De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PERSONEEL.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PERSONEEL."— Transcript van de presentatie:

1 PERSONEEL

2 Personeel Personeel CBE Personeel CVO Andere maatregelen
Loopbaanonderbreking Bekwaamheidsbewijzen Functiebeschrijving en evaluatie

3 PERSONEEL BASISEDUCATIE

4 Algemeen Decreet VO - Basiseducatie
Maatregelen personeel gaan in m.i.v Overleg met andere overheden Besluitvormingsproces start in september

5 Personeel basiseducatie
Statuut op basis wet van 1978: contractuele tewerkstelling Derdebetalersysteem (CODO) Maximale overname van opgebouwde rechten in PC Vlareg wordt bevoegd voor regeling geldelijk en administratief statuut In apart decreet eigen syndicale structuur VOC basiseducatie De rechtspositie van de personeelsleden van de centra voor basiseducatie is geregeld volgens de wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978, aangevuld met sectorale cao’s binnen het paritair comité 329 en Deze rechtspositie blijft behouden en de rechten die de personeelsleden onder dit statuut hebben verworven, blijven maximaal gegarandeerd. De personeelsleden van de basiseducatie blijven dus aangesteld als contractuele personeelsleden, maar gekoppeld aan het nieuwe financieringssysteem zal de overheid het salaris uitbetalen via het principe van de derde –betaler. Hierdoor zullen deze personeelsleden contractuelen uitbetaald worden door het agentschap Onderwijsdienstencentrum Hoger Onderwijsen Volwassenenonderwijs. Ten opzichte van de personeelsleden van de basiseducatie engageert de overheid zich om de maatregelen uit de reeds eerder gemaakte cao’s te behouden of anders een evenwaardig initiatief uit te werken. De Vlaamse regering wordt gemaxhtigd om de geldelijke en administratieve rechtspositie van deze personeelsleden te wijzigen. In een apart decreet zal voorzien worden in een nieuwe regeling met betrekking tot de syndicale structuur in het de basiseducatie en het vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs.

6 CODO-Personeel Personeelscategorieën in het derdebetalersysteem (CODO)
Decretale enveloppe Onderwijs aan gedetineerden Extra middelen NT2 Sociale maribel Gesco-personeelsleden

7 Huidig statuut Contractuele personeelsleden waarop de wet van 3 juli 1978 toepassing is Basisstatuut voor de bedienden aangevuld met arbeidsreglementen op centrumniveau Verworvenheden CAO’s PC

