De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

18-10-2007 © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, 2000 Leefbaarheidsplan Schalkwijk Vergadering verbrede Begeleidingsgroep Het Gebouw te Schalkwijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "18-10-2007 © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, 2000 Leefbaarheidsplan Schalkwijk Vergadering verbrede Begeleidingsgroep Het Gebouw te Schalkwijk."— Transcript van de presentatie:

1 18-10-2007 © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, 2000 Leefbaarheidsplan Schalkwijk Vergadering verbrede Begeleidingsgroep Het Gebouw te Schalkwijk 18 oktober 2007 Henk van Paassen

2 18-10-2007 © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk Opbouw presentatie 1.Waarom een leefbaarheidsplan? 2.Proces (tot nu toe) 3.Van visie naar plan 4.Aanzet voor een toekomstvisie 5.Voorlopige projectenlijst 6.Van plan naar uitvoering 7.Convenant / intentieovereenkomst 8.Vervolgstappen en planning 9.Aandachtspunten 10.Vragen?

3 18-10-2007 © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk 1. Waarom een leefbaarheidsplan? •Instandhouding identiteit Schalkwijk •Verbetering leefbaarheid dorp e.o. •Input voor gemeentelijk beleid •Gezamenlijk initiatief dorp / gemeente •Gezamenlijke verantwoordelijkheid d/g •Plan voor en door Schalkwijk !

4 18-10-2007 © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk 2. Proces

5 18-10-2007 © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk Proces voor de zomer • 2/3: definitieve gunning van opdracht aan Amer •12/3: Startbijeenkomst in de Triangel •11/4: 1 e bewonersavond in Het Gebouw (=BU) •25/4: 1 e Werkgroepenavond in Het Gebouw • 9/5: Ingelaste Jongerenavond in Triangel (= BU) •22/5: BC-vergadering in gemeentehuis •23/5: 2 e Werkgroepenavond: terugkoppelen resultaten •<1/6: Opstellen Nota Bouwstenen • 1/6: Toesturen Nota Bouwstenen naar gemeente •14/6 + 21/6: Werksessies tbv. gemeent. beantw. (=TD) •10/7: Gemeentelijke beantwoording NB gereed > B&W •17/7: Behandeling gemeentelijke beantwoording in B&W

6 18-10-2007 © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk Proces na de zomer (tot heden) •22/8: Overleg PL’s met wethouder Koudijs •29/8: BC-vergadering (+ weth) te Houten •12/9: Bewonersavond Groes 2 in Gebouw •20/9: BC-vergadering (- weth) in Triangel •27/9: Werkgroepenavond in Michielschool •18/10: BC-vergadering (+ weth) in Gebouw

7 18-10-2007 © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk Bewonerswerkgroepen (leden/contactpersoon) 1. Dorpskwaliteit + openbare ruimte (6) Elly Kool 2. Agrarische zaken + economie (6) Chris Baas 3. Woningbouw + zorg + Wapen (10) Martijn Schaefer 4. Verkeer(sveiligheid) + vervoer (4) Margreet van Haasteren 5. Recreatie + fiets/wandelpaden (4) Wim Schuimer 6. Voorzieningen = winkel/overige (2) Jan Baas 7. Relatie dorp-gemeente (3) Tom van Zeeland 8. Jongerenaangelegenheden (13) Tjeerd vd Gun

8 18-10-2007 © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk van Nota Bouwstenen naar toekomstvisie en projectvoorstellen (1)

9 18-10-2007 © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk van Nota Bouwstenen naar toekomstvisie en projectvoorstellen (2)

10 18-10-2007 © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk van Nota Bouwstenen naar toekomstvisie en projectvoorstellen (3)

11 18-10-2007 © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk van Nota Bouwstenen naar toekomstvisie en projectvoorstellen (4)

12 18-10-2007 © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk 3. Van visie naar plan •Visie: integraal en per thema •Voorgestelde maatregelen in de vorm van mogelijke (deel)projecten •Signaleren mogelijkheden / knelpunten •Onderscheid korte / lange termijn •Aangeven financiële consequenties •Opstellen concept-leefbaarheidsplan •Terugkoppeling naar dorpsbewoners tijdens 2 e bewonersavond (in november)

13 18-10-2007 © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk Inhoudsopgave L-plan 1. Inleiding 2. Profielschets 3. Beleving / knelpunten voor bewoners 4.Beleidskader 5.Toekomstvisie Schalkwijk 6.Projectenoverzicht Schalkwijk 7.Bijlagenboek (apart)

14 18-10-2007 © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk 4. Aanzet voor een toekomstvisie (1) •Integraal: 1.Streven: evenwichtige bevolkingssamenstelling 2.Behoud goed woon- en werkmilieu 3.Behoud basisvoorzieningen (voorzover mogelijk) 4.Behoud sociale cohesie (verenigingsleven) 5.L-plan als basis voor gemeentelijke plannen Sch.

