De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie UNICEF algemeen 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie UNICEF algemeen 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie UNICEF algemeen 2011

2 UNICEF dé Kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties
UNICEF is er voor álle kinderen UNICEF is onpartijdig en komt op voor de rechten van álle kinderen. Waar ter wereld ze ook leven, en ongeacht hun ras, sekse, religie, sociale status of politieke gezindheid. Alle rechten gelden voor alle kinderen. Geen kind mag worden buitengesloten.

3 UNICEF is er voor álle kinderen
Al 65 jaar helpt UNICEF kinderen over de hele wereld, wat voor geloof, ras, sekse, nationaliteit of politieke voorkeur zij ook hebben. De kinderrechtenorganisatie: UNICEF UNICEF staat voor ‘United Nations International Children’s Emergency Fund’. De naam zegt het al: UNICEF is van oorsprong een noodfonds voor kinderen dat is opgericht door de Verenigde Naties. Op 11 december 1946 om precies te zijn: vlak na de Tweede Wereldoorlog, toen Europa te kampen had met grote problemen. Na de wederopbouw van Europa zou het fonds weer worden opgeheven. Daar bleek niet iedereen het mee eens te zijn. Tijdens een vergadering van de Verenigde Naties in 1953 bleken vooral Aziatische afgevaardigden voorstander te zijn van behoud van UNICEF. Wereldwijd waren er immers nog steeds veel kinderen die moesten zien te overleven onder moeilijke omstandigheden. Daarom kreeg UNICEF in 1953 een blijvend mandaat van de Verenigde Naties om voortaan wereldwijd hulp te bieden aan kinderen. Inmiddels is UNICEF uitgegroeid tot de grootste internationale kinderrechtenorganisatie ter wereld. UNICEF komt op voor de rechten van kinderen wereldwijd en helpt deze in praktijk te brengen waar ze kan. In circa 155 landen steunt UNICEF projecten. Bovendien geeft de organisatie voorlichting over kinderrechten, wijst ze de wereldgemeenschap op afspraken die zijn vastgelegd in het Verdrag voor de Rechten van het Kind en mobiliseert ze individuen, organisaties, politici, media, bedrijven, enz. om te helpen kinderrechten te verwezenlijken.

4 Ieder kind heeft rechten
Het uitgangspunt van UNICEF is het Verdrag voor de Rechten van het Kind Dit verdrag is door bijna alle landen geratificeerd. Hierin staat dat ieder kind recht heeft op verzorging, bescherming en participatie. UNICEF houdt toezicht op de naleving van dit Verdrag. Ieder kind heeft rechten Ieder mens heeft mensenrechten. Zo heeft iedereen bijvoorbeeld recht op voedsel en onderdak. Kinderen hebben naast mensenrechten ook speciale kinderrechten. Dat is zo geregeld omdat kinderen kwetsbaar zijn. Zij hebben extra zorg en bescherming nodig om veilig en gezond te kunnen opgroeien. Deze kinderrechten staan in het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Op 20 november 1989 hebben bijna alle landen ter wereld dit verdrag officieel erkend. Twee landen hebben het verdrag niet erkend: de Verenigde Staten en Somalië. De VS willen liever zelf bepalen wat de rechten van kinderen zijn. En Somalië heeft lang geen officiële regering gehad die het verdrag kon ondertekenen. De Nederlandse regering heeft het verdrag in 1995 officieel bekrachtigd. Het verdrag verplicht overheden ervoor te zorgen dat er rekening gehouden wordt met de rechten van alle kinderen. In het verdrag staan 41 inhoudelijke artikelen beschreven, met daarin de kinderrechten (bijv. het recht op naam en nationaliteit, gezondheidszorg, onderwijs, vrijheid van meningsuiting en bescherming tegen misbruik en verwaarlozing). De controle op de uitvoering van het verdrag vindt plaats door het Comité voor de Rechten van het Kind. Dat comité bestaat uit 10 kinderrechtenexperts. Om de 5 jaar rapporteren landen aan het comité wat ze precies doen om de afspraken uit het verdrag in praktijk te brengen. Het comité geeft kritiek en doet aanbevelingen. Er zijn geen sancties voor regeringen die zich niet aan het verdrag houden. UNICEF wijst regeringen echter altijd op hun verplichtingen. En de internationale gemeenschap neemt het een land kwalijk als het zich niet aan het verdrag houdt. Het Verdrag voor de Rechten van het Kind is dus een prima middel om regeringen onder druk te zetten. Sinds 1 april 2011 heeft Nederland een kinderombudsman. De kinderombudsman komt op voor de rechten van kinderen in Nederland. Hij zal kinderen, jongeren en volwassenen helpen bij vragen over kinderrechten en opletten of iedereen kinderrrechten respecteert. Een belangrijke opdracht van de kinderombudsman is om het overheidsbeleid voor kinderen te toetsen aan de vraag of hun belang het uitgangspunt is. UNICEF werkt samen met de ombudsman.

