De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Drentse Pilot Jeugd 19 november 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Drentse Pilot Jeugd 19 november 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Drentse Pilot Jeugd 19 november 2013
Deze neerzetten bij binnenkomst Drentse Pilot Jeugd 2013

2 Programma voor vandaag
Opening / voorstellen werkgroep transformatie Welke vragen heeft u? Het grote geheel kort geschetst - inleiding Presentaties en vragen Samenwerken De zorginfrastructuur wordt gekanteld De overgangsperiode Afsluiting en vervolgafspraken Hapje en drankje Deze bij de start neerzetten Drentse Pilot Jeugd 2013

3 Wat willen we bereiken vandaag?
Inzicht in de vragen die er leven Iedereen geïnformeerd Drentse Pilot Jeugd 2013

4 Welke vragen en verwachtingen heeft u?
Welke vragen heeft u? Kies de 4 belangrijkste en zet deze op de flapover. Drentse Pilot Jeugd 2013

5 Aanleiding Het stelsel zorg voor jeugd werkt niet goed
Een toename van gespecialiseerde, complexe zorg 1 op de kinderen in jeugdzorg, speciaal onderwijs of wajong Een versnipperde aanpak en veel regeldruk en bureaucratie Drentse Pilot Jeugd 2013

6 Besluit stelselherziening jeugd en nieuwe Jeugdwet
Kort even aanleiding voor ogen, komt uit de presentatie van de jeugd wet begin dit jaar. Niet echt op in gaan. Kort laten zien Drentse Pilot Jeugd 2013

7 Doelen stelselherziening Jeugd
Inhoudelijk (transformatie) Van zorg veraf naar preventie, ondersteuning en zorg dichtbij Van complexe naar eenvoudige zorg Van verkokerde naar integrale aanpak Bestuurlijk (transitie) Verantwoordelijkheid van VWS, provincies, en zorgverzekeraars naar gemeenten In samenhang met andere stelsel wijzigingen Financieel Bundeling financieringsstromen Harmonisatie bekostigingssystemen Bezuiniging/ombuiging kort de doelen voor ogen. Komt ook uit de jeugd wet presentatie. Niet echt op ingaan. Kort laten zien. Henk presenteert verder op de bovenste 3 Drentse Pilot Jeugd 2013

8 Drentse Pilot Jeugd Provincie, gemeenten en uitvoerende organisaties trekken samen op Niet alleen overdracht taken, ook ontwikkelen nieuw inhoudelijk fundament Tekst uit als jeugd en toekomst tellen Basis voor Drentse pilot jeugd 28 februari 2010 Kort laten zien. Niet op ingaan. Drentse Pilot Jeugd 2013

9 Stip op de horizon visie document: “Als jeugd en toekomst tellen”
Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Die hebben we nu met het visie document. Op basis daarvan ook behandeling in de gemeenteraad in alle gemeenten Kort laten zien niet op ingaan Drentse Pilot Jeugd 2013

10 De beweging naar voren Meer focus op wat voor de inzet van specialistische zorg ligt. Jeugdige en ouders zelf verantwoordelijk Aanvullend hulp en ondersteuning in eigen omgeving (1 gezin 1 plan) Waar dat niet kan – effectief elders Drentse Pilot Jeugd 2013

11 Werkende wijs met een stip op de horizon werken
Drentse Pilot Jeugd 2013

12 Uitwerken in de regio’s
Zorgstructuur (inclusief toegangstaken) Door middel van pilots Drentse Pilot Jeugd 2013

13 Onderwerpen regio = Drents niveau
Inkoop en verantwoording Monitoren en sturingsinformatie Samenvoegen Advies en Meldpunt Kindermishandeling en steunpunt huiselijk geweld tot AMHK Gecertificeerde instelling jeugdbescherming en jeugdreclassering Overgangsmaatregelen – regionaal transitie arrangement Werkwijze van expertteams noemen Drentse Pilot Jeugd 2013

14 Projectorganisatie besluiten besluitvoorbereidend adviseren
College /raad Algemeen bestuurlijk overleg Werkgroep transformatie Stuurgroep subregio (sub)Regiobureau Drentse Pilot Jeugd 2013