8 Toekomstig statuut Opname in onderwijscontext Optie: CODO – statuut
Wet van 3 juli 1978: contractuele tewerkstelling NIET in DRP’s Behoud verworven rechten PC Het decreet VWO regelt de integratie van de basiseducatie in het onderwijs. Op dit ogenblik maakt de basiseducatie in formele zin geen deel uit van het onderwijs. Zo geldt de bijzondere wet van 8 augustus 1980 betreffende de hervormingen van de instellingen nog steeds als rechtsgrond voor de organisatie van de basiseducatie. Bijkomend bestaat er een tweeledige structuur met betrekking tot het personeelsstatuut: sommige aspecten worden via CAO’s afgesloten in paritair comité 329 (socio-culturele sector) en andere aspecten via decreet of besluit van de Vlaamse Regering en dit onafhankelijk van elkaar.De volledige en volwaardige integratie van de basiseducatie in het (volwassenen)onderwijs wordt gerealiseerd door twee maatregelen: de bepalingen die overgenomen worden uit de schoolpactwet worden van toepassing verklaard op de basiseducatie. De bijzondere wet van 8 augustus 1980 betreffende de hervormingen van de instellingen geldt niet langer als rechtsgrond voor de organisatie van de basiseducatie; aan de personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie wordt een CODO-statuut toegekend. Dit houdt het volgende in: het personeel van de basiseducatie blijft aangesteld op contractuele basis waardoor de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten van toepassing blijft. Het personeel van de basiseducatie zal via een derdebetalersysteem door het departement Onderwijs betaald worden. De aspecten van het personeelsstatuut, zoals vastgelegd in de CAO’s in het paritair comité 329, blijven onverminderd gelden in dit nieuwe statuut maar zullen in de nieuwe structuur deel uitmaken van de CAO-onderhandelingen Er wordt voor de personeelsleden van de basiseducatie gekozen voor een ander statuut dan voor de personeelsleden van de centra voor Volwassenenonderwijs. Het onderbrengen van de personeelsleden in de decreten rechtspositie zou immers een aantal naegatieve effecten teweeg brengen voor de sector basiseducatie waardoor de huidige structuur en werking in gevaar zou worden gebracht. Algemeen kan gesteld worden dat de flexibiliteit van de basiseducatie, die noodzakelijk is gelet op de specifieke doelgroep van de lager geschoolde vowassenen, in dat geval sterk ingeperkt zou worden. Ook zouden tal van verworvenheden op basis van cao’s niet meer kunnen weerhouden worden. Waarom  In de basiseducatie wordt gewerkt met een effectieve centrumopdracht en met flexibele opdrachtnoemers. In afwijking van het gangbare systeem opteert de sector zelf zelf voor een systeem van functieverloning De leerinhouden van de basiseducatie zijn van een dergelijk niveau dat het mogelijk is dat elke leerkracht die werkzaam is in het een centrum voor vowassenenonderwijs, aangesteld in een bepaald vak, zou kunnen gereaffecteerd worden naar een centrum voor basiseducatie. Het systeem van TADD, vaste benoeming en TBSOB regeling zou mogelijk een negatiee impact kunnen hebben op deze personeelsleden. De bekwaamheidsbewijzen zijn op een minimale manier vastgelegd wat de flexibiliteit bij aanwerving bevordert. De centra zijn verenigingen zonder winstoogmerk. Dit betekent dat bij toepassing van de decreten rechtspositie zou moeten geopteerd worden voor het decreet van get gesubsidieerd onderwijs. Aangezien de centra pluralistische, niet-netgebonden centra zijn ligt deze oplossing niet voor de hand. De decreten rechtspositie zouden bijgevolg een aantal mechanismen in de basiseducatie op de helling zetten.

9 Opdracht Effectieve centrumopdracht
De verdere invulling behoort tot de lokale autonomie Opdrachtnoemer Toekomst: blijft zo

10 Verloning Nu enveloppenfinanciering
Toekomst: Derdebetaler-systeem volgens bezoldigingsregeling onderwijspersoneel Principe van de functieverloning

11 Functies en bekwaamheidsbewijzen vanaf 1.9.2008
Directeur Tenminste HOKT + BPB Leraar basiseducatie Stafmedewerker Tenminste HOKT Administratief medewerker Beleidsondersteunend: ten minste HSO Uitvoerend: ten minste HSO overgangsbepalingen

12 Salarisschalen vanaf 1.9.2008 Directeur 511 Stafmedewerker 501
Leraar basiseducatie met BPB 346 Leraar basiseducatie zonder BPB 301 Administratief medewerker Beleidsondersteunend Uitvoerend overgangsbepalingen

13 Anciënniteit Nu: BVR 18 juli 1990
Weinig transparante regeling Toekomst: volgens bezoldigingsregeling voor onderwijspersoneel KB niet-administratief personeel KB administratief personeel Overgangsmaatregel voor reeds verworven anciënniteit

14 Vervanging personeelsleden
Vervanging conform het onderwijspersoneel

15 Vakantiegeld en eindejaarstoelage
Huidige regeling blijft behouden 92 % van brutomaandloon eindejaarstoelage Afspraken blijven behouden Stijging door middelen van het VIA –akkoord: gefaseerd tot 2011

