De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het persoonlijk portaal voor de cijferberoepen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het persoonlijk portaal voor de cijferberoepen"— Transcript van de presentatie:

1 Het persoonlijk portaal voor de cijferberoepen
Studiedag Het persoonlijk portaal voor de cijferberoepen FRANCIS (MODERATOR) TIMING 1 PC1 Donderdag 3 juni Pacheco – Brussel Een initiatief van de FOD Financiën in samenwerking met:

2 Agenda Verwelkoming Voorstelling en demonstratie van de nieuwe mogelijkheden van MyMINFIN- Pro Koffiepauze De fiscale actualiteit Slotwoord MODERATOR TIMING 1 MIN PC1

3 Dhr. L. Collet Stafdirecteur ICT FOD Financiën
Verwelkoming Dhr. L. Collet Stafdirecteur ICT FOD Financiën Francis Adijns Timing 1 MIN PC1

4 Ons doelstellingen Een doelgerichte partnerrelatie met de cijferberoepen Een dienstverlening die beantwoordt aan de verwachtingen en de behoeften Nieuwe toepassingen die toelaten om de wederzijdse dienstverlening te verbeteren, in het belang van de belastingplichtige Louis Collet TIMING 10MIN PC1

5 MyMINFIN-Pro Het persoonlijk portaal voor de cijferberoepen
Inleiding door de voorzitters van de instituten Presentatie van MyMINFIN-Pro Dhr. J. De Blay Secretaris-penningmeester IAB Voorzitters instituten timing 10 min PC1 JOS DEBLAY TIMING 1U PC1

6 Wat is MyMINFIN-Pro ? Beveiligd persoonlijk portaal Unieke toegang tot
Uitsluitend voor cijferberoepen ! Unieke toegang tot E-services Tax-on-Web Intervat Belcotax-on-Web Vensoc Finprof Overzicht van uw (TOW-)mandaten Persoonlijke informatie van uw cliënten – natuurlijke personen Voor wie u over een MyMINFIN-mandaat beschikt JOS TIMING 5 MIN PC1 KEYWOORDEN VEILEGHEID PROFESSIONNEEL TOEGANG VERS NIEUW E-SERVICES OVERZICHT KLANTENLIJST NIEUW INFO KLANTEN

7 Een uniek portaal Toegang via Eigen URL: www.myminfinpro.be
De MyMINFIN homepagina: JOS TIMING 1 Min PC1

8 Een beveiligde toegang
Enkel toegankelijk na authentificatie JOS TIMING 1 MIN PC1 KEYWOORDEN BEVEILIGDE TOEGANG

9 Beveiligd met e-ID Identiteitsbeheer Toegangsbeheer
Identificeren van de gebruiker ‘Wie is de gebruiker’ Authentificeren van de gebruiker ‘Bevestiging dat de gebruiker is wie hij zegt te zijn’ Verificatie ‘wat zijn de kwaliteiten (rollen/hoedanigheden) van deze gebruiker’ Toegangsbeheer Autorisatie ‘welke gebruiksrechten heeft deze gebruiker (met deze kwaliteiten, binnen deze rol)’ Toegang tot toepassingen Toegang tot informatie JOS TIMING 5 MIN PC1 KEYWOORDEN EID GRATIS VEILIG OOK VOOR HET CHAT VAN ONZE KINDEREN Authentificeren van de gebruiker Tegen eind 2009 moet iedere Belg een elektronische identiteitskaart hebben. VEEL APPLICATIES GEMEENTE PENSIOEN (mypension.be) WERKLOOS …. de mogelijkheid om de zoektocht van de burger door de overheden en administraties heen overbodig te maken. WET Artikel 1322, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt, bijvoorbeeld, dat aan de eisen van een handtekening als essentieel onderdeel van een akte kan worden voldaan door middel van elektronische gegevens waarmee de oorsprong van de akte en de integriteit van de inhoud ervan kan worden vastgesteld. Deze bepaling regelt de eisen die aan de elektronische handtekening moeten gesteld worden in alle gevallen waarin de wet dit niet specifiek heeft geregeld (zogenaamd “gemeenrecht”). Elektronische ondertekende documenten zijn in alle landen van de Europese Unie een ontvankelijk bewijsmiddel in gerechtelijke procedures. De Staat is daarom verplicht elektronische handtekeningen te erkennen. Bij betwistingen komt het de rechter toe te bepalen welke bewijswaarde hij aan een elektronische handtekening toekent. Ten aanzien van de zogenaamde gekwalificeerde handtekening, zoals deze met de Belgische eID kan worden geplaatst, verliest de rechter zijn beoordelingsvrijheid. Zij wordt automatisch met de handgeschreven handtekening gelijkgesteld en kan enkel via een strafrechtelijke procedure van valsheid in geschrifte worden gecontesteerd.

