De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leefbaarheidsplan Schalkwijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leefbaarheidsplan Schalkwijk"— Transcript van de presentatie:

1 Leefbaarheidsplan Schalkwijk
Vergadering verbrede Begeleidingsgroep Het Gebouw te Schalkwijk 18 oktober 2007 © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, 2000 Henk van Paassen Leefbaarheidsplan Schalkwijk

2 Opbouw presentatie Waarom een leefbaarheidsplan? Proces (tot nu toe)
Van visie naar plan Aanzet voor een toekomstvisie Voorlopige projectenlijst Van plan naar uitvoering Convenant / intentieovereenkomst Vervolgstappen en planning Aandachtspunten Vragen? © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk

3 1. Waarom een leefbaarheidsplan?
Instandhouding identiteit Schalkwijk Verbetering leefbaarheid dorp e.o. Input voor gemeentelijk beleid Gezamenlijk initiatief dorp / gemeente Gezamenlijke verantwoordelijkheid d/g Plan voor en door Schalkwijk ! © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk

4 2. Proces Leefbaarheidsplan Schalkwijk
© AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk

5 Proces voor de zomer 2/3: definitieve gunning van opdracht aan Amer
12/3: Startbijeenkomst in de Triangel 11/4: 1e bewonersavond in Het Gebouw (=BU) 25/4: 1e Werkgroepenavond in Het Gebouw 9/5: Ingelaste Jongerenavond in Triangel (= BU) 22/5: BC-vergadering in gemeentehuis 23/5: 2e Werkgroepenavond: terugkoppelen resultaten <1/6: Opstellen Nota Bouwstenen 1/6: Toesturen Nota Bouwstenen naar gemeente 14/6 + 21/6: Werksessies tbv. gemeent. beantw. (=TD) 10/7: Gemeentelijke beantwoording NB gereed > B&W 17/7: Behandeling gemeentelijke beantwoording in B&W © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk

6 Proces na de zomer (tot heden)
22/8: Overleg PL’s met wethouder Koudijs 29/8: BC-vergadering (+ weth) te Houten 12/9: Bewonersavond Groes 2 in Gebouw 20/9: BC-vergadering (- weth) in Triangel 27/9: Werkgroepenavond in Michielschool 18/10: BC-vergadering (+ weth) in Gebouw © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk

7 Bewonerswerkgroepen (leden/contactpersoon)
1. Dorpskwaliteit + openbare ruimte (6) Elly Kool 2. Agrarische zaken + economie (6) Chris Baas 3. Woningbouw + zorg + Wapen (10) Martijn Schaefer 4. Verkeer(sveiligheid) + vervoer (4) Margreet van Haasteren 5. Recreatie + fiets/wandelpaden (4) Wim Schuimer 6. Voorzieningen = winkel/overige (2) Jan Baas 7. Relatie dorp-gemeente (3) Tom van Zeeland 8. Jongerenaangelegenheden (13) Tjeerd vd Gun © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk

8 van Nota Bouwstenen naar toekomstvisie en projectvoorstellen (1)
© AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk

9 van Nota Bouwstenen naar toekomstvisie en projectvoorstellen (2)
© AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk

10 van Nota Bouwstenen naar toekomstvisie en projectvoorstellen (3)
© AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk

11 van Nota Bouwstenen naar toekomstvisie en projectvoorstellen (4)
© AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk

12 3. Van visie naar plan Visie: integraal en per thema
Voorgestelde maatregelen in de vorm van mogelijke (deel)projecten Signaleren mogelijkheden / knelpunten Onderscheid korte / lange termijn Aangeven financiële consequenties Opstellen concept-leefbaarheidsplan Terugkoppeling naar dorpsbewoners tijdens 2e bewonersavond (in november) © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk

13 Inhoudsopgave L-plan 1. Inleiding 2. Profielschets
3. Beleving / knelpunten voor bewoners 4. Beleidskader 5. Toekomstvisie Schalkwijk 6. Projectenoverzicht Schalkwijk 7. Bijlagenboek (apart) © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk

14 4. Aanzet voor een toekomstvisie (1)
Integraal: Streven: evenwichtige bevolkingssamenstelling Behoud goed woon- en werkmilieu Behoud basisvoorzieningen (voorzover mogelijk) Behoud sociale cohesie (verenigingsleven) L-plan als basis voor gemeentelijke plannen Sch. © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk

15 4. Aanzet voor een toekomstvisie (2) nader uit te werken
Per thema (+ projecten): Wonen en werken in Schalkwijk (5) Basisvoorzieningen in Schalkwijk (3) Recreatievoorzieningen (1) Verkeersveiligheid (1) Participatie en communicatie (1) © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk

16 5. Voorlopige projectenlijst (11) nader uit te werken
Woonvisie Schalkwijk e.a. (vraag + aanbod) Welstandsnota dorp / Beeldkwaliteitplan Partiële herziening bestemmingsplan BG Nieuwe functie Wapen van Schalkwijk Dorp zonder regels Behoud dorpswinkel Bouw nieuw dorpshuis (pm, afh. van Groes 2) Verbeteren openbaar vervoer (buurtbus o.i.d.) Verbeteren verkeers- en parkeersituatie Verbeteren recreatieve routestructuren, bijv. B&B, Ommetje rond het dorp, laarzenpad Verbeteren relatie dorp-gemeente (dbv o.i.d.) © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk

17 5. Inhoud projectvoorstellen nader uit te werken
Inleiding Voorstellen Doelstelling Oplossing/deelprojecten Standpunt gemeente c.a. Prioriteit Planning Beleidskader Betrokkenen Trekkers Kosten Mogelijke financiering Korte termijn actie (evt. lange termijn actie) © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk

18 6. Van plan naar uitvoering
Voorwaarden voor realisering: Leefbaarheidsplan is basis c.q. richting gevend voor gemeentelijk beleid Afspraken voor uitvoering op hoofdlijnen in convenant dorp-gemeente opnemen (z.o.z.) Partijen zorgen voor periodieke evaluatie Partijen stellen het L-plan zonodig bij Partijen zorgen voor gestructureerd overleg Dorpsraad krijgt eigen taak bij uitvoering Dorpsraad krijgt budget voor eigen activiteiten © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk

19 7. Convenant / intentieovereenkomst
Partijen leggen afspraken (…) vast in convenant of intentieovereenkomst Partijen ondertekenen convenant tijdens dorpsfeest na accordering leefbaarheidsplan door Raad en bij start uitvoering voorjaar 2008 © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk

20 8. Vervolgstappen en planning
Actie Opstellen L-plan met aanzet toekomstvisie + voorlopige projectenlijst BC: Bespreken aanzet/voorstel Evt. terugkoppeling naar werkgroepen Aanpassen L-plan + projectvoorstellen BC: voorbereiding 2e bewonersavond 2e Bewonersavond over L-plan BC: afronding Afronden Leefbaarheidsplan + prio Insturen L-plan naar gemeente Planning bestuurlijke traject Tijd < 18/10 op 18/10 week 43 week 44 week 45 week 46 week 47 week 48 < 1 dec Dec-maart © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk

21 9. Aandachtspunten Duidelijkheid over: beleidskaders en visie
beschikbare gelden prioriteiten uitvoering na presentatie rol ambtenaren (cultuuromslag in denken) © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk

22 10. Vragen? Leefbaarheidsplan Schalkwijk
© AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk

23 Kaart van het dorp pm Leefbaarheidsplan Schalkwijk
© AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk

24 Aanzet voor projecten (1)
1. Project Woonvisie Schalkwijk* Deelaspecten: Opstellen van een Woonvisie voor het dorp Schalkwijk met: verkenning nieuwe locaties Schalkwijk (inbreiding + uitbreiding); verkenning locale woningbehoefte (incl. enquête onder “spijtoptanten”); verkenning mogelijkheden voor bouw van goedkope starterswoningen; verkenning mogelijkheden voor woningsplitsing en/of inwoning; nader onderzoek naar concrete invulling van het Wapen van Schalkwijk; nader onderzoek naar mogelijkheden voor seniorenwoningen + zorg; nader uitwerking van het VAB-beleid in het lint van Schalkwijk ; nader onderzoek naar mogelijkheden om projectontwikkelaars en woningcorporaties voor het leefbaarheidsplan van Schalkwijk te winnen. Achterliggende vragen:  Hoe kan gestreefd worden naar een meer evenredige bevolkingsopbouw/ - samenstelling?  Hoe leegstand grote gebouwen benutten voor woningbouw?  In hoeverre zijn bovenstaande deelprojecten te vertalen in een (tussentijdse) partiële herziening van het bestemmingsplan? * Eventueel in combinatie met de beide andere kleine kernen (e.o.). © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk

25 Aanzet voor projecten (2)
2. Project Beeldkwaliteitplan Schalkwijk: Deelaspecten: Opstellen van een Beeldkwaliteitplan voor het dorp met: nadere eisen stellen aan nieuwe ontwikkeling; nadere eisen stellen bij functieverandering; landschappelijke inpassing bedrijfsbebouwing; vastleggen van waardevolle doorzichten; verkenning mogelijkheden van beschermd dorpsgezicht; verkenning mogelijkheden van een Belvedere-gebied; fondsvorming voor karakteristieke panden? Achterliggende vragen: Hoe is de huidige dorpskwaliteit in beeldkwaliteit te vatten? Zijn bovengenoemde aspecten op te nemen in een partiële herziening van het bsp? © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk

26 Aanzet voor projecten (3)
3. Versoepeling agrarische zaken, economie en milieu(regels): Deelaspecten: nader onderzoek naar VAB-beleid in het lint; meer mogelijkheden voor nevenactiviteiten; meer mogelijkheden voor woon-werk combinaties; nader onderzoek naar mogelijkheden voor specifiek geurbeleid (nieuwe Geurwet); nader onderzoek naar mogelijkheden voor versoepeling vergunningbeleid; project “Dorp zonder regels” (zie voorbeeld Meddo) project “Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied” (voor kom en lintbebouwing Schalkwijk). Achterliggende vraag: Hoe kunnen we inspelen op meer mogelijkheden voor plattelandsvernieuwing in en om Schalkwijk? © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk

27 Aanzet voor projecten (4)
4. Behoud basisvoorzieningen Schalkwijk: Deelaspecten: nader onderzoek naar overlevingskansen van de plaatselijke dorpswinkel (inclusief alternatieven); verkenning mogelijkheden van dorpshuis nieuwe stijl = culturhus (niet meer nodig vanwege Groes 2); consolideren van het leerlingenaantal van de dorpsschool (= demografische doelstelling: evenwichtige bev.opbouw); verkenning mogelijkheden van zorgvoorzieningen dichterbij huis;verbetering van de proceduregang en inrichting evenemententerrein  zie project “Dorp zonder regels” ondersteuning project Casafina (niet meer nodig?). Achterliggende vraag: Hoe zijn de basisvoorzieningen te behouden? Welke zijn de basisvoorzieningen van Schalkwijk? © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk

28 Aanzet voor projecten (5)
5. Verbeteren verkeersveiligheid en openbaar vervoer in Schalkwijk: Deelaspecten: nader onderzoek naar oplossen verkeersproblemen Jhr. Ramweg; opstellen en uitvoeren van integraal verbeterplan; nader onderzoek naar mogelijkheden om parkeersituatie op aantal plaatsen te verbeteren; tijdelijke vergunning voor weiland-parkeren bij grote (tent)feesten  zie project “Dorp zonder regels”; verkenning van mogelijkheden tot verbetering van het openbaar vervoer; proef naar vraagafhankelijk openbaar vervoer; evt. project “Buurtbus”. Achterliggende vragen: Hoe kunnen wij verkeersveiligheid bevorderen? Hoe houden wij het openbaar vervoer op een verantwoord niveau? © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk

29 Aanzet voor projecten (6)
6. Opstellen TROP Eiland van Schalkwijk: Deelaspecten: nadere verkenning verbetering routestructuren Eiland van Schalkwijk; Evt. project “Ommetje rond het dorp” of project “Klompen- of laarzenpad”; combinaties met horecavoorzieningen vergroten/verbeteren; horeca-bestemming in het Wapen van Schalkwijk? Zie ook onder 1. woningbouw; Afstemming tussen Eilandprojecten en L-plan. Achterliggend vraag: Hoe maken wij het dorp en ruimere omgeving (EvS) nog beter toegankelijk voor recreanten? © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk

30 Aanzet voor projecten (7)
7. Relatie dorp-gemeente: Deelaspecten: ondertekenen van een convenant dorp-gemeente met wederzijdse afspraken inzake de uitvoering van het leefbaarheidsplan, dat toegevoegd wordt aan het raadsbesluit over het L-plan; vastleggen een structureel overleg dorp-gemeente opnemen in het convenant; Project “Oprichten Dorpsraad” o.i.d.; activiteitengeld voor dorp (€ ) per jaar; opzetten van website voor DBV; inclusief een forum op de eigen website van het dorp Schalkwijk Achterliggende vraag: Hoe kunnen dorp en gemeente hun onderlinge relatie structureel verbeteren? © AmerAdviseurs BV, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheidsplan Schalkwijk


Download ppt "Leefbaarheidsplan Schalkwijk"

Verwante presentaties


Ads door Google