De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Studiedag Het persoonlijk portaal voor de cijferberoepen Donderdag 3 juni Pacheco – Brussel Een initiatief van de FOD Financiën in samenwerking met:

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Studiedag Het persoonlijk portaal voor de cijferberoepen Donderdag 3 juni Pacheco – Brussel Een initiatief van de FOD Financiën in samenwerking met:"— Transcript van de presentatie:

1 1 Studiedag Het persoonlijk portaal voor de cijferberoepen Donderdag 3 juni Pacheco – Brussel Een initiatief van de FOD Financiën in samenwerking met:

2 2 Agenda  Verwelkoming  Voorstelling en demonstratie van de nieuwe mogelijkheden van MyMINFIN- Pro  Koffiepauze  De fiscale actualiteit  Slotwoord

3 3 Verwelkoming Dhr. L. Collet Stafdirecteur ICT FOD Financiën

4 4 Ons doelstellingen  Een doelgerichte partnerrelatie met de cijferberoepen  Een dienstverlening die beantwoordt aan de verwachtingen en de behoeften  Nieuwe toepassingen die toelaten om de wederzijdse dienstverlening te verbeteren, in het belang van de belastingplichtige

5 5 MyMINFIN-Pro Het persoonlijk portaal voor de cijferberoepen Inleiding door de voorzitters van de instituten Presentatie van MyMINFIN-Pro Dhr. J. De Blay Secretaris-penningmeester IAB

6 6 Wat is MyMINFIN-Pro ?  Beveiligd persoonlijk portaal  Uitsluitend voor cijferberoepen !  Unieke toegang tot  E-services  Tax-on-Web  Intervat  Belcotax-on-Web  Vensoc  Finprof  Overzicht van uw (TOW-)mandaten  Persoonlijke informatie van uw cliënten – natuurlijke personen  Voor wie u over een MyMINFIN-mandaat beschikt

7 7 Een uniek portaal  Toegang via  Eigen URL: www.myminfinpro.be  De MyMINFIN homepagina: www.myminfin.be

8 8 Een beveiligde toegang  Enkel toegankelijk na authentificatie

9 9 Beveiligd met e-ID  Identiteitsbeheer  Identificeren van de gebruiker  ‘Wie is de gebruiker’  Authentificeren van de gebruiker  ‘Bevestiging dat de gebruiker is wie hij zegt te zijn’  Verificatie  ‘wat zijn de kwaliteiten (rollen/hoedanigheden) van deze gebruiker’  Toegangsbeheer  Autorisatie  ‘welke gebruiksrechten heeft deze gebruiker (met deze kwaliteiten, binnen deze rol)’  Toegang tot toepassingen  Toegang tot informatie

10 10 Een eenvoudige procedure  Een gepersonaliseerde werkwijze  Dus ook voor uw medewerkers individueel …

11 11 Toegang tot e-services  Principe van ‘single sign on’  Overschakelen tussen de verschillende toepassingen zonder zich telkens opnieuw te moeten identificeren …  Beschikbare toepassingen:

12 12 Toegang tot informatie  Algemene informatie  Formulieren  Vervaldata  …  Persoonlijke informatie van uw cliënten  Enkel voor deze cliënten waarvoor u over een specifiek (nieuw) MyMINFIN mandaat beschikt !!!  En waarvoor u ook al over een Tax-on-Web mandaat beschikt …

13 13 Het MyMINFIN mandaat  Elektronische goedkeuring, via e-ID, van het mandaat door belastingplichtige  Op eigen initiatief via zijn MyMINFIN persoonlijke pagina  Na (algemene) mailing of vraagstelling door jullie  Mogelijkheid om link naar de juiste pagina binnen MyMINFIN op te nemen  Na (individuele) vraagstelling via MyMINFIN-Pro  Automatische aanmaak van individuele e-mail vanuit het MyMINFIN-Pro portaal.

