De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe gunningsprocedures

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe gunningsprocedures"— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe gunningsprocedures
25/09/2012 Nieuwe gunningsprocedures Christof Impens jurist

2 Overzicht Concurrentiedialoog Dynamisch aankoopsysteem
25/09/2012 Overzicht Concurrentiedialoog Dynamisch aankoopsysteem Elektronische veiling Onderhandelingsprocedure Opdeling: 1. 3 nieuwe manieren vs. aanpassingen bestaande onderhandelingsprocedures 2. Concurrentiedialoog al in werking, rest nog niet !!!!!! 3. Concurrentiedialoog voor complexe opdrachten, DA en EV zijn voor aankopen voor courant gebruik 4. DA en EV zijn elektronisch 3 april 2017

3 Concurrentiedialoog “Vervroegd” ingevoerd door KB van 12.9.2011
25/09/2012 Concurrentiedialoog “Vervroegd” ingevoerd door KB van Zowel oude als nieuwe wetgeving momenteel van toepassing: basis: Wet van (gewijzigd door Wetten van ) verloop van de gunning: KB Plaatsing van uitvoering: KB van (AAV) rechtsbescherming: boek IIbis van Wet van (aangepaste lezing) Overgangsregeling in afwachting van nieuwe regelgeving Kluwen van regels, onaangepast (zeker rechtsbescherming) 3 april 2017

4 Concurrentiedialoog – Kenmerken
Behoefte van overheid niet strak af te lijnen of in te vullen (cfr. speciale raamopdracht) Dialoog tussen AO en een aantal geselecteerde kandidaten, om tot één of meerdere oplossingen te komen die voldoen aan de behoeften van de aanbestedende overheid De kandidaten van wie één of meerdere oplossingen werden gekozen, worden uitgenodigd om een offerte in te dienen Vrij lange procedure, vergt grondige voorbereiding en opvolging Specifiek taalgebruik om onderscheid te maken met andere procedures Bv.: ‘beschrijvend document’ i.p.v. ‘opdrachtdocumenten’ 3 april 2017

5 Concurrentiedialoog – Voorwaarden
25/09/2012 Concurrentiedialoog – Voorwaarden Drie strikte, cumulatieve voorwaarden: het moet gaan om een bijzonder ingewikkelde opdracht AO moet van oordeel zijn dat de opdracht onmogelijk via open of beperkte procedure te plaatsen is AO is technisch niet in staat: om technische middelen te bepalen voor haar behoefte-invulling of om te beoordelen wat de markt te bieden heeft op stuk van technische, financiële of juridische oplossingen Gebruik zal eerder uitzonderlijk zijn Complexiteit staat centraal Kan wel complex zijn (bv. complexe werken aan verkeersinfrastructuur) maar AO kan perfect in staat zijn om te bepalen wat ze wil, en hoe dat technisch uitgevoerd moet worden 3 april 2017

6 Concurrentiedialoog – Voorwaarden
Steeds geval per geval te bekijken Complexiteit staat centraal Aard van complexiteit kan technisch zijn of eerder financieel of juridisch van aard Voorbeelden in Richtlijn 2004/18/EG: omvangrijke geïntegreerde vervoersinfrastructuurprojecten, grote computernetwerken, of projecten met een complexe en gestructureerde financiering waarvan de financiële en juridische onderbouwing niet vooraf kan worden voorgeschreven Klassiek voorbeeld: verbinding tussen twee oevers 3 april 2017

7 Concurrentiedialoog – Voorwaarden
25/09/2012 Concurrentiedialoog – Voorwaarden Complexiteit heeft niet noodzakelijk te maken met kostprijs van het project: ook beneden de Europese drempels kan een concurrentiedialoog Uitgesloten: onderverdeling in percelen onderverdeling in vaste en voorwaardelijke delen verlengingen Verslag aan de Koning: zeer ingewikkelde opdrachten waarvoor de concurrentiedialoog is gereserveerd, lenen zich hier niet toe Kostprijs: beneden Europese drempels zal waarschijnlijk zeldzaam zijn, zeker bij leveringen & diensten lijkt het weinig waarschijnlijk 3 april 2017

8 Concurrentiedialoog – Verloop
25/09/2012 Concurrentiedialoog – Verloop Voorafgaand: opmaak beschrijvend document Drie stappen: Bekendmaking, indiening kandidaatstellingen en selectie Dialoog, resulteert in keuze van oplossingen Indiening en beoordeling van eindoffertes  onderhandelingsprocedure: onderhandelingen gebeuren NA indiening offertes 3 april 2017

9 Concurrentiedialoog – Verloop
1) Gemotiveerde beslissing Art. 65/4 van de Wet van is van toepassing (lezing KB )  Verplichting om gemotiveerde beslissing op te maken, ter verantwoording van het gebruik van de concurrentiedialoog 3 april 2017

