De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming PERSONEEL.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming PERSONEEL."— Transcript van de presentatie:

1 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming PERSONEEL

2 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Personeel □ Personeel CBE □ Personeel CVO □ Andere maatregelen oLoopbaanonderbreking oBekwaamheidsbewijzen oFunctiebeschrijving en evaluatie

3 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming PERSONEEL BASISEDUCATIE

4 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Algemeen □ Decreet VO - Basiseducatie oMaatregelen personeel gaan in m.i.v. 01.09.2008 oOverleg met andere overheden oBesluitvormingsproces start in september

5 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Personeel basiseducatie □ Statuut op basis wet van 1978: contractuele tewerkstelling □ Derdebetalersysteem (CODO) □ Maximale overname van opgebouwde rechten in PC 329.01 □ Vlareg wordt bevoegd voor regeling geldelijk en administratief statuut □ In apart decreet eigen syndicale structuur oVOC basiseducatie

6 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming CODO-Personeel Personeelscategorieën in het derdebetalersysteem (CODO) □ Decretale enveloppe □ Onderwijs aan gedetineerden □ Extra middelen NT2 □ Sociale maribel □ Gesco-personeelsleden

7 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Huidig statuut □ Contractuele personeelsleden waarop de wet van 3 juli 1978 toepassing is □ Basisstatuut voor de bedienden aangevuld met arbeidsreglementen op centrumniveau □ Verworvenheden CAO’s PC 329.01

8 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Toekomstig statuut □ Opname in onderwijscontext □ Optie: CODO – statuut oWet van 3 juli 1978: contractuele tewerkstelling oNIET in DRP’s □ Behoud verworven rechten PC 329.01

9 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Opdracht □ Effectieve centrumopdracht □ De verdere invulling behoort tot de lokale autonomie oOpdrachtnoemer □ Toekomst: blijft zo

10 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Verloning □ Nu enveloppenfinanciering □ Toekomst: Derdebetaler-systeem volgens bezoldigingsregeling onderwijspersoneel □ Principe van de functieverloning

11 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Functies en bekwaamheidsbewijzen vanaf 1.9.2008 □ Directeur oTenminste HOKT + BPB □ Leraar basiseducatie oTenminste HOKT + BPB □ Stafmedewerker oTenminste HOKT □ Administratief medewerker oBeleidsondersteunend: ten minste HSO oUitvoerend: ten minste HSO overgangsbepalingen

12 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Salarisschalen vanaf 1.9.2008 □ Directeur511 □ Stafmedewerker501 □ Leraar basiseducatie met BPB346 □ Leraar basiseducatie zonder BPB301 □ Administratief medewerker oBeleidsondersteunend 106 oUitvoerend 122 overgangsbepalingen

13 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Anciënniteit □ Nu: BVR 18 juli 1990 oWeinig transparante regeling □ Toekomst: volgens bezoldigingsregeling voor onderwijspersoneel oKB 10.3.1965 niet-administratief personeel oKB 1.12.1970 administratief personeel □ Overgangsmaatregel voor reeds verworven anciënniteit

14 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Vervanging personeelsleden □ Vervanging conform het onderwijspersoneel

15 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Vakantiegeld en eindejaarstoelage □ vakantiegeld : oHuidige regeling blijft behouden o92 % van brutomaandloon □ eindejaarstoelage oAfspraken blijven behouden oStijging door middelen van het VIA –akkoord: gefaseerd tot 2011

16 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Ziekteverlof personeelsleden □ Wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1976 □ Ziektecontrole door Encare

17 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Arbeidsongevallen □ Wet van 3 juli 1967 □ Salaris wordt verder doorbetaald Omzendbrief van 15/12/1999

18 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Tijdskrediet – brugpensioen – tweede pensioenpijler □ T.a.v. de personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie engageert de overheid zich om de maatregelen uit reeds eerder gemaakte cao’s uit de paritaire comités 329 en 329.01 te behouden waar het kan, of anders een evenwaardig initiatief uit te werken □ Aanpassing via overleg met de federale overheid

19 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Syndicale structuur CBE □ Momenteel onder PC 329.01 □ Integratie in onderwijs □ VOC Basiseducatie

20 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Andere personeelsleden □ Geen CODO-personeelsleden oFlexibele overgang naar additionele tewerkstelling □ Afspraken in VOC Basiseducatie □ Logistiek medewerker: opname in de werkgroep MVD-personeel

21 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming PERSONEEL CVO

22 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Algemeen □ Decreet Volwassenenonderwijs oMaatregelen personeel gaan in m.i.v. 01.09.2008 oWijzigingen vooral via andere regelgeving oProces start in najaar

23 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Algemeen □ Belangrijkste wijzigingen oBekwaamheidsbewijzen oPrestatieregeling oVereenvoudiging salarisschalen

24 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Waarom wijzigen? □ Uitgangspunt oBehoud van DRP’s & maximaal behoud van bestaande regelgeving □ MAAR oModulaire structuur = geen vakken, graden en onderscheid TSO-BSO meer oWat dan?