14 14 Het MyMINFIN mandaat  Elektronische goedkeuring, via e-ID, van het mandaat door belastingplichtige  Op eigen initiatief via zijn MyMINFIN persoonlijke pagina  Na (algemene) mailing of vraagstelling door jullie  Mogelijkheid om link naar de juiste pagina binnen MyMINFIN op te nemen  Na (individuele) vraagstelling via MyMINFIN-Pro  Automatische aanmaak van individuele e-mail vanuit het MyMINFIN-Pro portaal. Met de ingebruikneming van het nieuwe FED-IAM platform zullen op termijn alle mandaten elektronisch worden beheerd ! Opgelet: de belastingplichtige kan u pas een MyMINFIN mandaat toekennen als u ook al over een TOW-mandaat beschikt !

15 15 Aanmaken van het mandaat  Door de belastingplichtige binnen zijn persoonlijk MyMINFIN portaal:  M.a.w. na authentificatie met e-ID  Vertrekkende van het TOW-mandaat :

16 16 Aanmaken van het mandaat  Door de belastingplichtige binnen zijn persoonlijk MyMINFIN portaal:  M.a.w. na authentificatie met e-ID  Vertrekkende van het TOW-mandaat : Opgelet: indien de belastingaangifte wordt ingediend voor een koppel, dienen beide partners een mandaat te geven opdat jullie toegang zouden hebben tot alle documenten

17 17 Beheer van de mandaten  De belastingplichtige beheert het MyMINFIN mandaat elektronisch  Opheffen van het mandaat gebeurt eveneens elektronisch  Opgelet: de belastingplichtige kan desgewenst het TOW mandaat opheffen volgens de bestaande procedure !

18 18 Persoonlijke informatie  MyMINFIN-Pro geeft u toegang tot volgende documenten:

19 19 Toegang tot de documenten  Na selectie van een dossier is de informatie toegankelijk  Via snelzoeking of via lijst  Op basis van nationaal nummer

20 20 De documenten  Identieke structuur als binnen MyMINFIN :

21 21 Toegang tot TOW  TAX-Workbox als e-service binnen MyMINFIN- Pro !  Maar wel nog dossier zelf selecteren.

22 22 Vlot wisselen …  Overschakelen tussen TOW en MyMINFIN-Pro  Overschakelen tussen verschillende MyMINFIN-PRO dossiers  Bijvoorbeeld tussen de documenten/dossiers van beide partners  Overschakelen naar andere e-services  Zonder zich opnieuw te moeten aanmelden !

23 23 Transparantie t.o.v. belastingplichtige  Belastingplichtige krijgt informatie over laatste toegang tot zijn dossier  Belangrijk inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

24 24 Voordelen  Voor de belastingplichtige:  Geen noodzaak meer om de betreffende documenten of een kopie daarvan fysisch te bezorgen aan jullie  Transparantie over de toegang tot de informatie  Voor jullie  Geen tijdsverlies meer wegens ontbrekende documenten  Meer volledige informatie draagt bij tot een betere dienstverlening

25 25  Vragen ?

26 26 Koffiepauze

27 27 De fiscale actualiteit Dhr. J. Brock E.a. Inspecteur-diensthoofd. Dienstleider van een team grote ondernemingen in het Controlecentrum Brugge

28 28 Fiscale actualiteit 2010 Johan Brock E.a. Inspecteur-diensthoofd

29  Voorstel van aanslag  Proefproject voor 4646 belastingplichtigen;  Wettelijke grondslag: koninklijk besluit van 02/03/2010;  Categorie belastingplichtigen die enkel wettelijke pensioenen, overlevingspensioenen of andere belastbare pensioenen of rente ontvangen met een BV van max. 180 €;  Brieven verstuurd op 26/4/2010;  Stelt de belastingplichtige geen vergissingen vast, dan hoeft hij niets te doen;  Stelt de belastingplichtige gebreken en/of vergissingen vast, dan meldt hij dat binnen de maand aan de administratie. Aangifte PB 2010

30  Nieuw 1. Toegang uitgebreid naar buitenlandse belastingplichtigen met een e-ID 2. Toegang uitgebreid naar belastingplichtigen van wie een van beide partners Europees ambtenaar is 3. Belastingplichtigen die hun aangifte in 2009 via Tax-on-Web Mandataris indienden, ontvangen vanaf dit jaar geen papieren aangifte meer 4. Belastingplichtigen die hun aangifte in 2010 zelf indienen via Tax-on-web, zullen via hun ontvangstmelding een verwittiging krijgen dat ze vanaf aanslagjaar 2011 geen papieren aangifte meer zullen ontvangen tenzij ze de andere keuze uitdrukkelijk aangeven in hun elektronisch fiscaal dossier op http://www.myminfin.be Aangifte PB 2010 Tax-on-web

