De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Drentse Pilot Jeugd 19 november 2013 Drentse Pilot Jeugd 20131.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Drentse Pilot Jeugd 19 november 2013 Drentse Pilot Jeugd 20131."— Transcript van de presentatie:

1 Drentse Pilot Jeugd 19 november 2013 Drentse Pilot Jeugd 20131

2 Programma voor vandaag  Opening / voorstellen werkgroep transformatie  Welke vragen heeft u?  Het grote geheel kort geschetst - inleiding  Presentaties en vragen  Samenwerken  De zorginfrastructuur wordt gekanteld  De overgangsperiode  Afsluiting en vervolgafspraken  Hapje en drankje Drentse Pilot Jeugd 20132

3 Wat willen we bereiken vandaag?  Inzicht in de vragen die er leven  Iedereen geïnformeerd Drentse Pilot Jeugd 20133

4 Welke vragen en verwachtingen heeft u? Drentse Pilot Jeugd 20134

5 Aanleiding  Het stelsel zorg voor jeugd werkt niet goed  Een toename van gespecialiseerde, complexe zorg  1 op de 10-12 kinderen in jeugdzorg, speciaal onderwijs of wajong  Een versnipperde aanpak en veel regeldruk en bureaucratie Drentse Pilot Jeugd 20135

6 Besluit stelselherziening jeugd en nieuwe Jeugdwet Drentse Pilot Jeugd 20136

7 Doelen stelselherziening Jeugd  Inhoudelijk (transformatie)  Van zorg veraf naar preventie, ondersteuning en zorg dichtbij  Van complexe naar eenvoudige zorg  Van verkokerde naar integrale aanpak  Bestuurlijk (transitie)  Verantwoordelijkheid van VWS, provincies, en zorgverzekeraars naar gemeenten  In samenhang met andere stelsel wijzigingen  Financieel  Bundeling financieringsstromen  Harmonisatie bekostigingssystemen  Bezuiniging/ombuiging Drentse Pilot Jeugd 20137

8 Drentse Pilot Jeugd  Provincie, gemeenten en uitvoerende organisaties trekken samen op  Niet alleen overdracht taken, ook ontwikkelen nieuw inhoudelijk fundament Drentse Pilot Jeugd 20138

9 Stip op de horizon visie document: “Als jeugd en toekomst tellen” Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse Pilot Jeugd 20139

10 De beweging naar voren Drentse Pilot Jeugd 201310  Meer focus op wat voor de inzet van specialistische zorg ligt.  Jeugdige en ouders zelf verantwoordelijk  Aanvullend hulp en ondersteuning in eigen omgeving (1 gezin 1 plan)  Waar dat niet kan – effectief elders

11 Werkende wijs met een stip op de horizon werken Drentse Pilot Jeugd 201311

12 Uitwerken in de regio’s  Zorgstructuur (inclusief toegangstaken)  Door middel van pilots Drentse Pilot Jeugd 201312

13 Onderwerpen regio = Drents niveau  Inkoop en verantwoording  Monitoren en sturingsinformatie  Samenvoegen Advies en Meldpunt Kindermishandeling en steunpunt huiselijk geweld tot AMHK  Gecertificeerde instelling jeugdbescherming en jeugdreclassering  Overgangsmaatregelen – regionaal transitie arrangement Drentse Pilot Jeugd 201313

14 Projectorganisatie adviseren besluitvoorbereidend besluiten College /raad Algemeen bestuurlijk overleg Werkgroep transformatie Stuurgroep subregio (sub)Regiobureau Drentse Pilot Jeugd 201314

15 Kapstok voor vandaag Presentaties aan de hand van drie thema’s  Samenwerken  Zorgstructuur kantelen  Overgangsperiode Alle onderwerpen komen dan aan de orde – de overlap ook! Drentse Pilot Jeugd15

16 Samenwerken In de zorg voor jeugd Drentse Pilot Jeugd16

17 Omdat? 1. We dat willen 2. Het moet 3. Het verstandig is 4. om kwaliteit te bieden Drentse Pilot Jeugd17

18 1. Omdat we het willen  12 gemeenten hebben dezelfde gezamenlijke visie “als jeugd en toekomst tellen” (vastgesteld)  Positief opgroeien als onderliggende werkwijze, taal en uitgangspunt (vastgesteld)  Visie nader invullen met kaderstellende nota over toeleiding en casemanagement: “op weg naar verrichten” (in ontwikkeling)  Bijvoorbeeld samenwerken met 1gezin1plan1aanspreekpunt Drentse Pilot Jeugd18

19 Leidend in visie – samenwerken in het sociaal domein:  Burger zelf verantwoordelijk  Kind groeit veilig op in eigen omgeving  Altijd tot 1 plan komen Drentse Pilot Jeugd19

20 2. Omdat het moet  De Jeugdwet geeft aan dat gemeenten moeten samenwerken voor  Jeugdbescherming & Jeugdreclassering  AMHK (samenvoegen SHG en AMK)  (zeer) specialistische jeugdzorg  Landelijk opdracht voor Regionaal Transitie Arrangement Drentse Pilot Jeugd20

21 In Drenthe  JB&JR via een gecertificeerde instelling op voorstel van de huidige BJZ in Friesland, Groningen en Drenthe.  AMHK vormen door samenvoegen AMK en SHG onder verantwoordelijkheid GGD  Inkoop afspraken binnen en buiten Drenthe – bv jeugdzorg plus en ZIB Drentse Pilot Jeugd21