5 UNICEF is uniek Wereldwijd Neutraal: alle kinderen, alle rechten
VN – mandaat Samenwerking op alle niveaus Structurele hulp én noodhulp Onderzoek Aanzet tot gedragsverandering Lokale en internationale staf Centrale inkoop UNICEF is uniek Wereldwijd: UNICEF heeft wereldwijd (veld)kantoren en steunt in zo’n 155 landen projecten. Doordat UNICEF al 65 jaar structureel en op grote schaal bijdraagt aan het verbeteren van de levensomstandigheden van kinderen, heeft de organisatie veel ervaring, een groot netwerk en een goede ‘infrastructuur’. Dat komt het werk voor kinderen ten goede. Neutraal: UNICEF is onpartijdig en komt op voor de rechten van alle kinderen. De organisatie werkt zelfstandig en werft zelf fondsen waarmee zij haar werkzaamheden financiert. Omdat UNICEF neutraal is, krijgt zij dingen gedaan die niet voor de hand liggen. Zoals een tijdelijk staakt het vuren bijvoorbeeld om kinderen te kunnen vaccineren. VN-mandaat: UNICEF neemt tussen de diverse hulporganisaties een bijzondere positie in. UNICEF heeft namelijk als enige organisatie een mandaat van de Verenigde Naties. Dat heeft tot gevolg dat UNICEF in het veld werkt, maar tegelijkertijd ook gesprekspartner is tot op het hoogste niveau (regeringen). Samenwerking op alle niveaus: UNICEF vraagt om de steun en medewerking van iedereen om te bereiken dat kinderrechten overal worden gerespecteerd en in praktijk worden gebracht. Dat betekent dat er contacten zijn op overheidsniveau, maar ook met het bedrijfsleven, de media, organisaties enz. Ook als het gaat om de uitvoering van projecten werkt UNICEF zoveel mogelijk samen. Met regeringen, lokale overheden en organisaties, en de bevolking zelf. De hulp van UNICEF is er namelijk altijd op gericht om de zelfredzaamheid te vergroten. Bovendien beschikken lokale instanties vaak over veel bruikbare kennis en ervaring die UNICEF gebruikt voor de praktische uitvoering van projecten. Structurele hulp en noodhulp: Hoewel de nadruk ligt op het structureel verbeteren van de levensomstandigheden van kinderen, verleent UNICEF ook noodhulp. In noodsituaties, zoals bij oorlogen of (natuur)rampen, inventariseert UNICEF-personeel wat moeders en kinderen het meest dringend nodig hebben. Vervolgens worden ter plekke aanwezige voorraden direct gedistribueerd. Wat ontbreekt, wordt aangevoerd vanuit een centraal goederenmagazijn in Kopenhagen. Doordat UNICEF in veel landen aanwezig is, kan vaak direct begonnen worden met hulpverlening in acute noodsituaties. Onderzoek: Omdat het belangrijk is kennis te hebben over de leefsituatie van kinderen, verricht UNICEF onderzoek. De uitkomsten van die onderzoeken zijn voor iedereen beschikbaar en kunnen worden gebruikt als leidraad in de hulpverlening. Zo kan het hulpaanbod zo goed mogelijk worden afgestemd op de hulpbehoefte. De onderzoeken zorgen er ook voor dat hulp min of meer meetbaar wordt. Een belangrijk gegeven, want het maakt evaluaties van de hulp mogelijk. Met de onderzoeksrapporten kan UNICEF bovendien aandacht vragen voor problemen van kinderen die anders onbelicht zouden blijven. Aanzet tot gedragsverandering: UNICEF is ervan overtuigd dat het mogelijk is om ieder kind te geven waar het recht op heeft: bescherming, gezondheid, gelijkheid en onderwijs. UNICEF acht dit doel bereikbaar, mits de wereldgemeenschap ervoor kiest om zich voor het bereiken van dit doel in te spannen. Daarom dringt de organisatie er bij iedereen op aan om deze keuze te maken. Als in een land structurele hulp nodig is, zal UNICEF altijd eerst praten met de betreffende regering. Die is immers verantwoordelijk. UNICEF probeert zo’n regering te overtuigen van de noodzaak van een actieplan en helpt vervolgens mee met het formuleren en uitvoeren daarvan. Lokale en internationale staf: Bij UNICEF is een internationaal gezelschap werkzaam. Het zijn stuk voor stuk professionals met veel vakkennis. In landen waar UNICEF projecten steunt, wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de expertise in het land zelf. Dat betekent dat er wordt samengewerkt met lokale organisaties, maar ook dat de lokale UNICEF-staf voor een groot deel bestaat uit mensen die afkomstig zijn uit het land zelf. Dat blijkt een effectieve werkwijze, net als het internationaal delen van kennis en opgedane ervaringen trouwens. Centrale inkoop: In Kopenhagen bevindt zich het centrale goederenmagazijn van UNICEF. Het voordeel van een centraal magazijn is de kostenbesparing die het met zich meebrengt. Goederen worden centraal ingekocht en dus kan een lagere prijs worden bedongen. Bovendien is het voorraadbeheer een stuk effectiever. Dankzij een goede infrastructuur kunnen goederen vanuit Denemarken snel naar de meest afgelegen gebieden worden vervoerd. In veel landen zijn overigens noodvoorraden aanwezig, zodat hulp niet langer op zich laat wachten dan verantwoord is in geval van nood.

6 Drie beleidsterreinen Stelling 4
. Basiszorg voor moeder en kind . Onderwijs van goede kwaliteit . Kinderen die speciale bescherming nodig hebben Drie beleidsterreinen UNICEF heeft haar werk onderverdeeld in drie beleidsterreinen. Dat werkt effectief en de indeling is zodanig dat alle kinderen die hulp nodig hebben binnen een beleidsterrein vallen. Het gaat om: Basiszorg voor moeder en kind Onderwijs van goede kwaliteit Speciale bescherming voor kinderen die dat nodig hebben