10 Een eenvoudige procedure
Een gepersonaliseerde werkwijze Dus ook voor uw medewerkers individueel … JOS 1 MIN PC 1 PIERRE TIMING 1 MIN (life demo aanlog procedure) PC2

11 Toegang tot e-services
Principe van ‘single sign on’ Overschakelen tussen de verschillende toepassingen zonder zich telkens opnieuw te moeten identificeren … Beschikbare toepassingen: PC1 Uitleg JOS timing 2 min PC2 PIERRE TIMING 2 MIN (life demo single sign on: overschakelen tussen de verschillende applicaties)

12 Toegang tot informatie
Algemene informatie Formulieren Vervaldata Persoonlijke informatie van uw cliënten Enkel voor deze cliënten waarvoor u over een specifiek (nieuw) MyMINFIN mandaat beschikt !!! En waarvoor u ook al over een Tax-on-Web mandaat beschikt … JOS TIMING 2 MIN PC1 KEYWOORDEN 2 MANDATEN

13 Het MyMINFIN mandaat Elektronische goedkeuring, via e-ID, van het mandaat door belastingplichtige Op eigen initiatief via zijn MyMINFIN persoonlijke pagina Na (algemene) mailing of vraagstelling door jullie Mogelijkheid om link naar de juiste pagina binnen MyMINFIN op te nemen Na (individuele) vraagstelling via MyMINFIN-Pro Automatische aanmaak van individuele vanuit het MyMINFIN-Pro portaal. PC 1 JOS TIMING 3 MIN Pierre timing 2 min PC2 (lifedemo verzenden naar cliënt vanaf MyMINFIN-Pro) KEYWOORDEN VERSCHIL TUSSEN 3 TOEGANGEN

14 Het MyMINFIN mandaat Elektronische goedkeuring, via e-ID, van het mandaat door belastingplichtige Op eigen initiatief via zijn MyMINFIN persoonlijke pagina Na (algemene) mailing of vraagstelling door jullie Mogelijkheid om link naar de juiste pagina binnen MyMINFIN op te nemen Na (individuele) vraagstelling via MyMINFIN-Pro Automatische aanmaak van individuele vanuit het MyMINFIN-Pro portaal. Opgelet: de belastingplichtige kan u pas een MyMINFIN mandaat toekennen als u ook al over een TOW-mandaat beschikt ! PC 1 JOS TIMING 2 MIN KEYWOORDEN EERST TOW MANDAAT DAN MYMINFIN TOEKOMST Met de ingebruikneming van het nieuwe FED-IAM platform zullen op termijn alle mandaten elektronisch worden beheerd !

15 Aanmaken van het mandaat
Door de belastingplichtige binnen zijn persoonlijk MyMINFIN portaal: M.a.w. na authentificatie met e-ID Vertrekkende van het TOW-mandaat : PC 1 JOS TIMING 30 SEC ----- PC3 !!!!! Nicolas timing 2 min PC3 !!! (life demo aanmaak mandaat) KEYWOORDEN

16 Aanmaken van het mandaat
Door de belastingplichtige binnen zijn persoonlijk MyMINFIN portaal: M.a.w. na authentificatie met e-ID Vertrekkende van het TOW-mandaat : Opgelet: indien de belastingaangifte wordt ingediend voor een koppel, dienen beide partners een mandaat te geven opdat jullie toegang zouden hebben tot alle documenten Jos timing 1 min PC1 PC3 !!!!! Anne 3 MIN

