De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

8 augustus 2006 Michèle Coëmet Private distributie reisinformatie historische achtergrond.

Verwante presentaties


Presentatie over: "8 augustus 2006 Michèle Coëmet Private distributie reisinformatie historische achtergrond."— Transcript van de presentatie:

1 8 augustus 2006 Michèle Coëmet Private distributie reisinformatie historische achtergrond

2 8 augustus 2006 Michèle Coëmet2 Het reisinformatiebeleid uit 1996 in een notendop •Keten benadering: inwinnen – bewerken – distribueren •De overheid zorgt voor de inwinning voor wat betreft het HWN (was nog SVV 2) •De overheid zorgt voor de bewerking en het beschikbaar stellen van bewerkte informatiepakketten ten behoeve van diensten door de markt •Value added service providers zorgen voor de distributie naar de reiziger •In-car is markt

3 8 augustus 2006 Michèle Coëmet3 Het reisinformatiebeleid uit 1996: de resultaten (1) •Verkeersgegevens uit ca1000 km verkeerssignalering en ca 1000 km monitoringsysteem worden bewerkt tot informatie pakketten en beschikbaar gesteld aan marktpartijen •De TIC (traffic Information Centre) is gebouwd en later geïntegreerd met de landelijke verkeersmanagement centrale: het Verkeerscentrum Nederland (VCNL) •RDS-TMC is in Nederland in de lucht conform Europese afspraken om dynamische navigatie mogelijk te maken

4 8 augustus 2006 Michèle Coëmet4 Het reisinformatiebeleid uit 1996: de resultaten (2) •Circa 15 service providers zijn actief (+ doorlevering) •Circa 100 DRIP’s zijn operationeel op het HWN •Onderzoek en pilots: stimulering innovatie en/of marktwerking (bv Prelude, Intermezzo, Meervoudig Monitoring Concept, Route Compas, AIDA, gebruikersonderzoeken)

5 8 augustus 2006 Michèle Coëmet5 Het reisinformatiebeleid uit 1996: beschouwing •Het reisinformatiebeleid uit 1996 is vorm gegeven naar het model van het KNMI –Inwinning en bewerking bij de overheid –Distributie bij markt partijen •Inwinning en bewerking m.b.t. het HWN bestond in die tijd nog nauwelijks en de technieken waren wegkantgebonden •De kwestie van concurrentie tussen overheid en markt was actueel: concurrentie Meteo Consult en KNMI v.w.b. de weersinformatie en ook liep de werkgroep Markt en Overheid (klachten bedrijfsleven over concurrentievervalsing door overheid) die resulteerde in de Aanwijzing voor de Rijksdiensten

6 8 augustus 2006 Michèle Coëmet6 Het reisinformatiebeleid anno nu (1) •Nieuwe technieken: mobiele inwintechnieken, meer navigatiesystemen in-car en mobiel •De markt kan ook de inwinning verzorgen en kunnen overheden verkeersdata gaan kopen •De Nota Mobiliteit: betrouwbare en acceptabele reistijden van deur tot deur •Van deur tot deur: niet alleen HWN maar een veel grotere wegennetwerk •Niet alleen RWS maar vele wegbeheerders •Vele marktpartijen over de hele IBD keten •Van filelengte naar actuele reistijden naar verwachte reistijden (innovatie nodig) •De commissie Nouwen •De EU richtlijn hergebruik van overheidsinfo

7 8 augustus 2006 Michèle Coëmet7 Het reisinformatiebeleid anno nu (2) •Uitbreiding van de IBD keten en TIC concept naar een uitgebreide nationale wegennetwerk •Complex veld van publieke en private partijen met veel belangen •De commissie Laan 2 (Laan 1 was ingesteld om de Minister van V&W te adviseren bij dit complex opgave en bracht een advies uit; naar aanleiding daarvan werd de Tweede Kamer geïnformeerd over voortzetting beleid met een aantal extra toezeggingen; met name ruwe data beschikbaar voor afnemers) •Het project Nationale Data Warehouse is ook hiermee bezig; met name geordend gegevens huishouden tot stand brengen voor basisnetwerk (HWN + deel van OWN)

