De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

maandag 30 juni 2014 Monday, 30 June 2014 Voorspellingen Predictions T H E W O R L D I S C H A N G I N G D E W E R E L D V E R A N D E R T The global.

Verwante presentaties


Presentatie over: "maandag 30 juni 2014 Monday, 30 June 2014 Voorspellingen Predictions T H E W O R L D I S C H A N G I N G D E W E R E L D V E R A N D E R T The global."— Transcript van de presentatie:

1

2 maandag 30 juni 2014 Monday, 30 June 2014

3 Voorspellingen Predictions T H E W O R L D I S C H A N G I N G D E W E R E L D V E R A N D E R T The global culture of our children will be vastly different than what it is today. De wereldcultuur van onze kinderen zal totaal verschillend zijn van wat ze vandaag is. Click for next page Klik voor volgende blad Onderzoek toont aan dat een cultuur, die men behouden wil voor de volgende 25 jaar, nood heeft aan een geboortecijfer van 2,11 kinderen per gezin. Met minder zal de cultuur verdwijnen. Historisch gezien, heeft geen enkele cultuur zich van een geboortecijfer van 1,9 hersteld. Bij een graad van 1,3 is herstel onmogelijk omdat correctie hiervan 80 à 100 jaren vergt en er is geen enkel economisch model dat zólang de cultuur kan schragen. According to research, in order for a culture to maintain itself for more than 25 years, there must be a fertility rate of 2,11 children per family. With any- thing less a culture will decline. Historically no culture has ever reversed a 1,9 rate of fertility. A rate of 1,3, it is impossible te reverse because it takes 80 to 100 years to correct itself and there is no economical model that can sus- tain a culture during that time. If two sets of parents each have one child, there are half as many children as there are parents. If those children have one child, there are one child, two parents and four grandparents. If only one million babies are born in the year 2006, it is impossible to have two million adults under the workforce in 2026. As the population shrinks, so will the culture. Als twee echtparen elk één kind hebben, dan zijn er half zoveel kinderen als ouders. Als deze kinderen één kind hebben, dan zijn er voor elk kind, twee ouders en vier grootouders. Als er in 2006 slechts één miljoen kinderen wordt geboren, dan is het on- mogelijk om in 2026 twee miljoen arbeidende volwassenen te hebben. Als de bevolking krimpt, zal ook de cultuur krimpen. FERTILITY RATES 2007 France 1,8 England 1,6 Greece 1,3 Germany 1,3 Italy 1,2 Spain 1,1 EUROPEAN UNION 1,38 ( 31 countries) GEBOORTECIJFERS 2007 Frankrijk 1,8 Engeland 1,6 Griekenland 1,3 Duitsland 1,3 Italië 1,2 Spanje 1,1 EUROPESE UNIE 1,38 (31 landen) Historical research tell us, it is impossible to reverse those numbers. In a few number of years the present Europe will cease to exist. Historisch onderzoek toont aan dat het onmogelijk is om deze cijfers om te keren. Binnen een klein aantal jaren zal het huidige Europa ophouden te bestaan. But the population of Europe is not declining !!!! WHY ? IMMIGRATION ISLAMIC IMMIGRATION Maar de bevolking van Europa daalt niet !!!! WAAROM ? IMMIGRATIE ISLAM-IMMIGRATIE Of all population growth in Europe since 1990, 90 % has been Islamic immigration. In France the fertility rate was 1,8 ; the moslim one was 8,1. In Marseille there are more mosks than churches; 30% of the children, age 20 or younger, are Islamic. In 2017 1/5th of the population in France will be Islamic and in 39 years from now, France will be an Islamic country. Van de bevolkingsgroei in Europa, en dit sedert 1990, was 90% Islamietische Immigratie. In Frankrijk Was de geboortegraad 1,8; de Islamitische- was 8,1. In Marseille zijn er meer moskeeën dan kerken; 30% van de kinderen beneden 20 jaar, zijn Islamietisch. In 2017 zal 1/5 de van de bevolking in Frankrijk Islamietisch zijn en binnen 39 jaren zal Frankrijk een Islamietisch land zijn. In ENGLAND Muslim immigration grew from 82,000 to 2,5 million. There are more than 1,000 mosks, many of them are former churches. In the NETHERLANDS 50% of all newborns are Islamic. In 25 years half of the population will be Muslim. In ENGELAND groeide de Moslim- Immigratie van 82.000 naar 2,5 miljoen. Er zijn meer dan 1.000 moskeeën, de meeste waren vroeger kerken. In Nederland is 50% van de nieuw geborenen Islamietisch. Binnen 25 jaar zal de helft van de bevolking Moslim zijn. In RUSSIA there are over 23 million Muslims or 1 out of 5 Russians. 