17 Beheer van de mandaten De belastingplichtige beheert het MyMINFIN mandaat elektronisch Opheffen van het mandaat gebeurt eveneens elektronisch Opgelet: de belastingplichtige kan desgewenst het TOW mandaat opheffen volgens de bestaande procedure ! PC1 JOS TIMING 1 MIN (enkel uitleg – geen demo van het schrappen van een mandaat)

18 Persoonlijke informatie
MyMINFIN-Pro geeft u toegang tot volgende documenten: PC1 JOS 3 MIN KEYWOORDEN DE BEREIKBARE DIENSTEN

19 Toegang tot de documenten
Na selectie van een dossier is de informatie toegankelijk Via snelzoeking of via lijst Op basis van nationaal nummer JOS PC1 TIMING 1 MIN (eventueel bij vermelden dat we om reden van privacy op de slides de namen van boekhouder en van belastingplichtige hebben bedekt)

20 De documenten Identieke structuur als binnen MyMINFIN :
JOS PC1 TIMING 1 MIN  PC2 LIFE DEMO PIERRE TIMING 3 MIN (life demo toegang tot de documenten)

21 Toegang tot TOW TAX-Workbox als e-service binnen MyMINFIN- Pro !
Maar wel nog dossier zelf selecteren. JOS PC1 TIMING 1 MIN

22 Vlot wisselen … Overschakelen tussen TOW en MyMINFIN-Pro
Overschakelen tussen verschillende MyMINFIN-PRO dossiers Bijvoorbeeld tussen de documenten/dossiers van beide partners Overschakelen naar andere e-services Zonder zich opnieuw te moeten aanmelden ! JOS PC1 TIMING 1 MIN  PC2 LIFE DEMO PIERRE TIMING 2 MIN

23 Transparantie t.o.v. belastingplichtige
Belastingplichtige krijgt informatie over laatste toegang tot zijn dossier Belangrijk inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer JOS PC1 TIMING 1 Min

24 Voordelen Voor de belastingplichtige: Voor jullie
Geen noodzaak meer om de betreffende documenten of een kopie daarvan fysisch te bezorgen aan jullie Transparantie over de toegang tot de informatie Voor jullie Geen tijdsverlies meer wegens ontbrekende documenten Meer volledige informatie draagt bij tot een betere dienstverlening JOS PC1 TIMING 5 MIN

25 Vragen ? JOS Vragen en antwoorden

26 Koffiepauze

27 De fiscale actualiteit
Dhr. J. Brock E.a. Inspecteur-diensthoofd. Dienstleider van een team grote ondernemingen in het Controlecentrum Brugge

28 Johan Brock E.a. Inspecteur-diensthoofd
Fiscale actualiteit 2010 Johan Brock E.a. Inspecteur-diensthoofd

29 Aangifte PB 2010 Voorstel van aanslag
Proefproject voor 4646 belastingplichtigen; Wettelijke grondslag: koninklijk besluit van 02/03/2010; Categorie belastingplichtigen die enkel wettelijke pensioenen, overlevingspensioenen of andere belastbare pensioenen of rente ontvangen met een BV van max. 180 €; Brieven verstuurd op 26/4/2010; Stelt de belastingplichtige geen vergissingen vast, dan hoeft hij niets te doen; Stelt de belastingplichtige gebreken en/of vergissingen vast, dan meldt hij dat binnen de maand aan de administratie.