10 Concurrentiedialoog – Verloop
25/09/2012 Concurrentiedialoog – Verloop 2) Beschrijvend document AO bepaalt: behoeften en eisen gunningscriteria eventueel opeenvolgende fasen van dialoog eventueel modaliteiten voor vergoeding eventuele dwingende randvoorwaarden, zoals eisen van stedenbouwkundige of architecturale aard, juridische aard van de overeenkomst Minder gedetailleerd dan opdrachtdocumenten Belangrijk: essentiële elementen niet meer te wijzigen!  Goede voorbereiding van groot belang Niet meer te wijzigen want kan mededingingsverstorend of discriminerend zijn Voorbereiding is dus ZEER belangrijk (aflijnen project, structureren van de CD, samenstellen team,…. Zie handreiking CD van Rijkswaterstaat, Nederland) Geen vermelding van opdeling in fases  het kan niet meer gedaan worden! (men kan wel afzien van de mogelijkheid wanneer het opgenomen werd, rekening houdend met aantal ingediende oplossingen en het belang ervan) 3 april 2017

11 Concurrentiedialoog – Verloop
25/09/2012 Concurrentiedialoog – Verloop Gunningscriteria: weging opdrachten die Europese drempel bereiken: weging van de criteria verplicht (eventueel uitgedrukt als vork) indien om aantoonbare reden niet mogelijk: in dalende volgorde van belangrijkheid beneden Europese drempel (en diensten bijlage II B): weging specificeren, ofwel in volgorde van afnemend belang zo niet hebben ze elk dezelfde waarde Indien om aantoonbare reden niet mogelijk: in dalende volgorde van belangrijkheid  overweging 46, tweede lid Richtlijn 2004/18/EG laat toe dat in gemotiveerde gevallen mag worden afgezien van de vermelding van het relatieve gewicht wanneer dat niet op voorhand kan worden bepaald, bv. om reden van complexiteit  concurrentiedialoog is altijd complex Niet meer te wijzigen  niet makkelijk om ze op te stellen  eerder functionele eisen (Nederlandse teksten kan uit geleerd worden) 3 april 2017

12 Concurrentiedialoog – Verloop
Gunningscriteria = essentiële elementen Niet meer te wijzigen in de loop van de procedure! AO zou procedure immers kunnen sturen in de richting van een welbepaalde kandidaat, eenmaal ze kennis heeft genomen van de aangeboden oplossingen Maakt opmaak van de gunningscriteria extra belangrijk/moeilijk Voorkomen dat oplossingen uiteindelijk niet meer beoordeeld kunnen worden 3 april 2017

13 Concurrentiedialoog – Verloop
25/09/2012 Concurrentiedialoog – Verloop 3) Bekendmaking Vermelden van: selectie-eisen eventueel voorwaarden selectiebeperking (min. 3) Essentiële elementen niet meer te wijzigen (selectie) Beschrijvend document wordt niet toegevoegd Behoeften/eisen en gunningscriteria kunnen ook in bekendmaking staan Minimaal 3, tenzij er minder dan 3 voldoen aan de kwalitatieve selectie-eisen  CD is een procedure die best gevoerd wordt met weinig deelnemers, dus selectiebeperking gaat hand in hand met CD Beschrijvend document lijkt me beste plaats om alles te bundelen (behoeften, eisen & gunningscriteria), de aankondiging geeft dan best een ‘inleidende’ weergave van het project 3 april 2017

14 Concurrentiedialoog – Verloop
25/09/2012 Concurrentiedialoog – Verloop 4) Indiening kandidaatstellingen Minimumtermijnen voor indiening gelijk aan beperkte procedure en OPMB: Europese bekendmakingsplicht: 37d Belgische bekendmakingsplicht: 15d 5) Gemotiveerde selectiebeslissing Art. 65/5 en 65/7, §1 van Wet van (lezing KB )  mededeling motieven niet-selectie Termijnen vanaf verzending van de publicatie Bij selectiebeperking: gehele gemotiveerde beslissing bezorgen aan niet-geselecteerde 3 april 2017

15 Concurrentiedialoog – Verloop
25/09/2012 Concurrentiedialoog – Verloop 6) Uitnodiging tot de dialoog Alle geselecteerden, gelijktijdig en schriftelijk Wanneer verzenden? Foutje in art. 65/7, §1: uitnodiging tot indiening van offerte mag niet verzonden worden vóór informatie aan niet-geselecteerden Inhoud: beschrijvend document (of online ter beschikking, of op aanvraag) verwijzing naar de bekendmaking aanvangsdatum en adres van de raadpleging, en gebruikte taal Meest evidente is dus pas uitnodiging verzenden wanneer ook informatie aan niet-geselecteerde kandidaten verstuurd wordt of werd Naar analogie met beperkte procedure Raadpleging = start van dialoog, of een inleidende vergadering voor alle kandidaten samen, of… ? Ietwat ongelukkige vertaling, Engelse tekst Richtlijn 2008/18/EG: ‘start of consultation’  begin van dialoog lijkt mij 3 april 2017