7 Basiszorg voor moeder en kind
Wereldwijd sterven dagelijk 1.400 vrouwen tijdens de bevalling. Bijna 8,1 miljoen kinderen gaan dood voor hun vijfde jaar. Veelal aan eenvoudig te voorkomen ziektes. Elke twintig seconden overlijdt er een kind als gevolg van vervuild drinkwater en onhygiënische sanitaire voorzieningen. Basiszorg voor moeder en kind Wereldwijd sterven dagelijks vrouwen tijdens of vlak na de bevalling. De levenskansen van hun pasgeborene(n) nemen daardoor drastisch af. Maar ook oudere kinderen lopen gevaar als zij hun moeder vroegtijdig moeten missen. Het is dus van groot belang om kraamvrouwensterfte te voorkomen. Met goede medische voorzieningen en betere kennis zou dat grotendeels lukken. Ook voor kinderen zijn de medische voorzieningen in veel landen slecht. Als gevolg daarvan sterven bijna 8,1 miljoen kinderen in ontwikkelingslanden voor het vijfde levensjaar. De doodsoorzaken zijn eenvoudig te voorkomen ziektes als mazelen of diarree. Ook ondervoeding en vervuild drinkwater zijn belangrijke doodsoorzaken. UNICEF pakt het probleem van kinder- en kraamvrouwensterfte geïntegreerd aan. Dat is belangrijk, want met het oplossen van één probleem ben je er vaak niet. Een kindje kan bijvoorbeeld door het drinken van vervuild water diarree krijgen, daardoor verzwakken, ondervoed raken, vatbaar worden voor infectieziekten en uiteindelijk sterven.

8 Basiszorg voor moeder en kind
Activiteiten Zwangerschapscontrole Gezondheidscentra Watervoorzieningen en latrines Vaccinatieprogramma’s Voorlichting aan ouders Opleiden gezondheidswerkers Activiteiten De eerste levensjaren zijn erg belangrijk. Goede zorg in deze fase bepaalt of een kind blijft leven en kans heeft om op te groeien tot een gezonde volwassene. UNICEF doet er alles aan om te zorgen dat baby’s en peuters - waar ter wereld ook - de best mogelijke start in hun leven krijgen. Daarvoor heeft de organisatie verschillende programma’s ontwikkeld: Zwangerschapscontrole en hulp bij bevalling: UNICEF zorgt voor opleidingen en bijscholing van vroedvrouwen en andere gezondheidswerkers. Zij leren onder meer complicaties tijdens de zwangerschap vroegtijdig te herkennen en problemen tijdens de bevalling op te lossen. Daarnaast ondersteunt UNICEF gezondheidscentra en klinieken met medische apparatuur en middelen. Ook in zeer afgelegen gebieden. Gezondheidscentra: In ontwikkelingslanden is één op de drie kinderen ondervoed. Gebrek aan voedsel is lang niet altijd de oorzaak. Vaak is onwetendheid een belangrijke oorzaak. Voorlichting aan ouders over goede voeding en gezonde eetgewoonten is dan ook de eerste stap in het voorkomen van problemen. Andere oorzaken van ondervoeding zijn een te laag geboortegewicht en flesvoeding in plaats van borstvoeding. UNICEF steunt wereldwijd gezondheidscentra waar ondervoede kinderen bijvoeding krijgen. Zij krijgen bijvoorbeeld extra ijzer, omdat een tekort daaraan tot bloedarmoede kan leiden en hun leervermogen kan aantasten. Ze krijgen jodium ter voorkoming van een achterstand in hun mentale ontwikkeling. In het gezondheidscentrum wordt ook hun groei bijgehouden. En moeders krijgen er voorlichting over het belang van gezonde voeding, hygiëne en schoon drinkwater. UNICEF levert daarnaast een basisvoorraad medicijnen aan gezondheidscentra en traint de lokale bevolking zodat zij het centrum zelf kunnen beheren. Watervoorzieningen en latrines: Het drinken van vervuild water is een belangrijke oorzaak van ziekten en sterfte bij kinderen: 40% van de kinderen die hun vijfde levensjaar niet halen, sterven aan diarree. UNICEF doet aan preventie door te helpen bij het aanleggen van watersystemen, waterpompen en latrines. Nazorg is ook belangrijk: UNICEF helpt bij de vorming van een lokaal comité dat verantwoordelijk is voor de drinkwatervoorziening en leidt lokale technici op die de systemen of pompen kunnen onderhouden. Een andere vorm van preventie is voorlichting aan ouders en op scholen. UNICEF zorgt er bijvoorbeeld voor dat op scholen aandacht wordt besteed aan het belang van schoon water en hygiëne. Kinderen die toch ziek zijn geworden en diaree hebben, krijgen als het even kan ORS toegediend, een eenvoudig mengsel van suiker, water en zout dat voorkomt dat zij uitdrogen. Vaccinatieprogramma’s: UNICEF helpt bij het opzetten van uitgebreide vaccinatieprogramma’s waarbij kinderen worden ingeënt tegen onder meer polio, kinkhoest, difterie, tetanus, mazelen en tuberculose. Tegelijkertijd krijgen ze vitamine A toegediend. Een tekort aan vitamine A maakt kinderen namelijk kwetsbaar voor infecties, ze kunnen er zelfs blind van worden. UNICEF doet er alles aan om ook in afgelegen gebieden te kunnen komen: desnoods worden vaccins met kano’s, ezels of kamelen getransporteerd. Belangrijk is ook dat de bevolking op de hoogte is van landelijke immunisatiedagen. Daarom zorgt UNICEF ervoor dat ouders tijdig te horen krijgen dat het belangrijk is dat zij hun kinderen laten inenten. De boodschap wordt op een dusdanige manier overgebracht dat ook analfabete ouders op de hoogte zijn. Voorlichting aan ouders: UNICEF geeft ouders voorlichting over het voorkomen en behandelen van eenvoudige ziekten. Een voorbeeld: ouders leren dat een kindje met diarree niet uitdroogt als het een mengsel van zout, suiker en water krijgt toegediend. Dit mengsel kan door de ouders zelf worden gemaakt, maar het is ook te koop in zakjes. Het heet ORS, een afkorting die staat voor ‘Oral Rehydration Salts’. De afgelopen 30 jaar zijn door ORS miljoenen levens gered. Opleiden van gezondheidswerkers: In veel afgelegen gebieden ontbreken artsen. Daar zijn gezondheidswerkers en vroedvrouwen zeer belangrijk. Zij geven voorlichting over het voorkomen van ziekten, over goede voeding en over gezinsplanning. Ook vaccineren zij kinderen, doen groeicontroles, helpen bij bevallingen en behandelen veel voorkomende ziekten. UNICEF leidt hen op.