40% of the entire Russian army will be Islamic in just a few years. In BELGIUM 25% of the population and 50% of the newborns will be Islamic. 1/3 of all European children will be born to Muslim families by 2025, just 16 years away. In RUSLAND zijn er meer dan 25 miljoen Moslims of 1 per 5 Russen. 40% van het ganse Russische leger zal Islamietisch zijn in enige jaren. In BELGIË zal 25% van de bevolking en 50% van de boorlingen Islam- ietisch zijn. 1/3 van alle in Europa geboren kinderen zullen Moslim zijn in 2025 of binnen 16 jaar. The GERMAN Government stated that Germany will be a Muslim State by the year 2050. There are 52 million Muslims in Europe. It is expected that the number will be doubled in the next few years, reaching then the number of 104 million. De DUITSE Regering verklaarde dat Duitsland een Moslim Staat zal zijn in het jaar 2050 Er zijn 52 miljoen Moslims in Europa. Verwacht wordt dat dit aantal zal verdubbelen in de komende jaren om dan een aantal van 104 miljoen te bereiken. CANADA’s fertility rate is 1,6 and so below the 2,11 needed to sustain the culture. Islam is now the fastest growing religion. Between 2001 and 2006 Canada’s population in- creased by 1,6 million; of those 1,2 million was immigration. CANADA’s geboortegraad is 1,6 en dus beneden de 2,11 die nodig is om de cultuur te bewaren. De Islam is nu de sterkst groeiende godsdienst. Tussen 2001 en 2006 groeide de Ca- nadese bevolking met 1,6 miljoen; hiervan was 1,2 miljoen immigratie. In the USA the fertility rate is 1,6. With the influx of the Latino nations the rate increases to 2,11. In 1970 there were 100,000 Muslims in America; in 2008 there were over 9 million. An Islamic organization stated that they must prepare themselves for the reality that in 30 years there will be 50 million Muslims living in America. In de USA is de geboortegraad 1,6. Met de instroom van de Zuidlatijnse landen wordt dit dan 2,11. In 1970 waren er 100.000 Moslims in Amerika; in 2008 waren er meer dan 9 miljoen. Een Islamietische organisatie ver- klaarde dat ze zichzelf moesten voorbereiden op de realiteit dat er binnen 30 jaar 50 miljoen Moslims zouden wonen in Amerika. Kadhafi said: “There are signs that Allah will grant victory to Islam in Europe without swords, without guns, without conquest. We don’t need terrorists, we don’t need homicide bombers. The 50+ million Muslims in Europe will turn it into a Muslim continent within a few decades.” The world that we live in is not the world in which our children and grandchildren will have to live in. Kadhafi zei: “Er zijn tekens dat Allah de zege zal schenken aan de Islam in Europa,, zonder zwaarden, zonder wapens, zonder ver- overing.Wij hebben geen terroristen of zelf- moordbommen nodig. De meer dan 50 mil- joen Moslims in Europa zullen het omvormen tot een Moslim-continent binnen enkele tientallen jaren.” De wereld waarin wij leven, is niet de wereld waarin onze kinderen en kleinkinderen zullen moeten leven. Jefken denkt Jefken thinks Being a Muslim is not a crime The majority of Muslims are “no” criminals Muslims and Christians believe in the same God and they all believe in Paradise Religion is opium for the people A bad Muslim is bad ! A bad Christian is bad ! The leaders of both cultures will find a compromise in order to stay in power Moslim zijn is geen misdaad De meeste Moslims zijn “geen” criminelen Moslims en Christenen geloven in dezelfde God en geloven allen in het Paradijs Godsdienst is opium voor het volk Een slechte Moslim is slecht ! Een slechte Christen is slecht ! De leiders van beide culturen zullen een compromis vinden om aan de macht te blijven

4 CLICK here KLIK hier

5 English Click here BRUSSELS ANNO 2050 STOP

6


Download ppt "maandag 30 juni 2014 Monday, 30 June 2014 Voorspellingen Predictions T H E W O R L D I S C H A N G I N G D E W E R E L D V E R A N D E R T The global."

Verwante presentaties


Ads door Google