16 Concurrentiedialoog – Verloop
25/09/2012 Concurrentiedialoog – Verloop 7) Dialoog Doel: na te gaan en te bepalen welke middelen geschikt zijn om zo goed mogelijk aan behoeften AO te voldoen Afzonderlijk met elke deelnemer Voorbereidingstijd verschaffen aan de deelnemers Alle aspecten kunnen ter sprake komen (technisch, juridisch, kosten,…) Langste fase van CD (Ned.: 9-24 maanden) Juridisch, bv.: spreiding van risico’s 3 april 2017

17 Concurrentiedialoog – Verloop
25/09/2012 Concurrentiedialoog – Verloop Verloop dialoog niet in detail geregeld Gelijke behandeling van alle deelnemers geen discriminerende informatie verstrekken die bepaalde deelnemers kan bevoordelen geen voorgestelde oplossingen of vertrouwelijke informatie bekendmaken aan andere deelnemers (zonder toestemming), zowel tijdens als na afloop van de procedure elke dialoog met bijhorende ideeën en oplossingen staat op zich geen ‘cherry-picking’ bepaling in beschrijvend document rond vertrouwelijkheid Bepaling vertrouwelijkheid: vragen aan deelnemers om steeds aan te geve welke informatie vertrouwelijk is en welke niet 3 april 2017

18 Concurrentiedialoog – Verloop
25/09/2012 Concurrentiedialoog – Verloop Fases in dialoog om aantal oplossingen te verminderen: mogelijkheid moet in beschrijvend document staan vergelijking o.b.v de gunningscriteria geschreven documenten nodig, wegens complexiteit verminderen van oplossingen, niet deelnemers in slotfase moet aantal oplossingen genoeg zijn om mededinging te garanderen (hoewel één overblijvende oplossing ook kan) geen wettelijke regeling rond nemen van beslissing en mededeling Geschreven documenten (‘tussentijdse offertes’) men kan niet verlangen in deze fase dat alle noodzakelijke elementen voor uitvoeren er al in staan. Gaan eerder op een plan van aanpak lijken Eventueel verder en verder te verfijnen door de fases heen  kan hoge kosten hebben, vergoedingen billijk Beslissing van beperking: meest correct is een gemotiveerde beslissing, die onmiddellijk wordt medegedeeld aan deelnemer van wie oplossing uit de boot valt 3 april 2017

19 Concurrentiedialoog – Verloop
25/09/2012 Concurrentiedialoog – Verloop Afsluiten van dialoog wanneer AO kan bepalen welke oplossing of oplossingen voldoen aan haar behoeften na vergelijking, op grond van gunningscriteria deelnemers op de hoogte brengen 8) Gemotiveerde beslissing Onmiddellijk motivering meedelen aan deelnemers van wie oplossing niet gekozen is (lezing art. 65/7, §2 Wet ) Vergelijk ogv gunningscriteria: staat letterlijk in KB Plaatsing Deelnemers op de hoogte brengen: staat er niet in, maar wel af te leiden uit Richtlijn en in de praktijk natuurlijk aangeraden zodat deelnemers niet in ongewisse blijven Een deelnemer kan dus motivering moeten ontvangen voor oplossing die niet gekozen werd, terwijl zijn andere oplossing wel gekozen is 3 april 2017

20 Concurrentiedialoog – Verloop
25/09/2012 Concurrentiedialoog – Verloop 9) Uitnodiging tot indiening eindoffertes Elke deelnemer waarvan één of meerdere oplossingen werden gekozen Schriftelijk en gelijktijdig AO kan vragen om offertes in te dienen voor één of meer gemeenschappelijke oplossingen (mits toestemming) Vermelden van voorwaarden die van toepassing zijn tijdens uitvoering (momenteel dus de AAV) Na meedelen van motivering aan deelnemers van wie oplossing niet gekozen is Zie lezing van art. 65/7, §2 Gemeenschappelijke oplossingen: in dialoog moet alles gescheiden blijven (tenzij toestemming), hier kan men dus wel “samenvoegen” en alle overblijvende deelnemers vragen om een offerte in te dienen voor een zelfde oplossing, die slechts door één van hen ontwikkeld werd Wanneer uitnodigen?  meest voor de hand liggende, net als bij uitnodigen tot dialoog, is pas wanneer degene van wie oplossingen niet gekozen werden, hiervan op de hoogte werden gebracht (zie art. 65/7, §2 met het foutje) 3 april 2017

21 Concurrentiedialoog – Verloop
10) Indiening eindoffertes Geen wettelijke minimumtermijnen Eindofferte dient alle vereiste en noodzakelijk elementen voor de uitvoering van de opdracht te bevatten  moeten compleet uitgewerkt zijn op alle punten 3 april 2017