9 Basiszorg voor moeder en kind
Resultaten In 1999 waren er sterfgevallen door mazalen, in 2008 waren dat er Dat is een daling van z’n 81 procent. Sinds 1980 steeg het precentage kinderen dat is ingeënt tegen de belangrijkste kinderziektes van minder dan 10 naar 80 procent. In 2004 had 83% van de wereldbevolking, 5,2 miljard mensen, toegang tot schoon drinkwater. Dat betekent dat sinds ,2 miljard mensen toegang hebben gekregen tot schoon drinkwater. Resultaten, mede door de inzet van UNICEF Mede door UNICEF is de situatie van de kinderen in een groot deel van de wereld verbeterd. In 1990 overleden jaarlijks nog circa dertien miljoen kinderen, in 2009 waren dat er nog 8,1 miljoen. Dat betekent dat de kindersterfte met bijna een kwart is gereduceerd sinds 1990. Het aantal sterfgevallen door diarree is in de jaren negentig terug gelopen van drie miljoen naar 1,5 miljoen. In 1999 waren er sterfgevallen door mazelen, in 2008 waren dat er Dat is een daling van 81 procent.

10 Onderwijs van goede kwaliteit
Situatie Ieder kind heeft recht op onderwijs. Toch gaan 100 miljoen kinderen tussen de 6 en 12 jaar niet naar school. Onderwijs van goede kwaliteit (situatie) Ieder kind - jongen of meisje - heeft recht op onderwijs. Onderwijs is de sleutel tot de ontwikkeling van alle kinderen. Door naar school te gaan ontdekken kinderen hun kwaliteiten, ontwikkelen zij zich geestelijk en wordt de basis voor een goed toekomstperspectief gelegd. Daarnaast is school de plek waar kinderen leren hun eigen keuzes te maken, waar ze zelfbewuster en mondiger worden en waar ze voorlichting krijgen over zaken die belangrijk zijn om te weten. Onderwijs is dus goed voor de ontwikkeling van een individu, en daarmee voor de ontwikkeling van de hele samenleving. Desondanks gaan 100 miljoen kinderen tussen de 6 en 12 jaar niet naar school. Meer dan de helft daarvan zijn meisjes. UNICEF initieert en ondersteunt onderwijsprogramma’s en zorgt voor passend onderwijs.

11 Onderwijs van goede kwaliteit
Activiteiten Lobby voor verplicht en gratis onderwijs Bouw van scholen Opzetten van onderwijsprogramma’s Opleiding en bijscholing leerkrachten Verbetering kwaliteit van onderwijs Aanpassen onderwijs aan de belevingswereld van de doelgroep Verbetering opleidingskansen meisjes Activiteiten UNICEF zorgt ervoor dat meer kinderen naar school kunnen, dat het onderwijs goed van kwaliteit is en aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen. Dat doet UNICEF via: Lobby voor gratis, verplicht onderwijs: UNICEF probeert regeringen over te halen gratis en verplicht basisonderwijs in te voeren, zodat kinderen uit alle lagen van de bevolking de kans krijgen om naar school te gaan. Bouw van scholen: UNICEF bouwt scholen en leslokalen en let er daarbij op dat er bijvoorbeeld aparte toiletten zijn voor meisjes (voor veel ouders een voorwaarde om hun dochters naar school te sturen) en dat de omgeving veilig en kindvriendelijk is. Opzetten van onderwijsprogramma’s: Met verschillende programma’s werkt UNICEF aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Problemen en knelpunten worden in kaart gebracht en oplossingen bedacht en uitgevoerd. Voldoen de lesmaterialen niet? Dan zorgt UNICEF ervoor dat er materialen komen die wel voldoen. Dreigt een bepaalde groep buiten de boot te vallen als het gaat om onderwijs? UNICEF denkt mee over oplossingen en maakt deze mogelijk. Opleiding en bijscholing leerkrachten: Via bijscholing van leerkrachten en het maken van leerboeken en lesprogramma’s door onderwijsdeskundigen, zorgt UNICEF voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Ook worden onderwijzers gestimuleerd om interactief en kindvriendelijk les te geven. Dat zorgt aan de ene kant voor minder uitval (leerlingen blijven niet langer weg van school), terwijl het aan de andere kant zorgt voor een betere ontwikkeling van de leerlingen. Als zij actief mogen meedoen in de klas, vragen mogen stellen als iets onduidelijk is en op een prettige manier worden gestimuleerd om te leren, komt dit hun prestaties ten goede. Verbetering kwaliteit van onderwijs: UNICEF zorgt voor boeken en schriften. Maar ook voor passend onderwijs. Een voorbeeld: in Bolivia gingen weinig indianenkinderen naar school, omdat daar Spaans werd gesproken in plaats van hun eigen taal. Hun kennis van het Spaans was te beperkt om mee te kunnen komen in de klas. Nu wordt les gegeven in het Spaans én in hun eigen taal. UNICEF is hiermee ooit begonnen, en inmiddels is dit in Bolivia nationaal beleid. Aanpassen onderwijs aan de belevingswereld van de doelgroep: Lessen moeten gericht zijn op kinderen en hun specifieke belevingswereld. Alleen als hun eigen cultuur verweven wordt in de lessen, kunnen zij zich betrokken en aangesproken voelen. Verbetering opleidingskansen meisjes: Meisjes worden gediscrimineerd in grote delen van de wereld. En dat terwijl onderwijs voor hen net zo belangrijk is als voor jongens. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen die onderwijs hebben gevolgd, op alle fronten beter af zijn. Educatie voor meisjes kan de vicieuze cirkel van armoede doorbreken. Opgeleide meisjes groeien op tot mondiger en onafhankelijker vrouwen, die minder snel slachtoffer zullen zijn van geweld en uitbuiting. Zij trouwen later en zullen minder en gezondere kinderen krijgen omdat ze beter in staat zijn voor zichzelf en hun familie te zorgen. UNICEF geeft ouders daarom voorlichting over het belang van onderwijs voor meisjes, zet meisjesscholen op en leidt meer vrouwelijke leerkrachten op.

