De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Minor Financieel advies en ondersteuning Verzekeringen, week 3 particuliere verzekeringen W.H. Korthouwer w.h.korthouwer@hva.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Minor Financieel advies en ondersteuning Verzekeringen, week 3 particuliere verzekeringen W.H. Korthouwer w.h.korthouwer@hva.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Minor Financieel advies en ondersteuning Verzekeringen, week 3 particuliere verzekeringen
W.H. Korthouwer

2 Schadeverzekeringen voor de particulier
Woningen (opstallen) Inboedel Kostbaarheden Motorrijtuigen Aansprakelijkheid Rechtsbijstand Reisverzekering Annuleringsverzekering Zorgverzekeringen (in week 5) Ongevallenverzekering

3 algemeen Hoedanigheid als particulier, zakelijke hoedanigheid vaak beperkt of geheel niet gedekt! Belangrijk voor zelfstandigen en zzp-ers. Gezinssituatie; alleenstaand, meerpersoons of gezin met kinderen Dekkingsgebied voor bepaalde onderdelen van belang; NL, Europa of Wereld

4 Mate van dekkingsniveau
Verzekeringsdekkingen in de loop der jaren voor bepaalde verzekeringen sterk uitgebreid, het aantal polisvoorwaarden is echter ook toegenomen Twee soorten polis(voorwaarden): Met name genoemde dekkingen (positieve opsomming); gedekte gevaren zijn benoemd en weinig uitsluitingen benoemd Alle van buiten komende onheilen dekkingen (negatieve opsomming); alles is gedekt tenzij uitgesloten

5 opstalverzekering Van belang voor woningbezitters en in mindere mate voor huurders en appartementseigenaren Opstal is alles wat (nagel)vast met de grond is verbonden, bijv. zwevend parket is inboedel, vast verlijmd parket is opstal, Verbond heeft handvaten opgesteld wat opstal en wat inboedel is Eerste opstalverzekering was een pure brandverzekering, daarna kwamen er dekkingen bij zoals storm, waterschade, inbraak en overige gevaren Brandpolis is standaard Uitgebreide Gevaren Polis (UGV) geworden Vrijwel alle UGV polissen van maatschappijen zijn qua basisvoorwaarden afgeleid van de beurspolisvoorwaarden. Zie VVNB (Vereniging Nederlandse Assurantiebeurs)

6 Vervolg opstalverzekering
Oude polissen kennen een UGV dekking, nieuwere polissen standaard vaak UGV+ of “All Risks” (UGV++ / alle van buiten komende onheilen) Voornaamste verschillen: UGV dekt minder eigen gebrek schades zoals hak- en breekwerk bij waterschade, bij UGV+ en UGV++ meestal wel gedekt. UGV en UGV+ dekt geen gevolgschade indien deze niet is ontstaan als gevolg van een gedekt evenement. UGV++ dekt geen gevolgschade indien deze is uitgesloten Opstalschade huurders en appartementseigenaren (leden VVE) kunnen worden geclaimd bij resp. verhuurder en vereniging van eigenaren (VVE); dekking veelal slecht UGV en eigen risico per schade vanaf € 250

7 Verzekerd bedrag en premies opstalverzekeringen
Verzekerd bedrag (meestal indexvolgend) o.b.v.: Garantie tegen onderverzekering a.h.v. herbouwwaardemeter Verbond Garantie tegen onderverzekering a.h.v. vaste taxatie of waardebepaling Zonder garantie o.b.v. zelf opgegeven verzekerd bedrag* Andere methodieken van maatschappijen zoals koppeling met kadaster Tarief in ‰ van herbouwwaarde hangt af van: Inhoud in m3 en herbouwwaarde (excl.grond) van het pand Oudbouw, bestaande bouw of nieuwbouw (bouwjaar) Onderhoudstoestand, gerenoveerd of mate van onderhoud Bouwaard van het pand; bijv. steen/hard of houten vloeren i.p.v. betonnen vloeren. Postcodegebied Preventiemaatregelen (leveren vaak een korting op) Meer over opstal * Consument wordt gedeeltelijk beschermd met indexclausule, tot 25% afwijking met bouwindex