8 8 augustus 2006 Michèle Coëmet8 Analyse private distributie verkeersinformatie (1) •Geen toevalstreffer maar een beslissing in een reeks overeenkomstige besluiten: •Ontvlechting KNMI taken: –In 1986 verliest KNMI zijn monopoliepositie toen Meteo Consult wordt opgericht –Leidt tot ontvlechtingsproces van de taken van het KNMI –2001 KNMI wet: KNMI wint in en verwerkt, distributie privaat •1996 instelling werkgroep ‘Markt en Overheid’ i.h.k.v. operatie Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit. Aanleiding klachten bedrijfsleven over concurrentievervalsing door overheid. Rapport in februari 1997

9 8 augustus 2006 Michèle Coëmet9 Analyse private distributie verkeersinformatie (2) •Leidt tot de de aanwijzingen voor de rijksdiensten (mei 1998): de overheid levert niet wat door anderen wordt geleverd of kan worden geleverd •Wet Markt en Overheid geldend voor alle overheden is teruggetrokken om vorm redenen (niet om inhoud) •In 1991 wordt OVR (nu Reisinformatiegroep / OV 9292) opgericht door gezamenlijke OV- bedrijven, in samenwerking met V&W. In 2001 wordt subsidie overheid stopgezet en wordt OVR een privaat bedrijf (met de facto monopolie op OV informatie)

10 8 augustus 2006 Michèle Coëmet10 Analyse private distributie verkeersinformatie (3) •In dit perspectief is het reisinformatiebeleid geen uitzondering maar past in dit proces van privatisering van de distributie van informatie. Dat andere onderdelen van de IBD keten eveneens in aanmerking zullen komen valt te verwachten in de actuele complexer krachtenveld •Inmiddels wordt de EU richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie geëffectueerd. Doel is het stimuleren van bedrijvigheid op basis van deze, met publieke middelen, betaalde informatie. Stimulering van de markt. •De commissie Nouwen gaat een fors stap verder door in de combinatie van aanbod en benutting van wegcapaciteit in combinatie met beprijzen een business case te zien voor de markt

11 8 augustus 2006 Michèle Coëmet11 Analyse private distributie verkeersinformatie (4) •De filosofie: de overheid doet de dure en nauwkeurige zaken en stimuleert de bedrijvigheid in de maatschappij en dus de economie door de distributie door de maatschappij zelf te laten verzorgen •Informatie is individueel belang en dus marktproduct •In-car en mobiele diensten zijn typisch markt •Dient wel publieke belang want hierdoor meer benutting, rustiger gedrag, tevreden gebruiker, minder agressie (publieke verantwoordelijkheid) •Business case van service providers is collectief info als naambekendheid t.b.v. betaaldiensten •Belang service providers in huidige beleid: in 2003 kortgeding op distributiepoging door RWS

12 8 augustus 2006 Michèle Coëmet12 Hoe is het elders in Europa geregeld •In het overzicht ‘Reisinformatie internationaal’, J.W. Tierolf en M.J. Coëmet, AVV, 2004, is distributie en inwinning in kaart gebracht •Jan Willem Tierolf weet hier het meeste van •Door de oogharen kijkend, valt het op dat als de overheidsinspanningen toenemen, de marktruimte afneemt. Het bevestigt het belang dat service providers hechten aan het behouden van de huidige afspraken •Ter info de twee overzichten hierna

13 8 augustus 2006 Michèle Coëmet13 Distributie van reisinformatie in andere EU-landen en Nederland Landdoor overhei d door private weg- beheerder door service provider s Overheid stelt data beschikbaa r Overheids- investeringe n Publiek private samenw. Beleids- prioritei t GBn.v.t. F I D NLn.v.t. B E Overheid Private partijen laagmediumhoog Bron: Reisinformatie Internationaal, AVV, 2004

14 8 augustus 2006 Michèle Coëmet14 Inwinning (en bewerking) verkeersgegevens in andere EU-landen en Nederland Landdoor overheid door private wegbeheerde r door service providers Overheids- investeringen GBn.v.t. F (datafusie) I Dn.v.t. NLn.v.t. B E Overheid Private partijen laagmediumhoog Bron: Reisinformatie Internationaal, AVV, 2004


Download ppt "8 augustus 2006 Michèle Coëmet Private distributie reisinformatie historische achtergrond."

Verwante presentaties


Ads door Google