12 Onderwijs van goede kwaliteit
Resultaten In 1960 ging slechts 48% van alle kinderen naar school. Vandaag de dag is dat 80%. Afghanistan: het aantal meisjes dat onderwijs volgt is de laatste jaren met behulp van UNICEF toegenomen van 0 tot 40%. Kenia: sinds onderwijs gratis is gaan ook miljoenen weeskinderen, straatkinderen én meisjes eindelijk naar school. Resultaten, mede door inzet UNICEF In 1960 ging slechts 48 procent van alle kinderen naar school. In 2009 was dat al 80 procent. Sinds 1990 gaan vijftig miljoen meer kinderen naar school.

13 Kinderen die speciale bescherming nodig hebben
Situatie Wereldwijd zijn er naar schatting: Meer dan 100 miljoen straatkinderen 150 miljoen werkende kinderen 51 miljoen is niet geregistreerd kindsoldaten Kinderen die speciale bescherming nodig hebben (situatie) Miljoenen kinderen groeien op onder extreem moeilijke omstandigheden. Zij moeten zich zien te redden zonder bescherming tegen uitbuiting, mishandeling en discriminatie. Strijdende partijen in oorlogen ronselen kindsoldaten. Armoede dwingt kinderen uit werken te gaan of hun ouders afstand van ze te doen. Al deze kinderen zijn extra kwetsbaar en verdienen daarom extra aandacht. UNICEF geeft hen die aandacht via speciale hulpprogramma’s.

14 Kinderen die speciale bescherming nodig hebben
Activiteiten Onderwijs voor werkende kinderen Opvang weeskinderen bij pleeggezinnen Onderdak voor straatkinderen Voorlichting over landmijnen Campagnes tegen kindsoldaten Traumaverwerking en familiehereniging Activiteiten Onderwijsmogelijkheden voor werkende kinderen: UNICEF is tegen kinderarbeid en doet er alles aan om regeringen erop te wijzen dat kinderarbeid uitgebannen moet worden. Maar dat kan niet van de een op de andere dag. In veel landen moeten kinderen werken, omdat hun inkomen broodnodig is. Waar mogelijk zorgt UNICEF samen met lokale organisaties dat kindarbeiders onderwijs krijgen en kunnen stoppen met werken. Kan dat (nog) niet, dan steunt UNICEF lokale initiatieven die ervoor zorgen dat kinderen die werken ook naar school gaan. Daarbij is het belangrijk om werkgevers en ouders te doordringen van het belang van educatie. Want als kinderen wat leren, wordt hun toekomstperspectief beter. Opvang weeskinderen bij pleeggezinnen: Opgroeien in een gezin is bijna altijd beter dan opgroeien in een weeshuis. In de meeste landen is dat bovendien traditie. UNICEF helpt familieleden of gemeenschappen die weeskinderen opvangen. Is er geen andere mogelijkheid voor opvang van weeskinderen dan een tehuis, dan streeft UNICEF naar kleinschalige opvang, zodat er voldoende aandacht is voor elk kind. Voorbeelden: in Oost-Europa zijn de tehuizen bomvol en zeer massaal. UNICEF probeert kinderen onder te brengen bij familieleden, in pleeggezinnen of bij kleinschalige opvang of begeleid wonen. Onderdak voor straatkinderen in opvangcentra: Straatkinderen leven in mensonterende omstandigheden en zijn kwetsbaar voor uitbuiting en geweld. UNICEF steunt speciale inloopcentra voor straatkinderen. Ze kunnen er terecht wanneer ze willen. Er is iemand om mee te praten, ze kunnen er lessen volgen, eten en slapen. Voor kinderen die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting, voorziet UNICEF in gespecialiseerde opvangcentra. Voorlichting over landmijnen en vredeseducatie: Landmijnen zijn verantwoordelijk voor veel slachtoffers. Tijdens oorlogen, maar ook daarna. Sommige mijnen zijn zo ontworpen dat kinderen ze aanzien voor speelgoed. Het is dus van levensbelang kinderen via voorlichtingsprogramma’s op de gevaren van mijnen en ander onontploft oorlogstuig te wijzen. Daar leren ze waar ze wel en niet kunnen spelen, hoe mijnen eruit zien en wat te doen als ze er een ontdekken. Daarnaast geeft UNICEF slachtoffers van mijnen protheses. In landen of regio's die verscheurd zijn geraakt door een jarenlange strijd, verzorgt UNICEF vredeseducatie. Kinderen uit rivaliserende groepen worden met elkaar in contact gebracht met het doel elkaar te leren kennen. Er wordt hen onder meer geleerd dat conflicten ook op een vreedzame manier kunnen worden opgelost. Campagnes tegen kindsoldaten: UNICEF komt op voor kindsoldaten. Ze onderhandelt met legerleiders over hun vrijlating en zorgt voor een goede opvang van deze getraumatiseerde kinderen. Ook wordt gezorgd voor een goed vervolgtraject: UNICEF spoort familieleden op en zorgt voor opleidingen en goede begeleiding. Traumaverwerking en familiehereniging: Kinderen die verschrikkelijke dingen hebben gezien of noodgedwongen gedaan, kunnen daar hun hele leven last van houden. Daarom zijn er in alle oorlogslanden programma's waarbij kinderen geholpen worden hun traumatische ervaringen te verwerken. Er wordt niet alleen met de kinderen gepraat, zij kunnen zich ook uiten middels sport- en speltherapie en creatieve therapie. UNICEF helpt bij de training van lokale mensen die deze speciale opvang kunnen verzorgen. Daarnaast steunt UNICEF projecten gericht op gezinshereniging. Veel families raken door oorlogen immers verscheurd. Kinderen komen alleen te staan. UNICEF spoort hun ouders of andere familieleden op. Een voorbeeld: in 1994 ontvluchtten de Rwandese bevolking massaal haar land. Duizenden kinderen raakten hun ouders kwijt. Al deze kinderen zijn gefotografeerd en hun portretten zijn opgehangen in vluchtelingenkampen. Dankzij dit project konden duizenden kinderen herenigd worden met hun ouders of andere familieleden.

