De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prof. Dr. Bie Tremmery Kinder- en Jeugdpsychiater – Psychotherapeut Open Forum ‘Kinderen en jongeren: geestelijke gezondheid en psychiatrie” - Kinderrechtencoalitie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prof. Dr. Bie Tremmery Kinder- en Jeugdpsychiater – Psychotherapeut Open Forum ‘Kinderen en jongeren: geestelijke gezondheid en psychiatrie” - Kinderrechtencoalitie."— Transcript van de presentatie:

1 Prof. Dr. Bie Tremmery Kinder- en Jeugdpsychiater – Psychotherapeut Open Forum ‘Kinderen en jongeren: geestelijke gezondheid en psychiatrie” - Kinderrechtencoalitie Vlaanderen - 15 juni 2011 Forensisch psychiatrische jeugdzorg: save care behandeling

2 Introduction •De term ‘psychische ziekte’ wordt in de publieke opinie te pas en te onpas gebruikt. •‘Psychisch ziek’ staat in de media voor iedere aandoening, zoals een psychose, persoonlijkheidstoornissen, depressie, leerproblemen of … simpele fobie. •Emoties zijn geen psychiatrische stoornis.

3 RELATIE PSYCHIATRISCH - FORENSISCH? De Psychiatrische Forensische Patiënt psychiatrisch benadert

4 “Reguliere” psychiatrie •lijdensdruk •ziekte •initiatief bij betrokkene, bij omgeving,… •georganiseerd in behandel cluster

5 Forensische Kinder- en Jeugdpsychiatrie •Kader: jeugdbeschermingsrecht •Niet door lijdensdruk of ziekte •Niet georganiseerd in behandel clusters •POS – MOF = POF – MOS?

6 Forensische Kinder- en Jeugdpsychiatrie •Expertise verslag? •Wettelijk kader om behandeling op te leggen? •Rechten van het kind? Rechten van de maatschappij? •Wettelijk kader voor gesloten behandeling? •Responsiviteit behandeling vs. gerechtelijke maatregel? •Kan een behandeling starten zonder een moreel ethische stelling name?

7 •Maatschappij en wetgeving gaat uit van causaliteit •Wetenschappelijk onderzoek toont aan –Hogere prevalentie in bepaalde groepen –Is echter GEEN bewijs voor causaliteit –Ongekend: effect van een psychiatrische behandeling op normoverschrijdende gedrag van de jongere => In sommige gevallen zal een psychiatrische behandeling soelaas bieden, in andere echter niet.

8 RISICOTAXATIE De Psychiatrische Forensische Patiënt criminologisch benadert

9 SAVRY Historische factoren 1 Eerder gewelddadig gedrag 2 Eerder niet-gewelddadig delinquent gedrag 3 Jonge leeftijd bij eerste uiting van gewelddadig gedrag 4 Zich onttrokken hebben aan toezicht/interventie 5 Eerdere zelfbeschadiging of suicide pogingen 6 Getuige zijn geweest van geweld in het gezin 7 Geschiedenis van mishandeling als kind 8 Criminaliteit van de ouders/verzorgers 9 Vroege verstoring in de verzorgingssituatie 10 Geringe schoolprestaties Sociale / contextuele factoren 11 Omgang met delinquente leeftijdgenoten 12 Afwijzing door leeftijdgenoten 13 Ervaren stress en geringe copingvaardigheden 14 Geringe opvoedingsvaardigheden van de ouders 15 Gebrek aan steun van andere volwassenen 16 Achterstandsbuurt Individuele risicofactoren 17 Negatieve opvattingen 18 Impulsiviteit / Riskant gedrag 19 Problemen met middelengebruik 20 Problemen met hanteren van boosheid 21 Gebrek aan Empathie / Berouw. 22 Aandachtstekort/Hyperactiviteit 23 Onvoldoende medewerking aan interventies 24 Weinig interesse in/binding met school of werk Protectieve factoren P1 Prosociale betrokkenheid P2 Duidelijke ondersteuning door een ander P3 Duidelijk hechte band met tenminste één prosociale volw. P4 Positieve houding tegenover interventie en gezag P5 Duidelijk positieve gerichtheid op school of werk P6 Veerkrachtige persoonlijkheid