15 Kapstok voor vandaag Presentaties aan de hand van drie thema’s
Samenwerken Zorgstructuur kantelen Overgangsperiode Alle onderwerpen komen dan aan de orde – de overlap ook! Drentse Pilot Jeugd

16 Samenwerken In de zorg voor jeugd Drentse Pilot Jeugd

17 Omdat? We dat willen Het moet Het verstandig is om kwaliteit te bieden
Samenwerken is een issue. We hebben verschillende redenen waarom we willen samenwerken. Nu zien we versnippering, door de verschillende financieringsvormen binnen domeinen en tussen nulde, eerste en tweede lijn, en zien we dat in het huidige stelsel lastig samengewerkt kan worden voor het kind in het gezin in de buurt of op school. Daar willen we verandering in brengen. Samenwerken is niet makkelijk, maar we doen het wel! Ik stip in deze presentatie aan waarom we dat doen. Dat doen we langs deze vier punten Drentse Pilot Jeugd

18 1. Omdat we het willen 12 gemeenten hebben dezelfde gezamenlijke visie “als jeugd en toekomst tellen” (vastgesteld) Positief opgroeien als onderliggende werkwijze, taal en uitgangspunt (vastgesteld) Visie nader invullen met kaderstellende nota over toeleiding en casemanagement: “op weg naar verrichten” (in ontwikkeling) Bijvoorbeeld samenwerken met 1gezin1plan1aanspreekpunt We willen het graag! Al in 2010 met elkaar zo afgesproken. Gemeenten en provincie en zorgaanbieders. Nog wel globaal, maar samen dit kader gesteld. Is nu het kader waar we de ontwikkelingen langs leggen. Onderdeel van de visie is de werkwijze en uitgangspunten van positief opgroeien Drenthe. Dat is in 2012 geevalueerd en daarvan is in 2013 vastgesteld dat we daar mee verder gaan. Nu, op basis van de pilots die in de subregio’s worden uitgevoerd rond de zorgstructuur hebben we binnen de visie een en ander uitgeprobeerd. In juli in Zeegse hebben we met elkaar geconcludeerd dat we daarin dan ook een aantal zaken met elkaar moeten vaststellen. Niet blijven praten en mogelijkheden open laten, nu ook op onderdelen de keuze maken en met elkaar afspreken dat dit het is zoals we het doen. Op dit moment zijn we hierover ingesprek met elkaar. Is de kaderstellende notitie, compleet, juist, acceptabel. Drentse Pilot Jeugd

19 Leidend in visie – samenwerken in het sociaal domein:
Burger zelf verantwoordelijk Kind groeit veilig op in eigen omgeving Altijd tot 1 plan komen De jeugdvisie hangt samen met de visie in het sociaal domein. Zij bijten elkaar niet, alleen hebben we het dan over huishoudens en veiligheid (huiselijk geweld/huisverbod/overlast) aan volwassenen die we willen bieden. Ook hier dus samenwerken. Drentse Pilot Jeugd

20 2. Omdat het moet De Jeugdwet geeft aan dat gemeenten moeten samenwerken voor Jeugdbescherming & Jeugdreclassering AMHK (samenvoegen SHG en AMK) (zeer) specialistische jeugdzorg Landelijk opdracht voor Regionaal Transitie Arrangement De concept jeugdwet, die nu in de eerste kamer ligt schrijft ook een aantal zaken voor. Dat zijn deze Drentse Pilot Jeugd

21 In Drenthe JB&JR via een gecertificeerde instelling op voorstel van de huidige BJZ in Friesland, Groningen en Drenthe. AMHK vormen door samenvoegen AMK en SHG onder verantwoordelijkheid GGD Inkoop afspraken binnen en buiten Drenthe – bv jeugdzorgplus en ZIB In Drenthe zijn we daarmee bezig. Toelichten wat we gedaan hebben voor JB JR en AMHK en als voorbeeld ZIB lvg en jeugdzorgplus en specialistische psychiatrische zorg Drentse Pilot Jeugd

