De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schakelprogramma naar Master in de handelswetenschappen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schakelprogramma naar Master in de handelswetenschappen"— Transcript van de presentatie:

1 Schakelprogramma naar Master in de handelswetenschappen

2 Pijlers van de initiële opleiding
Hulp (ondersteunende disciplines) Talen Onderzoeks-methoden voor economie Kern 4 pijlers HW opleiding

3 Schakelprogramma: structuur
Overleg binnen de Associatie K.U.Leuven  standaardisering, i.e. inhoudelijke stroomlijning Schakelprogramma van 60 stp. met ‘47 stp. gemeenschappelijk’ gebaseerd op competentieclusters, met respect voor verschillende klemtonen Voor alle professionele bachelors uit het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde  apart programma

4 Schakelprogramma: inhoud
Uitdiepen van disciplinegebonden basiskennis Eigen maken van wetenschappelijke methoden en instrumentarium, met inbegrip van kwantitatieve vorming Aanscherpen van de algemene vorming en kritische reflectie Zelfstandige studiegerichtheid en wetenschappelijke creativiteit

5 Aandachtspunten Geen vrijstellingen mogelijk
Vast programma – 1 keuzevak Geen talen Introductiecursus Wiskunde

6 Inhoud Kern Hulp OVE Markt-en bedrijfseconomie 6
Algemeen bedrijfsbeleid en –organisatie Micro-economie Economisch beleid 6 Macro-economie Internationale economie Ondernemingsfinanciering 6 Financieringsbeslissingen Investeringsanalyse Financiële analyse en rapportering 6 Management accounting 3 Marketing 5 Keuzevak 5 Kern Hulp Wiskunde 6 Statistische methoden 6 Handels- en economisch recht 3 OVE Onderzoeksmethoden voor economie 5 Onderzoeksrapportering 3

7 Keuzevak uit Basisprincipes van fiscaliteit Personeel en organisatie
Internationale bedrijfsstrategie Productie en operationeel management

8 Master HW Accountancy & fiscaliteit Financieel management
Humanresourcesmanagement Internationaal zakenwezen Marketing management

9 Markt- en bedrijfseconomie

10 Economisch Beleid

11 Ondernemingsfinanciering
Investeringsanalyse Financiële planning en financiering

12 Financiële Analyse en Rapportering
Financiële Rapportering de belangrijkste boekhoudconcepten de buitenbalansposten de principes van consolidatie en het raamwerk van de internationale accountingstandaarden (IAS/IFRS) het vennootschapsboekhouden Financiële Analyse het belang van jaarrekeninganalyse en de verschillende aanwendingsmogelijkheden de horizontale analyse, de verticale analyse, de kasstromenanalyse en de ratioanalyse aan bod. De klemtoon ligt uitdrukkelijk op de interpretatie van de bekomen resultaten.

13 Management Accounting
Basisbegrippen van kostprijscalculatie Historische kostprijscalculatie en Resultaatbepaling Introductie tot management accounting Break-even analysis Contributiebenadering bij speciale orders met lage verkoopprijs Make-or-buy beslissing Verkoopprijsbeslissing Product-mix beslissing Winstgevenheidsanalyse en ABC toepassingen Investeringsbeslissing

14 Marketing Inleiding tot de Marketing Consumentengedrag
Strategische Marketing

15 Wiskunde Reële functies in een variabele
Algebraïsche en meetkundige begrippen, matrices Reële functies in twee of meer variabelen Economische toepassingen Integralen Differentiaal- en differentievergelijkingen Inleidende cursus: Algebra + Meetkunde

16 Statistische Methoden
Discrete en continue waarschijnlijkheids- verdelingen, steekproefverdelingen, exploratieve data analyse, de centrale limietstelling, de eigenschappen van schattingen, betrouwbaarheidsintervallen en toetsen van hypothesen (inclusief Chi-kwadraat en niet- parametrische toetsen), enkelvoudige regressie en ANOVA op basis van cross-sectie data. Studenten kunnen gebruik maken van statistische software en simulaties (applets).

17 Handels- en Economisch Recht
Europese economische recht Belgische economische recht Nagestreefde competenties: Analyse: verwerven van kennis van de structuur en inhoud van het positieve economische recht, inz. mededingingsrecht en andere vormen van marktregulering (vestigingsrecht, prijsreglementering, handelspraktijken). • Praktisch inzicht: dieper inzicht verwerven in de relevantie van het recht voor talloze aspecten van het commerciële leven door in reële cases de relevante juridische problemen te herkennen en structureren. • Kritisch omgaan met recht: voor deze juridische problemen oplossingen trachten te formuleren die juridisch steek houden en die ook vanuit het standpunt van de ondernemer zinvol zijn, rekening houdend met talloze niet-juridische overwegingen • Synthese: op basis hiervan een concrete juridische oplossing kunnen formuleren en beargumenteren.

18 Onderzoeksmethoden voor economie
Dit opleidingsonderdeel betreft het empirisch operationaliseren van micro- en macro-economische analysemodellen via gebruik van o.a. bedrijfseconomische en macro-economische databanken. Analysemodellen worden hiertoe bestudeerd.

19 Onderzoeksrapportering
Dit opleidingsonderdeel behandelt de voornaamste fasen van wetenschappelijk onderzoek, hoe onderzoek wordt opgezet en uitgevoerd, en welke eisen aan onderzoek in een academische omgeving worden gesteld.

20 Keuzevak Basisprincipes Fiscaliteit
= inleiding tot het Belgisch belastingrecht. algemene fiscale basisbegrippen 2) elementaire kader van de belangrijkste directe (personen- en vennootschapsbelasting) en indirecte (btw, registratierechten, successierechten) belastingen  3) fiscale praktijkthema's: specifieke topics waarvoor wordt aangegeven hoe een welbepaalde problematiek vanuit een algemene fiscale invalshoek kan worden benaderd. Typerend daarbij is het feit dat over de grenzen van de verschillende fiscale deeldomeinen heen wordt gekeken

21 Keuzevak Personeel en Organisatie
de rol die HRM kan spelen in een organisatie; een aantal belangrijke HR-praktijken waar elke leidinggevende in een organisatie vroeg of laat mee te maken krijgt; de structuur van en coördinatiemechanismen in een organisatie

22 Keuzevak Internationale Bedrijfsstrategie
Impact van internationalisering op het bedrijfseconomische en op het industriële niveau. Wat is internationalisering (op bedrijfsniveau) en welke motieven verklaren dit proces. Keuze van de verschillende toetredingsstrategieën en groeistrategieën alsook het bijhorende managementproces en de succesfactoren in de internationale onderneming

23 Keuzevak Productie- en Operationeel Management
Inleiding tot productiemanagement. Studie van de operationale activiteiten van een bedrijf op gebied van productie- en voorraadbeheer, Just in Time problematiek, Theory of Constraints, “Factory Physics”


Download ppt "Schakelprogramma naar Master in de handelswetenschappen"

Verwante presentaties


Ads door Google