8 inboedelverzekeringen
Voor zelfstandig wonende Mate van dekkingsniveau; zelfde methodiek als bij opstal Verzekerd is de nieuwwaarde afhankelijk van ouderdom en gebruik Audio/video/elektronische apparatuur behoren niet tot de inboedel maar zijn vaak tot een bepaald bedrag meeverzekerd; let op vaak te laag of slecht verzekerd op oudere polissen. Voordeliger om verzekerd bedrag voor audio/video te verhogen i.p.v. aanvulling met kostbaarhedenverzekering Bagage in de auto vaak tot € 250 gedekt, mits uit het zicht of afgesloten Verzekerd bedrag (meestal indexvolgend) o.b.v.: Garantie tegen onderverzekering a.h.v. inboedelwaardemeter Verbond of taxatie/waardebepaling. Zonder garantie a.h.v. zelf opgegeven bedrag Afwijkende methode van de verzekeraar

9 Premies inboedelverzekeringen
Premie in ‰ van verz.bedrag zijn afhankelijk van: Gegevens opstal Postcodegebied; in grote steden beperkende voorwaarden t.a.v. diefstal/inbraak Gezinssamenstelling, leeftijd, inkomen Tarief varieert tussen 3,5‰ en 0,8‰ Meer algemene uitgangspunten inboedel

10 kostbaarheden Kostbaarheden vaak beperkt en limitatief gedekt op de inboedel Kunst, sieraden, geld, schilderijen, verzamelingen, beelden Dekking Alleen binnenshuis gedekt. Buitenshuis dekking of afwijkende dekkingen mogelijk met aparte evenementen/galerie kostbaarheden/kunstverzekering Tarieven tussen 5‰ en 50‰

11 Aansprakelijkheid (AVP)
Risicoaansprakelijkheid is gedekt, geen schade met motorrijtuigen Onrechtmatige daad art BW is uitgesloten, tenzij ontstaan door minderjarige kinderen Grensleeftijd aansprakelijkheid kinderen jaar; ouder is aansprakelijk indien kan worden aangetoond dat de daad had kunnen worden belet art. 6:169BW Aansprakelijk voor schade aan ondergeschikten zoals huishoudhulp of kinderoppas Opzichtrisico (iets tijdelijk van een ander in bezit/beheer) en vriendendienst vaak beperkt gedekt of uitgesloten Verzekerd bedrag standaard meestal standaard vanaf +/- 1 mln. Oude polissen vaak nog FL dekking Premie tussen € 20 en € 65 p/jr. Meer alg. uitgangspunten AVP

12 rechtsbijstand Dekking voor juridische bijstand in natura (vaak limitatief), dus kosten voor jurist, advocaat, rechtbank Geschillenregeling mogelijk Dekking voor externe deskundigen belangrijk Verschillende dekkingsvarianten van beperkt tot uitgebreid Polis bestaat uit de volgende rubrieken: Basis: consumentenrecht; bijv. geschillen na aankoop Verkeer: geschillen als gevolg van verkeersongelukken, juridische bijstand gaat verder dan alleen poging tot verhalen van schade Arbeid: juridische bijstand bij ontslag, reorganisatie en overige geschillen Woning: geschillen rondom de woning zoals geschillen met buren, de gemeente en aankoop/verbouwing Fiscaal: geschillen met de fiscus of andere overheidsorganen (op meest uitgebreide dekking)

13 Vervolg rechtsbijstand
Wanneer van belang? Mensen boven een grensinkomen van +/- € en onder de aanslaggrens in box 3 die geen recht hebben op gesubsidieerde rechtsbijstand. Wachttermijn 3 maanden (niet bij verkeersongelukken), eigen risico in de vorm van een wachttijd waarop niet geclaimd mag worden Franchise van € 450 (vanaf € 450 kan er een zaak worden ingediend), wel juridisch advies en ondersteuning onder dat bedrag Premie voor een gezin tussen € 100 en € 300 p/jr.

14 reisverzekering Eerste vereiste om aanspraak op een dekking te maken; er moet een geboekte reis en/of overnachting zijn geweest Limitatieve dekkingen Twee soorten: aflopende en doorlopende reisverzekering Reisverzekering bestaat uit de volgende rubrieken Bagage; basisdekking Ongevallen Gevaarlijke sporten Automobilistenhulp Geneeskundige kosten Overige kostendekking

15 Vervolg reisverzekering
Vaak overlap met: Pechhulp dekking op de autoverzekering of pechhulpdiensten zoals ANWB of Mondial Geneeskundige kosten op de ziektekostenverzekering; afhankelijk van de gekozen aanvullende zorgverzekering; Convenant samenloop zorgverzekeringen/reisverzekeringen, uitgangspunt dat de eerst benaderde verzekeraar de schade in behandeling neemt en regres pleegt op de ander Overlap op de ongevallenverzekering Alleen op de meest uitgebreide inboedelverzekeringen overlap m.b.t. de bagagedekking Premie voor een doorlopende reisverzekering tussen € 5 en € 25 p/mnd (indicatie)