16 Ziekteverlof personeelsleden
Wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1976 Ziektecontrole door Encare

17 Arbeidsongevallen Wet van 3 juli 1967 Salaris wordt verder doorbetaald
Omzendbrief van 15/12/1999

18 Tijdskrediet – brugpensioen – tweede pensioenpijler
T.a.v. de personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie engageert de overheid zich om de maatregelen uit reeds eerder gemaakte cao’s uit de paritaire comités 329 en te behouden waar het kan, of anders een evenwaardig initiatief uit te werken Aanpassing via overleg met de federale overheid

19 Syndicale structuur CBE
Momenteel onder PC Integratie in onderwijs VOC Basiseducatie

20 Andere personeelsleden
Geen CODO-personeelsleden Flexibele overgang naar additionele tewerkstelling Afspraken in VOC Basiseducatie Logistiek medewerker: opname in de werkgroep MVD-personeel

21 PERSONEEL CVO

22 Algemeen Decreet Volwassenenonderwijs
Maatregelen personeel gaan in m.i.v Wijzigingen vooral via andere regelgeving Proces start in najaar

23 Algemeen Belangrijkste wijzigingen Bekwaamheidsbewijzen
Prestatieregeling Vereenvoudiging salarisschalen

24 Waarom wijzigen? Uitgangspunt MAAR
Behoud van DRP’s & maximaal behoud van bestaande regelgeving MAAR Modulaire structuur = geen vakken, graden en onderscheid TSO-BSO meer Wat dan?

25 Wat behouden? Kern van het statuut: Verlofstelsels Vakantieregeling
Decreten rechtspositie TADD – vaste benoeming – reaffectatie Verlofstelsels Vakantieregeling Tuchtregeling Derdebetaler-systeem = Alles wat niet hoeft te wijzigen

26 Nieuwe kapstok rechtspositie
UITGANGSPUNT = modulaire structuur dus vakken, graden, TSO-BSO kunnen geen kapstok meer zijn voor Bekwaamheidsbewijzen Aanstelling Vaste benoeming Dienstanciënniteit NIEUWE KAPSTOK? Opleiding of module

27 Bekwaamheidsbewijzen
Nieuwe “telefoonboek” bekwaamheidsbewijzen per opleiding per module (indien opleiding te ruim) Behoud systeem vereist – voldoende – andere Concordantie van vak naar opleiding of module (behoud verworven rechten)

28 Nuttige ervaring Wegvallen onderscheid vakken, graden, TSO-BSO: quid nuttige ervaring? Volgt piste bekwaamheidsbewijzen Vastleggen nuttige ervaring per opleiding/module Aansluitend op de piste van de bekwaamheidsbewijzen zullen we ook de principes voor het vaststellen van nuttige ervaring moeten herbekijken. Nuttige ervaring wordt nu immers ook bepaald via een vak, graad en de goedkeuring kan ook gelden voor TSO of BSO. Ook hier verdwijnt de gekende ‘kapstok’ = het vak, het niveau en zullen we op zoek moeten gaan naar een nieuwe ankerpunt. Dit kan ook de opleiding of module zijn. Dit hangt natuurlijk nauw samen met het resultaat van de oefening die we zullen maken bij de bekwaamheidsbewijzen.

29 Prestatieregeling Financiering van CVO in leraarsuren
Vakken verdwijnen, opleiding/module wordt richtpunt Quid prestatieregeling? Noemer per studiegebied tussen 20 en 25 voor leraar Administratief medewerker blijft 32 u Adjunct-directeur, TAC en TA = 36 u

30 Salarisschalen Vereenvoudiging salarisschalen leraar
Geen onderscheid meer tussen AV/TV/PV Geen onderscheid 2de – 3de graad en TSO-BSO Wel onderscheid leraar HBO – leraar SVO Wel onderscheid bachelor – master – HSO –beroepservaring Altijd diploma van leraar (BPB) vereist voor VE/VO

31 Salarisschalen leraar SVO
Bekwaamheidsbewijs Salarisschaal VE/VO Salarisschaal AND (zonder BPB) Ten minste Master + BPB 501 250 Ten minste Professioneel Gerichte Bachelor + BPB 302 301 Ten minste HSO + BPB + 3 j NE LSBO/LSTO + BPB + 6 j NE 9 j NE + BPB 384