31  Doelstelling 2010  3.000.000, dus bijna de helft van alle aangiften  TOW praktisch (startpagina):  Voorspelling van pieken op Tax-on-web 2010;  Indicatie van de gebruiksintensiteit (en eventuele verzadiging) in werkelijke tijd (voorspelling 2010) Aangifte PB 2010 Tax-on-web

32 32 VAK IV WEDDEN - LONEN

33 VOORDELEN ALLE AARD 33

34 GEBRUIK VOERTUIG VAA vanaf 1.01.2010 34

35 Ci. 9.03.2010  Voertuigen waarvoor geen gegevens ter beschikking zijn bij de dienst voor inschrijving van voertuigen : -205 gr/km indien benzine/LPG/aardgas. -195 gr/km : indien dieselmotor.  Zich beroepen op informatie waarover DIV beschikt (indien zij er over beschikt is zij over het algemeen vermeld op inschrijvingsbewijs). 35

36 VAA & Leasingmaatschappijen 36 Waardebepaling uit autogidsen : Overname leasingvoertuig : 40.000 km i.p.v. 20.000/25000 in autogids. Voordeel 590.000 => 500.000 BEF.

37 VAA en 40d vaste plaats van tewerkstelling (PV)  40 dagen gedurende het jaar.  VAA PW  Geen recht op een forfaitaire maaltijdvergoeding in het kader van kosten eigen aan werkgever (> 5 u van bureel). 37

38 TERUGBETALING WOON-WERKVERKEER  Vrijstelling : Openbaar gemeenschappelijk vervoer : Volledig bedrag vergoeding.  Door WG georganiseerd gemeenschappelijk vervoer (met bus, minibus…). Voor een bedrag gelijk aan een weektreinabonnement eerste klasse voor die afstand x aantal dagen dat van het vervoer gebruik werd gemaakt en gedeeld door 5  Ander vervoermiddel : Eigen voertuig of voertuig firma (7500 of 5000 km) aj 2010 : 350 € Voorheen AJ 09 slechts 125€)  Fietsvergoeding en vrijstelling hier niet opnemen.

39 39  NIEUWE REGELING  Voordelig stelsel voor sportbeoefenaars.  Geldt dus voor voetballers, basket, volleyball, wielrenners, tennis…

40 Jonge sportbeoefenaar - aj 2010  17.030 € tegen tarief 16,5%  Enkel nog voor bezoldigingen als werknemer (en dus niet meer als bedrijfsleider).  De grens van 17.030 € slaat op de bruto- inkomsten. 40

41 41 Oudere sportbeoefenaars aj 2009  Personenbelasting beroepsinkomsten uit sportieve nevenactiviteit : 33% (nevenactiviteit:wanneer de beoefenaar nog een andere beroepsactiviteit heeft die hem hogere inkomsten oplevert dan de beroepsinkomsten uit zijn sportieve activiteit)(vergelijking bruto belastbaar inkomen)  Attest aan werkgever.

42 42 Scheidsrechters, opleiders, trainers en begeleiders  Beroepsinkomsten uit nevenactiviteit : 33% Betreft opleidende, omkaderende of ondersteunende activiteit ten behoeve van sportbeoefenaars. Hier geldt geen leeftijdsvoorwaarde.

43 aj 2010  W. 22.12.2009  Verwijzing beroepsinkomsten : slaat ook op zelfstandigen en bedrijfsleiders.  Aanpassing : bedrijfsleiders zijn uitgesloten.  Zelfstandige kan er wel nog van genieten.  Afzonderlijke taxatie geldt nog voor de eerste schijf van 17.030 € (aj 2010).  Excedentair gedeelte : gewoon tarief. 43

44  Nevenactiviteit  Voorheen vergelijken van beroepsinkomsten uit voornoemde activiteit als sportbeoefenaar…  Wet zegt nu dat vergelijking moet gebeuren met totaal van voornoemde activiteiten in de sportsector en bruto belastbaar bedrag uit andere activiteiten.  Vanaf 1.01.2009 44

