De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuw BV-recht per 1 oktober 2012 bezien door een fiscale bril Flexibiliteit OK, maar vereenvoudiging? door: Mr drs R.J.M.M. van den Hurk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuw BV-recht per 1 oktober 2012 bezien door een fiscale bril Flexibiliteit OK, maar vereenvoudiging? door: Mr drs R.J.M.M. van den Hurk"— Transcript van de presentatie:

1 Nieuw BV-recht per 1 oktober 2012 bezien door een fiscale bril Flexibiliteit OK, maar vereenvoudiging? door: Mr drs R.J.M.M. van den Hurk rjmmvandenhurk@telfort.nl

2 Flexwet wijzigt deels BV-recht • Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv- recht (“Flexwet”, nr. 31 058): – In werking getreden op 1 oktober 2012. Zie voor actuele wettekst: www.wetten.nlwww.wetten.nl • Uitdraai Staatsblad (nr. 299) is link, dan Invoeringswet (32 426, Stbl. 300) erbij houden (o.a. daarin 216,1 laatste zin verwijderd) – Fiscale gevolgen voor bestaande BV’s: • geen spontane risico’s als statuten ongewijzigd blijven • kansen door grotere flexibiliteit o.a. m.b.t. aandelen 11-9-2012De flexwet door een fiscale bril2

3 Flexwet: geen minimumkapitaal meer • Geplaatst kapitaal mag (bijna) nihil zijn – wel alle aandelen nominale waarde – Directe volstorting niet verplicht • Voor a.b. wel/niet volgestort niet relevant • Wel voor fiscale eenheid vpb 11-9-2012De flexwet door een fiscale bril3

4 Liever agio? • Bij uitgifte aandelen liever agio dan hoog nominaal kapitaal: agio is veel flexibeler – contractenrecht versus vennootschapsrecht – NB: als a.b.-houder dan is juist kapitaal beter, want alleen terugbetaling van kapitaal kan onbelast • Omzetting ak in agio? – Met beleid: waken voor verschuiving gerechtigdheid • Agio komt in beginsel gelijkelijk toe aan de aandelen • “geplaatst kapitaal” is de toetsgrootheid voor aanmerkelijk belang en voor de deelnemingsvrijstelling 11-9-2012De flexwet door een fiscale bril4

5 Liever helemaal geen kapitaal? • Terugbetalen kapitaal: risico uithollen vennootschap – Bestuurdersaansprakelijkheid: zie hierna – Bij pensioenvennootschap risico afkoop pensioen? • www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_12-008: als door terugbetaling of uitkering dividend pensioentekort, dan afkoop conform 19b,1,b Wet LB ‘64 www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_12-008 » Standpunt: uitgaan van individueel vooroverlijdensrisico – Stuk lijkt overhaast. Al twee juridische slordigheden in de vraag! » Fiscaal o.a. over het hoofd gezien dat pensioengerechtigde en aandeelhouder niet (geheel) zelfde hoeven zijn – En overigens volgens de site zelf is het antwoord toch niet bindend => goed doorlezen maar niet blind toepassen 11-9-2012De flexwet door een fiscale bril5

6 Flexwet: flexibilisering stemrecht • Spelen met stemrecht: voorzichtig ivm risico ontstaan soort-a.b. resp. ivm vereiste zeggenschap bij fiscale eenheid vpb • Aandelen zonder stemrecht: alternatief voor certificaten – Certificaten lastiger: administratievoorwaarden – wel goed art. 2:24d doornemen ivm wel/niet meetellen van aandelen zonder stemrecht! 11-9-2012De flexwet door een fiscale bril6

7 Flexwet: aandelen zonder stemrecht; gevolgen voor pensioen? • Pensioenwet: in artikel 1 aan a. en b. toegevoegd: (1/10 geplaatst kapitaal) “en waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden.” – www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_12-007: geen stemrecht = verbod opbouw EB www.belastingdienstpensioensite.nl • Lijkt me terecht standpunt • Wel slecht geformuleerd: er staat “opbouw stopt per 1 oktober 2012”. Moet zijn: per moment waarop er geen stemrecht meer is – NB: stemrecht hoeft volgens PW niet evenredig te zijn 11-9-2012De flexwet door een fiscale bril7

8 Flexwet: flexibilisering winstrecht • Winstrechtloze aandelen mogelijk – geen winstrecht én geen stemrecht mag niet (228,5) • Bij verandering van winstrecht kan aanmerkelijk belang voor IB ontstaan/tenietgaan • Bij tenietgaan winstrechtloze of stemrechtloze aandelen bij omzetting, fusie of splitsing recht op schadevergoeding: 334ee1,1 – 4.40 IB gewijzigd (2e NvW Inv.wet). Nu duidelijk dat claim op vervallen aandelen niet kan doorgeschoven 11-9-2012De flexwet door een fiscale bril8