15 Kinderen die speciale bescherming nodig hebben
Resultaten Sudan: kindsoldaten werden bevrijd en krijgen onderwijs en traumaverwerking. Bangladesh: Zo’n werkende kinderen krijgen les op ruim scholen.

16 Hiv en aids Situatie In 2008 waren er 4,9 miljoen jonge mensen (15-24 jaar) hiv-positief. Van de 16,6 miljoen aidswezen onder de 15 jaar heeft een groot deel niet genoeg eten en gaat niet naar school. Hiv en aids (situatie) Hiv en aids Aids is een vreselijke ziekte, waarvan vooral kinderen en jongeren het slachtoffer zijn. Niet alleen direct, doordat zij zelf besmet raken met hiv. Maar ook indirect doordat zij getroffen worden door de gevolgen van de ziekte. In 2008 waren er 4,9 miljoen jonge mensen (15-24 jaar) hiv-positief. Kinderen zijn op twee manieren slachtoffer van deze epidemie: ze raken zelf besmet of verliezen hun ouders aan deze ziekte en worden wees. In Afrika is de epidemie het ergst. De ziekte verspreidt zich ook razendsnel in Azië, en ook in Oost-Europa.

17 Hiv en aids Activiteiten
UNICEF ontfermt zich over de patiënten en de wezen via: Voorlichtingsprogramma’s over preventie Opvang en hulp van aidswezen Voorkomen van besmetting van moeder op kind Lobby voor meer aandacht en geld voor strijd tegen aids. Activiteiten UNICEF richt zich op een aantal zaken: Voorlichtingsprogramma’s voor jongeren gericht op preventie: Aids is niet te genezen, maar kan wel worden voorkomen. Daarom is voorlichting een essentieel wapen in de strijd tegen aids. UNICEF mobiliseert gezondheidswerkers, sociaal werkers, gemeenschapsleiders, de media, scholen en tal van organisaties om zoveel mogelijk mensen te bereiken met informatie over de ziekte. Opvang van en hulp aan aidswezen: UNICEF ondersteunt familieleden, buren en dorpsgemeenschappen die zich ontfermen over wezen. Ook kinderhuishoudens - gezinnen waar het oudste kind voor jongere broers en/of zussen zorgt - krijgen steun. Dankzij die hulp kunnen kinderen in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Lukt het niet om opvang te vinden, dan kunnen kinderen in het uiterste geval worden opgevangen in weeshuizen. UNICEF steunt deze ook, maar ziet wel het liefst dat ze zijn opgezet door en binnen de eigen gemeenschap. Voorkomen van besmetting van moeder op kind: Het risico dat een seropositieve zwangere vrouw haar kind tijdens de zwangerschap of bevalling besmet is 60%. Met de juiste medicatie lopen baby’s van seropositieve zwangeren 50% minder kans om geïnfecteerd te raken. UNICEF steunt programma’s die aidstesten en medicijnen beschikbaar stellen voor zwangere vrouwen. Zo wordt het risico op besmetting van baby’s aanzienlijk verminderd. Lobby voor meer aandacht en geld voor strijd tegen en onderzoek naar aids: Om verdere verspreiding van aids te voorkomen, zou er veel meer geld en tijd moeten worden besteed aan preventieprogramma's. In Uganda, Thailand en Brazilië blijkt dat soort programma’s te leiden tot een daling van het aantal geïnfecteerde inwoners. Ook zou er meer moeten worden geïnvesteerd in research naar een aidsvaccin en betaalbare medicijnen. UNICEF lobbyt voor deze zaken.

18 Hiv en aids Resultaten Angola: 840 jonge voorlichters zijn opgeleid en dragen de preventieboodschap over aan andere jongeren. In 71 landen geven jongeren aids-voorlichting aan leeftijdgenoten. Zambia: gratis maaltijden in opvangcentra voor kinderen van wie een of beide ouders aan aids zijn overleden.