32 Salarisschalen Andere ambten SVO Ambten HBO
behoud huidige salarisschalen Ambten HBO = behoud huidige salarisschalen

33 ANDERE MAATREGELEN

34 Andere maatregelen Loopbaanonderbreking
Nieuwe diploma’s n.a.v. BAMA en vernieuwde lerarenopleiding Functiebeschrijving en evaluatie

35 Loopbaanonderbreking

36 Loopbaanonderbreking
Loopbaanonderbreking medische bijstand 12 maanden volledige loopbaanonderbreking of 24 maanden gedeeltelijke loopbaanonderbreking Minimum 1 maand – maximum 3 maanden Verlenen van bijstand aan gezinslid of familielid 2e graad Alle personeelsleden Dan kom ik bij thema 2. Personeelsleden kunnen naast de al bestaande mogelijkheden ook hun loopbaan onderbreken om medische bijstand te verlenen aan gezins- of familieleden. “Per patiënt”, als ik het zo mag uitdrukken, kan men 12 maanden volledige of 24 maanden gedeeltelijke LBO nemen, steeds aan te vragen voor de duur van minimum 1 maand, maximum 3 maanden. Alle personeelsleden kunnen van deze OBL gebruik maken, dus ook alle tijdelijke personeelsleden, want het kan iedereen moet de kans krijgen om in vaak moeilijke omstandigheden voor een ziek familielid te zorgen. De bestaande voorwaarde dat een personeelslid minstens halftijds moet aangesteld zijn om loopbaanonderbreking te nemen, blijft wel behouden. Gezins- of familielid 2e graad: al wie onder hetzelfde dak woont + ouders, schoolouders, broers&zussen, grootouders, kleinkinderen

37 Loopbaanonderbreking
Ouderschapsverlof Voltijds: maximum 3 maanden aaneensluitend Deeltijds: maximum 6 maanden aaneensluitend Alle personeelsleden Ouderschapsverlof ihk van loopbaanonderbreking kenne we al langer, maar de modaliteiten worden versoepeld. Ouderschapsverlof kan nu ook zes maanden deeltijds worden genomen. Ook van deze maatregel kunnen alle personeelsleden genieten.

38 Nieuwe diploma’s n.a.v. BAMA en vernieuwde lerarenopleiding

39 Nieuwe diploma’s n.a.v. BAMA en vernieuwde lerarenopleiding
M.i.v BAMA geïntegreerd in bekwaamheidsbewijzen Master en Professioneel Gerichte Bachelor (PBA) bij vereiste en voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen

40 Nieuwe diploma’s n.a.v. BAMA en vernieuwde lerarenopleiding
Voorbeeld ‘agogische methodieken’ Vereist BHB PBA toegepaste psychologie + BPB Master in het sociaal werk + BPB Voldoend geacht BHB ten minste PBA + BPB ten minste master + BPB

41 Nieuwe diploma’s n.a.v. BAMA en vernieuwde lerarenopleiding
Opname bachelors in het onderwijs: Kleuteronderwijs Lager onderwijs Secundair onderwijs Diploma van leraar, uitgereikt door een specifieke lerarenopleiding

42 Functiebeschrijvingen en evaluaties

43 CAO VIII Gevoelig thema Uitvoering cao VIII: OD XVII (bis) BVR’s
Invoegen in DRP’s BVR’s

44 Situatie VWO Gemeenschapsonderwijs Gesubsidieerd onderwijs
Beoordelings- en evaluatieregeling in DRP Tot Gesubsidieerd onderwijs Geen formeel proces in DRP

45 Inwerkingtreding Functiebeschrijvingen: Evaluaties:
SO en VO: CLB’s: BaO en DKO: Evaluaties: SO, VO en CLB’s: BaO en DKO:

46 Personeelsbeleid Constructief en positief personeelsbeleidsinstrument
Verschillende stappen: Aanduiden evaluatoren Opstellen functiebeschrijving Functioneringsgesprekken Evaluatiegesprek Evaluatieverslag

47 Evaluator(en) 2 evaluatoren Voor elk personeelslid
uitgezonderd de directeur = evaluatie door centrumbestuur Voor leraar en administratief medewerker altijd een adjunct-directeur of directeur In het GMO aanduiding door de directeur In het GSO aanduiding door centrumbestuur

48 Evaluator(en) 1ste evaluator:
Personeelslid van centrum of centrumbestuur Principes Leraar, adm medewerker = selectie- of bevorderingsambt TA, adjunct-directeur = bevorderingsambt TAC = directeur Taken: coaching en begeleiding o.m. functioneringsgesprek, evaluatiegesprek, verslag, …

49 Evaluator(en) 2de evaluator
Personeelslid van centrum of centrumbestuur Minstens gelijke “rang” eerste evaluator indien personeelslid centrum Taken Bepaald binnen algemene afspraken LOC

50 Evaluator(en) Opleiding evaluatoren vanaf 2007 → €/jaar

51 Functiebeschrijving Voor wie? Door wie?
Aanstelling >104 dagen: verplicht Aanstelling <104 dagen: mogelijk Per ambt en per centrum Door wie? Personeelslid en 1ste evaluator Indien geen overeenstemming: centrumbestuur

52 Functiebeschrijving Inhoud: Geïndividualiseerd
Taken en instellingsgebonden opdrachten + wijze van uitvoeren centrumspecifieke doelstellingen Persoons- en ontwikkelingsgerichte doelstellingen Vorming en nascholing Geïndividualiseerd Algemene afspraken (lokaal comité)

53 Evaluatieproces Functioneringsgesprek(ken): Evaluatiegesprek:
Op gelijke voet Individuele personeelsbegeleiding Evaluatiegesprek: Functioneren personeelslid o.b.v. functiebeschrijving Ook toekomstgericht Evaluatieverslag

54 Evaluatie Minimum om de vier schooljaren
Functiebeschrijving noodzakelijk Evaluatiegesprek Evaluatieverslag met eindconclusie Algemene afspraken

55 Evaluatie “onvoldoende”
TABD / Tijdelijk in selectie- of bevorderingsambt : ontslag na één “onvoldoende” Vast benoemd en TADD Nieuwe evaluatie na 1 “onvoldoende” Wervingsambten: ontslag na 2 opeenvolgende “onvoldoende” of 3 in de loopbaan Selectie- en bevorderingsambten: ontslag na 2 opeenvolgende “onvoldoende” of 3 in de loopbaan uit ambt verwijderen kan na 1 “onvoldoende” (indien voorheen vast benoemd in ander ambt)

56 Evaluatie “onvoldoende”
Gevolgen “onvoldoende” 1 “onvoldoende” Geen uitbreiding TADD in centrum en voor ambt “onvoldoende” tot nieuwe evaluatie Geen recht op vaste benoeming tot nieuwe evaluatie Ontslag na “onvoldoende” Effect op anciënniteit TADD! Anciënniteit in het centrum in het ambt waarvoor “onvoldoende” is ‘weg’ Geen gebruik diensten ander centrum om recht TADD te eisen ‘sociaal vangnet’ voor vastbenoemden Tijdelijke aanstelling tot recht op werkloosheidsuitkering

57 College van beroep Beroep tegen “onvoldoende” Werkt opschortend
Paritaire samenstelling Voorzitter: onafhankelijk persoon 3 kamers (GMO, GOO & GVO)

58 Bevoegdheden college van beroep
Procedureregels nageleefd? Volgens regels en in de geest van FB en EVA? Redelijke verhouding tussen feiten en “onvoldoende” “onvoldoende” vernietigen

59 Beleidsevaluatie !! Na vier jaar : beleidsevaluatie


Download ppt "PERSONEEL."

Verwante presentaties


Ads door Google