9 Flexwet: relatie aandeelhouder/BV aandeelh.ovk. in statuten • 192,1,a: statuten kunnen verbintenisrechtelijke verplichtingen bevatten – Fiscaal verschil tussen statutaire regeling en aand.h.ovk.: statutaire regeling creëert soort voor a.b. – Statutaire regeling kan aandeelhouder niet tegen zijn wil binden. Dan echter geen stemrecht (lid 4) => aparte soort aandelen? – Aansprakelijkheid leidt niet tot ondernemerschap • 192,1,b: statuten kunnen ook eisen aan aandeelhouders stellen – Op zich niet van belang voor soort-vraag • behalve als stemrecht opgeschort? 11-9-2012De flexwet door een fiscale bril9

10 Flexwet: beperkingen bij inkoop: nietigheid of aansprakelijkheid bestuur • 50%-maximum bij inkoop vervalt • 207,2: inkoop is niet toegestaan indien • onvoldoende vrije reserves of • bestuur wist of redelijkerwijs behoort te voorzien dat vennootschap na verkrijging schulden niet kan betalen – Sanctie onvoldoende vrije reserves: nietigheid => transactie vervalt • 207,3: als de vennootschap na de verkrijging haar schulden niet kan betalen zijn kunnen de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn voor tekort door inkoop • Vervreemder ook hoofdelijk aansprakelijk voor tekort, maar ten hoogste tot de verkrijgingsprijs van de aandelen 11-9-2012De flexwet door een fiscale bril10

11 Flexwet: bescherming bij uitkeringen anders. • Wat is een uitkering eigenlijk: – “gewoon” uitkering van winst of reserves – uitkering van interimdividend – uitkering van verkapt dividend • “informeel dividend” – terugbetaling nominaal kapitaal: 208,6 • Mogelijkheid tot verzet door schuldeiser (ogv 209) is vervallen, nu dus via aansprakelijkheid bestuur – Terugbetaling agio • NB: ook al zou contractueel de terugbetalingsverplichting zijn overeengekomen, vennootschapsrecht gaat hier voor! 11-9-2012De flexwet door een fiscale bril11

12 Uitkeringen: wanneer nietigheid of aansprakelijkheid bestuur? • 216,1: uitkering voor zover EV daarna niet minder dan wettelijke en statutaire reserves – Sanctie: nietigheid; claim ogv onverschuldigde betaling – Stille reserves tellen niet mee voor bepalen ruimte (of toch?) – Uitkering kan op zich ook bij negatief vermogen, mits er geen wettelijke of statutaire reserves zijn 11-9-2012De flexwet door een fiscale bril12

13 Goedkeuring door bestuur vereist • 216,2: uitkering behoeft goedkeuring bestuur – Weigering mag alleen als liquiditeitsrisico voorzien – Toetsen op moment van uitkering! • Toetsing aan “vermogen” door ava bij besluit tot uitkering – “redelijkerwijs voorzien”: MvT bij 216 lid 2: jaar vooruitkijken redelijk, m.u.v. b.v. belastingclaims – Weigering valt binnen autonomie van bestuur! – Sanctie bij onjuist handelen: zie inkoop 11-9-2012De flexwet door een fiscale bril13

14 Hoe kan bestuur omgaan met risico? • Glijclausule nieuwe stijl? • Exoneratieclausule bestuur toegestaan? • NB: het gaat om aansprakelijkheid jegens de BV • Décharge? • Alle dochtervennootschappen in concern NV – Alleen moeder BV ivm flexibiliteit – Volgend jaar NV-recht op de helling 11-9-2012De flexwet door een fiscale bril14

15 IB-aspecten Flexwet • Aanmerkelijk belang: – Flexibilisering winstrechten en/of stemrechten => mogelijk eerder eigen soort • Straalt ook uit naar terbeschikkingstelling, bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, gebruikelijk loon, etc • Kan ook leiden tot meetrekken of meeslepen • Hoofdregel voor soort (art. 4.7 lid 1 Wet IB 2001): – Al dan niet samen met partner • Zelf minimaal één aandeel (behalve als huw.gemeenschap) – direct of indirect – 5% v.h. geplaatste kapitaal van een soort 11-9-2012De flexwet door een fiscale bril15

16 Aparte soort: art. 4.7 leden 2 en 3 IB • Geen aparte soort als dooreen leverbaar (?) – Vgl. Hof A’dam 7-9-2004, 03/2459 – = feitelijk! Stel A- en B-aandelen, volledig gelijk, alleen eigen dividendreserves. Pas als reserves ongelijk worden (door ander dividend) ontstaan m.i. twee soort-AB’s • Lid 2: benoemingsrecht, recht om naam te bepalen of vergelijkbaar recht creëert geen aparte soort – HR 16-12-2011, o.a. nr. 10/00158: stemrechten die zien op besluiten over uitkeringen van winst of vermogen van de vennootschap geen “vergelijkbaar recht” • dan A- en B-aandelen bij gelijke reserves al soort-AB’s? 11-9-2012De flexwet door een fiscale bril16