30 Aangifte PB 2010 Tax-on-web
Nieuw 1. Toegang uitgebreid naar buitenlandse belastingplichtigen met een e-ID 2. Toegang uitgebreid naar belastingplichtigen van wie een van beide partners Europees ambtenaar is 3. Belastingplichtigen die hun aangifte in 2009 via Tax-on-Web Mandataris indienden, ontvangen vanaf dit jaar geen papieren aangifte meer 4. Belastingplichtigen die hun aangifte in 2010 zelf indienen via Tax-on-web, zullen via hun ontvangstmelding een verwittiging krijgen dat ze vanaf aanslagjaar 2011 geen papieren aangifte meer zullen ontvangen tenzij ze de andere keuze uitdrukkelijk aangeven in hun elektronisch fiscaal dossier op

31 Aangifte PB 2010 Tax-on-web
Doelstelling 2010 , dus bijna de helft van alle aangiften TOW praktisch (startpagina): Voorspelling van pieken op Tax-on-web 2010; Indicatie van de gebruiksintensiteit (en eventuele verzadiging) in werkelijke tijd (voorspelling 2010)

32 VAK IV WEDDEN - LONEN

33 VOORDELEN ALLE AARD

34 GEBRUIK VOERTUIG VAA vanaf 1.01.2010

35 Ci Voertuigen waarvoor geen gegevens ter beschikking zijn bij de dienst voor inschrijving van voertuigen : gr/km indien benzine/LPG/aardgas. - 195 gr/km : indien dieselmotor. Zich beroepen op informatie waarover DIV beschikt (indien zij er over beschikt is zij over het algemeen vermeld op inschrijvingsbewijs).

36 VAA & Leasingmaatschappijen
Waardebepaling uit autogidsen : Overname leasingvoertuig : km i.p.v /25000 in autogids. Voordeel => BEF. 36

37 VAA en 40d vaste plaats van tewerkstelling (PV)
40 dagen gedurende het jaar. VAA PW Geen recht op een forfaitaire maaltijdvergoeding in het kader van kosten eigen aan werkgever (> 5 u van bureel).

38 TERUGBETALING WOON-WERKVERKEER
Vrijstelling : Openbaar gemeenschappelijk vervoer : Volledig bedrag vergoeding. Door WG georganiseerd gemeenschappelijk vervoer (met bus, minibus…). Voor een bedrag gelijk aan een weektreinabonnement eerste klasse voor die afstand x aantal dagen dat van het vervoer gebruik werd gemaakt en gedeeld door 5 Ander vervoermiddel : Eigen voertuig of voertuig firma (7500 of 5000 km) aj 2010 : 350 € Voorheen AJ 09 slechts 125€) Fietsvergoeding en vrijstelling hier niet opnemen.

39 NIEUWE REGELING Voordelig stelsel voor sportbeoefenaars. Geldt dus voor voetballers, basket, volleyball, wielrenners, tennis…

40 Jonge sportbeoefenaar - aj 2010
€ tegen tarief 16,5% Enkel nog voor bezoldigingen als werknemer (en dus niet meer als bedrijfsleider). De grens van € slaat op de bruto-inkomsten.

41 Oudere sportbeoefenaars aj 2009
Personenbelasting beroepsinkomsten uit sportieve nevenactiviteit : 33% (nevenactiviteit:wanneer de beoefenaar nog een andere beroepsactiviteit heeft die hem hogere inkomsten oplevert dan de beroepsinkomsten uit zijn sportieve activiteit)(vergelijking bruto belastbaar inkomen) Attest aan werkgever.

42 Scheidsrechters, opleiders, trainers en begeleiders
Beroepsinkomsten uit nevenactiviteit : 33% Betreft opleidende, omkaderende of ondersteunende activiteit ten behoeve van sportbeoefenaars . Hier geldt geen leeftijdsvoorwaarde. 42 42

43 aj 2010 W Verwijzing beroepsinkomsten : slaat ook op zelfstandigen en bedrijfsleiders. Aanpassing : bedrijfsleiders zijn uitgesloten. Zelfstandige kan er wel nog van genieten. Afzonderlijke taxatie geldt nog voor de eerste schijf van € (aj 2010). Excedentair gedeelte : gewoon tarief.

44 Nevenactiviteit Voorheen vergelijken van beroepsinkomsten uit voornoemde activiteit als sportbeoefenaar… Wet zegt nu dat vergelijking moet gebeuren met totaal van voornoemde activiteiten in de sportsector en bruto belastbaar bedrag uit andere activiteiten. Vanaf

45 AFTREKBARE BESTEDINGEN

46 Beroepsverliezen – forfaitaire grondslagen
H.v.Cassatie : Kruidenier (winst vastgesteld op basis van forfaitaire grondslagen met aftrek werkelijke kosten). Geleden verlies werd afgetrokken van inkomsten van bediende. Verlies kon niet gerecupereerd worden volgens Hof.