22 Concurrentiedialoog – Verloop
25/09/2012 Concurrentiedialoog – Verloop 11) Gemotiveerde gunningsbeslissing Beoordeling o.b.v. de gunningscriteria Geen onderhandelingen!  kritiek AO kan vragen om eindofferte toe te lichten, te verduidelijken of aan te vullen Dit mag niet raken aan de essentiële elementen van de eindofferte en het beschrijvend document Draagwijdte: open en beperkte procedure London Underground / Pressetext Financiële closing …mogen de essentiële elementen van de offerte en het beschrijvend document niet wijzigen, wanneer dit de mededinging kan verstoren of een discriminerend effect kan hebben. London Underground = beschikking Europese Commissie (wijzigingen tijdens gunningsprocedure, situatie met een preferred bidder, vrij brede interpretatie) Pressetext gaat dan wel over wijzing tijdens uitvoering, het kan ook van nut zijn om af te bakenen wat een essentiële wijziging is tijdens de gunning bv. zodanige wijziging dat onder deze nieuwe voorwaarden, ook een niet-gekozen oplossing toch in aanmerking had gekomen Eerder beperken tot Financiële closing, de financiële details afstemmen en meer niet 3 april 2017

23 Concurrentiedialoog – Verloop
Informatie na nemen van de gunningsbeslissing: Gemotiveerde beslissing aan inschrijvers van wie eindofferte niet gekozen werd en aan de gekozen inschrijver Motivering voor wering aan inschrijver van wie eindofferte onregelmatig werd verklaard Sluiting, desgevallend na wachttermijn 3 april 2017

24 Concurrentiedialoog – Bemerkingen
25/09/2012 Concurrentiedialoog – Bemerkingen Voorbereiding zeer belangrijk Geen onderhandelingen mogelijk: goed voorbereide en gestructureerde CD mag in principe geen nood meer hebben aan onderhandelingen,… …maar ontwerp volgende Richtlijn: wel mogelijkheid tot onderhandelen Lessen uit buitenland, bv. Nederland: Handreiking door Rijksoverheid Voorbereiding: multidisciplinair team samenstellen, behoeften omschrijven, criteria opstellen, dialoog structureren, toelichtingen geven voor geïnteresseerden,…  Lange procedure! 3 april 2017

25 Dynamisch Aankoopsysteem – Kenmerken
25/09/2012 Dynamisch Aankoopsysteem – Kenmerken Kader waarbinnen specifieke opdrachten kunnen geplaatst worden, nadat de deelnemers in mededinging werden gesteld Lijst van deelnemers waartoe men ten allen tijde kan toetreden Geheel elektronisch systeem (e-procurement) Doel: AO beschikt over groot aantal inschrijvers die ze kan aanschrijven, zodat de overheidsgelden op basis van een brede concurrentie optimaal benut worden Gebruik in andere EU- landen eerder beperkt Geheel elektronisch: aankondiging, indiening offertes… 3 april 2017

26 Dynamisch Aankoopsysteem – Voorwaarden
25/09/2012 Dynamisch Aankoopsysteem – Voorwaarden Leveringen en diensten, geen werken Voor courant gebruik, met algemeen op de markt beschikbare kenmerken die overeenstemmen met de behoeften van de AO Beperkt in de tijd: max. 4 jaar vanaf eerste plaatsing (tenzij motivering in opdrachtdocumenten) Open procedure vereist (aanbesteding of offerteaanvraag)  alle regels van toepassing, bv. bij toegang tot het systeem Kosteloos voor de deelnemers Het kan bijvoorbeeld gaan om de aankoop van werkkledij, werfschoenen, voertuigen,..., maar ook om schoonmaakdiensten, drukkerijdiensten of onderhoud van voertuigen,.... “off-the-shelf”-goederen, goederen die kunnen voorkomen in een catalogus Geen complexe opdrachten waarbij intellectuele prestaties moeten verricht worden, zoals architectuur Looptijd: verlenging niet mogelijk, vroegtijdig beëindigen wel Regels open procedure: bv. alle inschrijvers die aan de selectiecriteria voldoen en een indicatieve offerte hebben ingediend worden tot het systeem toegelaten 3 april 2017

27 Dynamisch Aankoopsysteem – Verloop
25/09/2012 Dynamisch Aankoopsysteem – Verloop 1) Opzetten van het dynamisch aankoopsysteem Aankondiging kwalitatieve selectiecriteria en gunningscriteria vermelding dat het over DA gaat opdrachtdocumenten (of internetadres) e-Notification Europese bekendmakingsplicht: waarde van geheel van opdrachten die men voornemens is te plaatsen via DA E-not: bolletje aankruisen bij opmaak aankondiging dat het om DA gaat, en opdrachtdocumenten opladen of link er zetten 3 april 2017

28 Dynamisch Aankoopsysteem – Verloop
Opdrachtdocumenten nadere gegevens over o.a. aard van de overwogen leveringen of diensten voor courant gebruik alle nodige informatie omtrent het aankoopsysteem looptijd van het aankoopsysteem technische specificaties voor verbinding (e-tendering) Kortom: de werking van het DA in de praktijk 3 april 2017