45 45 AFTREKBARE BESTEDINGEN

46 Beroepsverliezen – forfaitaire grondslagen  H.v.Cassatie 14.03.1997:  Kruidenier (winst vastgesteld op basis van forfaitaire grondslagen met aftrek werkelijke kosten).  Geleden verlies werd afgetrokken van inkomsten van bediende.  Verlies kon niet gerecupereerd worden volgens Hof. 46

47 HvB Antwerpen  H.v.B. te Antwerpen, 20.01.2009  Forfait bakker – bewijst kosten (art 49-66)  Volgens Hof kan het verlies niet geweigerd worden omdat het werd vastgesteld op basis van art. 342 § 1.  De forfaitaire grondslag zelf vormt een bewijsmiddel voor het vaststellen van de belastbare grondslag.  Bovendien werd hier een grondige verificatie uitgevoerd. 47

48  “Het inkomen is volledig vastgesteld in functie van de regels van het forfait en dient als wettelijk bewezen te worden beschouwd.  Een correct vastgesteld verlies dient als bewezen te worden beschouwd. 48

49 INTRESTBONIFICATIE GROENE LENING 49

50 Intrestbonificatie  Bonificatie van 1,5% ten laste van Staat.  Bij erkende kredietinstellingen  Voor leningen bestemd voor energiebesparende uitgaven.  De kredietnemer moet via de kredietgever om toekenning van de intrestbonificatie verzoeken (ten laatste op het ogenblik van ondertekening kredietovereenkomst).

51 Belastingvermindering voor intresten m.b.t. dergelijke leningen  Vanaf 1.01.2009 tot 31.12.2011  Deze bedraagt 40% van de intresten.  Niet van toepassing voor intresten die : -die in beroepskosten staan. -die in aanmerking komen voor intrestaftrek in vak VIII (bouwen, verbouwen…).

52  Kapitaalaflossingen kunnen in aanmerking komen AEW, BS of LT : -Dient dan wel een hypothecaire lening te zijn; -Looptijd minstens 10 jaar.  Intresten kan hij gedeeltelijk laten in aanmerking nemen voor AEW… of voor de belastingvermindering.

53 Voorwaarden lening  Soort lening : -Indien consumentenkrediet : verkoop of afbetaling of lening op afbetaling. -Van een overeenkomst in het kader van een hypothecair krediet.  Looptijd 10 jaar.  Kapitaal minstens 1.250 en max 15.000 € (per woning / kredietnemer / per kalenderjaar). 53

54 Voorbeeld  Echtpaar / twee woningen in gemeenschap / uitvoeren van energiebesparende investeringen.  Zij kunnen per kalenderjaar 4 groene leningen afsluiten die in aanmerking komen voor de intrestbonificatie met een totaal kapitaal van 60.000 €.  2 facturen (eind 2009 en begin 2010). Mogelijkheid om 2 leningen met bonificatie af te sluiten voor dezelfde woning door dezelfde BP.

55 Belastingvermindering op resterende intresten  Saldo dat niet door bonificatie is gedekt.  40% van de intresten die werkelijk zijn betaald tijdens BT na aftrek van de tussenkomst staat (geen overdracht).  KB : (model door Minister vast te leggen) -eenmalig basisattest (waaruit moet blijken dat ze in aanmerking komt). -jaarlijks betalingsattest (betaald bedrag + dat vw nog steeds vervuld zijn). 55

56  Voor gehuwden of WS : Omdeling in functie van hun belastbaar inkomen t.o.v. het totaal belastbaar inkomen.  Geldt voor alle energiebesparende uitgaven.