47 HvB Antwerpen H.v.B. te Antwerpen, 20.01.2009
Forfait bakker – bewijst kosten (art 49-66) Volgens Hof kan het verlies niet geweigerd worden omdat het werd vastgesteld op basis van art. 342 § 1. De forfaitaire grondslag zelf vormt een bewijsmiddel voor het vaststellen van de belastbare grondslag. Bovendien werd hier een grondige verificatie uitgevoerd.

48 “Het inkomen is volledig vastgesteld in functie van de regels van het forfait en dient als wettelijk bewezen te worden beschouwd. Een correct vastgesteld verlies dient als bewezen te worden beschouwd.

49 INTRESTBONIFICATIE GROENE LENING

50 Intrestbonificatie Bonificatie van 1,5% ten laste van Staat.
Bij erkende kredietinstellingen Voor leningen bestemd voor energiebesparende uitgaven. De kredietnemer moet via de kredietgever om toekenning van de intrestbonificatie verzoeken (ten laatste op het ogenblik van ondertekening kredietovereenkomst).

51 Belastingvermindering voor intresten m.b.t. dergelijke leningen
Vanaf tot Deze bedraagt 40% van de intresten. Niet van toepassing voor intresten die : -die in beroepskosten staan. -die in aanmerking komen voor intrestaftrek in vak VIII (bouwen, verbouwen…).

52 Kapitaalaflossingen kunnen in aanmerking komen AEW, BS of LT : -
Kapitaalaflossingen kunnen in aanmerking komen AEW, BS of LT : - Dient dan wel een hypothecaire lening te zijn; - Looptijd minstens 10 jaar. Intresten kan hij gedeeltelijk laten in aanmerking nemen voor AEW… of voor de belastingvermindering.

53 Voorwaarden lening Soort lening :
-Indien consumentenkrediet : verkoop of afbetaling of lening op afbetaling. -Van een overeenkomst in het kader van een hypothecair krediet. Looptijd < of > 10 jaar. Kapitaal minstens en max € (per woning / kredietnemer / per kalenderjaar).

54 Voorbeeld Echtpaar / twee woningen in gemeenschap / uitvoeren van energiebesparende investeringen. Zij kunnen per kalenderjaar 4 groene leningen afsluiten die in aanmerking komen voor de intrestbonificatie met een totaal kapitaal van €. 2 facturen (eind 2009 en begin 2010). Mogelijkheid om 2 leningen met bonificatie af te sluiten voor dezelfde woning door dezelfde BP.

55 Belastingvermindering op resterende intresten
Saldo dat niet door bonificatie is gedekt. 40% van de intresten die werkelijk zijn betaald tijdens BT na aftrek van de tussenkomst staat (geen overdracht). KB : (model door Minister vast te leggen) - eenmalig basisattest (waaruit moet blijken dat ze in aanmerking komt). - jaarlijks betalingsattest (betaald bedrag + dat vw nog steeds vervuld zijn).

56 Voor gehuwden of WS : Omdeling in functie van hun belastbaar inkomen t
Voor gehuwden of WS : Omdeling in functie van hun belastbaar inkomen t.o.v. het totaal belastbaar inkomen. Geldt voor alle energiebesparende uitgaven.

57 VAK IX (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN

58 BEDRAGEN TER BESCHIKKING GESTELD IN HET KADER VAN RENOVATIEOVEREENKOMSTEN

59 Vlaamse belastingvermindering
Om renovatie van krotwoningen en leegstaande panden fiscaal aan te moedigen. Voor particulieren die hiervoor geld lenen aan familie of vrienden. De zogenaamde mama-papa lening. Voor de renovatie van een leegstaand, ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd onroerend goed.