29 Dynamisch Aankoopsysteem – Verloop
25/09/2012 Dynamisch Aankoopsysteem – Verloop 2) Indienen van indicatieve offerte Open systeem: kan altijd ingediend worden Toetsen aan (selectie) voorwaarden uit opdrachtdocumenten Voldoet = wordt toegelaten AO heeft 15 dagen om indicatieve offerte te beoordelen Kan verlengd worden, zolang er terwijl geen opdracht wordt geplaatst Meteen beoordeling maken, telkens er nieuwe offerte is Deelnemer kan achteraf wijzigen, geldt als nieuwe offerte Afgewezen onderneming kan later gewoon opnieuw proberen Gemotiveerde beslissing, kennisgave elektronisch - Geen ruimte voor “shortlisting” om aantal deelnemers te reduceren, al wie voldoet moet toegelaten worden - Verlenging termijn: kan niet als er terwijl een opdracht wordt geplaatst, anders zou AO een kandidaat aan het lijntje kunnen houden tot de gunning gepasseerd is - Telkens gemotiveerde gunningsbeslissing, kan wel wat werk vergen (zeker omdat men dus het systeem niet mag afsluiten als men er ‘genoeg’ heeft) 3 april 2017

30 Dynamisch Aankoopsysteem – Verloop
25/09/2012 Dynamisch Aankoopsysteem – Verloop 3) Inmededingingstelling (specifieke opdracht) Vereenvoudigde aankondiging verplicht bij opdracht met Europese bekendmakingsplicht geeft tijd voor zij die nog niet aan het DA deelnemen om een indicatieve offerte in te dienen en zodanig toe te treden minimaal termijn van 15 dagen pas nadat over alle ingediende indicatieve offertes een beslissing is gevallen, mogen uitnodigingen verstuurd worden heeft een eigen model: - Vrijgesteld bij opdrachten die niet onderworpen zijn aan Europese bekendmakingsplicht, bv. diensten bijlage II B van de Wet - Zij die al in het systeem zaten hoeven geen nieuwe offerte in te dienen, blijft geldig. Kunnen wel wijzigen als ze dat willen. 3 april 2017

31 Dynamisch Aankoopsysteem – Verloop
25/09/2012 Dynamisch Aankoopsysteem – Verloop Uitnodiging tot indienen van definitieve offerte alle deelnemers aan DA moeten uitgenodigd worden, gelijktijdig en schriftelijk nader inlichten over voorwerp van de specifieke opdracht gunning o.b.v. één of meer criteria vermeld in aankondiging waarbij DA werd opgezet gunningscriteria kunnen ook gepreciseerd worden in uitnodiging: draagwijdte? weglatingen en toevoegingen? aanpassingen aan wegingen Arrowsmith: na het opzetten van het DA (bekendmaking) moeten de wettelijke termijnen (voor indiening van offertes) nageleefd worden, vooraleer er een inmededingingstelling kan plaatsvinden Arrowsmith: volgt uit toepassing van regels open procedure Bv. Europese bekendmakingsplicht  pas na 40d (52 – 12 wegens digitaal) kan een eerste maal inmededingingstelling voorkomen Om inschrijvers tijd te geven zich aan te melden Een vereenvoudigde aankondiging kan terwijl wel al gebeuren, dit heeft toch enkel tot doel om inschrijvers voldoende tijd te geven 3 april 2017

32 Dynamisch Aankoopsysteem – Verloop
25/09/2012 Dynamisch Aankoopsysteem – Verloop Indiening en beoordeling definitieve offerte kan verbeterde, gewijzigde offerte zijn t.o.v. indicatieve kan geheel of voor deel verwijzen naar indicatieve offerte (behoudens andersluidende bepalingen in opdrachtdocumenten) eventueel vorm van elektronische catalogus offertes pas openen na verstrijken van voldoende lange indieningstermijn nagaan of inschrijvers voldoen aan (selectie)voorwaarden? aankondiging gegunde opdracht: resultaten mogen per trimester gebundeld worden verwijzen: om nodeloze herhalingen te vermijden /// tenzij andere bepalingen in opdrachtdocumenten elektronische catalogus: verder niets over bepaald in wetgeving (staat enkel in overweging van Europese Richtlijn) Openen: open procedure = wachten  indicatieve Nagaan voorwaarden? bv. wanneer DA al 3j loopt en een onderneming inschrijft die er al zo lang op staat… 3 april 2017

33 Dynamisch Aankoopsysteem – Bemerkingen
25/09/2012 Dynamisch Aankoopsysteem – Bemerkingen Kan tijdsintensief zijn, afweging met baten Vereenvoudigde aankondiging maakt het stroef  Komt niet meer voor in ontwerp volgende Richtlijn Enkel nuttig als men samenwerkt, om de schaal te vergroten Voldoende zichtbaarheid aan DA geven, bv. eigen website Concurrentie van andere aanbestedingsvormen, bv. raamovereenkomst Tijdsintensief: je kan geen maximum aantal deelnemers opleggen, je kan niet kiezen wie je uitnodigt  succesvol DA kan negatief zijn, onwerkbaar worden 3 april 2017