57 57 VAK IX (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN

58 BEDRAGEN TER BESCHIKKING GESTELD IN HET KADER VAN RENOVATIEOVEREENKOMSTEN 58

59 Vlaamse belastingvermindering  Om renovatie van krotwoningen en leegstaande panden fiscaal aan te moedigen.  Voor particulieren die hiervoor geld lenen aan familie of vrienden.  De zogenaamde mama-papa lening.  Voor de renovatie van een leegstaand, ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd onroerend goed. 59

60  Dient gedurende maximaal vier opeenvolgende jaren in één of meer van volgende registers te zijn opgenomen :  - leegstandregister; - inventaris van leegstaande of verwaarloosde gebouwen of bedrijfsruimten  -lijsten van ongeschikte, onbewoonbare of verwaarloosde gebouwen of woningen. 60

61  2,5% van berekeningsgrondslag (gemiddeld openstaand saldo behalve voor 2009 => saldo op 31.12.2009  Jaarlijks toegestaan voor het aantal volle jaren waarin woning gebruikt wordt als hoofdverblijfplaats van ten minste 1 kredietnemers.  Vanaf jaar niet meer als hoofdverblijfplaats gebruikt => verlies voordeel. 61

62 62 ENERGIEBESPARENDE INVESTERINGEN

63 40% met max. van 2770+830= 3600

64

65 65 Verdeling belastingverminderng echtgenoten  Oude regeling  Beide echtgenoten eigenaar : omdeling in functie van het aandeel in de eigendom, vruchtgebruik… bezit). In functie KI.  Huurders omdeling in functie van hun belastbaar inkomen voor beide echtgenoten die huurder zijn.  Vanaf AJ 2010  Gemeenschappelijke aanslag : vermindering wordt evenredig omgedeeld in functie van het belastbaar inkomen van elk tov som van de belastbare inkomsten

66 Omzetting van verminderingen in een terugbetaalbaar belastingkrediet m.b.t. isolatie… 66

67  Het deel van de verminderingen dat geen aanleiding geeft tot een daadwerkelijke vermindering van de belasting, wordt omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet in de mate dat het betrekking heeft op : 67

68  1° de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques 2° de in de belastbare tijdperken 2009 tot 2012 werkelijk betaalde energie-besparende uitgaven voor de isolatie van daken muren (*) en de vloeren (*)  (* enkel de uitgaven die werkelijk betaald zijn in 2009 en 2010) 68

69 Uitbreiding belastingkrediet

70 Overdraagbaarheid van de belastingvermindering  Wanneer het totaal van de verschillende belastingverminderingen het grensbedrag overschrijdt, kan het overschot worden overgedragen op de drie belastbare tijdperken volgend op dat waarin de uitgaven werkelijk werden gedaan, zonder per belastbaar tijdperk, de uitgaven van het belastbaar tijdperk inbegrepen, het voormelde grensbedrag te overschrijden.  Deze overdracht is enkel van toepassing wanneer de bedoelde uitgaven betrekking hebben op werken die worden verricht aan een woning waarvan de ingebruikneming ten minste vijf jaar voorafgaat aan de aanvang van die werken

71

72 72

73 73 Meer dan 1 woning Zie Calc energie plus op www.minfin.fgov.be 73

74 74 Huurder – naakte eigenaar - vruchtgebruiker – eigenaar.

75 75 VENNOOTSCHAPSBELASTING

76 76 Controlecentrum Grote ondernemingen

77 77 Ci. 11.01.2010  Bevoegd voor alle vennootschappen die volgens het Wetboek van Vennootschappen niet als klein worden aangemerkt.  Gevestigd te Brussel.  Strekt zich uit over alle gemeenten (behalve Duitstalige Gemeenschap).

78 78  CC Grote ondernemingen (CCGO)  Opgericht vanaf 1.01.2010.  Vennootschappen die geconsolideerde balans moeten opstellen + zij opgenomen in de consolidatie.  Ook : kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen.

79 79 Criteria voor vennootschappen

80 80  Het criterium omvang om een vennootschap te kwalificeren als GO doet beroep op artikel 15, §§ 1, 3 en 4, W.Ven.  Dient niet op geconsolideerde wijze te worden toegepast.

81 81 VRUCHTGEBRUIK

82 82 H.v.Cassatie 22.11.2007 gelijksoortige gevolgen  De eigendomsverhouding werd aanzienlijk gewijzigd en de juridische relatie tussen de derde verkoper en de vennootschap werd genegeerd.  De in de plaats gestelde kwalificatie moet gelijksoortig zijn (identiek zijn is niet vereist zoals Hof van beroep oordeelde).  Bevestiging door Nederlandse kamer van H.v.C (twee jaar terug Franstalige kamer –simulaire).