22 3. Omdat het verstandig is  De niet vrij toegankelijke jeugdzorg is duur  Samenwerking en solidariteitsafspraken voor gemeenten is een logisch gevolg Drentse Pilot Jeugd22

23 4. Om kwaliteit te leveren  Efficiëntie door kennis en uitvoering te bundelen  Expertise op hoger niveau door schaalgrootte te vergroten  Zorgaanbieders moeten bepaalde schaalgrootte hebben om effectieve en efficiënte zorg te bieden  Gezamenlijk kwaliteitskader als basis als voor waarde voor solidariteit gemeenten Drentse Pilot Jeugd23

24 Wat we vragen van zorgaanbieders  Wat voeg je toe?  Met wie werk je samen?  Wat draag je bij aan een sluitende jeugdketen / zorgstructuur?  Volg je onze uitgangspunten?  Ben je effectief en efficiënt? Drentse Pilot Jeugd24

25 Zorginfrastructuur In de zorg voor jeugd Drentse Pilot Jeugd25

26 Doelen transformatie Jeugdstelsel  Zorg van veraf -> preventie, dichtbij  Van complexe naar eenvoudige zorg  Van verkokerde naar integrale aanpak Drentse Pilot Jeugd26

27 Wat is Positief (en Veilig) Opvoeden Drenthe?  Eén visie één taal in alle primaire leer- en leefmilieus jeugdige  Ondersteunen: generieke positieve opvoedingsaanpak in en om het gezin  Professionals realiseren positieve ondersteuningsaanpak  Meten wat we doen: praktijkgestuurd onderzoek  Committment duurzame samenwerking  Leren van ervaringen en doorontwikkelen Drentse Pilot Jeugd27

28 Gemeenschappelijke visie, uitgangspunten en taal  Met maximaal twee stappen hulp gerealiseerd  Coördinatie hulp in handen van ouders en kind  1 gezin en 1 plan niet vrijblijvend  Nauwe aansluiting op alle opvoedmilieus (gezin onderwijs, buitenschoolse opvang) ‘t normale leven  Professionele deskundigheid & verantwoordelijkheid/ruimte anderen betrekken 28

29 Onderscheid vrij toegankelijke en niet vrij toegankelijke hulp Drents niveau interventieniveau 7 en hoger Regionaal interventieniveau 5 en 6 Lokaal •interventieniveau 4 twaalf gesprekken interventieniveau 3 vijf gesprekken Drentse Pilot Jeugd29

30 Wat we vragen van zorgaanbieders?  Gaat u effectief samenwerken rond het kind & gezin met brede, systemische blik ( 3D)?  Doet u wat nodig is op basis van toegevoegde waarde?  Werkt u vindplaatsgericht, veiligheid voorop?  Kunnen jullie met ons onderzoeken wat het profiel is van de generalist?  Zijn jullie bereid om met ons te leren en ontdekken? Door samen doen!  Zijn we transparant? En kunnen we elkaar aanspreken? Drentse Pilot Jeugd30

31 Overgangsmaatregelen In de zorg voor jeugd Drentse Pilot Jeugd31

32 Onderliggende documenten  Landelijke planning opgenomen in het zogenoemde spoorboekje  Transitiecommissie Stelselherziening Jeugdzorg presenteert stelselmeter  Uitvoeringsprogramma Drentse pilot  Regionaal Transitie arrangement Drentse pilot jeugd32

33 Maar….  Budgettair kader  Inzicht in aantallen jeugdigen in zorg  Politiek bestuurlijke ontwikkelingen Drentse pilot jeugd33

34 Budgettair  In aanloop naar nieuwe verhoudingen; gebaseerd op historische gegevens zorggebruik, wordt minimaal 15% omgebogen:  Als uitwerking van een ander (objectief) bekostigingssysteem, is er een kans dat er nog meer moet worden omgebogen  Drentse gemeenten romen 5% extra af voor uitrol Positief Opgroeien Drenthe en noodzakelijke uitvoeringstaken Drentse pilot jeugd34

35 Budgettair (specifiek)  Op dit moment (november 2013) is onderverdeling budget niet bekend  Pas als beschikbare budget bekend is (december 2013 of juni 2014) kan ook onderverdeling worden uitgewerkt  In transformatieplan (april 2014) zal meer gedetailleerde onderverdeling van budget worden opgenomen  Contracten of subsidieafspraken worden in najaar van 2014 gesloten Drentse pilot jeugd35

36 Wat gaat er nog gebeuren  Plan versterking voorliggende veld  Transformatieplan (april 2014)  Advies expertgroep inkoop (april 2014)  Aanvullende besluiten Drentse pilot jeugd36

37 Planning  Juni 2014 zijn besluiten genomen over structuur, toeleiding, samenwerking tussen gemeenten, budget, continuïteit van zorg en organisatie van de uitvoering  September 2014 is er zowel een gezamenlijk bestek jeugdhulp als een bestek per gemeente  November 2014 worden individuele contractafspraken gemaakt met zorgaanbieders (rekening houdend met de wettelijke verplichting om continuïteit van zorg te garanderen, maar ook met visie uit RTA)  In december 2014 worden definitieve besluiten genomen over gecertificeerde instelling voor JB/JR en AMHK Drentse pilot jeugd37


Download ppt "Drentse Pilot Jeugd 19 november 2013 Drentse Pilot Jeugd 20131."

Verwante presentaties


Ads door Google