60 Dient gedurende maximaal vier opeenvolgende jaren in één of meer van volgende registers te zijn opgenomen : - leegstandregister; - inventaris van leegstaande of verwaarloosde gebouwen of bedrijfsruimten -lijsten van ongeschikte, onbewoonbare of verwaarloosde gebouwen of woningen.

61 2,5% van berekeningsgrondslag (gemiddeld openstaand saldo behalve voor 2009 => saldo op Jaarlijks toegestaan voor het aantal volle jaren waarin woning gebruikt wordt als hoofdverblijfplaats van ten minste 1 kredietnemers. Vanaf jaar niet meer als hoofdverblijfplaats gebruikt => verlies voordeel.

62 ENERGIEBESPARENDE INVESTERINGEN

63 40% met max. van = 3600

64

65 Verdeling belastingverminderng echtgenoten
Oude regeling Beide echtgenoten eigenaar : omdeling in functie van het aandeel in de eigendom, vruchtgebruik… bezit). In functie KI. Huurders omdeling in functie van hun belastbaar inkomen voor beide echtgenoten die huurder zijn. Vanaf AJ 2010 Gemeenschappelijke aanslag : vermindering wordt evenredig omgedeeld in functie van het belastbaar inkomen van elk tov som van de belastbare inkomsten 65

66 Omzetting van verminderingen in een terugbetaalbaar belastingkrediet m
Omzetting van verminderingen in een terugbetaalbaar belastingkrediet m.b.t. isolatie…

67 Het deel van de verminderingen dat geen aanleiding geeft tot een daadwerkelijke vermindering van de belasting, wordt omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet in de mate dat het betrekking heeft op :

68 1° de uitgaven gedaan voor prestaties
1° de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques 2° de in de belastbare tijdperken 2009 tot werkelijk betaalde energie-besparende uitgaven voor de isolatie van daken muren (*) en de vloeren (*) (* enkel de uitgaven die werkelijk betaald zijn in 2009 en 2010)

69 Uitbreiding belastingkrediet

70 Overdraagbaarheid van de belastingvermindering
Wanneer het totaal van de verschillende belastingverminderingen het grensbedrag overschrijdt, kan het overschot worden overgedragen op de drie belastbare tijdperken volgend op dat waarin de uitgaven werkelijk werden gedaan, zonder per belastbaar tijdperk, de uitgaven van het belastbaar tijdperk inbegrepen, het voormelde grensbedrag te overschrijden. Deze overdracht is enkel van toepassing wanneer de bedoelde uitgaven betrekking hebben op werken die worden verricht aan een woning waarvan de ingebruikneming ten minste vijf jaar voorafgaat aan de aanvang van die werken

71

72 72 72

73 Meer dan 1 woning Zie Calc energie plus op www.minfin.fgov.be
73 73

74 Huurder – naakte eigenaar - vruchtgebruiker – eigenaar.
74

75 VENNOOTSCHAPSBELASTING
75

76 Controlecentrum Grote ondernemingen
76

77 Ci Bevoegd voor alle vennootschappen die volgens het Wetboek van Vennootschappen niet als klein worden aangemerkt. Gevestigd te Brussel. Strekt zich uit over alle gemeenten (behalve Duitstalige Gemeenschap). 77

78 CC Grote ondernemingen (CCGO) Opgericht vanaf 1.01.2010.
Vennootschappen die geconsolideerde balans moeten opstellen + zij opgenomen in de consolidatie. Ook : kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen. 78

79 Criteria voor vennootschappen
79

80 Dient niet op geconsolideerde wijze te worden toegepast.
Het criterium omvang om een vennootschap te kwalificeren als GO doet beroep op artikel 15, §§ 1, 3 en 4, W.Ven. Dient niet op geconsolideerde wijze te worden toegepast. 80

81 VRUCHTGEBRUIK 81

82 H.v.Cassatie 22.11.2007 gelijksoortige gevolgen
De eigendomsverhouding werd aanzienlijk gewijzigd en de juridische relatie tussen de derde verkoper en de vennootschap werd genegeerd. De in de plaats gestelde kwalificatie moet gelijksoortig zijn (identiek zijn is niet vereist zoals Hof van beroep oordeelde). Bevestiging door Nederlandse kamer van H.v.C (twee jaar terug Franstalige kamer –simulaire). 82