25 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Wat behouden? □ Kern van het statuut: oDecreten rechtspositie oTADD – vaste benoeming – reaffectatie □ Verlofstelsels □ Vakantieregeling □ Tuchtregeling □ Derdebetaler-systeem □ = Alles wat niet hoeft te wijzigen

26 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Nieuwe kapstok rechtspositie □ UITGANGSPUNT = modulaire structuur □ dus vakken, graden, TSO-BSO kunnen geen kapstok meer zijn voor oBekwaamheidsbewijzen oAanstelling oVaste benoeming oDienstanciënniteit □ NIEUWE KAPSTOK? Opleiding of module

27 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Bekwaamheidsbewijzen □ Nieuwe “telefoonboek” bekwaamheidsbewijzen oper opleiding oper module (indien opleiding te ruim) □ Behoud systeem vereist – voldoende – andere □ Concordantie van vak naar opleiding of module (behoud verworven rechten)

28 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Nuttige ervaring □ Wegvallen onderscheid vakken, graden, TSO-BSO: quid nuttige ervaring? □ Volgt piste bekwaamheidsbewijzen oVastleggen nuttige ervaring per opleiding/module

29 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Prestatieregeling □ Financiering van CVO in leraarsuren □ Vakken verdwijnen, opleiding/module wordt richtpunt □ Quid prestatieregeling? oNoemer per studiegebied tussen 20 en 25 voor leraar oAdministratief medewerker blijft 32 u oAdjunct-directeur, TAC en TA = 36 u

30 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Salarisschalen □ Vereenvoudiging salarisschalen leraar oGeen onderscheid meer tussen AV/TV/PV oGeen onderscheid 2 de – 3 de graad en TSO-BSO oWel onderscheid leraar HBO – leraar SVO oWel onderscheid bachelor – master – HSO – beroepservaring oAltijd diploma van leraar (BPB) vereist voor VE/VO

31 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Salarisschalen leraar SVO BekwaamheidsbewijsSalarisschaal VE/VO Salarisschaal AND (zonder BPB) Ten minste Master + BPB501250 Ten minste Professioneel Gerichte Bachelor + BPB 302301 Ten minste HSO + BPB + 3 j NE LSBO/LSTO + BPB + 6 j NE 9 j NE + BPB 301384

32 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Salarisschalen □ Andere ambten SVO obehoud huidige salarisschalen □ Ambten HBO o= behoud huidige salarisschalen

33 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming ANDERE MAATREGELEN

34 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Andere maatregelen □ Loopbaanonderbreking □ Nieuwe diploma’s n.a.v. BAMA en vernieuwde lerarenopleiding □ Functiebeschrijving en evaluatie

35 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Loopbaanonderbreking

36 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Loopbaanonderbreking □ Loopbaanonderbreking medische bijstand ● 12 maanden volledige loopbaanonderbreking of 24 maanden gedeeltelijke loopbaanonderbreking ● Minimum 1 maand – maximum 3 maanden ● Verlenen van bijstand aan gezinslid of familielid 2 e graad ● Alle personeelsleden

37 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Loopbaanonderbreking □ Ouderschapsverlof ● Voltijds: maximum 3 maanden aaneensluitend ● Deeltijds: maximum 6 maanden aaneensluitend ● Alle personeelsleden

38 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Nieuwe diploma’s n.a.v. BAMA en vernieuwde lerarenopleiding

39 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Nieuwe diploma’s n.a.v. BAMA en vernieuwde lerarenopleiding □ M.i.v. 01.09.2007 BAMA geïntegreerd in bekwaamheidsbewijzen □ Master en Professioneel Gerichte Bachelor (PBA) bij vereiste en voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen

40 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Nieuwe diploma’s n.a.v. BAMA en vernieuwde lerarenopleiding Voorbeeld ‘agogische methodieken’ oVereist BHB ● PBA toegepaste psychologie + BPB ● Master in het sociaal werk + BPB oVoldoend geacht BHB ● ten minste PBA + BPB ● ten minste master + BPB

41 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Nieuwe diploma’s n.a.v. BAMA en vernieuwde lerarenopleiding o Opname bachelors in het onderwijs: ● Kleuteronderwijs ● Lager onderwijs ● Secundair onderwijs o Diploma van leraar, uitgereikt door een specifieke lerarenopleiding

42 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Functiebeschrijvingen en evaluaties

43 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming CAO VIII □ Gevoelig thema □ Uitvoering cao VIII: oOD XVII (bis) ● Invoegen in DRP’s oBVR’s