17 Wat als aparte soort ontstaat/eindigt • Nieuwe soort ontstaat: einde Box III, start Box II = – verkrijgingsprijs aandelen bepalen (4.23: w.e.v.) • NB: gemiddelde verkrijgingsprijs = per soort – W.e.v. bepalen van tbs-OG of tbs-vordering • NB: geen keuze-vermogen en geen “voorzichtigheid” – Checken of meetrek (ouders!) of meesleep (opties?) • Niet meer aparte soort (verschil verdwijnt) => – Wordt “gewoon” a.b.: a.b. loopt door – Geen a.b. meer: keuze ofwel afrekenen + Box III ofwel beroep op 4.40 (fictief ab) + afrekenen over tbs 11-9-2012De flexwet door een fiscale bril17

18 Omzetting aandelen: Besluit – Besluit van 4 sept. 2012, BLKB2012/101M: (o.a.): • omzetting van gewone aandelen in prefs • creatie A- (“fixatie oude waarde”) en B-aandelen • Certificering – Omzetting op zich onbelast • Mits “kunnen worden vereenzelvigd” – Gaat om de “economische betekenis” » dus ander criterium dan voor soort-a.b.! » Bezien vanuit de aandelen, niet vanuit de aandeelhouder! • Nieuwe situatie zelf kan op zich soort-a.b. opleveren: – Stel: aandeelhouder heeft alleen 4 % gewone aandelen » Omzetting in prefs => a.b. 11-9-2012De flexwet door een fiscale bril18

19 IB/vpb: sancties • Vergoeding tekort door aansprakelijke aandeelhouder: – Volgens staatssecretaris a.b.-verlies resp. deeln.vrijst. • Rente is Box III/belaste winst • Vergoeding door bestuurder/niet-AH: – Staatssecretaris: negatief loon/deeln.vrijst. (?) – En wat dan als bestuurder ook aandeelhouder? • Terugbetaling nietig dividend: m.i. dan geen dividend als “onverwijld” terugbetaald – Geen teruggave div.bel. – Als terugbetaling later: negatief a.b.-inkomen/deeln.vrijst. 11-9-2012De flexwet door een fiscale bril19

20 Flexwet: vennootschapsbelasting • Belastingplicht: – BV kan niet transparant gemaakt worden door aansprakelijkheid aandeelhouders • Fiscale eenheid: – 95 % juridische en economische eigendom • Wetsvoorstel “overige fiscale maatregelen 2013”: art. 15 lid 1 eist dat 95 % nominaal gestort kapitaal ook 95 % statutair stemrecht vertegenwoordigt en 95 % van winst en vermogen v.d. vennootschap • Onduidelijk: wanneer precies economische eigendom? – Verschil of recht statutair of in aandeelhoudersovk? 11-9-2012De flexwet door een fiscale bril20

21 Flexwet: deelnemingsvrijstelling/verbonden • Deelnemingsvrijstelling: – Eis: 5 % v.h. (economisch belang bij) nominaal gestorte aandelenkapitaal • Blijft zo, dus hier nog wel belang bij nominaal bedrag • Winstrechtloos of stemrechtloos hier niet van belang => sturing rondom 5 %-grens mogelijk • Verbonden (10a,4 en 5): zowel financieel belang als zeggenschap kan van belang zijn – Wordt materieel ingevuld => onduidelijk – HR 8-4-2011: 1/3 financieel belang volstaat => kans op meer dan 3 verbonden vennootschappen 11-9-2012De flexwet door een fiscale bril21

22 Fiscale aspecten: WBR • Art. 4,3 WBR: criterium is “belang” – Materieel te bepalen => onduidelijk • Moet volgens staatssecretaris wel uit aandelen spruiten – => opties of converteerbare leningen tellen niet. • “normale” prefs omvatten geen “belang” • Onzakelijke leningen mogelijk wel • aanwijzing in MvT (nr. 27 030, nr. 3, p. 6): belang uitleggen conform vpb • Art. 4,11: ook “rechten uit bestaande aandelen” – O.a. als winstrechtloze aandelen alsnog winstrecht 11-9-2012De flexwet door een fiscale bril22

23 Flexwet: miscellaneous • Investeringsaftrek (art. 8, 8,b vpb): verbonden = minimaal 1/3 van nominaal gestorte kapitaal • Bedrijfsfusie (14 vpb): adequate tegenprestatie materieel beoordelen – Besluit van 29-12-2008, § 3.4.4: “spelen ook begrippen als winst en zeggenschap een rol.” • Buitenlandse rechtsvormen: volgens staatssecretaris bestaande toetsingkader OK 11-9-2012De flexwet door een fiscale bril23

24 Flexibilisering: Bezint eer ge begint • Veel is nog tamelijk onduidelijk, vooroverleg is mede daardoor lastig • Als statuten worden aangepast: – Check goed of de aanpassing op zich al leidt tot fiscale risico’s, met name bij wijzigingen rondom aandelen en opname statutaire verplichtingen – Adviseer de klant bij voorbaat over mogelijke risico’s bij latere (feitelijke) handelingen • B.v. uitgifte/inkoop aandelen 11-9-2012De flexwet door een fiscale bril24


Download ppt "Nieuw BV-recht per 1 oktober 2012 bezien door een fiscale bril Flexibiliteit OK, maar vereenvoudiging? door: Mr drs R.J.M.M. van den Hurk"

Verwante presentaties


Ads door Google