De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schakelprogramma naar Master in de handelswetenschappen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schakelprogramma naar Master in de handelswetenschappen."— Transcript van de presentatie:

1 Schakelprogramma naar Master in de handelswetenschappen

2 Pijlers van de initiële opleiding •Hulp (ondersteunende disciplines) •Talen •Onderzoeks- methoden voor economie •Kern 4pijlers HW opleiding

3 Schakelprogramma: structuur  Overleg binnen de Associatie K.U.Leuven  standaardisering, i.e. inhoudelijke stroomlijning  Schakelprogramma van 60 stp. met ‘47 stp. gemeenschappelijk’ gebaseerd op competentieclusters, met respect voor verschillende klemtonen Voor alle professionele bachelors uit het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde  apart programma

4 Schakelprogramma: inhoud  Uitdiepen van disciplinegebonden basiskennis  Eigen maken van wetenschappelijke methoden en instrumentarium, met inbegrip van kwantitatieve vorming  Aanscherpen van de algemene vorming en kritische reflectie  Zelfstandige studiegerichtheid en wetenschappelijke creativiteit

5 Aandachtspunten  Geen vrijstellingen mogelijk  Vast programma – 1 keuzevak  Geen talen  Introductiecursus Wiskunde

6 Inhoud • Wiskunde6 • Statistische methoden6 • Handels- en economisch recht3 • Markt-en bedrijfseconomie6 Algemeen bedrijfsbeleid en –organisatie Micro-economie • Economisch beleid6 Macro-economie Internationale economie • Ondernemingsfinanciering6 Financieringsbeslissingen Investeringsanalyse • Financiële analyse en rapportering6 • Management accounting3 • Marketing5 • Keuzevak5 • Onderzoeksmethoden voor economie5 • Onderzoeksrapportering3 Kern Hulp OVE

7 Keuzevak uit  Basisprincipes van fiscaliteit  Personeel en organisatie  Internationale bedrijfsstrategie  Productie en operationeel management

8 Master HW Accountancy & fiscaliteitFinancieel managementHumanresourcesmanagementInternationaal zakenwezenMarketing management

9 Markt- en bedrijfseconomie

10 Economisch Beleid

11 Ondernemingsfinanciering  Investeringsanalyse  Financiële planning en financiering

12 Financiële Analyse en Rapportering Financiële Rapportering  de belangrijkste boekhoudconcepten  de buitenbalansposten  de principes van consolidatie en het raamwerk van de internationale accountingstandaarden (IAS/IFRS)  het vennootschapsboekhouden Financiële Analyse  het belang van jaarrekeninganalyse en de verschillende aanwendingsmogelijkheden  de horizontale analyse, de verticale analyse, de kasstromenanalyse en de ratioanalyse aan bod. De klemtoon ligt uitdrukkelijk op de interpretatie van de bekomen resultaten.

13 Management Accounting Basisbegrippen van kostprijscalculatie Historische kostprijscalculatie en Resultaatbepaling Introductie tot management accounting  Break-even analysis  Contributiebenadering bij speciale orders met lage verkoopprijs  Make-or-buy beslissing  Verkoopprijsbeslissing  Product-mix beslissing  Winstgevenheidsanalyse en ABC toepassingen  Investeringsbeslissing

14 Marketing  Inleiding tot de Marketing  Consumentengedrag  Strategische Marketing

15 Wiskunde  Reële functies in een variabele  Algebraïsche en meetkundige begrippen, matrices  Reële functies in twee of meer variabelen  Economische toepassingen  Integralen  Differentiaal- en differentievergelijkingen  Inleidende cursus: Algebra + Meetkunde

16 Statistische Methoden Discrete en continue waarschijnlijkheids- verdelingen, steekproefverdelingen, exploratieve data analyse, de centrale limietstelling, de eigenschappen van schattingen, betrouwbaarheidsintervallen en toetsen van hypothesen (inclusief Chi-kwadraat en niet- parametrische toetsen), enkelvoudige regressie en ANOVA op basis van cross-sectie data. Studenten kunnen gebruik maken van statistische software en simulaties (applets).

17 Handels- en Economisch Recht  Europese economische recht  Belgische economische recht Nagestreefde competenties:  Analyse: verwerven van kennis van de structuur en inhoud van het positieve economische recht, inz. mededingingsrecht en andere vormen van marktregulering (vestigingsrecht, prijsreglementering, handelspraktijken). •Praktisch inzicht: dieper inzicht verwerven in de relevantie van het recht voor talloze aspecten van het commerciële leven door in reële cases de relevante juridische problemen te herkennen en structureren. •Kritisch omgaan met recht: voor deze juridische problemen oplossingen trachten te formuleren die juridisch steek houden en die ook vanuit het standpunt van de ondernemer zinvol zijn, rekening houdend met talloze niet-juridische overwegingen •Synthese: op basis hiervan een concrete juridische oplossing kunnen formuleren en beargumenteren.

18 Onderzoeksmethoden voor economie Dit opleidingsonderdeel betreft het empirisch operationaliseren van micro- en macro-economische analysemodellen via gebruik van o.a. bedrijfseconomische en macro-economische databanken. Analysemodellen worden hiertoe bestudeerd.

19 Onderzoeksrapportering  Dit opleidingsonderdeel behandelt de voornaamste fasen van wetenschappelijk onderzoek, hoe onderzoek wordt opgezet en uitgevoerd, en welke eisen aan onderzoek in een academische omgeving worden gesteld.

20 Keuzevak Basisprincipes Fiscaliteit = inleiding tot het Belgisch belastingrecht. 1)algemene fiscale basisbegrippen 2) elementaire kader van de belangrijkste directe (personen- en vennootschapsbelasting) en indirecte (btw, registratierechten, successierechten) belastingen 3) fiscale praktijkthema's: specifieke topics waarvoor wordt aangegeven hoe een welbepaalde problematiek vanuit een algemene fiscale invalshoek kan worden benaderd. Typerend daarbij is het feit dat over de grenzen van de verschillende fiscale deeldomeinen heen wordt gekeken

21 Keuzevak Personeel en Organisatie  de rol die HRM kan spelen in een organisatie;  een aantal belangrijke HR-praktijken waar elke leidinggevende in een organisatie vroeg of laat mee te maken krijgt;  de structuur van en coördinatiemechanismen in een organisatie

22 Keuzevak Internationale Bedrijfsstrategie Impact van internationalisering op het bedrijfseconomische en op het industriële niveau. Wat is internationalisering (op bedrijfsniveau) en welke motieven verklaren dit proces. Keuze van de verschillende toetredingsstrategieën en groeistrategieën alsook het bijhorende managementproces en de succesfactoren in de internationale onderneming

23 Keuzevak Productie- en Operationeel Management  Inleiding tot productiemanagement.  Studie van de operationale activiteiten van een bedrijf op gebied van productie- en voorraadbeheer, Just in Time problematiek, Theory of Constraints, “Factory Physics”


Download ppt "Schakelprogramma naar Master in de handelswetenschappen."

Verwante presentaties


Ads door Google