15 18-10-2007 © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk 4. Aanzet voor een toekomstvisie (2) nader uit te werken •Per thema (+ projecten): 1.Wonen en werken in Schalkwijk (5) 2.Basisvoorzieningen in Schalkwijk (3) 3.Recreatievoorzieningen (1) 4.Verkeersveiligheid (1) 5.Participatie en communicatie (1)

16 18-10-2007 © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk 5. Voorlopige projectenlijst (11) nader uit te werken 1.Woonvisie Schalkwijk e.a. (vraag + aanbod) 2.Welstandsnota dorp / Beeldkwaliteitplan 3.Partiële herziening bestemmingsplan BG 4.Nieuwe functie Wapen van Schalkwijk 5.Dorp zonder regels 6.Behoud dorpswinkel 7.Bouw nieuw dorpshuis (pm, afh. van Groes 2) 8.Verbeteren openbaar vervoer (buurtbus o.i.d.) 9.Verbeteren verkeers- en parkeersituatie 10.Verbeteren recreatieve routestructuren, bijv. B&B, Ommetje rond het dorp, laarzenpad 11.Verbeteren relatie dorp-gemeente (dbv o.i.d.)

17 18-10-2007 © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk 5. Inhoud projectvoorstellen nader uit te werken •Inleiding •Voorstellen •Doelstelling •Oplossing/deelprojecten •Standpunt gemeente c.a. •Prioriteit •Planning •Beleidskader •Betrokkenen •Trekkers •Kosten •Mogelijke financiering •Korte termijn actie (evt. lange termijn actie)

18 18-10-2007 © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk 6. Van plan naar uitvoering Voorwaarden voor realisering: •Leefbaarheidsplan is basis c.q. richting gevend voor gemeentelijk beleid •Afspraken voor uitvoering op hoofdlijnen in convenant dorp-gemeente opnemen (z.o.z.) •Partijen zorgen voor periodieke evaluatie •Partijen stellen het L-plan zonodig bij •Partijen zorgen voor gestructureerd overleg •Dorpsraad krijgt eigen taak bij uitvoering •Dorpsraad krijgt budget voor eigen activiteiten

19 18-10-2007 © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk 7. Convenant / intentieovereenkomst •Partijen leggen afspraken (…) vast in convenant of intentieovereenkomst •Partijen ondertekenen convenant tijdens dorpsfeest na accordering leefbaarheidsplan door Raad en bij start uitvoering voorjaar 2008

20 18-10-2007 © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk 8. Vervolgstappen en planning Actie •Opstellen L-plan met aanzet toekomstvisie + voorlopige projectenlijst •BC: Bespreken aanzet/voorstel •Evt. terugkoppeling naar werkgroepen •Aanpassen L-plan + projectvoorstellen •BC: voorbereiding 2 e bewonersavond •2 e Bewonersavond over L-plan •BC: afronding •Afronden Leefbaarheidsplan + prio •Insturen L-plan naar gemeente •Planning bestuurlijke traject Tijd •< 18/10 •op 18/10 •week 43 •week 44 •week 45 •week 46 •week 47 •week 48 •< 1 dec •Dec- maart

21 18-10-2007 © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk 9. Aandachtspunten Duidelijkheid over: •beleidskaders en visie •beschikbare gelden •prioriteiten •uitvoering na presentatie •rol ambtenaren (cultuuromslag in denken)

22 18-10-2007 © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk 10. Vragen?

23 18-10-2007 © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk Kaart van het dorp •pm

24 18-10-2007 © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk Aanzet voor projecten (1) 1. Project Woonvisie Schalkwijk* Deelaspecten: Opstellen van een Woonvisie voor het dorp Schalkwijk met: •verkenning nieuwe locaties Schalkwijk 2010-2030 (inbreiding + uitbreiding); •verkenning locale woningbehoefte (incl. enquête onder “spijtoptanten”); •verkenning mogelijkheden voor bouw van goedkope starterswoningen; •verkenning mogelijkheden voor woningsplitsing en/of inwoning; •nader onderzoek naar concrete invulling van het Wapen van Schalkwijk; •nader onderzoek naar mogelijkheden voor seniorenwoningen + zorg; •nader uitwerking van het VAB-beleid in het lint van Schalkwijk ; •nader onderzoek naar mogelijkheden om projectontwikkelaars en woningcorporaties voor het leefbaarheidsplan van Schalkwijk te winnen. Achterliggende vragen: •  Hoe kan gestreefd worden naar een meer evenredige bevolkingsopbouw/ - samenstelling? •  Hoe leegstand grote gebouwen benutten voor woningbouw? •  In hoeverre zijn bovenstaande deelprojecten te vertalen in een (tussentijdse) partiële herziening van het bestemmingsplan? * Eventueel in combinatie met de beide andere kleine kernen (e.o.).