16 Verkeer; wettelijk kader verkeersverzekeringen
Art. 185 WVW Regelt Risicoaansprakelijk- heid Bescherming zwakkere verkeersdeelnemer WAM Regelt financiële waarborgen Iedereen die schade lijdt door motorrijtuig

17 Wet aansprakelijkheids-verzekering motorrijtuigen (WAM)
Verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor alle mechanisch voortbewogen rij- of voertuigen Sinds 5e WAM richtlijn fors hogere bedragen Zaakschade: minimaal € 1 mln. Personenschade: minimaal € 5 mln. Definitie motorrijtuig: Motorrijtuig Twee of meer wielen Eigen mechanische krachtbron Niet langs spoorstaven

18 Voorbeelden motorrijtuigen
Personenauto’s Bussen Vrachtauto’s Brommers Vorkheftrucks Segway Elobike vormt een uitzondering nl.: Wel motorrijtuig echter géén verzekeringsplicht Gedekt op de AVP? Uitsluiting op de AVP “schade met of door motorrijtuigen” Geen dekking op de AVP, tenzij aparte clausule

19 Vervolg wam Verzekeringsplicht; alle motorrijtuigen, ook in de schuur e.d, aan/afmelden bij RDW (iedere 30dgn controle), boete voor onverzekerd rijden Beperkt aantal toegestane uitsluitingen zoals bij diefstal/geweldpleging, schade bij vervoerde zaken, schade geleden door bestuurder en deelname aan snelheidswedstrijden Rechtstreeks vorderingsrecht Waarborgfonds

20 Artikel 185 Wegenverkeerswet
Kern: Voor schade aan zwakkere verkeersdeelnemer Risicoaansprakelijkheid bij eigenaar/houder Ook voor rijgedrag van anderen: Met toestemming Zonder toestemming, behalve bij diefstal of joyriding Beroep op overmacht: Als bestuurder absoluut foutloos heeft gereden De bestuurder hoefde geen rekening te houden met fouten van het slachtoffer of medeweggebruikers, omdat deze onwaarschijnlijk waren Op alles wat zich binnen het voertuig af speelt, kan GEEN beroep op overmacht zijn arrest 30 maart 2007

21 Casco en aanvullende dekkingen
Eigen schade aan het voertuig (=casco) kan worden verdeeld in: Beperkt casco: brand, diefstal*, storm, glasschade Volledig casco: alle van buiten komende onheilen, ook bij zelf veroorzaakte schade Aanvullende dekkingen: Ongevallen inzittenden; uitkering vast bedrag (sommenverzekering) bij invaliditeit en overlijden Schadeverzekering inzittenden Verhaalsrechtsbijstand (beperkt) Rechtsbijstand (uitgebreider) Pechhulp en/of vervangend vervoer Accessoires (niet oorspronkelijk ingebouwd) zoals een navigatie of radio

22 Premie autoverzekering
Premie afhankelijk van o.a.: Leeftijd Schadeverleden bestuurder; aantal schadevrije jaren* Postcodegebied Soort auto: gewicht, merk/type, gewicht (bij WA), catalogus of dagwaarde (bij casco), type, kleur, motorvermogen, alarm (bij casco), aantal kilometers p/jr. en evt. overige factoren Gekozen aanvullende dekkingen * Maximale korting 80% vanaf +/ schadevrije jaren op WA en Casco (niet op aanvullende dekkingen)

23 ongevallenverzekering
Van oorsprong een oude verzekering, ontstaan doordat mensen werden blootgesteld aan ‘gevaarlijke werkzaamheden’. Twee soorten ongevallenverzekeringen: particulier en collectief Vaak gekoppeld aan levensverzekeringen Sommenverzekering: bedrag ineens bij overlijden of arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval zoals omschreven in de polis

24 Dekking ongevallenpolis
Dekking kan in vier onderdelen worden onderscheiden: Rubriek A: bedrag ineens bij overlijden Rubriek B: bedrag ineens of rente bij blijvende invaliditeit Rubriek C: periodieke uitkering (veelal max. 1jr.) bij tijdelijke invaliditeit Rubriek D: op basis van premier risque (=uitkering afhankelijk van gemaakte kosten) dekking voor geneeskundige kosten Premie is afhankelijk van gevarenklasse, gebaseerd op het beroep

25 levensverzekeringen Indeling levensverzekeringen:
Het moment dat de verzekering tot uitkering komt: Bij leven of Bij overlijden De wijze waarop uitgekeerd wordt: Een kapitaal ineens Een periodieke uitkering (rente) ad. A: Risicoverzekering, uitkering bij overlijden Spaarverzekering, uitkering bij leven Combinatieverzekering, uitkering bij leven of overlijden