83 83 REA Brugge, 17.06.09 en 18.06.2008  1 Geneesheervennootschap. Bezoldigingspolitiek (appartement aan zee)  2 Groot- en kleinhandel van kantoormachines en kantoormateriaal Verhuring - Niet kaderend in maatschappelijk doel.

84 84 Vruchtgebruik Nieuw advies rulingcommissie  Nieuw advies rulingcommissie.  Nu ook over verwerping kosten in hoofde vennootschap, abnormaal of goedgunstig voordeel of VAA  Nu geen concrete voorwaarde meer om herkwalificatie te vermijden => summier.

85 85 Herkwalificatie ?  1. Onderzoek kan leiden tot:  Verkeerde kwalificatie (al dan niet gesimuleerd );  2. Herkwalificatie tot huur ? H.v.Cassatie heeft op 22.11.2007 gesteld dat gevolgen gelijksoortig dienen te zijn doch dat de eigendomsverhouding aanzienlijk gewijzigd en dat juridische relatie tussen de derde verkoper en vennootschap genegeerd werd.

86 86 Toetsing aan art. 49.  Om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden + inherent verbonden aan de maatschappelijke activiteit (uitoefening van het beroep) (Cass 19.06.2005, 3.05.2001…)

87 87 Verdeling van kosten  indien de werken worden uitgevoerd door de vennootschap en deze de normale gang van zaken overschrijdt, kan dit aanleiding geven tot abnormale of goedgunstige voordelen OF VAA te belasten bij de blote eigenaar.

88 88  Oud standpunt rulingcommissie : overeenkomstig bepalingen art 605 en 606 BW (cfr interpretatie H.v.Cassatie). Voorheen 5 punten om een positieve ruling te verkrijgen die een herkwalificatie uitsloot.  Wordt niet hernomen in het advies.

89 89 Overwaarding prijs  Overwaardering prijs vruchtgebruik =>VAA of abnormaal voordeel.  Waardering tegen werkelijke waarde.  Zonder gebruik te maken van forfaitaire waardering inzake registratie of successierechten.

90 90  Bij de waardering moet rekening gehouden worden met : -de staat waarin het goed zich bevindt, -de nog uit te voeren werken, -de kosten die gepaard gaan met de vestiging van het vruchtgebruik ( notariskosten, registratierechten,...) -met de werkelijke bestemming die de vennootschap aan het onroerend goed zal geven ( eigen gebruik, verhuur, intensieve gebruik, slijtage...).

91 91 RESERVES

92 92 INVESTERINGSRESERVE  T/m aj 2009 :  Vennootschappen onderworpen aan de verminderde tarieven.  Vanaf aj 2010 : Voor vennootschappen die op grond van art. 15 Wb vennootschappen als kleine vennootschap worden aangemerkt.

93 93  Beslissing Grondwettelijk Hof. Vennootschappen die beantwoorden aan terminologie KMO doch winst > 322.500 € of wedde < 36.000 €…  En grote ondernemingen waarvan winst minder bedraagt dan 322.500 € …  Bedoeling autofinanciering aan te moedigen van KMO’s.

94 94  Grondwettelijk Hof : afwijkende stelsels KMO’s versus grote ondernemingen : ok.  Toelichting bij wet : uitdrukkelijk bestemd voor KMO’s  In wetboek WIB geen definitie van KMO.

95 95 Art. 15 W Ven  Aanpassing voor :  Beveiligingskosten die aftrekbaar zijn tegen 120%  Investeringsreserve  Eerste afschrijvingsannuïteit of bijk kosten  IVA mbt beveiliging  Verhoogd % risicokapitaal  Vermeerdering indien niet voldoende VA

96 96 KOSTEN INZAKE BEVEILIGING 96

97 97 Vrijgestelde reserve Gebruik van een fiets  Bij werkgever : Aftrek van sommige kosten tegen 120% (zoals bij collectief vervoer georganiseerd door werkgever)  Kosten gedaan vanaf 1.01.2009

98 98 120% - fiets - Verhoging voor kosten die werkgever specifiek gedaan heeft om : 1. Een onroerend goed te verwerven, bouwen of verbouwen dat bestemd is voor : -het stallen van fietsen tijdens de werkuren of -voor het ter beschikking stellen van de personeelsleden van een kleedruimte of sanitair al dan niet met douches. 2. Fietsen en hun toebehoren te verwerven, te onderhouden en te herstellen die ter beschikking worden gesteld van het personeel (incl. BL).