19 Noodhulp UNICEF geeft noodhulp bij natuurrampen en oorlogen.
Het gaat om: Distributie van noodhulpgoederen Noodonderwijs voor kinderen en Traumaverwerking Hulp bij wederopbouw Toegang tot schoon drinkwater Noodhulp UNICEF verstrekt naast structurele hulp ook noodhulp. Als er een noodsituatie ontstaat als gevolg van een oorlog of (natuur)ramp zorgt UNICEF dat vrouwen en kinderen hulp(goederen) krijgen. Dat kan meestal snel, want UNICEF werkt in zoveel landen dat hulp nooit ver weg is. Bovendien bouwt UNICEF overal aan haar netwerk en dat is in tijden van nood een goed vangnet. In crisissituaties werkt UNICEF nog intensiever samen met andere hulporganisaties. Zo levert UNICEF bijvoorbeeld vaak de medicijnen en apparatuur voor medische hulpposten, die bemensd worden door Artsen zonder Grenzen. Ook in Nederland werkt UNICEF samen met andere organisaties bij de fondsenwerving voor noodhulp. UNICEF is lid van de SHO - de Samenwerkende Hulp Organisaties - die bij grote rampen gezamenlijk actievoeren in Nederland. Distributie van noodhulpgoederen: Bij rampen kunnen binnen 24 uur voorraden worden aangevoerd vanuit het centrale UNICEF-magazijn in Kopenhagen, waar tenten, dekens, medicijnen, medische apparatuur en andere noodhulpgoederen zijn opgeslagen. UNICEF zorgt voor de distributie van de goederen. Noodonderwijs voor kinderen en traumaverwerking: Er wordt altijd geprobeerd het onderwijs aan kinderen zo snel mogelijk te hervatten. Onderwijs brengt structuur terug in het leven van kinderen en zorgt ervoor dat ze een plek hebben om zich te uiten en hun ervaringen te delen met leeftijdgenoten. Speciaal voor noodsituaties is er de zogenaamde ‘school in a box’ van UNICEF. Een kist met daarin schoolspullen voor 80 kinderen, waarmee op elke willekeurige plek les gegeven kan worden. Hulp bij wederopbouw: Na een noodsituatie helpt UNICEF bij de wederopbouw en het herstel van voorzieningen. In een aantal landen, waar zich regelmatig natuurrampen voordoen, werkt UNICEF ook aan crisisscenario’s. Dergelijke scenario’s zijn erop gericht om de gevolgen van een ramp zoveel mogelijk te beperken. Toegang tot schoon drinkwater: in noodsituaties is het van groot belang dat de getroffen bevolking de beschikking heeft over schoon drinkwater. Dit kan het uitbreken van ziektes voorkomen. Daarom helpt UNICEF bij het opzetten van drinkwatervoorzieningen.

20 Stelling 3

21 Inkomsten UNICEF is volledig afhankelijk van vrijwillige
bijdragen van: Particulieren Bedrijven Regeringen Scholen, instellingen, Stichtingen, verenigingen Inkomsten UNICEF is volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen en de opbrengsten uit verkoop. Die bijdragen zijn afkomstig van regeringen, bedrijven, instellingen, organisaties, particulieren, enz. Particulieren: UNICEF kan rekenen op een groot aantal vaste donateurs, maar verkrijgt ook inkomsten uit eenmalige giften. Bedrijven: Ook bedrijven kunnen eenmalig een bijdrage leveren, of op structurele basis bijdragen. In dat laatste geval is er sprake van samenwerkingsverbanden, waarbij het overigens niet alleen om financiële steun gaat. Er zijn ook bedrijven die kennis en materiaal beschikbaar stellen ten behoeve van UNICEF-projecten. Regeringen: UNICEF Nederland krijgt geen subsidie van de overheid. Dat betekent niet dat de overheid geen geld investeert in UNICEF-projecten. Zo financiert het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld een project gericht op het bevorderen van onderwijs aan meisjes in het Andesgebied in Bolivia (ontwikkelingssamenwerking). Scholen, instellingen, stichtingen, verenigingen: iedere bijdrage is welkom en zal weloverwogen worden besteed. UNICEF heeft per slot van rekening het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) voor goede doelen. Organisaties krijgen dat keurmerk alleen als zij correct communiceren over kosten, bestedingen en afdrachten. Bovendien mogen zij niet meer dan 25% onkosten maken. UNICEF blijft ruimschoots onder die grens. In 2009 werd 80% van het geld dat UNICEF Nederland inzamelde afgedragen aan UNICEF Internationaal. In ruil voor donaties voorziet UNICEF haar achterban van gedegen voorlichtingsmateriaal, dat vaak gratis kan worden verkregen.

22 UNICEF Nederland Drie speerpunten: Voorlichting Fondsenwerving
Pleitbezorging UNICEF Nederland, de drie speerpunten UNICEF Nederland richt zich op drie zaken: Voorlichting: UNICEF vervaardigt kwalitatief hoogwaardig voorlichtingsmateriaal voor verschillende doelgroepen: particulieren, kinderen, organisaties, bedrijven en overheden. Zonder betrokkenheid kan UNICEF immers geen steun vergaren en betrokkenheid begint met voorlichting. Fondsen werven: UNICEF is volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen en de opbrengsten uit verkoop van UNICEF-kaarten en -cadeaus. Door middel van campagnes, activiteiten, samenwerkingsverbanden, e.d. werkt UNICEF hard aan het vergaren van fondsen voor haar werk voor kinderen. Pleitbezorging: UNICEF lobbyt bij overheden, media, collega-organisaties en het publiek om kinderrechten voor alle kinderen te waarborgen. Omgekeerd kan UNICEF worden geraadpleegd als deskundige autoriteit wat betreft de kinderrechtensituatie van kinderen wereldwijd. (zie ook de laatste informatie in de brochure Waarom UNICEF?)

23 UNICEF Nederland Getallen:
Zo’n 90 betaalde medewerkers en ruim vrijwilligers Ruim vaste leden, 98% naamsbekendheid Waarderingscijfer: 7,7 UNICEF Nederland UNICEF Nederland is een van de 36 Nationale UNICEF Comités. Deze comités werven elk in hun eigen land fondsen voor de hulpprogramma’s van UNICEF Internationaal. Bovendien maken zij mensen bewust van de rechten van kinderen en het werk van UNICEF op dat gebied.

24 UNICEF Nederland UNICEF heeft sinds 1998 het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) Het CBF stelt dat een organisatie maximaal 25% onkosten maakt UNICEF is over 2009 uitgekomen op 20%.