25 18-10-2007 © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk Aanzet voor projecten (2) 2. Project Beeldkwaliteitplan Schalkwijk: Deelaspecten: Opstellen van een Beeldkwaliteitplan voor het dorp met: •nadere eisen stellen aan nieuwe ontwikkeling; •nadere eisen stellen bij functieverandering; •landschappelijke inpassing bedrijfsbebouwing; •vastleggen van waardevolle doorzichten; •verkenning mogelijkheden van beschermd dorpsgezicht; •verkenning mogelijkheden van een Belvedere-gebied; •fondsvorming voor karakteristieke panden? Achterliggende vragen: •Hoe is de huidige dorpskwaliteit in beeldkwaliteit te vatten? •Zijn bovengenoemde aspecten op te nemen in een partiële herziening van het bsp?

26 18-10-2007 © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk Aanzet voor projecten (3) 3.Versoepeling agrarische zaken, economie en milieu(regels): Deelaspecten: •nader onderzoek naar VAB-beleid in het lint; •meer mogelijkheden voor nevenactiviteiten; •meer mogelijkheden voor woon-werk combinaties; •nader onderzoek naar mogelijkheden voor specifiek geurbeleid (nieuwe Geurwet); •nader onderzoek naar mogelijkheden voor versoepeling vergunningbeleid; •project “Dorp zonder regels” (zie voorbeeld Meddo) •project “Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied” (voor kom en lintbebouwing Schalkwijk). Achterliggende vraag: •Hoe kunnen we inspelen op meer mogelijkheden voor plattelandsvernieuwing in en om Schalkwijk?

27 18-10-2007 © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk Aanzet voor projecten (4) 4.Behoud basisvoorzieningen Schalkwijk: Deelaspecten: •nader onderzoek naar overlevingskansen van de plaatselijke dorpswinkel (inclusief alternatieven); •verkenning mogelijkheden van dorpshuis nieuwe stijl = culturhus (niet meer nodig vanwege Groes 2); •consolideren van het leerlingenaantal van de dorpsschool (= demografische doelstelling: evenwichtige bev.opbouw); •verkenning mogelijkheden van zorgvoorzieningen dichterbij huis;verbetering van de proceduregang en inrichting evenemententerrein  zie project “Dorp zonder regels” •ondersteuning project Casafina (niet meer nodig?). Achterliggende vraag: •Hoe zijn de basisvoorzieningen te behouden? Welke zijn de basisvoorzieningen van Schalkwijk?

28 18-10-2007 © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk Aanzet voor projecten (5) 5.Verbeteren verkeersveiligheid en openbaar vervoer in Schalkwijk: Deelaspecten: •nader onderzoek naar oplossen verkeersproblemen Jhr. Ramweg; •opstellen en uitvoeren van integraal verbeterplan; •nader onderzoek naar mogelijkheden om parkeersituatie op aantal plaatsen te verbeteren; •tijdelijke vergunning voor weiland-parkeren bij grote (tent)feesten  zie project “Dorp zonder regels”; •verkenning van mogelijkheden tot verbetering van het openbaar vervoer; •proef naar vraagafhankelijk openbaar vervoer; evt. project “Buurtbus”. Achterliggende vragen: •Hoe kunnen wij verkeersveiligheid bevorderen? •Hoe houden wij het openbaar vervoer op een verantwoord niveau?

29 18-10-2007 © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk Aanzet voor projecten (6) 6. Opstellen TROP Eiland van Schalkwijk: Deelaspecten: •nadere verkenning verbetering routestructuren Eiland van Schalkwijk; •Evt. project “Ommetje rond het dorp” of project “Klompen- of laarzenpad”; •combinaties met horecavoorzieningen vergroten/verbeteren; •horeca-bestemming in het Wapen van Schalkwijk? Zie ook onder 1. woningbouw; •Afstemming tussen Eilandprojecten en L-plan. Achterliggend vraag: •Hoe maken wij het dorp en ruimere omgeving (EvS) nog beter toegankelijk voor recreanten?

30 18-10-2007 © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk Aanzet voor projecten (7) 7.Relatie dorp-gemeente: Deelaspecten: •ondertekenen van een convenant dorp-gemeente met wederzijdse afspraken inzake de uitvoering van het leefbaarheidsplan, dat toegevoegd wordt aan het raadsbesluit over het L-plan; •vastleggen een structureel overleg dorp-gemeente opnemen in het convenant; •Project “Oprichten Dorpsraad” o.i.d.; •activiteitengeld voor dorp (€ 1000-2500) per jaar; •opzetten van website voor DBV; inclusief een forum op de eigen website van het dorp Schalkwijk Achterliggende vraag: •Hoe kunnen dorp en gemeente hun onderlinge relatie structureel verbeteren?


Download ppt "18-10-2007 © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, 2000 Leefbaarheidsplan Schalkwijk Vergadering verbrede Begeleidingsgroep Het Gebouw te Schalkwijk."

Verwante presentaties


Ads door Google