften aan macht (buik). I.t.t. zijn aanleiding tot ruzie, conflicten, verleidingen van gelovigen I.t.t. medearbeiders bevorderen zij ongehoorzaamheid aan het evangelie Inleiding – Gehoorzaamheid – Kerntekst Romeinen 12:1,2 - de wil van God – Over verleiders en medearbeiders - Slotvraag

28 Laten wij Gods genade regeren?
Tot slot Geloven wij de Rechter? Leven wij heil-lig? Zijn wij gelukkig? Laten wij Gods genade regeren? Vinden wij onze strijd normaal? Leven wij als ‘zonen Gods’? Bidden wij voor Israël? Hoe dienen wij God?


Download ppt "Overwinnend leven, vandaag en morgen"

Verwante presentaties


Ads door Google