26 kapitaalverzekeringen
Soorten risicoverzekeringen: Tijdelijke risicoverzekering, bijv. tot het einde van de looptijd van de aflossingshypotheek of pensioendatum. Uitkering niet zeker. Levenslange risicoverzekering, bijv. als begrafenisverzekering in geld of als successieverzekering. Uitkering is zeker. Risicoverzekering op vaste termijn, komt tot uitkering op vooraf afgesproken tijdstip na overlijden van verzekerde, bijv. als onderdeel van een gezinsvoorziening. Uitkering is zeker.

27 Vervolg kapitaalverzekeringen
Soorten spaarverzekeringen: Kapitaal bij leven, indien verzekerde op einddatum niet in leven is, keert de verzekeraar niets uit en heeft extra winst gemaakt op alle ontvangen premies Kapitaal bij leven met restitutie, bij eerder overlijden van de verzekerde voor de einddatum ontvangt de verz.nemer alle betaalde premies o.b.v.: 90% restitutie 110% restitutie Opgebouwde waarde Opgebouwde waarde + rentevergoeding

28 Vervolg spaarverzekeringen
Gemengde verzekering; zowel een kapitaal bij leven als een vooraf gekozen kapitaal bij overlijden, bijv. als gezins- en oudedagsvoorziening of als aflossing van de hypotheek Kapitaalverzekering op vaste termijn; uitkering op een bepaald tijdstip indien verzekerde in leven is of daarvoor is komen te overlijden (ofwel combi tussen kapitaalverzekering bij leven en de risicovastetermijnverzekering), bijv. als gezinsvoorziening of studieverzekering

29 renteverzekeringen Verschillende vormen: Vaste rente Lijfrente
Erfrente Voor de uitkering is het niet van belang of verzekerde wel of niet in leven is. Het tijdstip waarop de rente ingaat is meestal wel afhankelijk van leven of dood van de verzekerde.

30 Vervolg renteverzekeringen
Lijfrenteverzekeringen kunnen worden verdeeld in: Lijfrente op één leven (uitkering bij leven) Nabestaandenlijfrente, lijfrente wordt uitgekeerd bij overlijden van de verzekerde ten behoeve van de nabestaande Lijfrente op twee levens, lijfrente wordt uitgekeerd zolang de verzekerde en/of nabestaande in leven zijn/is. Specifieke lijfrentevormen zijn: Direct ingaande levenslange lijfrente Direct ingaande tijdelijke lijfrente Uitgestelde levenslange lijfrente Uitgestelde tijdelijke lijfrente

31 opbouw lijfrenteverzekeringen
Kapitaalverzekeringen waaronder de lijfrenteverzekering kennen de volgende soorten van kapitaalopbouw: Traditionele levensverzekering met garantie op einddatum; rendement is vooraf duidelijk o.b.v. rente (maatschappijwinst en/of staatsleningen) Beleggingsverzekering, zie verder stencil WFT-leven, transparantie beleggingsverzekeringen PE

32 ‘woekerpolis’, wat is dat?
Naam bedacht door Tros Radar in 2006 Teveel kosten en te weinig transparantie in beleggingsverzekering Ongeveer 7 miljoen polissen in omloop Schade bij de consument tussen 20 en 30 mld. Vermogensdoel wordt in de meeste gevallen niet behaald Aflossingen van hypotheken lopen gevaar Lagere lijfrente uitkeringen voor de oudedag dan gepland Veelal verbonden aan fiscale voorwaarden

33 Woekerpolis compensatie een ‘wassen neus’?
Er wordt een compensatie gegeven indien de kosten tussen 2,25% en 3% over de belegde waarde zijn. De beleggingen in huisfondsen zijn echter vaak ondermaats qua prestaties en kennen teveel kosten. Tevens wordt er een compensatie gegeven bij schrijnende gevallen zoals bij het inteereffect waarbij de risicopremie de poliswaarde heeft ‘opgegeten’

34 Volgende week zorg- en inkomensverzekeringen
Huiswerk week 4 Lezen/bestuderen: H13.1 – schade; zorgverzekeringen (tevens belang voor expats) H11.1 – schade; WIA aanvullingsverzekeringen H11.23 – schade; arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

35


Download ppt "Minor Financieel advies en ondersteuning Verzekeringen, week 3 particuliere verzekeringen W.H. Korthouwer w.h.korthouwer@hva.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google