34 Elektronische veiling – Kenmerken
25/09/2012 Elektronische veiling – Kenmerken Elektronisch proces e-auction module: Omgekeerde veiling: deelnemers bieden ‘live’ tegen elkaar om de laagste prijs te bekomen en zo de opdracht in de wacht te slepen Geen gunningsprocedure op zich maar proces dat in een andere gunningsprocedure geïncorporeerd wordt om tot de gunning te komen L/D courant gebruik = dynamisch aankoopsysteem 3 april 2017

35 Elektronische veiling – Voorwaarden
25/09/2012 Elektronische veiling – Voorwaarden Leveringen of diensten, geen werken Voor courant gebruik “… die duidelijk specificeerbaar zijn, waarbij de deelnemer niet zomaar de kwaliteit kan verlagen om een lagere prijs te kunnen bieden, de marktprijzen vrij stabiel en waarbij er een wil is bij de marktspelers om de concurrentie met elkaar aan te gaan” Specificaties van de opdracht moeten nauwkeurig kunnen worden bepaald Mogelijkheid vermelden in aankondiging  Beheersgegevens dossier in e-notification Courant gebruik: quote is van OGC (Office of Government Commerce) uit GB  goederen en diensten die zich best tot elektronische veiling lenen 3 april 2017

36 Elektronische veiling – Voorwaarden
25/09/2012 Elektronische veiling – Voorwaarden Prijs is enige gunningscriterium  toepassing beperkt: Aanbesteding Onderhandelingsprocedure, in gevallen waarbij enkel onregelmatige of onaanvaardbare offertes werden ingediend naar aanleiding van een open of beperkte procedure of concurrentiedialoog (enkel prijs) Raamovereenkomst (inmededingingstelling deelnemers) Gunning raamovereenkomst ook enkel op prijs? Dynamisch aankoopsysteem (inmededingingstelling deelnemers) Onduidelijkheid rond ‘precisering’ van de gunningscriteria Informatie omtrent de elektronische veiling in opdrachtdocumenten technische informatie, minimumverschillen, zichtbare informatie,… RO: opdrachten erbinnen worden altijd gegund op de criteria van de RO zelf  mogen geen andere criteria zijn? DA: mits ‘precisering’ toelaat om criteria te laten vallen, zouden opdrachtdocumenten wel van andere criteria kunnen spreken Informatie: betekent dat de veiling al grotendeels gestructureerd moet zijn op moment van aankondiging 3 april 2017

37 Elektronische veiling – Verloop
25/09/2012 Elektronische veiling – Verloop 1) Eerste volledige beoordeling van de offertes Regelmatigheid: abnormale prijzen  Minder streng? Inschrijver kan immers bedoeling hebben om tijdens de veiling meer ruimte te hebben om zijn prijs te laten zakken Rangschikken op prijs, laagste zal startwaarde van de veiling worden Beslissing en informatie aan niet-gekozen inschrijvers: wachten op nieuwe rechtsbeschermingsregels Beslissing is in principe gemotiveerd, analogie met procedure waarbinnen de EV zit; informatie: onmiddellijk of pas na gunning? --> Kijken hoe nieuwe wet rechtsbescherming dit zal regelen Regels procedure waar EV in zit kunnen immers niet overgenomen worden, dit is een tussenkomende stap die voordien niet bestond bv. aanbesteding = één stap, nu komt er plots wel een schifting in 3 april 2017

38 Elektronische veiling – Verloop
25/09/2012 Elektronische veiling – Verloop 2) Uitnodiging tot de elektronische veiling Alle inschrijvers met regelmatige offerte die voldoen Informatie: Datum en precieze aanvangsuur na minstens 5 dagen vanaf verzending uitnodiging Afsluitingswijze Eventueel de fases met tijdschema en afsluitingswijze Informatie individuele verbinding: paswoord Nederland: slechts 2 dagen wachten tot veiling 3 april 2017

39 Elektronische veiling – Verloop
25/09/2012 Elektronische veiling – Verloop 3) De veiling Elk bod is bindend, zonder elektronische handtekening Laatste bod kan niet ingetrokken worden Minimumverschil met vorig bod (opdrachtdocumenten) Anoniem, identiteit deelnemers mag nooit bekendgemaakt worden e-auction: mogelijkheid tot onderbreken veiling Bod geplaatst op de wijze bepaald in opdrachtdocumenten en eventueel uitnodiging (bv. minimumverschil) Onderbreken: niet in wetgeving, mee opletten 3 april 2017

40 Elektronische veiling – Verloop
25/09/2012 Elektronische veiling – Verloop Zichtbare informatie voor deelnemers (opdrachtdoc.): Op elk moment: huidige positie in rangschikking Optioneel (in wetgeving voorzien): Prijzen van andere deelnemers Aantal deelnemers aan fase e-auction: Prijzen andere deelnemers: e-auction splitst op in laagste bod tonen en/of alle (laatste) biedingen tonen Aantal initiële deelnemers kan ook getoond worden 3 april 2017