10 Delict & ernstige gedragsproblemen worden best in bredere context benaderd •Kinderen die getuige zijn van geweld tussen ouders hebben meer gedragsproblemen •Partnermishandeling gaat vaak samen met kindermishandeling •Vroege verstoring in de verzorgingssituatie is determinerend •Gedragsproblemen bij kinderen zijn de krachtigste voorspeller van latere partnermishandeling

11 FORENSISCH BEHANDELEN De Psychiatrische Forensische Patiënt therapeutisch benadert

12 Forensisch behandelen: een maatschappelijk gegeven •Kan een behandeling starten zonder een moreel ethische stellingname ? •Is resocialisatie mogelijk zonder dergelijke stellingname ? •NAMING – BLAMING – CLAIMING

13 Maatschappelijke verwachting •Geen recidive •Economisch •Onder impuls van Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg

14 Verwachting patiënt •Gemeenschapsinstelling of andere maatregelen vermijden •Hulpvraag ? •Lijdensdruk ?

15 Forensische visie Een forensische behandeling = maatschappelijk representatieve behandeling (niet enkel pathologie behandeling) Een forensische behandeling = maatschappelijk representatieve behandeling (niet enkel pathologie behandeling)

16 Forensische visie Maatschappelijk representatieve behandeling = Evaluatie van de facetten die je gaat behandelen om resocialisatie te realiseren (psychiatrische ziekte, gewetensontwikkeling, responsabilisatie, gezinsfunctioneren, factoren vanuit de risicotaxatie…)

17 Forensische visie •Causale relatie psychiatrie - criminogenese? => Hoogstwaarschijnlijk enkel beïnvloeding •Uitkomst van deze jongeren wordt bepaald door de psychiatrische ziekte én delinquentie

18 Psychiatrische Forensische Patiënt •de psychiatrische problematiek (CURE level) •de misdrijf omschreven feiten (RISK level) •de nood aan beveiliging (SECURITY level)

19 Inhoudelijke werking •Veilig behandelklimaat is essentieel •‘Peer’groep & Groepsdynamiek is determinant •Psychiatrisch behandelaanbod – psychotherapie, ergo-, muziek-, psychomotore therapie, … •Forensische behandelaanbod – Equipe module omtrent delictketens, delictscenario en gewetensvorming •Gezinsbegeleidingen •School: les en begeleiding naar re-integratie

20 Trajecten werken! •Preventie heeft gefaald: quid vroegdetectie en vroegbehandeling? •POS / MOF ~ Chronisch traject •Trajectdenken met permanente evaluatie van behandel- en beveiligingsnoden! •Ontwikkelingspotentieel stimuleren •Intense samenwerking en partnerschap tussen psychiatrie, onderwijs, welzijn en justitie

21 Fordulas

22 CONCLUSIE

23 Conclusie •Er is geen causaal verband tussen ziektebeelden en delict, wel een invloed •Quid POS MOF •Een forensische behandeling kan niet terug gebracht worden tot een pathologie behandeling => intense samenwerking en partnerschap tussen psychiatrie, onderwijs, welzijn en justitie •Maatschappelijke stellingname: een forensische behandeling omvat ook een delictbehandeling!

24 Conclusie •Goede inschatting van de mogelijkheden van de patiënt is nodig •Beveiligend werken = zorg op maat = responsabiliseren •Jongeren meer verantwoordelijkheid laten nemen dan ze aankunnen is gevaarlijk •Zorgtrajecten met gedifferentieerd behandel- en beveiligingsaanbod zijn noodzakelijk


Download ppt "Prof. Dr. Bie Tremmery Kinder- en Jeugdpsychiater – Psychotherapeut Open Forum ‘Kinderen en jongeren: geestelijke gezondheid en psychiatrie” - Kinderrechtencoalitie."

Verwante presentaties


Ads door Google