22 3. Omdat het verstandig is
De niet vrij toegankelijke jeugdzorg is duur Samenwerking en solidariteitsafspraken voor gemeenten is een logisch gevolg Inzetten van dure speciallistische zorg is voor een individuele gemeente al snel niet te dragen, zeker niet voor een kleine gemeenten. Het beschikbare budget is dan al snel op. De wisseling in een beroep doen op het budget is wisselend. Dus het ene jaar wel afname van dat aanbod of veel meer afname en het volgende jaar veel minder of niet. Dus is een soort onderlinge verzekering van gemeenten aan de orde met een solidariteitsafspraken en ook bonus / malus afspraken tussen gemeenten. Drentse Pilot Jeugd

23 4. Om kwaliteit te leveren
Efficiëntie door kennis en uitvoering te bundelen Expertise op hoger niveau door schaalgrootte te vergroten Zorgaanbieders moeten bepaalde schaalgrootte hebben om effectieve en efficiënte zorg te bieden Gezamenlijk kwaliteitskader als basis als voor waarde voor solidariteit gemeenten Gaat bij de eerste twee stippen vooral om de interne processen bij gemeenten. Bv inkoop of beleidsplan maken. Het derde punt hangt samen met de noodzaak voor zorgaanbieders om een bepaalde grootte te hebben en waardoor de gemeenten ook gezamenlijk bij deze zorgaanbieder gaan inkopen. Als voorbeeld. Maar ook beleidsafspraken maken. Het is kost minder wanneer zorgaanbieders ongeveer het zelfde kunnen doen of aanbieden of ontwikkelen voor meerdere gemeenten. Als daar veel differentiatie in is dan kost dat meer, dat komt hoe dan ook terug in de kostprijs van het product – jeugdzorg wat we afnemen. Laatste stip is de kwaliteit waar gemeenten zich onderling aan committeren. Een bepaalde ondergrens waar gemeenten op hun eigen lokale wijze aan bijdragen maar die in resultaten bijdraagt aan dat basis kwalitieits kader Drentse Pilot Jeugd

24 Wat we vragen van zorgaanbieders
Wat voeg je toe? Met wie werk je samen? Wat draag je bij aan een sluitende jeugdketen / zorgstructuur? Volg je onze uitgangspunten? Ben je effectief en efficiënt? Dit is hoe we willen samenwerken met de zorgaanbieders, deze vragen staan dan centraal. Dat zijn de punten waar we met elkaar over in gesprek gaan, waar we elkaar voor uitnodigen. Drentse Pilot Jeugd

25 Zorginfrastructuur In de zorg voor jeugd Drentse Pilot Jeugd

26 Doelen transformatie Jeugdstelsel
Zorg van veraf -> preventie, dichtbij Van complexe naar eenvoudige zorg Van verkokerde naar integrale aanpak De beweging van dure zorg -> voorkomen, preventie waardoor het gebruik van zware zorg afneemt ; dichtbij houden van hulp zo vroeg mogelijk aansluiten Signaleren, herkennen en oppakken Drentse Pilot Jeugd

27 Wat is Positief (en Veilig) Opvoeden Drenthe?
Eén visie één taal in alle primaire leer- en leefmilieus jeugdige Ondersteunen: generieke positieve opvoedingsaanpak in en om het gezin Professionals realiseren positieve ondersteuningsaanpak Meten wat we doen: praktijkgestuurd onderzoek Committment duurzame samenwerking Leren van ervaringen en doorontwikkelen eerste bolletje: Zie ook Als jeugd en toekomst tellen Drentse pilot jeugd, maart ; alle leefmilieus verbonden ; professionals goed toegerust : kennis houding vaardigheden, professionele leegroepen, intervisie, effecten zichtbaar, casus en programmaniveau; meten is weten, duurzame samenwerking in ontwikkelgroep Icare. GGD, Welzijn, Yorneo. Zorgstructuur ook noemen Drentse Pilot Jeugd