41 Elektronische veiling – Verloop
25/09/2012 Elektronische veiling – Verloop Afsluitingswijze (uitnodiging) 3 mogelijkheden in wetgeving, combinatie mogelijk: datum en uur bepaalde tijd geen nieuwe (laagste) bieding meer ontvangen alle fases afgehandeld geen verplichting om alle fases te doorlopen als AO van mening is dat die geen nieuwe biedingen meer opleveren (voorwaarde: vermelden in uitnodiging en voorzien in laatste termijn voor biedingen vóór definitieve afsluiten) e-auction: Bepaalde tijd geen nieuwe bieding meer: biedingen (met minimum prijsverschillen) komen binnen, na elk bod zal er een termijn lopen. Als die verstrijkt zonder een nieuw bod dan eindigt veiling  e-auction: niet mogelijk??? Fases (rondes): e-auction biedt mogelijk om aan te duiden dat als er na X rondes geen nieuwe laagste bieding komt, de veiling dan afgesloten kan worden na Y rondes (Y dan op X+1 zetten) Praktijk (staat in Verslag aan de Koning, niet tekst KB zelf): afsluiten op een uur, maar verlengen als er net voor afsluiten nog bod is. Rode sterretjes belangrijk, e-auction forceert dus bepaalde instellingen 3 april 2017

42 Elektronische veiling – Verloop
3 april 2017

43 Elektronische veiling – Verloop
25/09/2012 Elektronische veiling – Verloop 4) Gunning Gunning op basis van het resultaat van de veiling automatische klassering prijsonderzoek verplichting tot deelname aan de veiling? geen mogelijkheid tot onderhandelen gelijke laagste prijs  elektronische loting Prijsonderzoek: een abnormaal lage prijs kan al tijdens de veiling er voor zorgen dat andere inschrijvers interesse verliezen, of net zelf onder die prijs nog gaan Nederland: wordt door sommigen aangegeven dat een EV als bedoeling heeft ‘de voorstelling van nieuwe, verlaagde prijzen’ [zie ook Belgische definitie]  je moet dus een nieuwe prijs opgeven om in aanmerking te komen, niet deelnemen of louter prijs uit offerte bevestigen telt niet  een zeer lage inschrijving, waardoor anderen niet wensen te bieden, zou niet in aanmerking komen…  laagste bod wordt geweerd wegens abnormaal, tweede in rang… heeft niet bod uitgebracht op EV… komt zijn offerte niet in aanmerking? Gunningsbeslissing? Informatie?  Nieuwe rechtsbescherming 3 april 2017

44 Elektronische veiling – Bemerkingen
25/09/2012 Elektronische veiling – Bemerkingen Praktijk in buurlanden: blijkt mooie winsten op te leveren Elektronische veiling of niet? GB: e-Auction Readiness Tool Geen bijkomende kosten voor veilingsysteem Test-veiling organiseren om deelnemers wegwijs te maken E-auction zelf eerst testen: Schaalvergroting door samenwerken Zichtbaarheid van de veiling vergroten: website, kalender,… Van de 3 nieuwe vormen, momenteel degene die meest praktisch nut lijkt te hebben en ook zonder al te veel inspanningen moet kunnen gebruikt worden Kosten veilingsysteem: andere landen moet de AO zelf een veilingsysteem aanschaffen, paar duizenden euro’s Schaalvergroting  grotere opdrachten kunnen ook lagere eenheidsprijzen tot gevolg hebben + centraal team dat op den duur ervaren is 3 april 2017

45 Onderhandelingsprocedure: overzicht
Zonder bekendmaking (art. 26, §1 Wet ) aangepaste drempelbedragen nieuwe mogelijke gevallen Met bekendmaking (art. 26, §2 Wet ) vereenvoudigde procedure 3 april 2017

46 Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking – drempelbedragen
Nieuwe drempelbedragen voor gebruik OPZB (excl. BTW) algemeen:  euro aanvaarde factuur:  euro Belangrijk: nog niet in werking! 3 april 2017

47 Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking – nieuwe gevallen
25/09/2012 Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking – nieuwe gevallen Voor alle opdrachten: er is geen of geen geschikte kandidaatstelling of offerte ingediend bij een open of beperkte procedure momenteel enkel wanneer ‘geen enkele offerte werd ingediend’ niet bij concurrentiedialoog Dubbele uitbreiding (kandidaatstellingen + niet geschikt) Geen geschikte = … 3 april 2017