99 99 VERWORPEN UITGAVEN

100 100 NIET AFTREKBARE AUTOKOSTEN  75 % vanaf 1.01.2010 ook van toepassing op brandstofkosten (ook in de PB).

101 101

102 102 NIET AFTREKBARE RECEPTIEKOSTEN EN KOSTEN VOOR RELATIEGESCHENKEN

103 103 Abnormale of goedgunstige voordelen (art. 26)

104 104 H.v.Cassatie 12.06.2009

105 105 LIBERALITEITEN

106 106 Cassatie en Grondwettelijk Hof  H.v.Cassatie 12.12.2003 Doktervennootschap, erfpacht 300.000 BEF, verhuring voor zelfde bedrag... Moeten noodzakelijkerwijze in verband staan met de beroepswerkzaamheid.  Grondwettelijk Hof, 26.11.2009 :

107 107 Belastingparadijzen  Aangifte :  Vennootschappen onderworpen aan Ven.B. of BNI moeten aangifte doen van alle betalingen die zij rechtstreeks of onrechtstreeks gedaan hebben aan personen gevestigd in een belastingparadijs.  Vanaf 1.1.2010

108

109 109 UITGEKEERDE DIVIDENDEN

110 110 REA te Brugge,19.01.2009 Idem H.v.B. Gent, 25.11.2009  H.v.Cassatie 4.09.2009 :

111 111 D.B.I. EN V.R.I.

112 112 Minimumparticiaptie  Minimumparticipatie :  Voorheen : 10% minimum of AW van 1.200.000 €  => 10% minimum of AW 2.500.000 (vanaf 1.01.2010).

113 113 Overdracht  De aftrek van bedoelde inkomsten tot 95 pct. van hun bedrag, verleend of toegekend door een dochteronderneming gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, die niet kunnen worden afgetrokken, mogen naar volgende belastbare tijdperken worden overgedragen.  Inwerking op 1 januari 2010.(Wet 21.12.2009 - BS 31.12.2009)

114 114 AFTREK VOOR RISICOKAPITAAL

115 115  AJ : 2010 : 4,473%  Kleine vennootschappen : 4,973% (art.15)  Maximum voor het aj 2011 en 2012 : 3,8%  Overdrachtmogelijkheid naar de 7 volgende belastbare tijdperken (i.p.v. jaren).

116 116 INVESTERINGSAFTREK

117 117

118 118

119 119 BEREKENING VEN.B.

120 120 Belastingverhoging  H. v. Cassatie : administratie kan afzien van belastingverhoging bij afwezigheid van kwade trouw, doch is hiertoe niet verplicht.  Geen belastingverhoging indien het tarief wordt aangepast van verminderd naar normaal tarief.  Belastingverhoging moet via een bericht van wijziging worden gemotiveerd.  Bezwaar mogelijk.

121 121 Legaliteitsbeginsel versus vertrouwenbeginsel - circulaires.  H.v.Cassatie : dd. 18.12.2009  Zij hebben geen bindende kracht.  BP kan zich niet beroepen op vertrouwensbeginsel indien circulaire (de administratie) in bepaalde gevallen afziet van de vestiging van de verschuldigde belasting of althans de schijn er toe wekt

122 122 Administratieve commentaar m.b.t. bijzondere aanslag (art.219)  (een bijwerking wordt door de minister van Financiën in het vooruitzicht gesteld)

123 123 EINDE

124 124 Slotwoord Dhr. B. Clerfayt Staatssecretaris Toegevoegd aan de Minister van Financiën

125 125 Enkele interessante links …


Download ppt "1 Studiedag Het persoonlijk portaal voor de cijferberoepen Donderdag 3 juni Pacheco – Brussel Een initiatief van de FOD Financiën in samenwerking met:"

Verwante presentaties


Ads door Google