44 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Situatie VWO □ Gemeenschapsonderwijs oBeoordelings- en evaluatieregeling in DRP oTot 31.08.2007 □ Gesubsidieerd onderwijs oGeen formeel proces in DRP

45 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Inwerkingtreding □ Functiebeschrijvingen: oSO en VO: 01.09.2004 oCLB’s: 01.09.2005 oBaO en DKO: 01.09.2007 □ Evaluaties: oSO, VO en CLB’s: 01.09.2007 oBaO en DKO: 01.09.2009

46 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Personeelsbeleid □ Constructief en positief personeelsbeleidsinstrument □ Verschillende stappen: oAanduiden evaluatoren oOpstellen functiebeschrijving oFunctioneringsgesprekken oEvaluatiegesprek oEvaluatieverslag

47 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Evaluator(en) □ 2 evaluatoren oVoor elk personeelslid ● uitgezonderd de directeur = evaluatie door centrumbestuur oVoor leraar en administratief medewerker altijd een adjunct-directeur of directeur oIn het GMO aanduiding door de directeur oIn het GSO aanduiding door centrumbestuur

48 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Evaluator(en) □ 1 ste evaluator: oPersoneelslid van centrum of centrumbestuur oPrincipes ● Leraar, adm medewerker = selectie- of bevorderingsambt ● TA, adjunct-directeur = bevorderingsambt ● TAC = directeur oTaken: coaching en begeleiding ● o.m. functioneringsgesprek, evaluatiegesprek, verslag, …

49 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Evaluator(en) □ 2 de evaluator oPersoneelslid van centrum of centrumbestuur oMinstens gelijke “rang” eerste evaluator indien personeelslid centrum oTaken ● Bepaald binnen algemene afspraken LOC

50 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Evaluator(en) □ Opleiding evaluatoren vanaf 2007 → 500.000 €/jaar

51 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Functiebeschrijving □ Voor wie? oAanstelling >104 dagen: verplicht oAanstelling <104 dagen: mogelijk oPer ambt en per centrum □ Door wie? oPersoneelslid en 1 ste evaluator oIndien geen overeenstemming: centrumbestuur

52 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Functiebeschrijving □ Inhoud: oTaken en instellingsgebonden opdrachten + wijze van uitvoeren ocentrumspecifieke doelstellingen oPersoons- en ontwikkelingsgerichte doelstellingen oVorming en nascholing □ Geïndividualiseerd □ Algemene afspraken (lokaal comité)

53 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Evaluatieproces □ Functioneringsgesprek(ken): oOp gelijke voet oIndividuele personeelsbegeleiding □ Evaluatiegesprek: oFunctioneren personeelslid o.b.v. functiebeschrijving oOok toekomstgericht oEvaluatieverslag

54 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Evaluatie □ Minimum om de vier schooljaren □ Functiebeschrijving noodzakelijk □ Evaluatiegesprek □ Evaluatieverslag met eindconclusie □ Algemene afspraken

55 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Evaluatie “onvoldoende” □ TABD / Tijdelijk in selectie- of bevorderingsambt o: ontslag na één “onvoldoende” □ Vast benoemd en TADD oNieuwe evaluatie na 1 “onvoldoende” oWervingsambten: ontslag na 2 opeenvolgende “onvoldoende” of 3 in de loopbaan oSelectie- en bevorderingsambten: ● ontslag na 2 opeenvolgende “onvoldoende” of 3 in de loopbaan ● uit ambt verwijderen kan na 1 “onvoldoende” (indien voorheen vast benoemd in ander ambt)

56 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Evaluatie “onvoldoende” □ Gevolgen “onvoldoende” o1 “onvoldoende” ● Geen uitbreiding TADD in centrum en voor ambt “onvoldoende” tot nieuwe evaluatie ● Geen recht op vaste benoeming tot nieuwe evaluatie □ Ontslag na “onvoldoende” ● Effect op anciënniteit TADD! ● Anciënniteit in het centrum in het ambt waarvoor “onvoldoende” is ‘weg’ ● Geen gebruik diensten ander centrum om recht TADD te eisen o‘sociaal vangnet’ voor vastbenoemden ● Tijdelijke aanstelling tot recht op werkloosheidsuitkering

57 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming College van beroep □ Beroep tegen “onvoldoende” □ Werkt opschortend □ Paritaire samenstelling □ Voorzitter: onafhankelijk persoon □ 3 kamers (GMO, GOO & GVO)

58 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Bevoegdheden college van beroep □ Procedureregels nageleefd? □ Volgens regels en in de geest van FB en EVA? □ Redelijke verhouding tussen feiten en “onvoldoende” □ “onvoldoende” vernietigen

59 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Beleidsevaluatie □ !! Na vier jaar : beleidsevaluatie


Download ppt "RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming PERSONEEL."

Verwante presentaties


Ads door Google