48 Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking – nieuwe gevallen
25/09/2012 Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking – nieuwe gevallen Voor alle opdrachten: er zijn enkel onregelmatige of onaanvaardbare offertes ingediend bij een open of beperkte procedure of concurrentiedialoog momenteel ‘slechts onaanvaardbare prijzen voorgesteld’ i.p.v. onaanvaardbare offertes als voorafgaande Europese bekendmaking niet verplicht was in eerste opdracht, dan mag men nu de mededinging verruimen door ook andere marktspelers mee uit te nodigen, ongeacht of zij een offerte hebben ingediend voor de eerste procedure Uitbreiding naar ‘onaanvaardbare’  gevolgen Offertes bij concurrentiedialoog = laatste stap na dialoog  onaanvaardbaar hoge prijzen  OPZB zodat er toch over onderhandeld kan worden!!! Ter herinnering: in dit geval worden alle inschrijvers geraadpleegd die eerder een offerte indienden en aan de kwalitatieve selectie voldoe 3 april 2017

49 Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking – nieuwe gevallen
25/09/2012 Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking – nieuwe gevallen Bij opdrachten voor leveringen: aanvullende leveringen van dezelfde aard & kenmerken ingevolge onvoorziene omstandigheden aanvullingen beperkt tot 50% van bedrag oorspronkelijke opdracht hoofdopdracht & aanvullingen moeten samen beneden Europese drempel blijven hoofdopdracht & aanvullingen: elk maximale looptijd van 3 jaar gegund aan leverancier van oorspronkelijke opdracht Drie geheel nieuwe gevallen 1e + 2e bolletje  oorspronkelijke opdracht kan max euro zijn 3 april 2017

50 Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking – nieuwe gevallen
Bij opdrachten voor leveringen: op grondstoffenmarkt genoteerde & gekochte leveringen leveringen tegen bijzonder gunstige voorwaarden i.k.v. stopzetting handelsactiviteit, faillissement of gerechtelijke reorganisatie 3 april 2017

51 Onderhandelingsprocedure met bekendmaking – nieuwe gevallen
25/09/2012 Onderhandelingsprocedure met bekendmaking – nieuwe gevallen Voor alle opdrachten: er zijn enkel onregelmatige of onaanvaardbare offertes ingediend bij een open of beperkte procedure of concurrentiedialoog momenteel ‘slechts onaanvaardbare prijzen voorgesteld’ i.p.v. onaanvaardbare offertes toegang tot de opdracht gereserveerd o.b.v. art. 22 Wet sociale werkplaatsen, programma’s voor beschermde arbeid alleen beneden de Europese drempels (ter herinnering: dit is wanneer niet alle inschrijvers worden geraadpleegd die eerder een offerte indienden, of men wil nieuwe inschrijvers aantrekken / geweerde een nieuwe kans geven) 3 april 2017

52 Onderhandelingsprocedure met bekendmaking – nieuwe gevallen
Voor alle opdrachten: geraamde bedrag (zonder btw) is lager dan: euro voor werken Europese drempels voor leveringen & diensten  OPMB zal ook algemeen toegepast kunnen worden beneden bepaalde drempels, net zoals OPZB 3 april 2017

53 Onderhandelingsprocedure met bekendmaking – nieuwe gevallen
25/09/2012 Onderhandelingsprocedure met bekendmaking – nieuwe gevallen Bij opdrachten voor leveringen: als in uitzonderlijke gevallen de aard of onzekere omstandigheden van de opdracht een globale prijsvaststelling vooraf verhinderen = speciale raamopdracht – voorheen enkel voor werken & diensten Bij opdrachten voor diensten: opdrachten voor diensten uit bijlage II B van de Wet art. 146 KB Plaatsing: OPMB aangeduid voor juridische diensten inzake raadpleging en vertegenwoordiging diensten van bijlage II B Wet: momenteel ook om. niet onderworpen aan voorafgaande Europese bekendmaking, wachttermijn juridische diensten inzake raadpleging en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting. Tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten is OPMB de standaard procedure hiervoor 3 april 2017

54 Vereenvoudigde onderhandelings-procedure met bekendmaking
25/09/2012 Vereenvoudigde onderhandelings-procedure met bekendmaking Nieuwe vorm van OPMB die in één stap verloopt (zoals een open procedure), dus geen kandidaatstellingen maar onmiddellijk indiening van offertes Dubbele toepassingsvoorwaarde: geraamd opdrachtbedrag ligt beneden Europese drempels men verkeert in een geval van OPMB Tijdswinst ten opzichte van OPMB in twee stappen Minimumtermijn voor ontvangst van offertes: 22d Kan ook bij algemene toepassing  tijdswinst + mogelijkheid om te onderhandelen! Limiet ligt bij werken dan wel op euro Minimum indieningstermijn ligt ook lager dan open procedure (36d) Blijft onderhandelingsprocedure, dus bv. geen openingszitting [terug te vinden in: art. 2, §1, °3 KB Plaatsing] 3 april 2017

55 Nieuwe gunningsprocedures
Op naar de inwerkingtreding… … en de volgende Richtlijnen 3 april 2017


Download ppt "Nieuwe gunningsprocedures"

Verwante presentaties


Ads door Google