25 Ambassadeurs Internationaal: Nederland: Monique van de Ven
o.a. Roger Moore Susan Sarandon David Beckham Shakira Mebarak Robbie Williams Nederland: Paul van Vliet Monique van de Ven Sipke Jan Bousema Trijntje Oosterhuis Jörgen Raymann Edwin Evers Nicolette van Dam Renate Verbaan Ambassadeurs en Special Representatives Sinds 1954 zetten beroemdheden zich in om het werk van UNICEF nog beter onder de aandacht te brengen. Acteur Danny Kaye was de eerste UNICEF-vertegenwoordiger. Een andere zeer geliefde ambassadrice was Audrey Hepburn. Op dit moment heeft UNICEF meerdere ambassadeurs. Er zijn internationale ambassadeurs die UNICEF wereldwijd vertegenwoordigen. Dit zijn onder andere Sir Roger Moore, Whoopi Goldberg, Johann Olav Koss, Youssou N'Dour, Jackie Chan, Ricky Martin, Shakira en David Beckham. En er zijn nationale ambassadeurs die UNICEF voornamelijk binnen hun eigen landsgrenzen vertegenwoordigen. Dit zijn onder andere Robbie Williams (Groot-Brittannië), Luis Figo (Portugal), Pierce Brosnan (Ierland), Helmut Lotti (België) en Sarah Jessica Parker (Verenigde Staten).UNICEF Nederland heeft meerdere ambassadeurs: Paul van Vliet, Monique van de Ven Sipke Jan Bousema, Trijntje Oosterhuis, Jörgen Raymann, Edwin Evers, Nicolette van Dam en Renate Verbaan. Zij representeren UNICEF bij diverse gelegenheden. Zo zijn ze betrokken bij nationale UNICEF-campagnes en vertegenwoordigen ze UNICEF bij grote evenementen. De inzet van de ambassadeurs is vrijwillig en belangeloos.

26 “Na elke reis als Ambassadeur zie ik weer hoe trots we moeten zijn op het werk van UNICEF, en hoe trots we mogen zijn dat we zelf iets kunnen doen, willen doen en mogen doen. “ Monique van de Ven voor UNICEF op reis in Burkina Faso Monique van de Ven: In 1996 heeft Monique van de Ven zich aan UNICEF verbonden. Net als Paul van Vliet bezoekt zij regelmatig UNICEF-projecten. In 2006 was zij in Mozambique. UNICEF steunt daar een project dat kinderen helpt die er als gevolg van de ziekte aids alleen voor staan. Aids is verantwoordelijk voor de dood van heel veel ouders. Alleen in Mozambique al moeten daardoor kinderen zien te overleven zonder hun ouders.

27 Waarom UNICEF steunen? Een betere toekomst voor miljoenen kinderen
Verbeteren wereldeconomie Maatschappelijk betrokken ondernemen Waarom UNICEF steunen? UNICEF is onvergelijkbaar met welke organisatie dan ook. Want wist u dat: - UNICEF de grootste ontwikkelingsorganisatie ter wereld is, ondanks het feit dat zij zich alleen op kinderen richt. - UNICEF actief is in circa 155 landen. - UNICEF de kinderrechtenorganisatie is van de Verenigde Naties, en (mede daardoor) een directe gesprekspartner voor overheden. - UNICEF als enige organisatie genoemd staat in het Verdrag voor de Rechten van het Kind. - UNICEF de grootste inkoper ter wereld is van muskietennetten. - 40% van alle kindervaccinaties ter wereld door UNICEF wordt verstrekt.

28 Hoe kunt u UNICEF steunen?
Kopen van wenskaarten en relatiegeschenken Structurele of éénmalige donatie Opzetten van een salarisdonatie-programma Koppeling aan opening of jubileum Organiseren van een speciaal evenement Sponsoring activiteiten Regionale Comités UNICEF Ledenwerving Hoe kunt u UNICEF steunen? UNICEF kan iedere bijdrage goed gebruiken. Of die nu klein of groot is, structureel of eenmalig. Gelukkig zijn donateurs bijzonder vindingrijk in het verzinnen van methoden om de projecten van UNICEF voor kinderen te kunnen steunen. Een opsomming.

29 Voorbeelden samenwerkingen in RCU
Het organiseren van verkoopactiviteiten. Het organiseren van een veiling of samenwerking met lokale Sportverenigingen. Het in ontvangst nemen van een cheques. Het geven van gastlessen in het basisonderwijs. Het mede organiseren van een loop voor UNICEF of bedrijvenloop. Eventueel te gebruiken dia’s, maar alleen als het geschikt is voor de doelgroep of aangepast naar het comité! Voorbeelden samenwerking met RCU Een aantal voorbeelden op rij (zelf aan te vullen).

30 UNICEF, een bijzondere partner
Opereert wereldwijd Heeft een goede reputatie Is internationaal bekend en erkend Is een gesprekspartner op alle niveaus Ondersteunt concrete projecten Zorgt voor een daadwerkelijke en duurzame verbetering van de situatie van kinderen UNICEF, een bijzonder partner We vatten nog een keer samen waarom UNICEF een goede partner is. Opsomming.

31 UNICEF communicatiemiddelen
2 jaarlijks tijdschrift voor volwassenen Maandelijkse nieuwsbrief UNICEF Jaaroverzicht en financieel jaarverslag Brochures, verkoop/informatie over collectie, thema’s en werving UNICEF-tentoonstellingen en exposities

32 Toegevoegde waarde samenwerking
Versterken bedrijfsprofiel Vergroten corporate image Uitbreiden bestaande netwerk Teambuilding Vergroten van de omzet

33

34


Download ppt "Presentatie UNICEF algemeen 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google