28 Gemeenschappelijke visie, uitgangspunten en taal
Met maximaal twee stappen hulp gerealiseerd Coördinatie hulp in handen van ouders en kind 1 gezin en 1 plan niet vrijblijvend Nauwe aansluiting op alle opvoedmilieus (gezin onderwijs, buitenschoolse opvang) ‘t normale leven Professionele deskundigheid & verantwoordelijkheid/ruimte anderen betrekken Ad1 eenvoud en snelheid, matched care; ad 2 van vangnet naar springplank ad3 doen: plan maken met ouders, krachten ontwikkelen, een plan heeft doelen en resultaten! Ad 3– committment alle betrokkenen aan plan 4 – volwassenen rond kind nemen verantwoordelijkheid 5- Deskundigheid op orde: kennis houding vaardigheden, meer ogen kijken mee zonodig, er bij halen

29 Onderscheid vrij toegankelijke en niet vrij toegankelijke hulp
Drents niveau interventieniveau 7 en hoger Regionaal interventieniveau 5 en 6 Lokaal interventieniveau 4 twaalf gesprekken interventieniveau 3 vijf gesprekken 7 niveaus tot en met 3 vrij toegankelijk, 3 kan 4 er bij halen, rest via schakelpunt ( professionele verwijzing) , Zorgstructuur met zeven interventienivo’s + effectieve programma’ s Niet meer verwijzen naar verderweg, maar we organiseren alles nabij Drentse Pilot Jeugd

30 Wat we vragen van zorgaanbieders?
Gaat u effectief samenwerken rond het kind & gezin met brede, systemische blik ( 3D)? Doet u wat nodig is op basis van toegevoegde waarde? Werkt u vindplaatsgericht, veiligheid voorop? Kunnen jullie met ons onderzoeken wat het profiel is van de generalist? Zijn jullie bereid om met ons te leren en ontdekken? Door samen doen! Zijn we transparant? En kunnen we elkaar aanspreken? Handelingsverlegenheid professional helpen verminderen mn in lastige situaties betrokkenheid, signs of wellbeing Eigen kracht professional Plaatje legoblokje Drentse Pilot Jeugd

31 Overgangsmaatregelen
In de zorg voor jeugd Drentse Pilot Jeugd

32 Onderliggende documenten
Landelijke planning opgenomen in het zogenoemde spoorboekje Transitiecommissie Stelselherziening Jeugdzorg presenteert stelselmeter Uitvoeringsprogramma Drentse pilot Regionaal Transitie arrangement Drentse pilot jeugd

33 Maar…. Budgettair kader Inzicht in aantallen jeugdigen in zorg
Politiek bestuurlijke ontwikkelingen Drentse pilot jeugd

34 Budgettair In aanloop naar nieuwe verhoudingen; gebaseerd op historische gegevens zorggebruik, wordt minimaal 15% omgebogen: Als uitwerking van een ander (objectief) bekostigingssysteem, is er een kans dat er nog meer moet worden omgebogen Drentse gemeenten romen 5% extra af voor uitrol Positief Opgroeien Drenthe en noodzakelijke uitvoeringstaken Drentse pilot jeugd

35 Budgettair (specifiek)
Op dit moment (november 2013) is onderverdeling budget niet bekend Pas als beschikbare budget bekend is (december of juni 2014) kan ook onderverdeling worden uitgewerkt In transformatieplan (april 2014) zal meer gedetailleerde onderverdeling van budget worden opgenomen Contracten of subsidieafspraken worden in najaar van gesloten Drentse pilot jeugd

36 Wat gaat er nog gebeuren
Plan versterking voorliggende veld Transformatieplan (april 2014) Advies expertgroep inkoop (april 2014) Aanvullende besluiten Drentse pilot jeugd

37 Planning Juni 2014 zijn besluiten genomen over structuur, toeleiding, samenwerking tussen gemeenten, budget, continuïteit van zorg en organisatie van de uitvoering September 2014 is er zowel een gezamenlijk bestek jeugdhulp als een bestek per gemeente November 2014 worden individuele contractafspraken gemaakt met zorgaanbieders (rekening houdend met de wettelijke verplichting om continuïteit van zorg te garanderen, maar ook met visie uit RTA) In december 2014 worden definitieve besluiten genomen over gecertificeerde instelling voor JB/JR en AMHK Drentse pilot jeugd


Download ppt "Drentse Pilot Jeugd 19 november 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google