83 REA Brugge, 17.06.09 en 18.06.2008 1 Geneesheervennootschap.
Bezoldigingspolitiek (appartement aan zee) 2 Groot- en kleinhandel van kantoormachines en kantoormateriaal Verhuring - Niet kaderend in maatschappelijk doel. 83

84 Vruchtgebruik Nieuw advies rulingcommissie
Nu ook over verwerping kosten in hoofde vennootschap, abnormaal of goedgunstig voordeel of VAA Nu geen concrete voorwaarde meer om herkwalificatie te vermijden => summier. 84

85 Herkwalificatie ? 1. Onderzoek kan leiden tot:
Verkeerde kwalificatie (al dan niet gesimuleerd ); 2. Herkwalificatie tot huur ? H.v.Cassatie heeft op gesteld dat gevolgen gelijksoortig dienen te zijn doch dat de eigendomsverhouding aanzienlijk gewijzigd en dat juridische relatie tussen de derde verkoper en vennootschap genegeerd werd. 85

86 Toetsing aan art. 49. Om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden + inherent verbonden aan de maatschappelijke activiteit (uitoefening van het beroep) (Cass , …) 86

87 Verdeling van kosten indien de werken worden uitgevoerd door de vennootschap en deze de normale gang van zaken overschrijdt, kan dit aanleiding geven tot abnormale of goedgunstige voordelen OF VAA te belasten bij de blote eigenaar. 87

88 Wordt niet hernomen in het advies.
Oud standpunt rulingcommissie : overeenkomstig bepalingen art 605 en 606 BW (cfr interpretatie H.v.Cassatie). Voorheen 5 punten om een positieve ruling te verkrijgen die een herkwalificatie uitsloot. Wordt niet hernomen in het advies. 88

89 Overwaarding prijs Overwaardering prijs vruchtgebruik =>VAA of abnormaal voordeel. Waardering tegen werkelijke waarde. Zonder gebruik te maken van forfaitaire waardering inzake registratie of successierechten. 89

90 Bij de waardering moet rekening gehouden worden met : -de staat waarin het goed zich bevindt, -de nog uit te voeren werken, -de kosten die gepaard gaan met de vestiging van het vruchtgebruik ( notariskosten, registratierechten,...) -met de werkelijke bestemming die de vennootschap aan het onroerend goed zal geven ( eigen gebruik, verhuur, intensieve gebruik, slijtage...). 90

91 RESERVES 91

92 INVESTERINGSRESERVE T/m aj 2009 :
Vennootschappen onderworpen aan de verminderde tarieven. Vanaf aj 2010 : Voor vennootschappen die op grond van art. 15 Wb vennootschappen als kleine vennootschap worden aangemerkt. 92

93 En grote ondernemingen waarvan winst minder bedraagt dan 322.500 € …
Beslissing Grondwettelijk Hof. Vennootschappen die beantwoorden aan terminologie KMO doch winst > € of wedde < €… En grote ondernemingen waarvan winst minder bedraagt dan € … Bedoeling autofinanciering aan te moedigen van KMO’s. 93

94 Toelichting bij wet : uitdrukkelijk bestemd voor KMO’s
Grondwettelijk Hof : afwijkende stelsels KMO’s versus grote ondernemingen : ok. Toelichting bij wet : uitdrukkelijk bestemd voor KMO’s In wetboek WIB geen definitie van KMO. 94

95 Art. 15 W Ven Aanpassing voor :
Beveiligingskosten die aftrekbaar zijn tegen 120% Investeringsreserve Eerste afschrijvingsannuïteit of bijk kosten IVA mbt beveiliging Verhoogd % risicokapitaal Vermeerdering indien niet voldoende VA 95

96 KOSTEN INZAKE BEVEILIGING
96 96 96

97 Vrijgestelde reserve Gebruik van een fiets
Bij werkgever : Aftrek van sommige kosten tegen 120% (zoals bij collectief vervoer georganiseerd door werkgever) Kosten gedaan vanaf 97

98 120% - fiets - Verhoging voor kosten die werkgever specifiek gedaan heeft om : Een onroerend goed te verwerven, bouwen of verbouwen dat bestemd is voor : -het stallen van fietsen tijdens de werkuren of -voor het ter beschikking stellen van de personeelsleden van een kleedruimte of sanitair al dan niet met douches. Fietsen en hun toebehoren te verwerven, te onderhouden en te herstellen die ter beschikking worden gesteld van het personeel (incl. BL). 98

99 VERWORPEN UITGAVEN 99

100 NIET AFTREKBARE AUTOKOSTEN
75 % vanaf ook van toepassing op brandstofkosten (ook in de PB). 100

101 101

102 NIET AFTREKBARE RECEPTIEKOSTEN EN KOSTEN VOOR RELATIEGESCHENKEN
102

103 Abnormale of goedgunstige voordelen (art. 26)
103

104 H.v.Cassatie 104

105 LIBERALITEITEN 105

106 Cassatie en Grondwettelijk Hof
H.v.Cassatie Doktervennootschap, erfpacht BEF, verhuring voor zelfde bedrag... Moeten noodzakelijkerwijze in verband staan met de beroepswerkzaamheid. Grondwettelijk Hof, : 106

107 Belastingparadijzen Aangifte :
Vennootschappen onderworpen aan Ven.B. of BNI moeten aangifte doen van alle betalingen die zij rechtstreeks of onrechtstreeks gedaan hebben aan personen gevestigd in een belastingparadijs. Vanaf 107

108

109 UITGEKEERDE DIVIDENDEN
109

110 REA te Brugge,19.01.2009 H.v.Cassatie 4.09.2009 :
Idem H.v.B. Gent, H.v.Cassatie : 110

111 D.B.I. EN V.R.I. 111

112 Minimumparticiaptie Minimumparticipatie :
Voorheen : 10% minimum of AW van € => 10% minimum of AW (vanaf ). 112

113 Overdracht De aftrek van bedoelde inkomsten tot 95 pct. van hun bedrag, verleend of toegekend door een dochteronderneming gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, die niet kunnen worden afgetrokken, mogen naar volgende belastbare tijdperken worden overgedragen. Inwerking op 1 januari (Wet BS ) 113

114 AFTREK VOOR RISICOKAPITAAL
114

115 Kleine vennootschappen : 4,973% (art.15)
AJ : 2010 : 4,473% Kleine vennootschappen : 4,973% (art.15) Maximum voor het aj 2011 en 2012 : 3,8% Overdrachtmogelijkheid naar de 7 volgende belastbare tijdperken (i.p.v. jaren). 115

116 INVESTERINGSAFTREK 116

117 117

118 118

119 BEREKENING VEN.B. 119

120 Belastingverhoging H. v. Cassatie : administratie kan afzien van belastingverhoging bij afwezigheid van kwade trouw, doch is hiertoe niet verplicht. Geen belastingverhoging indien het tarief wordt aangepast van verminderd naar normaal tarief. Belastingverhoging moet via een bericht van wijziging worden gemotiveerd. Bezwaar mogelijk. 120

121 Legaliteitsbeginsel versus vertrouwenbeginsel - circulaires.
H.v.Cassatie : dd Zij hebben geen bindende kracht. BP kan zich niet beroepen op vertrouwensbeginsel indien circulaire (de administratie) in bepaalde gevallen afziet van de vestiging van de verschuldigde belasting of althans de schijn er toe wekt 121

122 Administratieve commentaar m.b.t. bijzondere aanslag (art.219)
(een bijwerking wordt door de minister van Financiën in het vooruitzicht gesteld) 122

123 EINDE 123

124 Slotwoord Dhr. B. Clerfayt Staatssecretaris
Toegevoegd aan de Minister van Financiën

125 Enkele interessante links …


Download ppt "Het persoonlijk portaal voor de cijferberoepen"

Verwante presentaties


Ads door Google